4
Duw nak diki mayim sak yakik yad.
(Mat. 13:1-9; Luk 8:4-8)
Galiliy ar, mala araam tikuw, Jisas adiy duw takwak kalivadidiy. Jisasawa duw taakw samasam vagaluwdiy. Alik di kwasa jabiraar warkuw, di a jabiraam guwaam kwaad. Day samasam duw taakw adiyka a mala ara kupwaam ridiy. Dayak samasama jaav kalivadidiy waya maaj kitik wadidiy. Di dayak wadidiy, “Awuk ki maaj! Duw nak kabuw sik kitika jaav wit liki kadiy yakik yad. “Kadiy yakidik, nuwuk yabim vakirdiy. Wapiy dakuw, kidadiy. 5-6 “Nuwukadiy kadiy kabakawa ril kwasa kupw, a kupwaam vakirdiy. A kupw bag maa ti. Alik jayib ni saal warkuw, maj mwiyir maa kway. Aw nimadi nyi sidik, rik yikuw, kiyadiy. “Nuwukadiy kadiy ramiy tidiy visawa vakirdiy. Ramiy tidiy vas warkuw, yakiwulupwulidiy. Aw kadiy maa wakw. “Nuwuk viyakita kupwaam vakirkuw, wardiy. Warkuw, day mwiy kwurdiy. Adiyka nuwuk mwiy mugwul ridiy. Nuwuk mwiy kwasa samasam ridiy. Nuwuk mwiy mwiya samasam ridiy. Atawa kwurdadiy.” Jisas ata wadidiy, “Duw waan tinaad, di wukikwaad.”
Jisas dayak waya maaj kitika maaj wadidiy.
(Mat. 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Ginyir Jisas kap kwadik, dikidiy tabatiy maan vitiy duw nuwukadiywa dikik yakuw, bas sidaad a maaj maw maaj wukik. 11 Di dayak wadidiy, “God simaka-didiygwur agwa jaav tayib pakwul atatawa di duw takwak van tikidadiy. Aw nuwukadiy duw taakw kidiy jaav lakwukwadiy waya maaj kitika majir. 12 “Alik
‘Day van van wak maa.
Day wukin wukin laakw maa.
Li atawa kwurkuw, Godak mawul wukikuw,
di dayadiy vaal yibwiyik-dadiy.’ ”
Jisas kadiy yakidi duw waya maaj kitika maaj liki maaw wadidiy.
(Mat. 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Di dayak bas sididiy, “Gwur ki waya maaj kitika maaj maa wak? Gwur atata nuwukadiy waya maaj kitika maaj wuki-kinadiygwur? 14 “Adi kadiy yakidi duw, aad God diki maaj wasapwiydi duw kitik tinaad. Adiy kadiy God diki maaj kitik tina. 15 “Nuwukadiy nyi God diki maaj yabim vakirnadiy. Aw adiy duw taakw wukidaak, Satan yabiyib yakuw, God diki maaj kwurdil dayadiy mawulaam kwalik. 16 “Atampik nuwukadiy duw taakw kabaak apiyim ril kupwaam yakididiy kadiy kitik tinadiy. God diki maaj wukikuw, kwurik rakarak tinadiy. 17 “Maaj mwiyir maa mawulaar yi. Alik simiy maa ti. Dayaam samasam kupwarapa jaav viyadaak, nuwukadiy duw taakw dayak wasupwudaak God diki majik, day ata bwan kwiydiy God diki majik. 18-19 “Nuwukadiy duw taakw ramiy tina visawa vakirdiy kadiy kitik tinadiy. Day God diki maaj wukikuw, aw dayadiy mawulaam rinadiy majik samasam wukikuw, sanawa niki jaav niki jaav kwurik wuki-kwanadiy. Dayadiy mawul ababa niki jaav niki javik yinadiy. Adiy jaav yakuw, God diki majim yakiwulupwu-dadiy. Alik day mwiy maa ri. 20 “Nuwukadiy duw taakw adiy viyakita kupwaam vakirdiy kadiy kitik tinadiy. Day God diki maaj wukikuw, kwurkuw, day mwiy rinadiy. Nuwukadiy duwamiy nak sap tabatiy rinadiy. Nuwukadiy duwamiy mugwul, nuwukadiy duwamiy tabab rinadiy.
