14
Day Jisasaam kalakwukuw, viyasipak kiyadikik.
(Mat. 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Nyi vitiy kip ribir ababa Juw Duw Takwaam God Nyigildidiy Nyawa Yis Maa Ti Bret bayaki kikipaat kikinadiy. Ababa sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw day kwakidiy atatawa Jisasaam kalakwukuw, viyasipak. Day wadiy, “Bayaki nyaam nyan atawa kwar maa, ababa duw taakw pitaan warik-nadiy.”
Taakw nak waliy guw kwurkuw, Jisas diki abwaam kaykwatakalid.
(Mat. 26:6-13; Jon 12:1-8)
Jisas lepa duw Sayman diki wiyaam kwaad Bitaniy tipaam. Kikipaat kidik, taakw nak tukwur vaak yataan wulaal yala wiyaar. Adi tukwur vaak, yala vakaam waliy guw, si nat, tal. Saan samasam yapiy-kwanadiy. Li viyawutakuw, adi viyakita yaam yayna waliy guw Jisas diki abwaam kaykwatakalid. 4-5 Nuwuk a jaav vikuw, mawul wardiy. Nikim nikim bwuladiy, “Agwa javik tikuw, ki waliy guw kip yakila? Yapiyik ti wiy yapiy-kwadiy. Jilig duwamiy nak sap tabatiy yapiy-kwadanaad. Adiy saan kwiykwa saal yinadiy duwak.” A takwak wariya kwudiy wadaal. Jisas ata waad, “Li kip rikwa. Agwa javik tikuw, sapis jikigwura likik? Kal viyakita jaava wunak kwurla. “Saal yinadiy duw nyanyi gwurawa kwakwanadiy. Aw gwur sukwasukw kwurkwagwura mawul warkigwura nyaam. Wun gwurawa nyanyi kwu maa. “Li rivina yawiya wunak kwurla. Li waliy guw taay wunaam kaykwatakakuw, aw ginyir kawaam taka-kidanadiwun, a javik. “Mwiya maaj watuwadiygwurik. Ginyir viyakita maaj kwiydaak ababa tipaam, day ki kwurla javik wakinadiy. Duw taakw wukimar maa likik.”
Juwtas maaj lakatiyid Jisasaam kwiyik sapakwa nyanugwa pris ak.
(Mat. 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Juwtas Yiskariyat, Jisas dikidiy tabatiy maan vitiya duw nak-ad. Di sapakwa nyanugw pris ak yad Jisas dayak kwiyik. 11 Day rakarak tidiy diki maaj wukikuw. Day maaj lakatiydiy dikik saan kwiyik. Juwtas Jisas dayak kwiy nyak ata kavin kwaad.
Jisas God Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kad dikidiy kalivadidiy duwawa.
(Mat. 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)
12 Taay nyaam, Yis Maa Ti Bret bayaki nyaam, day sipsip nyanugw viyasipadadiy God Nyigildidiy Nyi bayaki kikipatik. A nyi Jisas dikidiy kalivadidiy duw dikik bas sidaad, “Akim nyan yikuw, mina bayaki kikipaat kwulapwu-kinadiyan kiminkikik?” 13 Jisas duw vitiy tasakwukuw, ata wadibir ki maaj, “Bir tipaar awul. Duw nak tukwur vakaam guw yatanaad sitakira-kibiraad. 14 “Bir adi duw kwukib maay. Yin av agwa wiya wulakida. A wiy asaay duwak bas as, ‘Kalivanadi duw wanaad, “Wiy akim kwana, a wiyaam wun wunadiy kalivatuwadiy duwawa God Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kikibana?” ’ 15 “Di alawurir kwana wiy simaka-kidabirbir. Wiy bwutaay kwulapwudik, tina. Alim bir niki jaav niki jaav kwulapwun ada nyanak.” 16 Kalivadibir duw dim wapakuw, tipaar wulakuw, Jisas tayir wadidiy jaav ata vibiridiy. Bir God Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat ata kwulapwu-biridiy.
17 Giraab kwusilik, Jisas dikidiy tabatiy maan vitiy duwawa yaad. 18 Kipaat ran kidaal, Jisas ata waad, “Mwiya maaj watuwadiygwurik. Gwura duw nak ginyir wunadiy mama nibak kwiykidadiwun. Di wunawa kipaat kinaad.” 19 Day pitaan warkuw, nakanak Jisasak bas sidaad, “Wunak wanadimin?” wataay wadaad. 20 Jisas ata wadidiy, “Di wunawa bret marir kwusadada. 21 “Wun, gwuradi Mwaam, kiyakinadiwun tayir God diki lapa nyig walil pik. Aw gwuradi Mwaam mama nibak kwiykinadi duw kupwarapa jaav dikim warkidanaad. Li tayir amaay kidi duw sapwiy maarlik, aal viyakita dikik.”
Jisas Komunion dikidiy kalivadidiy duwak kwiydidiy.
