7
God diki lo duw daya lo waam kakilil.
(Mat. 15:1-9)
1-4 Parasiy nuwukadiy Juwawa dayadiy gwalugw kalivadadiy lo, adiy lo wab kwadiy. Day lo walil pik, taab jaan maarin, kikipaat akis kikwadiy. Atawa takwaam yapiydadiy kikipaat day jaan maarda, adiy day ki maa. Dayadiy gwalugw kalivadadiy lo samasam adiy lo wab kwadiy. Alik day adakap, vaak, maar, jaab jandadiy, lo walil pik. Parasiy nuwuk God diki lo kalivadiy duwawa, Jiruwsalim wapakuw, Jisas dikik tipisagwadi-daad. Day vidadiy nuwuk Jisas dikidiy kalivadidiy duw kikipaat kidiy tik tidiy tabaar. Day maa jaan dayadiy gwalugw kalivadadiy lo walil pik. Adiy Parasiyawa God diki lo kalivadiy duw Jisasak bas sidaad, “Agwa javik minadiy kaliva-minadiy duw nyanadiy gwalugw dayadiy kalivadadiy lo wab sarnadiy? Day kipaat kinadiy tik tinadiy tabaar.” Jisas dayak wadidiy, “Viyuw tilaka pik vitiy pasira-gwura. Tayir mwiya maaj Aysaya wadil gwurak. Di God diki maaj sukwudil,
‘Kidiy duw taakw wunak sukwasukw kwurin, rakarak kipa majidanir tikinadiy.
Aw dayadiy mawul wunak mwiyir maa yi.
Kipa gaba maaj sukwunadiy wunak.
Agwak, day dayadiy lo kalivadaak, wanadiy, “Kidiy God dikidiy lo-adiy.” ’
Gwur God dikidiy lo wapakuw, gwur gwuradiy lo wadika kwur-kwanadiygwurik.” Di ata wadidiy, “Samasam lakwu-nadiygwur God dikidiy lo wapa-wapak, gwuradiy lo kwur-kwurik. 10 “Mawsis ki maaj wadidiygwur, ‘Gwuradiy amaay asayik awuk.’ Niki majawa, ‘Sikadadaad amaay asayik sapis jikinaad, gwur adi duwaam aviyasip.’ 11-12 Aw gwur kitawa kaliva-kwanadiygwur: ‘Li duw nak dikibir amaay asayik wakidabir, “Wun birak sugwiyaan kwar maa rav, wunadiy niki jaav God dikidiy tidakikik tasakwun tidanalik tikuw,” all jaaw yaakiya atawa kwurkwaad. Duw atawa wakuw, gwur watipi-gwuraad dikibir amaay asayik sugwiyaan kwurkwurik. 13 “Gwuradiy gwalugw dayadiy lo kwurkuw, nuwukadiy duw takwak kaliva-gwuradiy. Alik maa wanadiygwur God diki majik. Samasam kitampika jaav kwur-kwanadiygwur.”
Adiy jaav mwugiydaak, duw kupwaraap tikinadiy.
(Mat. 15:10-20)
14 Jisas alib ababa duw takwak gaam sididiy day yadakikik dikik. Yadaak, dayak ata wadidiy, “Gwur abab wunadiy maaj wukikuw, adiy majib awuk. 15 “Kawaam rinadiy jaav duw kikida, di kupwaraap ti maa. Duw daya mawulaam kwanadiy jaav wakwukuw, mwugiydaak, adiy duw kupwaraap tikinadiy. 16 “[Duw waan tinaad di wukikwaad.]”
