6
Jisas diki tipa kidiy duw taakw maa wadiy dikik.
(Mat. 13:53-58; Luk 4:16-30)
Jisas a tip wapakuw, diki tipaar ata yad. Dikidiy kalivadidiy duw diwa yidiy. Sapat nyaam duw taakw kalivadidiy dayadi gaba maja wiyaam. Samasama duw taakw alim kwadiy. Day diki maaj wukikuw, ata pitaan wardiy. Day ata wadiy, “Akim di kidiy maaj kwurdidiy? Atata di kidiy jaav lakwudidiy? Atata di God diki mawulaam rina yawiy kwurnaad? “Di miya yawiy kwuryikwadi duw-ad, Maria likidi nyan-ad? Jamis, Jawsis, Juwtasawa Sayman dikidiy nyamwusugw, ay maa? Dikidiy jikwaraagw kilim kwanadiy, ay maa?” Day maa wadiy dikik. Jisas ata wadidiy, “Ababa tipa kidiy duw taakw God diki maaj wasapwiydi duwak rakarak tinadiy. Aw diki tipa kidiy, diki gwalugw, diki wiyaam kwanadiy duw taakw atawa akis kwurkwanadiy.” A tipaam di God diki mawulaam ril yawiy kwurkwur maa. Aw di diki taab giviyib kwurdiy duw takwaam jaab nakanak takadidiy taab. Takakuw, sipwutiydidiy. Day wukijibir maa ti dikik. Alik di pitaan warid dayak. Jisas ata ababa walibab ridiy tipaar yin duw taakw kalivadidiy.
Jisas di dikidiy kalivadidiy duw wayakididiy.
(Mat. 10:5-15; Luk 9:1-6)
Di gaam sad dikidiy tabatiy maan vitiy duwak yadakikik dikik. Yakuw, day vitiy vitiy wayakididiy. Di ap kwiydidiy dayak wudib yakidakik. 8-9 Di dayak ata waad, “Gwur waliybagwu-kinadiygwur, samasama jaav yataway, kwala miydika. Kikipaat, kwasabiy, saan gwuradiy kwasabiyim, adiy jaav yataway. Maan gwuradiy manim taka-kwagwura. Wapwiy nak yaakiya, vitiy kwurway.” 10 Di dayak ata waad, “Tipaar wulakuw, wiy nak alim adakw. Niki wiy niki wiyaar yiwayik. 11 “Li gwur nuwukadiy tipaar wulagwur, adiy tipa kidiy duw taakw maa wadaak gwurak gwuradiy majik, a tip awap. Taay gwur manim tikina kupw ayak dayak. Vikuw, day wukikwadiy gwurak kwurdaal kupwarapa javik.”
12 Jisas dikidiy kalivadidiy duw ata wakwudiy. Wakwukuw, day duw takwak wasapwiydadiy. Dayadiy maaj: “Gwuradiy bwan akwiy gwuradiy valik.” 13 Day duw taakw dayadiy mawulaar yidiy wudib kwurin yakidadiy. Gwaar samasama giviyib kwurdiy duw takwaam takakuw, sipwutiydadiy.
Day Jon, baptais kwiydi duw, viyasipadaad.
