18
Aal nima tip Bapilan vakiril.
Aw ginyir ata vituwid nikidi God diki maaj kardadi duw adawur tubwab tikuw dadik. Di mwiya nima apawa tad. Aw di mwiya nyi kaytik kariyaad. Aw di dakuw, di kidi miyawa kupwaam ata kariyayakid. Di mwiya nima kwudiyir ata waad,
“Li bwu vakiril. Li bwu vakiril. Aal nima tip Bapilan bwu vakiril.
Adiy likim rawun kwanadiy wudib, adiy nikim nikim wudib, a tipaam kwakwanadiy.
Awarab a tipaam adiy God duw taakw ki maardakik watipididiy kwiy kikwanadiy wapiy kwakwanadiy.
Adiy miyawa kidi kupwa jaka tipa kidiy duw taakw, adiy Bapilan tipa kidiy duw taakw kipa yabim kwuryi kwurya-dadi yaab vikuw,
day ab jayib nak atampika kupwaraap sapwurapa jaav dayabab kwurdiy day kwurda-pik.
Adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy yitaypika duw, day mwiya rakarak samasam tidiy adiy Bapilan tipa kidiy duw taakw dayadi kwurkwur tidadi yabib dayabab tikir.
Aw adiy Bapilan tipa kidiy duw taakw mwiya samasama jaav yapiyik mawul wuki-kwadalik, adiy niki jaav niki jaav saan samasam tikwanadiy, kidi kupwa kidiy miyawa niki jaav niki jaav yapiykwadiy duw alik mwiya samasama saan kwurkwadiy likib.”
Aw ata maa niki maaj adawur tipab wukituwil kitawa walik,
“Wunadiy duw taakw, gwur samab aal kupwaraap sapwurapa vaal yiyi tikwanadiy tipa kidiy duw taakw dayadi yabib tiwayik,
ata aal kwurkidana nima vaat kaytik kwurik-gwura day dayadiy valik tikuw.
Gwur gwutakaan awakw aal tipak! Likim awap!
“Adiy a tipa kidiy duw taakw dayadiy yikwadanadiy vaal adiy kwurjuwkuw, mwiya nimadi nibwuk kaytik rinadiy.
Aw God samab dayadiy valik mawul wukimar maa.
“A tip nuwukadiy duw takwak kwiylil pik, God, min likik sibinin akwiy.
Aw min likik apiydabir akwiy.
Aw li nuwukadiy duw takwaam mwugiylidiy jawjaay kwadakikik.
Aw min atampik likim sibinin akwur.
Aw min likim apiydabir akwur.
“Ki tip li likik kitawa waal, ‘Wun aka yitaypika taakw kaytik van tinawun.
Aw wun tawtakw kwana taakw maa.
Wun kip nyanyi nyanyi rakarakawa kwaya-kinawun.’
Aw li atawa mawulaar wukikuw, li liki kapa saam kirasik tikuw,
aw adiy li liki kwurik mawul yikwaladiy jaav kwurtaay, adiy javik tikuw,
God, min likik nimadi vaat akwiy liki mawul kapakap kapakap titaay sarmabap rilikikik.
“Yitaypika Duw God adi ap samasam tinaad, aal tipak bwu tasakwudil vaat kwurlikik.
Alik tikuw, nyi nak mwiya viyakita mwiy kwakuw, nikim nikim nimadiy vaal likik yakidiy.
Likidiy samasama duw taakw giviyib kwurtaay, kiyakidiy.
Mwiya samasam kamik kiyakidiy. Alim mwiya samasam wukitaay girakidiy.
Aw ata yiy dakuw, aal tip miyawa miyawakib sipakwu-kidaal.”
Aw ata adiy Bapilan tipa kidiy duw taakw dayadi kwurkwur yabib tidiy jaka tipa kidiy yitaypika duw, aw dayawa adiy dayadiy mawul kwurik wardadiy jaav kwurin kwayadiywa, nakamwiyib adi likim yadi yiy dikidi yakiy vikuw, day mwiya samasam wukikinadiy. 10 Kipa sikab tikitayin tikuw, samasam mwiya yagayakikuw aw adi likim warnadi mwiya kupwarapa javik tikuw, day ata wakinadiy, “Mwiya nimadi kupwarapa jaav ada bwu ki mwiya ap samasam tina tip Bapilan yanaad ya. Simiy ab maa, jayib nak li aka bwu miyawa ya sipakwuna.” 11 Aw ata kidi kupwa kidiy niki jaav niki jaav yapiy-kwadadiy duw samasam wukikuw, girakidiy, lakwukuw Bapilan aka bwu miyawa sipakwuna waan. Tayir day likik dayadiy niki jaav niki jaav kwiydadiy yapiylikik. Aw nuwukadiy dayadiy niki jaav niki jaav yapiy maarkidanalik tikuw, day samasam wukikidiy. 12-13 Adiy nyaam li kitampika jaav yapiy-kwalidiy: gol, silva, duw taakw samasama sanaar yapiy-kwadana mwiya viyakita kabakawa, adiy nikim nikim viyakita wapwiywa, adiy nikim nikim viyakit tikwanadiy miy, adiy nikim nikim kapa wa kabaak, adiy nikim nikim santa waliy gwaarwa, adiy nikim nikim kamnagwum taka-kwadanadiy spais wakwadanadiy javawa, wain, plaua, wit, bulmakau, sipsip, hos, kupwa val, saan kwar maarin kip yawiy duw takwawa, adiy jaav yapiy-kwalidiy. Ayiy, mwiya duw mwiya taakw ab kipakipa yawiyik yapiy-kwalidiy kidiy jaav kaytik. 