2
Jisas Krais diki maaj Yipasis tipa kidiy Kristen duw takwak.
Aw di ata wunak wadidiwun, “Ki maaj lapa nyigaam asukw adi Yipisas tipa kidiy God dikidiy duw takwak galab kwurkwanadi duwak: “Wun-adiwun, adi adiy kwungar abitiy diki mava tabaam kaykitin tinaad, adi adiy baap abitiya God dikidiy duw taakw dayadiy lam abitiy kaytik daya nyidi nyidim tiytiyan tinaad, aad kitawa wanaad: “Bwu lakwutuwadiy gwuradiy wagawa kwurkwagwuradiy yawiywa gwuradiy kip apawa tijibir tikwanadiy mawul. Aw wun bwu lakwutuwa aw gwur maa wagwur adiy kupwaraap sapwurapa jaav kwurkwanadiy duw takwak waan. Aw bwu lakwutuwa gwur adiy God dikidiy maaj karaydiy duw kaytik apap apap kwurkwanadiyim kwurkitaan vikir, dayadiy mwiya maaw sitakirakuw bwutaay, ‘Day suwaal kwurkwur-adiy,’ waan wadiygwur. “Awarab gwur wunak kip mawul apawa wukijibir tikuw, wagawa yawiy kwurgwurdiy wuna danik. Aw gwur maa sip sakwiy. “Aw jaav nakaar mwiya saal viyana aal aw gwur wunak aal tayir yigwuril mawul bwu wapagwura. “Aal tayir wunak mwiya mwiyab mawul yikuw, wunak kwurgwuril yawiyik wukin akaray. Aal vakir-gwurilik awuk. Bwu miyawa vakir-diygwur tayir mawul wunak yikuw. Aal javik wukikuw, maa wunak yawiy akwur ya aal taay wunak yawiy kwurgwuril pik. Aw atawa kwar maargwurik, aal wun gwurak yakuw, gwur ki lam kaygwa-kituwa pik aal li tikwala tamiyak wun mwugiy-kituwa gwur kwusi-gwurakik. “Aw gwur viyakita yawiy nak kwurgwuraala. Gwur wuna pik miyawa kwasik yinadiygwur kidiy Nikalatans waan sikiy-kwadanadi bapa duw taakw kwurkwadanadiy kupwaraap sapwurapa valik. “Gwur miyawa aal mwiyir waan wuki-kwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak. Di wadadiy, ‘Wun adiy Satan vaal yidakikik mwugiyik kwurdik dikim kakil-kinadiyik wun mayaakw kwakituwadiy kidi God dikidi viyakita mayim tinadi miy diki mwiy kidakikik. Aw a mwiy kikuw, nyanyi nyanyi kip kwaya-kinadiy,’ waan.”
Jisas Krais diki maaj Simana tipa kidiy Kristen duw takwak.
Adi Simana tipa kidiy God dikidiy duw takwak galab kwurkwanadi duwak ki maaj asukw: “Wun-adiwun, adi adiy miyawa jaav bas wakwudaak kip kwayaad, aw kip kwajibir kwaya-kinadiwun adiy jaav kwusidaak ab. Wun-adiwun, adi kiyadi duw, aw wun aka kip kwanadiwun maa. Aw wun ki maaj gwurak watuwa. “Wun bwu lakwutuwa gwurak kupwarapa jaav adiyka yanadiy. Aw wun bwu lakwutuwa gwur aka saal yinadiygwur. Aw gwur wunadi gwalugwa kidiy duw tigwuralik tikuw, samasama viyakita jaav adiyka gwurak kavin rinadiy kwurgwurkik adawur tipaam. Aw wun bwu lakwutuwa nuwukadiy duw taakw adiyka gwurak sapis jikinadiy. Day wakwanadiy, ‘Nyan God dikidiy Juw bapa duw taakw-adiyan,’ wataay. Aw wun wanadiwun day samab mwiya Juw duw taakw maa. Day Satan dikidiy bapa duw taakw-adiy. 10 “Day gwuraam kupwaraap sapwurapa jaav kwur-kidanadiygwur. Aw gwur samab yagawayik. Satan nuwukadiy duw dayadiy mawulaam sisuwdik, kalabus ir kwusawula-kidanadiygwur aw vikir likil gwur wunak wukijibir tinadiygwur, ay maa. Aw day gwurak kupwaraap sapwurapa jaav nyaar tabatiy mwugiy-kidanadiygwur. Awarab gwuraam viyasipa-kidanaal ab, aw kip gwur wunak wukijibir ada. Aw li gwur atawa kwurkigwura, aw wun mwugiy-kituwa gwur kip Godawa nyanyi nyanyi kwayagwurkik.
