9
Jisas vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Mwiya maaj watuwadiygwur. Nuwuk kilim kwanadiy duw taakw taay God nima apawa duw takwak van tikida nyi vikidana, ginyir kiyakinadiy.”
Jisas diki amwiy sipwutiyil.
(Mat. 17:1-13; Luk 9:28-36)
Nyi abwun yidaak, Jisas Pita, Jamis, Jon dayadika kwurin kawardidiy. Aluwur pik tidi nibwukir wardiy. Day dim vidaak, diki sip ata patiyakwul. Dikidiy wapwiy ata kariyadiy. Aw mwiya wamakawam tidiy. Kupwaam tidiy duw wapwiy jandik, atawa wamakawam titi maa. Mawsisawa Yilayja maykaar wakwubir. Bir God diki maaj wasapwiybir duw-abir, tayir bwu kiyabir. Pita Jamisawa Jon ata vidabir Jisasawa maaj bwula-birik. Vikuw, Pita Jisasak ata wadid, “Sapakwa duw, aal viyakita nyan kilim kwabana. Basadika wiy kwurnaak, nak minak, nak Mawsisak, nak Yilayjaak.” Day yagadiy. Alik Pita di maa laakw agwa maaj wawak. Baw tubw wakwukuw, apiyim dayaam God diki majadika tubwaam wukidaad, “Kad wunadi wuna mawul yilidi Nyan-ad. Diki maaj awuk!” Jayib ni day kituw vidiy. Vikuw, nikidi duw day maa vi. Jisasadika vidaad.
Day nibwukim dataay tikuw, Jisas dayak nimadib wadidiy, “Gwur ki vigwural javik kita nuwukadiy duw takwak wawayik. Ginyir duw taakw dayadi Mwaam kiyakuw, God kirapitaka-kidaad. A nyaam ki javik wakigwura.” 10 Alik day wukin tidaal aw day daya wadiy, “Ki kiyakuw God kirapitaka-dadi duw maaj, aal atata kila?” 11 Day ata Jisasak bas sidaad, “Agwa javik God diki lo kalivanadiy duw wakwanadiy, ‘Yilayja taay yakuw, God dikidi Tasakwudidi Duw ata yakinaad?’ ” 12 Jisas dayak ata wadidiy, “Ayiy. Yilayja taay yakinaad ababa jaav kwulapwuk. Agwa javik God diki lapa nyig wana, duw taakw dayadi Mwaam kagil samasam yikina diki sipaam, aw duw taakw dikik maa wakidiy wakuw? 13 “Aw wun watuwadiygwur Yilayja bwu yaad. Yakuw, duw taakw dikik dayadiy mawul yidiy kupwarapa jaav kwurdaad, God diki lapa nyig walil pik.”
Jisas nyan nak wudib diki mawulaam ridik sipwutiydid.
(Mat. 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Day nuwukadiy Jisas dikidiy kalivadidiy duwak wakwudiy. Wakwukuw, day vidadiy samasama duw taakw vagaluwdiy dayak. Nuwukadiy God diki lo kalivadiy duw maaj warjuwdiy Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa. 15 Jayib ni duw taakw Jisasaam vikuw, pitaan warkuw, day dikik gipidiy diki tabaam kwurik. 16 Jisas dayak ata bas sididiy, “Agwa jaav gwur dayawa warjuw-gwura?” 17 Vagaluwdiy duw takwawa duw nak ata wadid, “Kaliva-kwanadi duw, wunadi nyan diki dayim wudib takatipidid. Alik wun kwurin kariyatuwaad minak. 18 “Adi wudib dim viyakwanaad. Kwurkuw, kupwaar yakisada-kwadanaad. Kwudiyugw dayir wakwukuw, wuk vatikirikiykuw, gingin nakwanaad. Wun minadiy kalivaminadiy duwak bas situwadiy day adi wudib kwurin yakidakik. Aw day maa rav.” 19 Jisas a maaj wukikuw, dayak ata wadidiy, “Gwur bapa duw taakw wukijibiran maa ti. Nyi kas gwurawa kwakinadiwun? Nyi kas wuna mawul yay dakina gwurak? Adi nyan wunak akaray.” 20 Adi nyan day ata kariyadaad dikik. Adi wudib Jisasaam vikuw, jayib ni adi nyan pitaad. Pitakuw, kupwaam vakirbagwukuw, kwudiyugw diki dayir wakwud. 21 Jisas adi nyan dikidi asayik bas sidid, “Nabiy kas atawa tad?” Di ata waad, “Kwasaad tidilib atawadika kwurid. 22 “Adi wudib jaab samasam yaam takadid, guwaar yakidid dim viyasipak. Li min rivi-nadimin, nyanak wukikuw, sugwiyaan akwur nyanak.” 23 Jisas ata waad, “Agwa jaav wunak wamina, ‘Li min rivi-nadimin?’ Duw wukijibiran tikida Godak, ababa jaav kwurkwadiy.” 24 Jayib ni adi nyan dikidi asaay ata waad, “Wukijibiran tinadiwun, aw maa rav. Sugwiyaan kwurminkik wunak wukijibir titak.”