(Mat. 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Kor. 11:23-25)
22 Day kikipaat kidaak, Jisas bret kwurkuw, Godak wayapiy sidid. Jisas a bret kaysukwa sukwakuw, dikidiy kalivadidiy duwak kwiydidiy. Di wadidiy, “Akwur. Kal wuna amwiya.” 23 Adakap kwurkuw, Godak wayapiy sidid. A adakap dayak kwiydik, day a wain nakanak kidaal. 24 Di ata wadidiy, “Kad wunadi nyikiy-ad. Kidi nyikiy ababa duw takwak simaka-dadiy God diki aban mwiya maaja. Samasama duw takwa danik wunadi nyikiy wakwu-kinaad. 25 “Mwiya maaj watuwadiygwurik. Nuwuk wain ki maarkituwa. Aw ginyir God diki van tida tamiyaam ata kwula wain kikinadiwun.” 26  Song nak tikuw, wiy wapakuw, Aliv abwaar wardiy.
Jisas Pita-ak wadid, “Min maa wakimina wunak.”
(Mat. 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Jisas dayak ata waad, “Gwur abab wunaam wapakuw, tabwu-kinadiygwur. God diki lapa nyig ata wana, ‘God sipsip van tinadiy duwaam viyadik, kiyakinaad. Kiyadik, sipsip kapakap kapakap tabwu-kinadiy.’ 28 “God wunaam kirapitakadik, wun tayib yikinadiwun Galiliy-aar gwurak.” 29 Pita wadid, “Li nuwukadiy tabwun wapa-kidadimin ab, wun minaam wap maa.” 30 Jisas dikik ata waad, “Mwiya maaj watuwadiminik. Ki gaan tapwuk jaab vitiy wadik, tayir wakimina jaab mugwul, ‘Wun Jisasaam maa laakw.’ ” 31 Pita Jisasak maaj nimadib wadid, “Li wun minawa kiyatuw ab, aw wun wu maa, ‘Wun Jisasaam maa laakw.’ ” Day abab atawa wadiy.
Jisas Godawa maaj bwulaad Gitsimaniy tipaam.
(Mat. 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Day yadadi tip, si Gitsimaniy, alir yadaak, Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Kilim kavin ada. Wun Godawa maaj bwulak yikidiwun.” 33 Jisas Pita, Jamis, Jon ata kwurin karaydidiy. Di ata pitaan warkuw, samasam wukid di dikik. 34 Di dayak ata waad, “Wun wunak samasam wukinadiwun. Wukikuw, alik kiyak tinadiwun. Gwur kilim van ada.” 35 Di kwasa yikuw, kupwaam vakirid. Vakirkuw, Godak bas sidid, “Adiy jaav warkidana nyi wunaam gwutaka-kimina way?” 36 Di wadid, “Asaay, wunadi Asaay, ababa jaav bwunak kwur-kwaminadiy. Aw kidiy wunak yakinadiy kupwarapa javadiy kwurin ayak. Aw wuna mawul maa, mina mawul.”
37 Jisas yakuw, vididiy dikidiy kalivadidiy duw mugwul si kwadiy. Pitak wadid, “Sayman, si kwanadimin? Min ri maarin kwasa mwiya pik van titak? 38 “Gwur van tan Godak maaj aw, gwuraam vaal kakilik-na. Gwuradiy mawul yaakiya viyakita jaav kwurik. Aw gwuradiy amwiy ap maa ti.”
39 Alib kwasa yikuw, Godak maaj wadid tayir wadil pik. 40 Dikidiy kalivadidiy duwak sibinin yakuw, vididiy si kwadaak. Dayadiy mil dibirin dibirin dadiy. Day wap saykuw, maa rav Jisasak wawak.
41 Jaab mugwul dayak yaad. Yakuw, wadidiy, “Gwur si kwanadiygwur nibway? Yaakiya, nyi akaanaka. Awuk! Duw nak yaan gwuradi Mwaam kwiykidaad vaal yinadiy duw daya tabaam. 42 Gwur arap. Yinaak. Adi duw walibab tinaad.”
Juwtas Jisasaam dikidiy mama nib tabaam takadid.
(Mat. 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Wadik, Juwtas, Jisas dikidiy tabatiy maan vitiya duw nakad dayak yaad. Juwtas wukin duw samasam yadiy. Wariya jaav kwurin kariya-dadiy. Sapakwa nyanugw pris, God diki lo kalivadiy duw, sapakwa nyanugw, day wayakidaak, yadiy. 44 Jisasaam dayak kwiydi duw tayir wadidiy, “Mwutaam jipwu-kituwadi duw, adi duw gwur kwurik. Kalakwukuw, yarakara akaraay.”