11 “Gwur miyawa aal mwiyir waan wukikwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak. Di wadadiy, ‘Wun adiy Satan vaal yidakikik mwugiyik kwurdik, dim kakil-kinadiyik kitawa wakituwadiy, “Gwur adiy God dayaam dikik miyawa kajakuw, nyanyi nyanyi kupwaraap kwaya-kidiywa dayadiy nyidim ti maa,” waan.’ ”
Jisas Krais diki maaj Pikamam tipa kidiy Kristen duw takwak.
12 Adi adiy Pikamam tipaam kwanadiy God dikidiy duw takwak galab kwurkwanadi duwak ki maaj asukw: “Ki maaj aal wun wunakila, adi agik agik kaaw tinadi waliy kaam kwurin tinaad. 13 “Wun bwu lakwutuwa aal kwagwura tip, aal Satan tabaam rina tipa. Aw gwur aal tipaam kwagwuraal ab, gwur kip wunak wukijibir tinadiygwurik. Tayir Antipas di kip wunaki viyakita maaj wasapwiy-jibir tidik, viyasipadaad gwuradiy nyidim, Satan diki van tidi tamiyaam. Aw gwur samab wunak bwan maa kway. 14 “Aw gwura nyidim nuwukadiy kupwaraap sapwurapa yaab wadiyka rinadiy. Gwura nyidim wadiyka rinadiy nuwukadiy adiy tayir Balaam kaliva-didiy javik wukijibir tinadiy duw. Balaam di simakadid adi Yisrayil jaka tip dayadi mama nib Balak-ak ata ata di dayaam sar kwurkidadi yaab. Di atawa simakakuw, ginyir Balak di adiy duw takwaam mwugiydidiy adiy Godaam laakw maardiy duw taakw miya kayikak vaal kwurdadiy kamnaagw kidakikik. Awarab adiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwaam mwugiydidiy awarwa awarwa vaal yidakikik. 15 “Awarab gwura nyidim adiy Nikalatans bapa duw kalivadadiy kupwaraap sapwurapa java pik wukijibir tikwanadiy duw ab wadiyka kwanadiy. 16 “Kibir gwura nyidim rinabir valik wukikuw, birak gwuradiy mawul awarapiy. Aw li gwur gwuradiy mawul warapiy maarkigwura, aal wun ata yabiyiba yabiyib gwurak yakuw, adiy duwawa majir wariya-kinadiwun, aal wuna dayir wakwuna waliy kamaar. 17 “Gwur miyawa, aal mwiyir waan wukikwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak. Di wadadiy, ‘Wun adiy Satan vaal yidakikik mwugiyik kwurdik dikim kakil-kinadiyik dayak wun aal kita adawur tipaam pakwun rina kamnaagw kwiykituwadiy. Dayak nakanak nakanak kwiy-kituwadiy kwasa wamakawama kabaak. Adiy kabakim rivin day dayadiy kwula si-adiy kwakinadiy. Aw duw nakab dayadiy saam laakw maa. Aw adiy kabaka duwada day dayadiy sada lakwu-kidanadiy, adiy kwasadiy kabaak kwurkuw.’ ”
Jisas Krais diki maaj Tayatayra tipa kidiy Kristen duw takwak.