14 Aw adiy niki jaav niki jaav yapiy-kwadadiy duw likik ata wadaal, “Adiy miyawa mawul yi-nyinadiy jaav nyin nyinadiy tidakikik, adiyka bwu ya rimakinadiy. Adiy miyawa nyinadiy sanawa jaav adiy nyinadiy gilabadiy adiyka bwu rimakinadiy. Aw nyin samab ginyir dayaam sibinin kwurkwur rav maa.” 15 Adiy niki jaav niki jaav yapiy-kwadadiy duw, tayir dayadiy jaav Bapilan tipaam yapiyin napakuw, day saan samasam kwurdiy. Aw adiy duw day mwiya kipa sikab tikatayin tikuw, adi nimadi mwiya kupwarapa jaav vikuw likim tidik, day mwiya samasam yaga-kinadiy. Aw day mwiya samasam wukikuw, day mwiya samasam gira-kinadiy. 16-17 Day ata wakinadiy, “Mwiya nima kupwaraap sapwurapa jaav aka bwu ki nima tipaar yana,” waan. “Adiy likidiy duw taakw adiy mwiya viyakit viyakita kwusuw wapwiy kwusuwtaay, tiytiyataay adiy dayadiy gilabadiy gol wakwadana kabakawa, adiy nikim nikim saan duw taakw samasam yapiy-kwadanadiy kabakawa. Aw kita kipa jayib nak adiy miyawa jaav adiyka bwu rimakinadiy ya.” Miyawa atawa day wadiy. Aw ata adiy jabiraam yitaypik tidiy duwawa, adiy jabiraar yidiy duw takwawa, adiy jabiraam yawiy kwurdiy duwawa, aw adiy niki jaav niki jaav yapiy-kwadiy duw day dayadiy jaav jabiraar wayaki-dadiywa day abab ata sikab tikitayin tidiy. 18 Aw day vikuw Bapilan yiy yanil yakiyim, day ata nimadib gaam sitaay wadiy, “Ki tip aal adiy miyawa nuwukadiy tipaam ab li mwiya yitaypik tinaala. Tayir nuwukadiy tip liki pik maa ti.” 19 Aw day mwiya samasam wukikuw, baw yawiy kwurtaay, dayadiy abwaar yakisuw-dadiy. Yakisuwtaay, giradiy. Aw day nimadib ata wadiy, “Mwiya nima kupwarapa jaav aka bwu ki mwiya nima tipaar yana. Adiy jabir dayadiy asaay adiy dayaam yawiy kwurdiy kwurkuw, mwiya samasama saan kwurdiy ki tipab. Aw kita kipa jayib nak aka bwu miyawa sipakwuna.” Atawa day wadiy. 20 Aw gwur adawur tipaam kwanadiy duw taakw, gwur God dikidiy duw taakw, gwur Jisas Krais dikidiy diki maaj karaydiy, gwur God dikidiy diki maaj wasapwiydiy, gwur miyawa a tipaam van napakuw miyawa sipakwulik, aw aal mwiya mwiyab rakarak ada. Aw God aal vaal yiyi tikwana tip tasakwun napadik aal mwiya kupwarapa vaat kwurlikik tikuw, aw kita li aka bwu miyawa sipakwuna. Rakarak samasam ada. 21 Aw ata nikidi God diki maaj kardadi mwiya apa samasam tidi duw mwiya nima kabaak kwurkuw, ata nyidi solwara aar yakisadadil. Yakisadaan napakuw, di ata waad, “Atawa day wa nima tip Bapilan yakisada-kidana. Yakisadaan napadaak, ginyir ginyir duw nakab likim samab sitakir maa. 22 “Adiy duw taakw viyanay-kwanadiy nikim nikim gita dayadiy kwudiywa, tikwadanadiy baagw kwudiywa, kwul puwdiy duw puwdadiy kwudiywa, samab likim wukin ti maa ginyir ginyir. Niki sukw niki sukw lakwu-kwanadiy duw taakw ginyir ginyir likim day dayadiy kapa sukw kwar maa ya. Likim kwurkidana yawiy pipiliy samab ginyir ginyir wukin ti maa ya. 23 “Ginyir ginyir samab duw taakw lam wapataka-kidaak vivak, samab likim van ti maa ya. Samab duw takwaam kira pipiliy likim wukin ti maa ya. Likidiy niki jaav niki jaav yapiyin tidiy duw day adiy kidi kupwa kidiy yitaypika duw tidiy. Li likidiy duw taakw yanuwur day miyawa jaka tipa kidiy duw takwaam gwiyupw kwurdadiy dayadiy mawul jawjaay tidakikik.” 24 God Bapilan-aam jawjaay kwurdaal, aw aal li likidiy duw taakw tayir God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duwawa adiy Godak wukijibir tikwadiy duw takwaam viyasipadalik tikuw. Day God dikidiy duw takwaam miyawa kidi kupwaam viyasipayi viyasipaya-dadiy. Atawa adi God diki maaj kardadi duw wadidiwun.