16
God Jisasaam kirapitakadid.
(Mat. 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Sapat nyi bwu yilik, Maria Maktala tipa kil, Maria Jamis amaay, Salawmiy-wa day viyakita yaam yayir waliy guw yapiydaal. Sande ganbab, nyi wardik, day adi dipwu kabakir yidiy. Day yitaay tikuw, day daya wadiy, “Sikanadaad adi nimadi dipwum rinadi kabaak timilyaki-naad nyanak?” Adi kabaak mwiya nimaad-ad. Abw sinawurkuw, day vidaad adi kabaak bwutay vatimilsakiydaak, malaam rad. Dipwu kabakir wuladaak, day badiy duw vidaad mava tabaam tikuw. Diki kwusuw wapwiy wamakawama tidiy. Vikuw, yagakuw, pitaan wardiy.
Di dayak ata waad, “Gwur yaga-tikwa. Gwur maap tidi miyaam katadadi Jisas Nasarit tipa kid vikir. Di kilim maa kwu. Bwutaay rapid. Av! Takadadi tamiy kika. “Maay! Ki maaj aw dikidiy kalivadidiy duwawa Pitaak, ‘Di taay gwurak Galiliy-aar yikinaad. Alim vikigwuraad tayir gwurak wadil pik.’ ” Day pitaan warin, yagakuw, ata tabwudiy. Day yagadiy. Alik day niki duwak maa wu a javik.
Maria Maktala tipa kil taakw Jisasaam vilid.
(Mat. 28:9-10; Jon 20:11-18)
[Jisas kiyakuw ridik, Sande ganbab ata rapid. Rapikuw, di taay Maria Maktala tipa kil likik di di simakadil. A taakw tayir wudib abitiy liki mawulaam yikuw ridaak, Jisas yakididiy. 10 Li Jisasawa tayir kwadiy duwak yikuw, waal dayak. Adiy duw Jisasak wukikuw, giraan tidiy. 11 Maria dayak ata walidiy, “Jisas bwu rapinaad. Wun vituwaad.” Day maa wak liki majik.
Jisas dikibir kalivadibir duw vitiy Jisasaam vibirid yabim.
(Luk 24:13-35)
12 Ginyir Jisas dikibir kalivadibir duw vitiy, tip wapakuw, yibir. Jisas birim wakwun maak takaad niki mwutaam tad. 13 Bir tipaar sibinin yikuw, a jaav nuwukadiyik wabiril. Aw day biraki majib maa wak.
Jisas yawiy kwiydidiy dikidiy kalivadidiy duwak.
(Mat. 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Aposel 1:6-8)
14 Kwukir, dikidiy kalivadidiy duw tabatiy maan nak kikipaat kidaak, Jisas dayak wakwud. Kwasa wariya kwudiy wadidiy. Agwak, day maa wukin ti, “Di di” wakuw. Aw day nuwukadiy dim vididiy duw taakw dayadiy maaj ab maa wak. 15 Di dayak ata waad, “Ababa tipaar yikuw, wuna Viyakita Maaj awasapwiy ababa duw takwak. 16 “Sikanadaad wukijibir tikuw, baptais kwurkuw, adi duw God kwurkidaad. Sikadanadiy-adiy wukin ti maarkinadiy, God maa wakinaad adiy duw takwak. 17 “Godak wukijibir tikinadiy duw taakw kidiy diki mawulaam rinadiy yawiy kwurkidanadiy. Wunadi saam day mawulaar yinadiy wudib yakikidiy. Niki kwudiy niki kwudiy wakidiy. 18 “Aal kabaay tabaar kaykitikuw, aw duw kiya-kwadana guw kikuw, day kupwaraap ti maa. Day taab giviyib kwurda duwaam takadaak, a giviyib kwusikina.”
God Jisasaam kwurkuw, adawur tipaar kawardid.
(Luk 24:50-53; Aposel 1:9-11)
19 Yitaypika Duw Jisas dayawa bwulakuw, God dim kwurkuw, adawur tipaar kawardid. Kawarkuw, di God diki mava tabaam rad. 20 Jisas dikidiy kalivadidiy duw niki tip niki tipaar yin yaan Viyakita Maaj wasapwiydaal. Yitaypika Duw dayawa yawiy kwurid. Di dayak God diki mawulaam rinadiy yawiy kwiydidiy. Alik nuwukadiy wukidiy daya maaj mwiya maaja.
Yaakiya, atawa tina.]