45 Juwtas yadik, Jisasak yakuw, wadid, “Yitaypika Duw.” Wakuw mwutaam jipwud. 46 Adiy duw yakuw, dim kaykitikuw, kalakwudaad. 47 Walibab tidi duw bag kaylupwakuw, Mwiya Yitaypika Pris dikidi yawiy duw diki waan viyalupwadil. 48 Jisas ata bas sididiy, “Wun jaal dayikwadi duw-adiwun, gwur bag kwurkuw wunaam kalakwuk, ay? 49 “Nyi samasam God dikidi wiyaam kwakwatuwa duw takwak kalivaan. Aw gwur wunaam maa kalaakw. Aw God diki lapa nyigaam rina maaj maykaar wakwukwa.” 50 Dikidiy kalivadidiy duw abab dim wapakuw, ata tabwudiy.
51 Badiy duw nak, wapwiy rabwukuw, Jisas diki kwukib yad. 52 Adiy duw kalakwuk kwurdaak dim, wapwiy wapaan duwadika tabwud.
Day Jisasaam kaunsil duw dayadiy milaam kotiy daad.
(Mat. 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
53 Day Jisasaam kwurin karaydaad Mwiya Yitaypika Pris diki wiyaar. Sapakwa nyanugw pris, sapakwa duwadiy, God diki lo kalivadiy duwawa alim vagaluwdiy. 54 Jisasawa nuwukadiy duw day taay yidaak, Pita kwasa kwukir yikuw, Mwiya Yitaypika Pris dikid wiya yaripaar ata wulaad. Wulakuw, van tidiy duwawa daan rad diki sip yiyaam takasawulak.
55 Sapakwa nyanugw pris awa abab kaunsil duw day wukik nuwukadiy duw suwaal maaj wadiy Jisasak. Wukikuw, day ata, “Di kiyakwaad,” wakir a majik. Aw atampika maaj sitakira-sitakir maa rav. 56 Duw samasam suwaal takadiy Jisasak. Dayadiy maaj nak maa. Kapakap tidiy. 57 Nuwukadiy duw rapikuw, ki suwaal maaj takadaal Jisasak. 58 “Ki wadil maaj wukibaal, ‘Kidi Godak duw kwurdiy wiy, aad pira-kituwaad. Pirakuw, nyi mugwul yidaak, duw akis kwurkwanadiy wiy nak kwurkituwaad.’ ” 59 Adiy duw ab dayadiy maaj kapakap tidiy.
60 Mwiya Yitaypika Pris daya nyidim rapikuw, Jisasak bas sidid, “Kidiy duw minak sukwupirkuw wadaak, aw min maaj maa ti?” 61 Jisas kaygan tad. Maaj maa bwul. Alib Mwiya Yitaypika Pris Jisasak bas sidid, “Min God dikidi Tasakwudidi Duw-adimin? God dikidi Nyan-adimin?” 62 Jisas wadid, “Wun-adiwun tikwanadiwun. Gwur abab duw taakw dayadi Mwaam vikigwuraad, di ap samasam tinadi God diki mava tabaam ridik. Gwur vikigwuraad, di adawur tubwaar yadik.” 63 A maaj wukikuw, Mwiya Yitaypika Pris di dikidi wapwiy kaypirikiykuw, ata wadidiy, “Nyan niki maaj wukik maa. 64 “Gwur diki sapis jikidi maaj Godak bwu wukigwura. Gwur agwa jaav kwurik dikim?” Day abab maa wakuw dikik, alik, “Kiyakwaad,” wakuw wadiy.
65 Nuwukadiy duw ata Jisasaam likasip sataka-daad. Dikibir milaam wapwiy jikuw, taab kaygipikuw, viyadaad. Viyakuw, day dikik ata bas sidaad, “Sikanadaad minaam viyanaad?” Van tidiy duw Jisasaam kwurkuw, yala tabaar viyadaad.
Pita waad, “Wun Jisasak maa wak.”
(Mat. 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
66 Pita aladaam mala wiyaam kwadik, Mwiya Yitaypika Pris diki yawiy kwurla taakw nak yaal. 67 Pita yiyaam sip takasawuladik, a taakw dim vikuw, li ata walid, “Minabab Jisas Nasarit tipa kidawa kwadimin.” 68 Di maa wakuw, ata waad, “Wun maa laakw. Wun maa wak nyin wanyina jaav.” Wakuw, di ata wakwud tipigwusir. Jayib ni tapwuk waad. 69 Yawiy taakw Pitaam alim vilik, alib walibab kwadiy duw takwak ata waal, “Kidi duw Jisas dikidiy duw nak-ad.” 70 Pita alib, “Maa,” waad. Kwasa rikuw, walibab kwadiy duw Pitaak ata wadaad, “Min Jisas dikidiy duw nak-adimin. Minabab Galiliy tamiya kidi duw-adimin.” 71 Pita ata waad, “Wuna maaj mwiyir ti maarlik, God wunaam viyakwaad. Wun gwur wadi duw maa wak.” 72 Atawa wadik, tapwuk jaab vitiy ata waad. Pita Jisas tayir wadil maaj wukidil, “Tapwuk jaab vitiy wadik, taay min jaab mugwul wakimina, ‘Wun Jisas maa wak.’ ” Wukikuw, Pita giraad.