Lait day vaak yalaam takadadiy. Waya maaj kitika maaja.
(Luk 8:16-18)
21 Di dayak bas sididiy, “Gwur lait kwurkuw, yala vakaam takagwura? Japakapaam vitaka-gwura? Jabim maa tak? 22 “Ababa jaav pakwun rinadiy, ababa jaav rabwutakaan rinadiy, ginyir adiy jaav maykaar wakwu-kidiy. 23 “Duw waan tinaad, di wukikwaad.”
24 Di dayak ata wadidiy, “Maaj wukikuw, yara awuk! Am san kwiy-kigwuradiy, atampik kwurkigwuradiy. Aw aywanib warapiy kwurkigwuradiy. 25 “Duw taakw wuna maaj lakwudana, ginyir miyawa lakwu-kinadiy God dikidiy javik. Aw adiy duw taakw day wuna maaj laakw maardana, ginyir kip tikuw, saal yikidiy.”
Adiy kadiy wardiy waya maaj kitika maaja.
26 Jisas ata waad, “Kitawa God duw takwak van tinaad. Atampik duw nak kadiy yakididiy kupwaam. 27 “Gaan si kwadik, nyi rapikuw, nyanyi nyanyi kubwurin warnadiy. 28 “Kupw li kap mwugiylik, adiy kadiy wardaak, mwiy kwurkidadiy. Taay saal warid. Warkuw, mig ata kwaad. Kwakuw, ginyir mwiy ata rik yad. 29 “Mwiy rik yidaak, duw nima waliy kaam kwurkuw, kitiki-didiy. Mwiy kwurda nyi aka.”
Adiy sika mastat waya maaj kitika maaja.
(Mat. 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)
30 Jisas ata waad, “Agwa jaav kitik God duw takwak van tinaad? Agwa waya maaj kitika maaj wakibana diki yawiyik? 31 “Di sika mastat kitik. Ababa nuwukadiy sak nimadiy-adiy, aw sika mastat mwiya kwasaala. Duw sika mastat kwurkuw, kupwaam sikwanaad. 32 “Ginyir kwasa mwiy simiy warkuw, mayim rinadiy javim kakil-kinaad. Ba mastat nimadiy-adiy. Aw wapiy day diki ba miya lagwum kwaat taka-kwanadiy.”
33 Jisas samasam waya maaj kitika majir wadidiy. Maaj lakwudaak, maaj kwiydidiy. 34 Di waya maaj kitika majadika dayak kwiydidiy. Jisas dikidiy kalivadidiy duw dayawa kwadik, kidiy maaj daya maw maaj ata kwiydidiy.
Jisas watipidibir mwurwa mamak.
(Mat. 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 A nyi giraab tidik, dikidiy kalivadidiy duwak ata waad, “Kilakiy agika maka araar vakiynaak.” 36 Jisas kwasa jabiraam tikuw, duw vagaluwdiy tamiy wapakuw, kwasa jabiraar karaydaad. Nuwukadiy kwasadiy jabir diwa yidiy. 37 Yibwun wapakuw, yidaak nimadi mwar ata yaad. Yakuw, ata mam kwasa jabiraam viyadaak, guw jabiraar wuladik, kapwuk ata kwuril. 38 Jisas mala jabiraam kibwu tikirim si kwaad. Ata day wajawiya-daad. Wajawiyakuw, day ata wadaad, “Yitaypika duw, nyan aka kiyapakwu-kinadiyan. Min nyanak maa wak, nyan aka kiyakinadiyan?” 39 Jisas ata rapid. Rapikuw, di “Kaygwakwa!” mwurik ata wakuw, mamak “Yitikwa!” ata waad. Alik mamawa mwar maa yi. 40 Jisas dayak ata waad, “Gwur agwak yaga-nadiygwurik? Gwur wunak wukijibir maa ti?” 41 Dikidiy kalivadidiy duw pitaan warkuw, ata bwuladiy, “Kad aka tamiya kidi duwad? Wadi majib nima mamawa mwar abira bwutaay kwusinabir.”