8
Jisas kikipaat kwiydidiy 4000 duwak.
(Mat. 15:32-39)
A nyi samasama duw taakw vagaluwdiy. Dayaam kipaat maa ri. Alik Jisas dikidiy kalivadidiy duwak wataydik, yadiy. Yadaak, di ata wadidiy, 2-3 “Wun kidiy duw takwak wukinadiwun. Day wunawa nyi mugwul kwadiy, day kikipaat maa. Nuwuk sikaam yadiy. Li wun kamik tidaak wayaki-kituwa dayadiy tipaar, nuwuk yabim kamik kiyasikiy-kinadiy.” Dikidiy kalivadidiy duw ata bas sidaad, “Atata kikipaat kwiykibanadiy? Kal kipa tamiya. Bret kilim maa ri.” Di ata bas sididiy, “Gwuraam bret kas rinadiy?” Day ata wadiy, “Bret abitiy.”
Jisas duw takwak wadidiy, “Kupwaam daan ada!” Wadik, day ata daan ridiy. Ridaak, Jisas bret abitiy kwurkuw, Godak wayapiy sikuw, kaysukwa sukwakuw, ata dikidiy kalivadidiy duwak kwiydidiy. Day ata kwiydadiy adiy duw takwak. Dayaam nuwuk kwasadiy kamiy ab ridiy. Jisas Godak wayapiy sikuw, ata wadidiy dikidiy kalivadidiy duwak, “Kamiy dayak akwiy!” Day kikuw, yaal ruwdaak, adiy kavisa kipaat baniy abitiyaam vagadaak, wapwulukwudiy. A nyi duw taakw 4000 kwadiy. Jisas ata wayakidik, yidiy. 10 Jayib ni dikidiy kalivadidiy duwawa jabiraar wulakuw, Dalmanuwta tipaar ata yidiy.
Nuwukadiy duw nima yawiy vikir.
(Mat. 16:1-4)
11 Nuwukadiy Parasiy yakuw, Jisasawa maaj warjuwdiy. Day Jisasaam vasibariyik kwurdiy. Alik day dikik bas sidaad, “God diki mawulaam rina yawiy asimak nyanak.” 12 Jisas diki mawul pakwulik, dayak ata waad, “Agwak ki nyaam tinadiy duw taakw God diki mawulaam rina yawiy vikir? Mwiya maaj watuwadiygwurik. Ki nyaam tinadiy duw taakw God diki mawulaam rina yawiy akis vikidana.” 13 Di ata wapadidiy. Wapakuw, jabiraar wulakuw, niki mala araar ata yitaay yidiy.
Jisas dayak waya maaj kitika maaj wadidiy Parasiyawa Yiratak.
(Mat. 16:5-12)
14 Dikidiy kalivadidiy duw wukimardiy bret kwurkwurik, aw bret nak ral jabiraam. 15 Jisas nimadib di waya maaj kitika maaj wadidiy, “Gwur wukir yarakara ada Parasiy daya yis awa Yirat diki yis ak.” 16 Dayaam bret maa ri. Alik day daya bwulabagwudiy diki majik. Day wadiy, “Nyanaam bret maa ri, alik atawa wanaad.” 17 Jisas daya maaj wukidil. Alik di dayak bas sididiy, “Agwak, ‘Nyanaam bret maa ri,’ gwur gwura wataay bwulabagwu-nadiygwur? Gwur maa wak. Gwur maa laakw. Kabaak gwura maka apaam rinadiy? 18-19 “Mil tinadiygwur, gwur maa vi? Waan tinadiygwur, gwur maa wak? Wukimar-gwuril tayir wun bret tabab 5000 duwak kaysukwun kwiytuwdiy? Baniy kas kavisa bret vagaluwkuw, vaga-gwurdiy?” Day wadaad, “Tabatiy maan vitiy.” 20 Jisas bas sididiy, “Wun bret abitiy 4000 duwak kaysukwun kwiytuwdiy. Baniy kas kavisa bret vagaruwkuw, vagagwurdiy?” “Abitiy,” wadiy. 21 Di dayak ata waad, “Gwur maa wak?”
