10
Jisas maa waad duw diki takwaam wapawapak.
(Mat. 19:1-12; Luk 16:18)
Jisas Kapanam wapakuw, Juwtiya tamiyaar daad. Dakuw, Jawtan bayib libwukuw, apika gikir vakiyid. Yadik, samasama duw taakw vagaluwdiy alim dikik. Yaan vagaruwdaak, nyanyi kalivadidiy. Nuwukadiy Parasiy yadiy Jisasak vasibariyik. Alik dikik bas sidiy, “Li duw diki taakw wapakida, aal yaakiya?” Di dayak wadidiy, “Agwa maaj Mawsis gwuradiy gwalugwuk wadil?” Day ata wadiy, “Mawsis yaakiya waad. Aal duw diki takwaam wapak tidik, aw di wapa-kwadanadiy lapa nyig likik kwiykuw, diki takwaam ata wapakwaad.” Jisas dayak ata waad, “Gwur abab kabaak gwuradiy maka apaam rinadiygwur. Alik maaj wudiya bwu kwiydidiy. “Mwiya tayir God ababa jaav yitakadik, alib kariyarib kitaan ab,
‘God duw taakw yitakadidiy.
Alik duw dikibir amaay asaay wapakuw, di diki takwawa tikinaad.
Bir nak tikinabir.’
“Ginyir vitiy ti maa. Amwiy nak tikinabir. “Agwa jaav God bwu tuwtakada, duw gwutaka-diba.”
10 Ginyir wiyaam kwadaak, dikidiy kalivadidiy duw dikik bas sidiy ki javik. 11 Di ata wadidiy, “Sikadad diki taakw wapakuw, niki taakw kirakuw, aal taay takwak vaal yinaad. 12 “Taakw likidi duw wapakuw, nikidi duwak yin laan rikuw, aal taay duwak vaal yina.”
Jisas sukwasukw kwurdidiy kwasadiy nyanugwaam.
(Mat. 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Nuwukadiy duw taakw dayadiy nyanugw kariyadadiy Jisasak dayaam taab takadikik. Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duw a jaav vikuw, maa wadiy dayak. 14 Jisas a jaav vikuw, pitaan warkuw, wariya kwudiy waad dikidiy kalivadidiy duwak. Di wadidiy, “Nyanugw wunak yakwadiy. Watipi-tikwa! God dikidi gwalugw kitampika nyanugw dayakid-ad. 15 “Mwiya maaj watuwadiygwurik. Sikanadiy rakarak ti maarkidiy God dayaam van tidikikik kwasa nyan dikik rakarak tikwadana pik, adi duw maa rav God dikidi gwalugwur valavalak.” 16 Jisas kwasadiy nyanugw nakanak diki tabaam kwurkuw, dayaam taab takadidiy. Di ata wadidiy, “God gwurak sukwasukw kwurkinaad.”
Saan samasam tidi duw.
(Mat. 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Ginyir, yabir yikuw, duw nak dikik gipin yaad. Yakuw, kwatiyir sikuw, Jisasak bas sidid, “Viyakita kalivanadi duw, agwa jaav wun kwurkuw, nabiy nabiy kwakidiwun?” 18 Jisas ata wadid, “Agwa javik wunak, ‘Viyakita-adimin,’ wanadimin? Godadika mwiya viyakit tinaad, nuwukadiy maa. 19 “God diki lo maaj bwu wukimina, ‘Duw viyasipa-tikwa. Duw nikidi duw takwaam vaal yitikwa. Luwkuw kwur-tikwa. Gwiyip kwur maaj watikwa. Suwaal kwurin nikidi duw niki jaav niki jaav kwur-tikwa. Amaay asaay biriki majib awuk.’ ” 20 Di Jisasak ata wadid, “Kalivakwanadi duw, wun kwasadi nyan tituwalib, wun adiy majib wukidiwun.” 21 Jisas adi duwaam vikuw, diki mawul yal dikik. Di ata wadid, “Niki jaav kip rina. Minadiy ababa jaav nuwukadiy duw takwak yapiykuw, adiy saan akwiy saal yinadiy duw takwak. Atawa kwurkimina adawur tipaam samasama jaav kwurkiminadiy. Atawa kwurkuw, wuna kwukib may.” 22 A maaj wukikuw, diki maak vakiril. Di ata samasam wukid dikidiy niki jaav niki javik. Wukikuw, diki mawul pakwul. Ata Jisasaam wapadid.
