5
Jisas kwam yidi duwaam ridiy wudib kwurin yakididiy.
(Mat. 8:28-34; Luk 8:26-39)
Kilakiy agika maka araam tabirkuw, Girasin day tamiyaar kawiydiy. Jisas jabir wapadik, duw nak dipwu kawamiyaam kwakuw, dikik yaad. Adi duw wudib diki mawulaar yidiy. Di dipwu kawamiya tipaam kwakwaad. Tipa duw dim kalakwu kalaakw maa rav. Aw makwaay sen maa rav. Tayir dim sen manwa tabaam jidaak, di kap kaytikididiy. Day dim kalakwu kalaakw maa rav. Alik kawamiya tipawa nibwukim kwabagwud. Nyanyi nyi gaan “Ay” yan, gaam san, di diki sipaam kabakir viyadil.
Jisas sikaam tidik, adi wudib mawulaar yidadi duw Jisasaam vikuw, gipin yad dikik. Yikuw, adi duw Jisasawa walibab vakirkuw, kwatiy lupwusikuw, ata rad. Rikuw, ata nimadib gaam sad Jisasak. “Jisas, nimadi God dikidi Nyan-adimin. Agwa javik yanadimin wunak? Wun minak bas sinadiwun God diki mwutamaam jawjaay kwur-tikwa wunak.” Jisas bwu wadid, “Wudib, min awap wadi duwaam!” Alik wudib diki mawulaar yidadi duw atawa waad. Jisas ata bas sidid, “Minadi si ataanad?” Wudib ata waad, “Nyan samasam-adiyan. Alik Aywa Samasamad wunadi si.” 10 Jisasak nimadib bas sidid, “Min nyanak aya watipi-wayik ki tamiyak.”
11 Walibab agika nibwukim bwal samasam kwaan kidiy. 12 Ababa wudib day ata nimadib Jisasak bas sidaad, “Min wamin, kidiy bwalak nyan abab wulayakinaak.” 13 Jisas “Aal yaakiya,” wadik, day ata adi duwaam wapakuw, bwalaam wulayakidiy. Adiy bwal abab gipikuw, daan nima dipwu wamwunir dadiy. Ata abab adiy bwal dakuw, duwamiyir duwamiyir tabab (2000) kiyapakwudiy.
14 Adiy bwalak van tidiy duw a jaav vikuw, tabwudiy. Tabwukuw, day nimadi tipawa kwasadiy tipaam kwadiy duw takwak a jaav wasapwiydadiy. Adiy duw taakw ata yadiy a jaav vikir. 15 Day Jisasak yakuw, vidaad adi tayir wudib mawulaar yidadi duw. Wapwiy kwusuwkuw, di diki viyakita mawulawa rad. Ridik, day vikuw, yagadiy. 16 Nuwukadiy duw taakw tayir vikuw, ata wadadiy kwukir yadiy duw takwak agwa jaav Jisas kwurdidiy adiy bwalawa adi wudib mawulaar yidadi duwak. 17 Day wukikuw, Jisasak nimadib bas sidaad, “Min ki tamiy awap!”
18 Alik jabiraar wakwudik, adi tayir wudib mawulaar yidadi duw Jisasak nimadib bas sidid, “Wun minawa yikir.” 19 Aw Jisas dikik ay waan maa wu. Aw Jisas ata wadid, “Min maay! Mina wiyaar yikuw, minadiy gwalugwa duwak aw. Ata wamin, wukikwadiy God sukwasukw minak tikuw, agwa jaav di minak kwurdidiy.” 20 Alik tipa si Tabatiy Tip, a tamiyaar kidi duw sibinin yad. Dayak wadik agwa jaav Jisas dikik kwurdid, ata day pitadiy.
Jisas Jayras diki nyan liki giviyib sipwutiydil. Taakw nak Jisas dikidi wapwiyim wapwalid.
