19
Badiy Duwa Sipsip diki taakw kirakida nyi
1-2 Aw ki jaav kwukib wun kwudiy a wukituwil adawur tipaam a kwudiy mwiya samasama vagaruwdiy duw taakw gaam sidadiy kwudiy pik walik. Day kitawa wadiy, “God dikidi saam yakisuw takanaak! Di diki mwiya nimadi apaar God adika bwu nyan di dikidiy duw takwaam nyigil-dadiyan. Aw miyawa apawa kariyaan tikwanadiy nyi adiy dikidiy-adiy. Adiy miyawa kwurdadiy jaav adiy miyawa rivinadiy daan-adiy. Aal nima kipa yabim kwurkwur tikwana taakw kaytik jaka tip, adiy kidi kupwa kidiy mwiya samasama duw takwaam mwugiyil miyawa kupwaraap tidakikik. Li bwu viyasipa-lidiy mwiya samasama God dikidiy yawiy duw taakw. Alik tikuw, li atawa kwurlik tikuw, God diki tayir tasakwudidi nimadi vaat likim bwu kwiydil.” Aw ata maa day mwiya nimadib wadiy, “God dikidi saam yakisuw takanaak!” waan. “Adi likim warnadi yakiy kip nyanyi nyanyi atawada tiyajibir tiyajibir tiyakinaad, kwas maarin.” Aw ata adiy duwamiy nak sap aliya yitaypika duwawa adiy wiywakwun kwadiy aliya jaav ata kupwaam vakirkuw, Godak gaba maaj sukwudiy, adi Yitaypika Duw diki tikirim ridik. Day ata abab wakwadiy, “Mwiya maajal. God dikidi saam yakisuw takanaak!” waan.
Aw ata ki maaj aal Yitaypika Duw diki tikirib tikuw, waal, “Gwur adiy God dikidiy yawiy duw taakw tinadiygwur, gwur adiy yitaypik tinadiygwur, aw gwur adiy yisadapik tinadiygwur, aw gwur miyawa, Godak gaba maaj sukwukwanadiygwur, dikik wayapiy san, dikidi saam yakisuw atak.” 6-8 Aw wun ata maaj kwudiy wukituwil, a kwudiy mwiya samasama vagaruwdiy duw taakw gaam sidadiy kwudiy pik walik. Aw a kwudiy adi nimadi mayparim diki kwudiywa yakaraw diki kwudiy pik-al. Aw ki maaj wukituwil, “Aw adi Yitaypika Duw, nyanadi God, mwiya nima ap tidalik tikuw, di dikidiy duw takwaam bas van maa tidalik, alik nyan waan wanadiyan, ‘May nyan rakarak tikuw, dikidi saam yakisuw takanaak. Aal adi Duwa Badiy Sipsip diki taakw kirakida nyi aka bwu yana ya,” waan. “Aal kirakida taakw aka li likidiy gilabadiy bwutaay kwulapwu-ladiy. God bwu mayaakw kwadaal li likim mwiya tugwaam nanadiy kariyanadiy kwusuw wapwiy kwusuwlikik. Alik tikuw, may nyan rakarak tikuw, nyanadi Godak gaba maaj sukwunaak.” Kidiy mwiya tugwaam nanadiy kariyanadiy kwusuw wapwiy dayadiy maaw maaj, aal adiy God dikidiy duw taakw mwiyir mwiyirda kwurdadiy yawiydaan-adiy. Aw ata kwudiy wunak waad, “Ki maaj lapa nyigaam asukw waan: Adiy miyawa duw taakw day adi bayaki kikipaat kidakikik akiy maaj kwurkidiy adi Duwa Badiy Sipsip taakw kiradik, adiy duw taakw mwiya rakarak tikwadiy.” Awarabab di waad wunak, “Ki maaj aal God diki kwiydil mwiya mwiyaba maaja,” waan. 10 Aw wun ki maaj wukikuw, wun kupwaam vakirkuw, dikik gaba maaj sukwutuwid. Aw di wunak ata wadidiwun, “Atawa kwurwayik! God di dikidi kipa yawiy duw-adiwun nakamwiyib minawa adiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwawa. Nyan miyawa aal Jisas Krais diki simakadil maaj nuwukadiyik yarik yikwanadiyan. Alik tikuw, min Godak gaba maaj asukw. Aw wunak maa.” Aal Jisas Krais simakadil maaj duw mawulaam sisuw-kwaladiy God diki maaj wasapwiydakik.