18 Adi adiy God dikidiy Tayatayra tipaam kwanadiy duw takwak galab kwurkwanadi duwak ki maaj asukw: “Ki maaj aal wun, God dikidi Nyan, wunakila. Adi diki mil sakir-sakir nakwana yiy kaytik tikwanaad. Adi dikibir maan kariyana bras wakwadanadi kapa kaytik tikwanaad. 19 “Wun bwu adiy kwurgwuradiy miyawa jaav lakwu-tuwadiy. Aw wun bwu lakwutuwa gwur Godawa di dikidiy duw takwak mawul yinadiygwurik. Wun bwu lakwutuwa gwur mwiya mwiyab wunawa wunaki yawiyik wukijibir tinadiygwurik. Wun bwu lakwutuwa aal tayir kwurgwuril yawiyim ab kakilkuw, kita aka ya mwiya viyakita yawiy kwurnadiygwurik. 20 “Aw gwur ki kupwarapa jaav kwurin tigwura. Gwur Jisibil waan sikiy-kwadana takwak mayaakw kwakwagwura gwura nyidim tan kalivalikib. Li kitawa suwaal takakwana. Li wunaki wuna maaj wasapwiy-kwana taakw-a wataay. Aw li wunadiy yawiy duw takwaam lagwu-kwaladiy vaal yidakikik. Li duw takwaam vaal awarwa awarwa yidakikik kaliva-kwaladiy. Awarab kidakikik lagwu-kwaladiy adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw day dayadiy miya kayikak vaal kwurkwadanadiy jaav. 21 “Wun bwu likik nyi tasakwutuwil adiy likidiy valik bwan kwiylikik tikuw, aw li kwasik yal atawa kwurkwurik. 22 “Alik tikuw, wun bwu tasakwutuwa kip giviyibak jabib nyanyi nyanyi kwayalikik tikuw. Aw adiy likim vaal yidiy duwaam ab, aw li day dayadiy valik bwan kway maarkidana adi likidi yabir yiyak, aw wun dayak ab mwugiy-kituwa mwiya mwiyab mwiya nima vaal yalikikik. 23 “Wun miyawa viyasipa-kituwadiy adiy likidiy kaliva-kwaladiy majik wuki-wukib kwasa nyanugw kaytik tikinadiy. Aw wun atawa kwurkituwa. Aw aal adiy miyawa God dikidiy duw taakw, day lakwukinadiy aw wun adi dayadiy mawulaam jawkitaan vikuw lakwukwanaad-adiwun, aw sibinin maa adiy kwurkidanadiy yawiyik awarab kwiykituwadiy wakuw. 24 “Aw gwur nuwukadiy Tayatayra tipa kidiy duw taakw, adiy likidiy kaliva-kwaladiy majik bwan kwiydiy, kwiykuw, aal pakwun tikwana Satan diki maaj laakw maardiy, wun gwurak ginyir ginyir bas si maa ya wunak niki yawiy kwurgwurkik maa. Adiy bwutaay gwurak watuwidiy yawiyda rivinadiy gwur kwurgwurkik. 25 “Kip wukijibir ada atawa kwurgwura pikibada aw yin aw wun sibinin maa dakituwa nyab. 26-27 “Adiy duw taakw day vaal likidi yabim kakilkuw, day kip wunaki yawiyib kwurjibir tikidana aw yin aal kiyakida nyab, dayak wunadi Asaay kwiydil apab maa kwiykituwadiy. Wun ap kwiy-kituwadiy apawa miyawa jaka tipa kidiy duw takwaam van tidakikik. Vakaam viyapwuka-kwadana pik, atawa day adiy vaal yiyi tikwanadiy duw takwaam apawa van tikinadiy. 28 “Adiy wuna yawiy kwurkwanadiy duw takwak adi ganiba tugwiy kwiykituwaad. 29 “Gwur miyawa, aal mwiyir waan wuki-kwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak.”