(Mat. 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Jisas jabiraar agika mala araar sibinin yidik, yibwunim kwadik, duw taakw samasam dikik alim vagaruwkuw, kaypwusin kwurin tidaad. 22 Duw nak gaba maja wiya kidi sapakwa duw, dikidi si Jayras, di yakuw, ata vidid Jisasaam. Vikuw, dikik yakuw, diki manwa ata vakirid. 23 Ata wadid, nimadib wadid, “Wuna kwasa takwa nyan aka kiyakina. Min yakuw, lim taab takamin, yaakiya wakuw, kwakwa.” 24 Jisas diwa yad. Samasama duw taakw diwa nakamwiyib yidiy.
25 Dayawa kwaal taakw nak wany wakwun tiyalidiy nabiy tabatiy maan vitiy. 26 Nyanyi a taakw samasam dokta-ak yilidiy. Samasam kagil kwiydaal, aw likidiy saan kwusiyaal dayak. Aw liki giviyib maa kwas. Nyanyi wany wakwun tiyaal. 27 Day Jisas diki yawiyik bwuladaak, li ata wukilil. Alik Jisas kwukir yaal. Yakuw, Jisas dikidi wapwiyim ata tabaar kwasa kwasa yakitaay, wapwalid. 28 Agwak, ata liki mawulaar ata waal, “Li wun taab dikidi wapwiydikanim wapwa-kituwa, wun ata yara tikinawun.” 29 Ata yabiyib likim wakwudi wany jibwud. Li li kap wukilil liki giviyib kwusil. 30 Aw Jisas wukidil diki ap wapalid. Ata yabiyib Jisas tipatiyakwud. Tipatiyakwukuw, ata waad, “Wunadi wapwiyim sikala wapwana?” 31 Dikidiy kalivadidiy duw ata wadiy, “Min vimina nimadi bapa duw taakw minaam kwutagildana, aw min wamina, ‘Sikala wunaam wapwana?’ ”. 32 Aw Jisas ata kitay kitiy vad, “Sikala wunaam wapwana?” wakuw. 33 A taakw li bwu wukilil liki giviyib bwu kwusil. Alik dikik yaal. Yagakuw, gingin nakuw, Jisasawa walibab vakirkuw, ata wasapwiylidiy ababa jaav dikik. 34 Jisas ata wadil, “Wuna nyan, nyin wunak wukijibiran tinanyin. Alik yara tinanyin. Nyin maay! Nyin yara maay! Nyina giviyib aka kwusina.”
35 Jisas ata tan maaj kwiydik, ata nuwukadiy Jayras diki wiyaam kwadiy duw yadiy. Yakuw, ata wadiy Jayrasak, “Mina nyan aka bwu kiyana. Niki yawiy kwiyway kidi kalivanadi duwak.” 36 Aal Jisas waan maa kway. Ata wadid Jayrasak, “Min yagaway! Wunak wukijibir ada!” 37 Pita, Jamis, Jamis dikidi nyamwus Jon, adiy duw mugwuladika Jisasawa yidiy. Nuwukadiy Jisas watipididiy. 38 Jayras diki wiyaar yin wakwudaak, Jisas duw taakw alim vididiy. Adiy duw taakw samasam girataay, wanib yidiy. 39 Di wiyaar wardik, bas sididiy, “Agwa javik nimadib giranadiygwur? A kwasa nyan maa kiy, kip si kwana,” ata wadidiy. 40 Day ata dikik wajibaydiy. Alik dayak ata wadik, kawaar wakwudiy. Jisas a nyan likibir amaay asaywa, adiy duw mugwulawa ata wuladiy kwasa nyan rilil tamiyaar. 41 Liki tabaam ata kaykitidik, ata wadil, “Talita kuwmiy.” Nyana tipa maaj maw maaj atawa tikwana, “Kwasa nyan, wun nyinak wanadiwun, arap!” 42 Jayib ni a nyan rapikuw, ata tiytiyal. Likidiy nabiy tabatiy maan vitiy. Day adiy vagaluwdiy duw taakw ata pitadiy a javik. 43 Jisas watipididiy a javik niki duwak wawak. Di wadidiy kipaat likik kwiydakik.