15
Day Jisas kwurin karaydaad Paylat a tipa kidi van tidi duwak.
(Mat. 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Ganib tilik, sapakwa nyanugw pris, sapakwa nyanugwawa, God diki lo kalivadiy duwawa, kaunsil duwawa ata vagaluwdiy. Day nikim nikim bwuladiy. Bwulakuw, day Jisasaam yaav jikuw, kwurin karaykuw, Paylatak kwiydaad. Paylat Jisasak bas sidid, “Min Juw dayad Yitaypika Duw-adimin?” Jisas ata wadid, “Min atawa wamina.” Sapakwa nyanugw pris samasama maaj sukwupirkuw, wadaad dikik. Alik Paylat alib Jisasak bas sidid, “Min awuk! Day samasama maaj sukwupirkuw, minak wanadiy. Min maaj maa?” Jisas niki maaj maa wu. Alik Paylat diki mawul nikim nikim tal.
Paylat yaakiya waad day Jisas maap tidi miyaam katadakik.
(Mat. 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
Ababa God Wapadidiy Nyi bayaki nyaam Paylat kalabus im kwadi duw nak wapadid. Sikadadaad vagaluwdiy duw taakw bas sididiy dikik, di ata wapadid dayak. A nyi duw nak, dikidi si Barapas, kalabus im kwaad nuwukadiy gavman aam viyadiy duwawa. Viyadaak kiyadiy. Duw taakw vagaruwdaak, Paylat tayir pik kwurda jaav dayak kwurdakik. 9-10 Paylat wukidil sapakwa nyanugw pris dayadiy mawul kuwkuw nadaak Jisasak, day Jisas kwiydaad dikik. Alik di duw takwak bas sididiy, “Gwur Juw dayadi Yitaypika Duw wapatuwkik?” 11 Adiy sapakwa nyanugw pris vagaruwdiy duw takwak nimadib wadiy day Paylatak bas sidakikik Barapasaam wapadikik dayak. 12 Paylat alib vagaruwdiy duw takwak bas sididiy, “Agwa jaav kwurkinadiwun adi sikiygwura Juw dayad Yitaypika Duwak?” 13 Day dikik gaam sidiy nimadib, “Maap takadadi miyaam dim akat!” 14 Paylat dayak ata bas sad, “Agwa kupwarapa jaav kwurdil?” Day mwiya nimadib gaam sidiy, “Maap takadadi miyaam dim akat!” 15 Paylat vagaluwdiy duw taakw daya mawulab tikuw, di Barapasaam wapadid dayak. Di Jisas vay sawdiy duwak kwiydid ramiy tidi miyaar taay viyakuw, ginyir maap tidi miyaam katadakik.
Adiy vay sawdiy duw day wasapwudiy Jisasak.
(Mat. 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Day Jisas taay maaj lakwudi gavman duw dikid wiya yaripaar kwurin kawuladaad. Wulakuw, gaam sidiy nuwukadiy vay sawdiy duwak day yadakikik dayak. 17 Day alatab kwurik Jisasaam. Alik day yitaypika duw nyikiy nyikiy wapwiy kitika wapwiy rabwutaka-daad. Atawa day yitaypika duw abwa wawiy pik kwurkuw, diki abwaam kititakadaal. Aw a abwa wawiy ramiy til abwa wawiya. 18 Day dikik gaam sidiy, “Juw dayadi Yitaypika Duw, nabiy samasam kwakinadimin!” 19 Diki abwaam miyaar viyadakib. Diki sipaam likasip satakaan, alatab kwurin kwatiyir sidiy dikik. 20 Taay apaapap kwurin naykuw, day nyikiy nyikiy wapwiy kaylapiykuw, diki wapwiy alib dim rabwutakadaad. Day Jisas ata kwurin karaydaad maap tidi miyaam katataka-dakik.
Day Jisasaam maap tidi miyaam katadaad.
(Mat. 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Yidaak, duw nak Sayman, Sayriyniy tipa kid, Aliksada-wa Ruwpas birakid asaay, maay tamiy wapakuw, walibab yaad. Vay sawdiy duw wadaak, Sayman di Jisas dikidi maap tidi miy yatadid. 22 Day Jisas kwurkuw, tip si Galgata, a tipaar wakwudiy. Tip si maaw maaj, duw adakap kitika tamiya.
23 Alim day wain-awa marasin si mir kwiyik kidikikik. Aw Jisas di maa waad. 24 Day Jisas maap tidi miyaam katadaad. Katakuw, dikidiy wapwiy am sidadiy day daya. Day jib kwadiy kwasadiy kabaak yakitaay tayaan naydiy adiy wapwiy kwurik.