23 Jisas aw van aw van vikuw, dikidiy kalivadidiy duwak ata waad, “Samasama jaav tinadi duw God dikidi gwalugwur valavalak wukikida, dikim vaat yikina.” 24 Adiy kalivadidiy duw pitaan wardiy diki majik. Jisas alib wadidiy, “Wunadiy nyanugw, aal nima yawiya duw God dikidi gwalugwur warik. 25 “Jaay tupwur kamil kwusawula kwusawulak a nima yawiyal. Aw mwiya nima yawiya samasama jaav tinadi duw God dikidi gwalugwur valavalak.” 26 Day ata nimadib pitaan wardiy. Pitaan warkuw, ata wadiy, “Atawa tikuw, atata atata duw taakw God dikidi gwalugwur valakinadiy?” 27 Jisas dayak van napakuw, wadidiy, “Duw maa rav, aw God rivinaad ababa jaav kwurik.”
28 Pita ata wadid Jisasak, “Awuk! Nyan ababa jaav bwutaay wapakuw, mina kwukib yanadiyan.” 29-30 Jisas ata waad, “Kal mwiya maaj watuwadiygwurik. Sikanadaad wunak wukijibiran tikuw, dikidiy wiy, nyamwus, mwaam, jikwaar, amaay, asaay, nyanugw, kupw, wapadidiy wunawa wuna viyakita majik, di samasam nuwukadiy wiy, nyamwus, mwaam, jikwaar, amaay, nyanugw, kupw ki kupwaam kwurkidadiy. A nyi nuwukadiy duw jawjaay kwurkinadiy dikik. Di atawa tikuw, aw ginyir nabiy nabiy yara kwakinaad. 31 “Kita samasam day yitaypik tinadiy ginyir mwiya yisadayaki-kinadiy. Aw kita samasam day yisadayaki-nadiy ginyir day yitaypik tikinadiy.”
Taay jaab vitiy wakuw, Jisas wadidiy maa diki kiyakida nyak.
(Mat. 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Jiruwsalimaar warik tidaak, yabasaay yidiy, Jisas taay nuwukadiy diki kwukir. Kalivadidiy duw pitaan wardiy. Nuwukadiy duw taakw, day kwukib, day yagadiy. Jisas dikidiy tabatiy maan vitiy duw kwurkuw, gwutakaan yin walibab ril tamiyaam, wadidiy ababa jaav nuwukadiy duw ginyir dikik kwurkidana. 33 Di ata waad, “Wukigwura, nyan Jiruwsalimaar warkibana. Warkuw, adi duw nak duw taakw dayadi Mwaam sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivanadiy duwak kwiykidadiwun. Day kiyadikik wakinadiy. Wakuw, day wun niki jaka tipa kidiy bapa duwak kwiy-kidanadiwun. 34 “Kwiydaak, day wunak wajibay-kidanadiwun. Wunaam likasip sataka-kidanadiwun. Wunaam ramiy tinadi miyaar viya-kidanadiwun. Viyaan napakuw, wunaam ata viyasipadaak, kiyakinadiwun. Ginyir nyi mugwul yidaak, wun rapikinadiwun.”
Jamisawa Jon bir Jisasak bas sibirid bir ginyir yitaypika duw tikir.