17 Jisas adiy vagaluwdiy duw taakw dayaam wapaan wiyaar wuladik, dikidiy kalivadidiy duw dikik bas sidaad adiy waya maaj kitika majik. 18 Di dayak ata wadidiy, “Gwurabab, gwur maa laakw? Kawaam rinadiy jaav duw kikida, adiy jaav mwugiydaak, adi duw kupwaraap ti maa. 19 “Adiy jaav duw diki mawulaar yiyi maa rav. Diki yalaar wulakinadiy. Wulakuw, aw diyawa yikidadiy.” Ki majir Jisas duw takwak simaka-didiy ababa kikipaat jaaw kikwadiy. 20 Nuwukadiy maaj ab wadidiy, “Duw daya mawulaam rinadiy jaav wakwukuw, mwugiydaak, adiy duw kupwaraap tikinadiy. Kidiy kupwarapa jaav duw dayadiy mawulaam ritaay, wakwu-kwanadiy. 21-22 “Mawul kupwaraap tan, yabim kwurbagwun, luwkuw kwurin, duw viyaan, taakw niki taakw likidi duwaam vaal yan, duw nikidi duw diki takwaam vaal yan, duw dikidiy niki jaav niki jaav mawul yan kwurik, nikim nikim jaal daan, gwiyip kwurin, liyin kwurbagwun, mawul kuwkuw naan, sapis jikin, waan taam lakw maarin, kwam tan. 23 “Kidiy kupwarapa jaav duw dayadiy mawulaam rinadiy. Adiy jaav wakwukuw, mwugiydaak, adiy duw kupwaraap tikinadiy.”
Niki tipakil taakw mwiyir wukijibiran tal Jisasak.
(Mat. 15:24-28)
24 Jisas a tip wapakuw, Taya walibab ril tamiyaar ata yad. Wiyaar wulakuw, di kwasik yad duw taakw day wukiwukik di alim kwadik, aw di pawkwun kwakwak maa rav. 25 Taakw nak, wudib liki takwa nyan liki mawulaar yad. A taakw wukikuw Jisas a tipaar bwu yad, yabiyib dikik yakuw, vakiril diki manwa. 26 Li niki tipa taakwa. Liki tip Panisiya, Siriya tamiyaam. A taakw nimadib bas silid Jisasak di liki takwa nyan liki mawulaar yidi wudib kwurin yakidikik. 27 Juw nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw sikiydadiy as-adiy. Alik Jisas ata wadil, “Taay nyanugwak kikipaat kwiynaak. Nyanugw kikipaat asak nyan kwiykwiy maa.” 28 Li ata walid, “Yitaypika duw, bwun jabim kwanadiy as nyanugw daya kavisa kipaat kikwanadiy.” 29 Jisas likik ata waad, “Nyin atawa wakuw, nyina wiyaar maay. Adi nyina takwa nyan liki mawulaar yidi wudib bwu wapadil.” 30 Liki wiyaar yilik, liki jabim ral nyan vilil adi wudib bwu wapadil.
Jisas wanwa tikal tipidi duw sipwutiydid.
31 Jisas Taya walibab ril tamiy wapakuw, yin Saytan, Tip Tabatiy ril tamiyaar wakwud. A tamiy wapakuw, Galiliy araar wakwud. 32 Nuwukadiy duw duw nak dikik kwurin kariyadaad diki taab dim takadikik. Adi duw waan tikal tipid. 33 Jisas adi duwawa, bir kap, nuwukadiy duw taakw wapakuw, kwasa yikuw, Jisas dikibir duwa taab niki wanim nak, niki wanim nak gwardibir. Kwasa likasip satakakuw, adi duw dikid tikalaam takadil. 34 Adawur tipaar sinawurkuw, “A!” gaam sikuw, adi duwak “Yipata,” wakuw wadid. Maw maaj, “Minabir waan tugwaam nakwabir!” 35 Jayib ni dikibir waan tugwaam nabir. Dikid tikal viyakit tan, maaj viyakit bwulaad. 36 Jisas ababa duw taakw watipididiy day nuwukadiy duw takwak wasapwiy wasapwiyik a javik. Jisas dayak watipin kwadikilib, day wasapwiyin, Jisas dayak watipin kwadikilib, day wasapwiyin. 37 Ababa duw taakw pitaan wardiy. Day wabagwudiy, “Ababa yawiy viyakit kwurdidiy. Waan tipidi duw waan wukin, kwaliyaap takatipidi duw maaj bwulaan, Jisas mwugiydik, ata viyakit tidiy.”