Jisas mil tipidi duw dikibir mil sipwutiydid.
22 Day Bitsayta tipaar wakwudiy. Wakwukuw, nuwukadiy duw mil tipidi duw Jisasak kwurin kariyadaad. Day Jisasak wadaad, “Kidi mil tipidi duw taab takaminkik.” 23 Jisas mil tipidi duw diki tabaam kaykitikuw, kwurin karaydid mala tipaar. Jisas adi duw dikibir milaam likasip sakuw, dikibir taab dim takakuw, bas sidid, “Niki jaav niki jaav mwiyir viminadiy?” 24 Di sinawurkuw, ata waad, “Wun duw vituwadiy, day miy kitik tiytiyaan tinadiy.” 25 Jisas alib dikibir taab adi duw dikibir milaam takadibir. Adi duw vivikuw, dikibir mil tugwaam nabir. Ababa jaav mwiyir vididiy. 26 Jisas ata wayakidid diki wiyaar. Wadid, “Tipaar yiway.”
Pita Jisasak wadid, “Min God dikid Tasakwudidi Duw-adimin.”
(Mat. 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa rapikuw, Sisariya Pilipay adi tamiyaam ridiy tipaar yidiy. A yidaal nyi bas sididiy, “Duw taakw nikim nikim wataay agwa sad wunak sikiy-kwadanaad?” 28 Day dikik ata wadaad, “Nuwuk wadiy min Jon baptais kwiydi duw-adimin, nuwuk wadiy Yilayja-adimin, nuwuk min God diki maaj wasapwiydi duw nak-adimin.” 29 Di dayak ata bas sididiy, “Gwur gwura agwa sad wunak sikiy-kwagwuraad?” Pita dikik wadid, “Min Krais-adimin, God dikidi Tasakwudidi Duw-adimin.” 30 Di dayak nimadib wadidiy, “Gwur nuwukadiy duwak watikwa ki javik.”
Jisas di wadidiy ginyir nuwukadiy dim viyasipa-kidanaad.
(Mat. 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Jisas ata dayak kalivadidiy, “Duw taakw dayadi Mwaam diki sip kagil samasam yikina. Sapakwa nyanugw, sapakwa nyanugw pris God diki lo kalivanadiy duwawa, abab bwan kwiykidiy dikik. Viyasipadaak, kiyakida. Kiyakuw, nyi mugwul yidaak, di ata rasikinaad.” 32 Dayak ki maaj maykaar wasapwiydil. Alik Pita Jisas malaar kawulakuw, ata nimadib maa waad diki majik. 33 Jisas tipatiyakwukuw, dikidiy kalivadidiy duwaam van, ata Pitaak nimadib wadid, “Satan, wunaam awap! Min duw mawula pik tinadimin. God mawula pik maa ti.”
34 Jisas vagaluwdiy duw takwawa dikidiy kalivadidiy duwak gaam sididiy yadakikik dikik. Yakuw, di dayak ata waad, “Abab day wuna kwukib yakir, day maa wakwadiy day daya mawulak. Atawa wakuw, dayadiy maap tinadiy miy yatakuw, wuna kwukib yakwadiy. 35 “Sikadadaad kwasik yinaad kiyakiyak, di kiyakinaad. Aw sikanadaad wunawa wuna viyakita majik wukijibir tikuw, kiyakuw, aw di yara kwakinaad. 36 “Li duw nak kupwaam rinadiy ababa jaav kwurkinaad, di kiyadik, adiy jaav atata sugwiyaan kwurkidiy dikik? 37 “Agwa jaav yapiykuw kwiykida aw mwiyir kiy marmarik? Di maa rav. 38 “Ki nyaam kwanadiy duw taakw vaal samasam yinadiy. Day maa wak Godak. Sikadadaad dayawa kwanadi duw maa waan wap saykinaad wunawa wuna majik, ginyir duw taakw dayadi Mwaam maa wakinaad adi duwak. A nyaam God diki maaj kardadiy duwawa di yakinaad dikid Asaay dikidi mwiya nimadi apawa.”