(Mat. 14:1-12; Luk 9:7-9)
14 Ababa duw taakw wabagwudiy Jisasak. Alik Juw dayadi yitaypika duw, Yirat, adiy yawiy wukididiy. Nuwukadiy duw taakw wadiy, “Jon, baptais kwiydi duw, God bwu rapinaad. Alik ki nima ap dim rina.” 15 Nuwukadiy wadiy, “Adi duw Yilayja-ad.” Nuwukadiy wadiy, “Di God diki maaj wasapwiydi duw-ad. Tayir mwiya nimadiy wasapwiydiy duw kitik-ad.” 16 Yirat adiy maaj wukidik, ata waad, “Di Jon, baptais kwiydi duw-ad. Tayir wun diki makiy lupwatuwil, aw kita rapinaad.” 17-19 Tayir Yirat kiradil Yiratiyas, dikidi mwaam Pilip diki taakw. Jon, baptais kwiydi duw, Yiratak wadakilib, “God maa wanaad min minadi mwaam diki taakw kiramina.” Yiratiyas pitaan warkuw Jonak, li dim viyasipak. Alik Yiratiyas kwurik, Yirat duw wayakididiy Jon kwurin yaav jikuw, kalabus im takadakik. 20 Yirat yagaad Jonak. Di wukidil Jon viyakita duw-ad, nikidi kapaba duw-ad. Alik mwiyir van tad dikik. Aw Yiratiyas maa rav Jonaam viyasipak. Yirat Jon diki maaj wukik. Aw nyanyi a maaj wukikuw, di ata pitaan warid.
21 Ginyir kitawa Yiratiyas liki mawulaam tikuw, duw Jonaam viyasipadid. Yirat diki mak kwadil nyi tilik, di kikipaat jabim takadidiy gavman sapakwa nyanugw, vay sawdiy duw dayadiy van tidiy duw, Galiliy tamiy sapakwa nyanugw, adiy duwak. 22 Yiratiyas liki niba takwa nyan yaan baagw dayak tilik, day abab rakarak tidiy likik. Alik Yirat likik ata waad, “Agwa jaav nyin kwurik? Wunak wakuw, a jaav kwatiya-kituwa nyinak.” 23 Di aban takadil, “Mwiya maaj watuwanyin. Agwa jaav nyina mawul kwurik walik, wun kwatiyaribak tinadiwun. Li nyin wunadiy van tituwadiy jaav tabik kwurik, adiy kwur-kinyinadiy.” 24 Aal niba taakw wakwukuw, liki amayik bas silil, “Agwa javik bas sikituwa?” Amaay ata waal, “Baptais kwiydi duw Jon diki abw.” 25 Jayib ni a niba taakw sibinin yikuw Yiratak, dikik ata walid, “Baptais kwiydi duw Jon diki abw kita marim takakuw, wunak akwutay.” 26 Yirat ata samasam wukid diki abanik. Di bwu takadil vagaluwdiy duw makab. Maaj lakatiykuw, alik ginyir maa rav warapiyik. 27 Atawa tikuw, vay sawdi duw wayakidid Jon diki abw kwurdikik. Vay sawdi duw wapakuw, kalabus ir yikuw, Jon diki makiy viyalupwadil. 28 Viyalupwakuw, Jon diki abw marim takakuw, niba takwak kwiydil. Li ata kwurkuw, karayin liki amayik kwiylil. 29 Jon dikidiy kalivadidiy duw a jaav wukikuw, day yakuw, Jon diki amwiy kwurdaal. Kwurkuw, kawamiyaam takadaal.
Jisas kipaat kwiydidiy samasama duw takwak.
(Mat. 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
30 Adiy wayakididiy duw sibinin yadiy Jisasak. Yakuw, day Jisasak yarik yidiy ababa yawiy day kwurdiy, ababa jaav day kalivadadiy duw takwak. 31 Duw taakw samasamadiy yin yaan tidiy. Alik day kipaat kiki maa rav. Alik Jisas dayak ata waad, “Kipa tamiyaar yinaak, nyan kap. Yikuw, yaap rikidiyan.” 32 Day kap kipa tamiyaar yidiy jabiraar. 33 Tip wapadaak, duw taakw samasam vikuw, wukidiy dayak. Ababa tipa kidiy duw taakw manir gipikuw, kakildadiy dayaam. Kakilkuw, day taay wakwudiy. 34 Jisas jabir wapakuw, adiy samasam vagaluwdiy duw takwaam vikuw, di samasam wukid dayak. Day sipsip kitik tidiy, duw maa van ti dayak. Di ata kalivadidiy samasama jaav dayak. 35-36 Giraab tilik, dikidiy kalivadidiy duw dikik yakuw, wadaad, “Kal kipa tamiya. Giraab bwutaay tina. Kidiy duw taakw awayak. Yin kipaat mawiy yapiykwadiy niki tip niki tipaam.” 37 Jisas dayak ata waad, “Gwur gwura dayak kipaat akwiy.” Day ata bas sidaad, “Min atata, nyan yikibana jilig duwamiy nak kwurkuw, bret yapiyik day kidakikik?” 38 Jisas dayak bas sididiy, “Bret kas gwuraam rinadiy? Yin av.” Day van tikuw, dikik wadiy, “Bret tabab, kamiy vitiy.”