25 Jisas ata vididiy nuwukadiy dikidiy kalivadidiy duw gipin vagaluwdiy dikik, aw nimadib wudibak wadid, “Min wanwa dayim takatipidi wudib, min awakw wadi nyinim! Wakwukuw, diki mawulaar ginyir sibinin warway!” 26 Gaam sikuw, nyan kupwaam yakibagwukuw, ata wapadid. Wapakuw, adi nyan kiyanadi duw kitik rad. Duw taakw wadiy, “Di bwu kiyaad.” 27 Aw Jisas nyan diki tabaam kwurkuw, kirapitakadik, adi nyan ata rapid. 28 Ginyir Jisas wiyaar wuladik, dikidiy kalivadidiy duw day kap diwa kwakuw, dikik ata wadaad, “Atata nyan kidi wudib kwurin yakiyak maa rav?” 29 Jisas ata wadidiy, “Taay Godak beten kuw, gwur ata wudib yaki-kinadiygwur. Niki yawiy niki yawiy, a maa rav.”
Jisas wadidiy ginyir di kiyakuw ridik, God kirapitaka-kidaad.
(Mat. 17:22-23; Luk 9:43-45)
30-31 A tip wapakuw, Galiliy-aam tiytiyaan tidiy. Jisas dikidiy kalivadidiy duwak kalivak. Alik di kwasik yad nuwukadiy duw taakw diki kwadadi tamiy wukik. Di dikidiy kalivadidiy duwak ata waad, “Ginyir day duw taakw dayadi Mwaam kwiykidanaad nuwukadiy duw daya tabaam. Adiy duw dim viyasipa-kidanaad. Kiyakuw, nyi mugwul yidaak, di ata rapikinaad.” 32 Day maa wak kidiy majik, aw day yagadiy dikik bas sisak.
Sikanadaad yitaypika duw tikinaad.
(Mat. 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Day Kapanam-aar wakwukuw, wiyaar wulakuw, Jisas dikidiy kalivadidiy duwak bas sididiy, “Yabir yakuw, agwa maaja bwulagwura?” 34 Day maaj maa. Aw yabim day daya bwuladiy sikanadaad dayaam yitaypika duw tikinaad. 35 Jisas daan rikuw, wataydidiy dayak dikik yadakikik. Yakuw, dayak wadidiy, “Sikadadaad yitaypika duw tikinaad, taay kwasaad tikwaad. Sugwiyaan yawiy kwurkwaad nuwukadiy duw takwak.” 36 Di kwasa nyan kwurkuw, daya nyidim vatakadid. Taab wapwusikuw, dayak wadidiy. 37 “Sikadadaad wunadi saam sukwasukw kwurkinaad kitampika nyinik, adi duw sukwasukw kwurkinaad wunak. Sikanadaad sukwasukw kwurkinaad wunak, aw wunadika maa, wunadi Asaywa nakab sukwasukw kwurkinaad. Asaay wayakidik, wun kilir yadiwun.”
Sikadadaad nyanak maa akis wakwanaad, aad nyanadi kapa duw-ad.
(Luk 9:49-50)
38 Jon dikik ata wadid, “Kaliva-kwanadi duw, duw nak vibaad. Di mawulaar yidiy wudib yakididiy minadi saam. Adi duw nyanawa maa kwu. Alik nyan watipibaad.” 39 Jisas ata wadid, “Adi duw watipi-tikwa. Sikanadaad God diki mawulaam rina yawiy kwurnaad wunadi saam, ginyir kupwarapa maaj wunak wu maa. 40 “Sikadadaad nyanak maa wu maarkinaad, aad nyanadi kapa duw-ad. 41 “Mwiya maaj watuwadiygwur. Sikadadaad wukikuw gwur Krais dikidiy duw-adiygwur, alik guw kwiy-kidadiygwur kigwurkikik, aw God viyakit kwurkidaad dikik.”
Gwur God dikidi tipaar yikir, gwuradiy kupwarapa yawiy awap.
(Mat. 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Jisas waad, “Kidiy wunak wukijibir tinadiy kwasadiy nyanugw, aw duw nak yakuw mwugiydik, alik dayaam nak bwan wunak kwiykida, aw li taay duw adi duwaam nimadi kabaak diki kwaliyapaam yaav tuwtakakuw, guwaar yakikuw, kiyakwaad, aal viyakita. 43 “Li gwuradiy taab mwugiy-daak, gwur vaal yikuw, adi taab ata alupw! Aal gwur taab maa, jaaw yaakiya. Aw li gwur taab vitiy tikuw, aw yiy yana tipaar nabiy nabiy kwakigwura, aal kupwarapa. 44 “[A yiy day wabwubwup maa rav.] 45 “Li gwuradiy maan mwugiydaak, gwur vaal yikuw, adi maan ata alupw! Aal gwur maan nak tikuw, adawur tipaar wulakigwura, aal viyakita. Aw li maan vitiywa yiy yana tipaar nabiy nabiy kwakigwura, aal kupwarapa. 46 “[Yiy yana tipaam kawiy nabiy nabiy duw taakw dayadiy kwiy kikwanadiy. Adi yiy nabiy nabiy yankida. Kwas maa.] 47 “Li gwuradiy mil mwugiydaak, gwur vaal yikuw, a mil nak gwakuw, ayak! Aal gwur mil nak tikuw, adawur tipaar wulakigwura, aal viyakita. Aw li mil vitiywa yiy yana tipaar nabiy nabiy kwakigwura, aal kupwarapa. 48 “Yiy yana tipaam kawiy nabiy nabiy duw taakw dayadiy kwiy kikwanadiy. Adi yiy nabiy nabiy yankida. Kwas maa. 49 “Waliy kwas kwiyaam takadakib. Alik pwuk akis yay-kwanadiy. Atampik nyanaam yiy tikina. 50 “Waliy kwas viyakita jaava. Aw li waliy kwas wakwusakwulik, atata mwugiygwur viyakit tikina? Gwur bay yikwana waliy kwas kitik ada. Atawa tikuw, gwur yara kwakinadiygwur nuwukadiy duw takwawa.”