25 Ganib, nyi abaliy tidik, maap tidi miyaam katadaad. 26 Jisasak maaj sukwupirkuw, sukwudaal, “JUW DAYADI YITAYPIKA DUW.” 27 Luwkuw kwurin, duw viyaan kwurbir duw day maap tibir miyaam katadabir Jisasawa, nak diki mava tabaam, nak diki akiy tabaam. 28 [Alik God diki lapa nyigaam rina maaj maykaar wakwul, “Day wukidaal di vaal yidi duw kitik.”]
29 Walibab tiytiyaan tidiy duw Jisasak abwagab nayin wajibayin kwurdiy, “A! Min God dikidi wiy pira-kinadi duw-adimin! Pirakuw, nyi mugwul yidaak, kitampika wiy kwurkimina! 30 “Yaakiya, min mina kap kwurkuw, maap tinadi miy wapakuw, adiyid!” 31 Atawa sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw day daya wadiy, “Di nuwukadiy duw takwak sugwiyaan kwurkwaad. Aw di dikik maa rav. 32 “Kidi God Tasakwudidi Duw, Yisrayil Yitaypika Duw, maap tinadi miy wapakuw, nyan vikuw, wukijibiran kwa-kinadiyan dikik.” Abir Jisasawa maap tibir miyaam katadabir duw ab wajibaybir Jisasak.
Jisas kiyaad.
(Mat. 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Nyidi nyi tidik, yin nyi tikitakiydik, miyawa tamiy gaan kitik tad. 34 Nyi tikitakiydik, Jisas nimadib gaam sad, “Yilay Yilay, lama sapaktanay?” Ki maaj maaw maaj, “Wunadi God, wunadi God, agwak min wunaam wapamina?” 35 Nuwukadiy walibab tidiy duw ata wadiy, “Awuk! Di God diki maaj wasapwiydi duw Yilayja-ak gaam sinaad.” 36 Duw nak gipakuw, nyigiy yina wain diyuwum takadik, yavim takakuw, kwiydil Jisas kidikikik. Di waad, “Atada! Vinaak Yilayja yakuw, di Jisas kwurin karda-kidaad, ay maa.” 37 Jisas nimadib gaam sikuw, ata kiyaad. 38 Nimadi wapwiy God dikidi wiyaam nyidi wiyaam tad. Tipitakaan, alawurib ap vitiy wutakuw, alawurib daad. 39 Vay sawdiy duw duwamiy tabab dayak van tidi duw walibab tikuw, vidil atata Jisas gaam sikuw, kiyaad. Di ata waad, “Kidi duw God dikidi mwiya duwa Nyan-ad.” 40 Nuwukadiy taakw kwasa sikaam tan vidiy. Salawmiy, Maria Maktala tipa kil, Maria adi ginyir Jamisawa Jasis biraki amaay, adiy taakw mugwul dayawa tidiy. 41 Tayir Jisas Galiliyaam tikuw, day diki kwukib yidiy sugwiyaan kwurik. Samasam tayir Jisasawa Jiruwsalimaar yadiy taakw alim tidiy.
Day Jisas diki amwiy dipwu kabakim takadaal.
(Mat. 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42-43 Giraab tidik, Jasip Aramatiya tipa kid yaad. Di viyakita sukw kwadi kaunsil duw-ad. Di kavin kwaad God dikidi ababa duw takwak van tikidadiy nyak. Bayakik kwulapwu nyi yadik, sir Sapat, Jasip yaag maarkuw, di Paylatak wulaan walibab tad Jisas amwiyik bas sikir. 44 Paylat wukidik Jisas bwu kiyaad wakuw, ata pitaan warid. Di vay sawdiy duw duwamiy tabab dayak van tidi duwak gaam sidid. Di wukik Jisas bwu kiyaad, ay maa kiy. 45 Adi duw dikik, “Jisas bwu kiyaad” wadik, Paylat Jasipak, “Diki amwiy kwurkidimin,” wakuw wadid. 46 Jasip viyakita wamakawam wapwiy yapiykuw, Jisas diki amwiy kwurin kardadil. Kardakuw, rabwutakakuw, dipwu kabakim ata takadil. Jasip nima kabaak timilyikuw, ata dipwu kabaak diki dap tipitakadil. 47 Maria Maktala tipa kil Maria Jasis diki amaywa Jisas diki amwiy takadil tamiy vibiril.