39 Jisas vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Gwur kajakuw, kilib kapakap kapakap daan ada ki wasakawasa visim.” 40 Day ata daan ridiy bapaar bapaar nuwuk duwamiy tabab, nuwuk duwamiy vitiy sap tabatiy. 41 Jisas adiy bret tababawa kamiy vitiy kwurkuw, adawur tipaar rikituwkuw, Godak wayapiy sidid. Wayapiy sikuw, adiy bret kaysukwa sukwakuw, kwiydidiy dikidiy kalivadidiy duwak adiy vagaluwdiy duw takwak kwiydakik. Abir kamiy ab di kaylupwakuw, duw takwak ata kwiydidiy. 42 Ababa duw taakw kipaat kikuw, yaal kapwudiy. 43 Jisas dikidiy kalivadidiy duw kavisa-dadiy kipaat vagakuw, baniy tabatiy maan vitiy vagadaak, kapwudiy. 44 5000 duw adiy bret kidiy.
Jisas apiy guwaam tiytiyaad.
(Mat. 14:22-33; Jon 6:15-21)
45 Jayib ni dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy, “Gwur jabiraar awar! Warkuw, gwur taay maay agika maka araam rina tip Bitsaytaar.” Wakuw, di ata vagaluwdiy duw taakw wayakididiy. 46 Dayaam wapakuw, di nibwukir warid. Warkuw, Godawa maaj bwulad. 47 Gaan valik, adi jabir nyidi araam tidik, Jisas kap kwaad kupwaam. 48 Di vidil mwar nimadib yin jabiraam sayil. Aw day yapwur yapwur gwus kadiy. Alik taay tapwuk wadidi gaan di apiy ararib dayak yad. 49 Di dayaam gwutakak, aw day dim apiy guwarib yadik vikuw, day wadiy, “Kad apawul-ad?” Wakuw, nimadib gaam sidiy. 50 Day Jisasaam vikuw, samasam yagadiy. Aw di yabiyib dayak ata waad, “Gwuradiy mawul yagadaba. Wun Jisas-adiwun. Yaga-tikwa.” 51 Di ata jabiraar warid dayawa. Warkuw, mwar ata kwusil. Day ata pitaan wardiy. 52 Dayadiy mawul pakwudiy. Alik day maa laakw adiy bret ak tayir Jisas kaysukwa-didiy.
Jisas giviyib kwurdiy duw sipwutiydidiy Ginisarit tipa kidiy.
(Mat. 14:34-36)
53 Day araar suwulkuw, Ginisarit-aar yadiy. Alim jabir yaav tuwtakadiy. 54 Jabir wapadaak, jayib ni duw taakw Jisasaam vikuw, day ata, “Kad Jisas-ad” wataay wadiy. 55 Day ata gipidiy niki tip niki tipaar. Day agwa tipaam Jisas kwaad wukikuw, giviyib kwurdiy duw taakw bayim takakuw, Jisasak ata kariya-dadiy. 56 Jisas kwasa tipaar, nima tipaar, duw vitiy mugwul rida tipaar yikuw, duw taakw giviyib kwurdiy nyidi tipaam takakuw, day jabir jabir bas sidaad diki wapwiyim kaykitidakik. Kaykitikuw, day ata viyakit tidiy.