(Mat. 20:20-28)
35 Jamisawa Jon, Sipatiy dikibir nyidiy, bir ata Jisasak yabir. Bir wabirid, “Kaliva-kwanadi duw, jaav nak an kwurminkik anak.” 36 Jisas birak ata wadibir, “Agwa jaav bir kwurtuwkik birak.” 37 Bir ata wabirid, “Ginyir min ababa duw taakw dayadi yitaypika duw tikimina, an nak mina mava tabaam nak mina akiy tabaam, atawa an daan ritik.” 38 Jisas birak ata wadibir, “Bir maa laakw wunak bas sibira javik. Wunak kupwaraap yakinadiy jaav kitampika jaav birabab kwurkinabirbir, likir? Wun kwurkituwa baptais kitampik kwurkinabirbir?” Jisas wukidil ginyir duw jawjaay kwurkuw dikik, viyasipa-kidanaad. Alik atawa wadibir. 39 Bir ata wabirid, “An bwunak kwurkita.” Jisas birakik ata wadibir, “Wunak yakinadiy jaav, kitampik kwurkinabirbir. Wun kwurkituwa baptais kitik, birabab kwurkinabirbir. 40 “Aw wunabir mava tabawa akiy tabaam rikinabir duw wun kwar maa. God diki yawiya. Ginyir di tasakwu-kidabir diki mawulaam rinabir duw.”
41 Dikidiy nuwukadiy tabatiy duw a jaav wukikuw, wariya kwudiy wadiy Jamisawa Jonak. 42 Alik Jisas dayak gaam sididiy yaan vagaluwdakik dikik. Day yakuw, di ata wadidiy, “Gwur wukigwura ababa nuwukadiy jaka tip dayadiy van tinadiy duw ap kwurnadiy, dayadiy duw takwak van tikuw. Aw dayadiy mawulaam van tikwanadiy. 43 “Gwur kitampik maa ti. Li duw nak gwuraam yitaypik tikir, di gwuradi yawiy duw tikwaad. 44 “Li gwuraam duw nak yitaypika duw tikir, aw di nuwukadiyik kipa yawiy duw tikwaad. 45 “Atawa duw taakw dayadi Mwaam maa yi nuwukadiy duw taakw yawiy kwurdakik dikik. Di nuwukadiy duw takwak sugwiyaan kwurik yaad. Di yaad samasama duw taakw dayadiy valik kiyak. Kiyakuw, di dayadiy vaal yapiy-kidadiy.”
Jisas mil tipidi duw, dikidi si Batimayis, sipwutiydid.
(Mat. 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Day Jarikaw a tipaar yadiy. Day ata Jarikaw wapakuw, Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa samasama duw taakw diwa yidiy. Timayis dikidi nyan, Batimayis, di mala yabim rad. Mil tipidi duw-ad. Atawa ritaay, sanak wasukwud. 47 Di ata wukidil, Jisas Nasarit tipa kid yanaad wakuw. Wukidik, “Jisas, Davit dikidi gwalugwa duwadimin, wunak awuk!” ata gaam sad. 48 Samasama duw dikik wariya kwudiy wakuw wadaad, “Min kaygan ada!” Aw di ata nimadib gaam sad, “Davit dikidi gwalugwa duw-adimin, wunak awuk!” 49 Jisas walibab tikuw, tawtaykuw, ata wadid, “Gwur wagwur walib yakwaad.” Day ata mil tipidi duwak wadaad, “Yaakiya, min arap! Di minak wataynaad.” 50 Jayib ni diki rabwudidi wapwiy wapakuw, rapikuw, Jisasak ata yaad. 51 Jisas ata wadid, “Minak agwa jaav kwurtuwakik?” Mil tipidi duw ata waad, “Sapakwa duw, wunabir mil sipwutiy-minakik.” 52 Jisas ata waad, “Min maay! Min wukijibiran timin, alik minabir mil abirka yara tinabir.” Ata jayib ni vidibir, dikibir mil. Vikuw, ata Jisasak kwukib yad yabir.