Wamakawam hos diki bwunim daan ridi duw dikidiy kwurkidadiy yawiy
11 Aw ata adawur tip kajadik, wun kitawul vituwid. Alim wamakawama hos ad vituwid. Duw nak diki bwunim daan ridid. Adi duw dikidi si aad, “Mwiya mwiyab tan akis warapiy-kwanaadad.” Dikidi si atawaan-ad. Jas titaay, wariya duw titaay, di dikidi yaab aad miyawa riviyakinaad mwiyir tikuw. 12 Dikibir mil yiy kaytik lamabir. Aw diki abwaam mwiya samasama yitaypika duw abwa gilabadiy takaan ridiy. Diki sipaam dikidi sukwun kwadi si aw adi si diki maaw maaj di dikida lakwudaal. Aw nuwukadiy day maa laakw. 13 Adi kwusuwdidi nimadi kwusuw wapwiy dim nyikiy tad. Duw taakw day sikiy-kwadanadi si, aad “God Dikidi Maaj-ad.” 14 Diki kwukib adiy miyawa vay sawdiy adawur tipa kidiy adiy yadiy. Day miyawa adiy wamakawama hos bwunim ridiy. Aw adiy mwiya wamakawama mwiya viyakita kwusuw wapwiy-adiy kwusuw-dadiy. 15 Adi wamakawama hos bwunim ridad diki dayim mwiya kaaw samasam tidi waliy kaam wakwun tad. Adi waliy kamaar di adiy miyawa jaka tipa kidiy duw takwaam kakil-kidadiy. Di dayaam apawa van tikidadiy. Duw girap wakwadana bajagaay dayadiy mwiy apiyim vasidaal pik dayadiy guw kwurik, atampik di mwiya ap tikwanadi God diki yaal girakida mawulawa God dikidiy mama nibaam vasisada-kidadiy. 16 Dikidi kwusuw wapwiywa diki dawaam dikidi si, aad sukwun kwaad, “Van tikwanadiy duw, dayadi dayaam Van Tinadi Duw. Yitaypika duw dayadi Yitaypika Duw-ad,” waan. 17-18 Aw ata wun nyaar kituw vikuw, vituwid God diki maaj kardadi duw alim rasin tidik. Di ata adiy miyawa wulin yin yaan nyidi nyidi tubwaam tidiy wapiyik ata gaam sididiy, “May! May! Yakuw, avagaruw God dikidi nimadi bayaki kikipatik. Aw ata gwur mwiyir kikigwuradiy adiy jaka tipa kidiy yitaypika duw dayadiy amwiy kwiyawa adiy yitaypika duw dayadiy vay sawdiy duw, dayadiy dayaam van tidiy duw, adiy ap samasam tidiy mariya duw, adiy hos, adiy miyawa duw taakw, adiy sanak yawiy kwurkwanadiy, adiy saan kwar maarin kipakipa yawiy kwurkwanadiy, adiy mwiya yitaypika duw taakw, adiy yisadapika duw taakw, dayadiy amwiy kwiy gwur kikigwuradiy,” waan. 19 Aw ata wun vituwid adi sapiy yidi animal kidi kupwa kidiy jaka tipawa day adiy vay sawdiy duw dayadi yitaypika duw. Day nakamwiyib vagaluwdiy adi wamakawama hos diki bwunim daan ridi duwawa dikidiy vay sawdiy duwawa wariyak. 20 Day ata awarwa awarwa wariyadiy. Aw adi wamaka-wama hos bwunim ridi duw dikidiy vay sawdiy duw ata adi sapiy yidi animal aam kalakwu-daad. Awarab adi suwaal majir God diki maaj apap apap wasapwiydi duwaam. Di tayir nimadiy yawiy kwurdidiy sapiy yidi animal diki mwutamaam aw adiy duw taakw gwiyupw kwurik tikuw. Adiy miyawa adi sapiy yidi animal diki sukwudil jiba mak dayadiy sipaam tikuw, adi diki mil mwutama pik tidi miya kayikak gaba maaj sukwudiy duw taakw. Kibirim kalakwukuw, aal yaryar kabakawa yiy yanin ril araar yakisawula-dabir. 21 Adi wamakawama hos bwunim daan ridi duw diki dayim wakwun tidi waliy kamaar ata adiy vaal yiyi tidiy miyawa duw taakw, adiy adi sapiy yidi animal dikidiy tidiyim miyawa viyasipayaki-didiy. Aw di dayaam viyasipaan napadik, adiy miyawa wapiy ata yakuw, kida kida kidadiy adiy dayadiy miyawa amwiy kwiy.