3
Jisas Krais diki maaj Satis tipa kidiy Kristen duw takwak.
Adi adiy God dikidiy Satis tipa kidiy duw takwak van tikwanadi duwak ki maaj asukw: “Ki maaj aal wunakila. God dikidi Mawul abitiya nikim nikim ap kwurin tinaad-adiwun. Awarab abitiya kwungar kwurin tinaad-adiwun. Wun bwu lakwutuwa aal kwurgwura yawiy. Duw taakw mawulaar wuki-kwadanadiygwurik gwur mwiya viyakita Godak wukijibir tikwanadiy duw taakw-adiygwurik waan, Godak mwiya samasam yawiy kwurkuw. Aw wun bwu lakwutuwa gwur kiyanadiy duw kaytik tinadiygwurik. “Gwurakil yarakara ada. Tikuw, mwugiygwurik, aal kwasa wunak yikwagwura kwurin tikwagwura mawul kwasa nima tikwa ata miyawa kwusik-na. Aw wun bwu lakwutuwa gwuradiy yawiy adiy viyakit maa ti wunadi God diki milaam. “Aal gwur bas Jisas Kraisak wukijibir tikuw, aw a maaj day gwurak kalivadaak, mayaakw kwakuw, gwur a maaj wukin akaray. A majib wukikuw, gwuradiy valik wukikuw, gwuradiy mawul awarapiy. Aw li gwur atawa kwar maarkigwura, wun aka yabiyiba yabiyib gwurak jawjaay kwurik yakinadiwun. Adi luwkuw kwur-kwanadi duw luwkuw kwurik yakwada pik, aal gwur wun ya maa waan wuki-kigwura nyaam wun gwurak yakidiwun. “Aw nuwukadiy duw taakw adiyka kip Satis tipaam kwanadiy, adiy vaal likidi yabim ti maardiy. Aw day tugwaam naan tikwanadiy. Aw gwur atampika duw taakw, gwur wamakawama wapwiy kwusuwkuw, wunawa nakamwiyib tiytiyaan tikidiygwur. Aw gwur rivinadiygwur atawa kwurkwurik. “Adiy duw taakw Satan dayaam vaal yidakikik mwugiyik kwurdik, aw day dikim kakildaak vaal yi maarkuw, adiy duw taakw wamakawama kwusuw wapwiy kwusuw-kidanadiy. Aw wun dayadiy si yibwiy maa, aal adiy miyawa nyanyi nyanyi Godawa kwaya-kinadiy duw taakw dayadiy si ridana lapa nyigaam. Aw day wunadi Asaay God diki mwutamawa dikidiy diki maaj kardadiy duw dayadiy mwutamaam rasin tidaak, aw wun dayak wakituwadiy kidiy-adiy wunadiy bapa duw taakw-adiy waan. “Gwur miyawa, aal mwiyir waan wuki-kwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak.”
Jisas Krais diki maaj Pilatilpiya tipa kidiy Kristen duw takwak.
Adi God dikidiy Pilatilpiya tipa kidiy duw takwak galab kwurkwanadi duwak ki maaj asukw: “Wun adi mwiya mwiyab mwiya viyakit tikwanaad-adiwun. Wun adi mwiya mwiyab mwiyir tikwanaad-adiwun. Wun aal mwiya tayir yitaypika duw Davit kwurdil ap kwurnaad-adiwun. Wun kajakuw, sitipa ap tinadiwun aal God van tida tipaar duw taakw yidanadi yabik. Aw wun adi yaab kajatuwik, simsim duwaar nakab maa ti adi yaab takatipi-takatipik. Aw wun takatipituwik, simsim duw nakab maa ti adi yaab maa kajakinaad. “Wun bwu lakwutuwa aal kwurgwura yawiy. Gwur kipa duw taakw dayadiy milaam gwur aal yisadapika bapa duw taakw-adiygwuraal ab, aw gwur bwu wunaki majib wuki-wukib tinadiygwurik. Tikuw, wunak maa bwan kway. Alik tikuw, aw wun gwur yigwurkikik yaab kajaan napatuwik, duw nakab adi yabim samab takatip-takatip rav maa. “Nuwukadiy wudiyka tinadiy duw taakw ab wakwanadiy day God dikidiy Juw bapa duw taakw-adiy wataay. Aw day mwiya suwaal takatak-adiy. Day Satan dikidiy bapa duw taakw-adiy. Aw wun adiy duw taakw dayadiy mawulaam sisuwtuwik, lakwu-kinadiy wun gwurak mawul yituwadiygwurik. Aw wun dayadiy mawulaam sisuw-kituwadiy yakuw, gwuradiy mwutamaam vakirkuw, gwuradiy si kirasidakik. 10 “Tayir wun miyawa duw takwak watuwdiy samab bwan wunak kway maardakik, aw kip wunak wukijibir tidakikik. Aw gwur aal majik wuki-wukib tinadiygwurik. Alik tikuw, aw kupwarapa nyi miyawa kidi kupwaam kwanadiy duw takwak yakila nyaam kwurkitaan vikir dayadiy yawiy viyakit-adiy ay kupwaraap-adiy waan, wun ap kwiykituwadiygwurik aw gwur vakir maargwurkik. 11 “Aw wun yabiyiba yabiyib sibinin maa dakinadiwun. Kip Godak aal wukijibir tigwura pikibada aw nuwukadiy duw taakw mwugiyik-danadiygwurik adi gwuradi adawur tipaam rinadi viyakita jaav kwar maargwurkik. 12 “Adiy Satanaam kakil-kinadiy duw taakw dayaam vaal yidakikik mwugiyik kwurdik, aal wun mwugiy-kituwadiy kwaat kaytik ap samasam tidakikik adi God dikidi wiyaam wapasuwun. Aw alim day nyanyi nyanyi kwayakinadiy. Aw adiy duw takwaam wunadi God dikidi si ab sukwu-kituwadiy simaka-simakak day diki dikidiy-adiy waan. Dayaam wunadi God dikidi jaka tip si ab sukwu-kituwaad aw simakak day adi tipa kidiy duw taakw-adiy waan. Adi tip dikidi si aad, “Kwula Jiruwsalim-ad,” adi ginyir dakinaad wunadi Godab adawur tipab tikuw. Wun wunadi kwula si ab dayaam sukwu-kituwaad. 13 “Gwur miyawa, aal mwiyir waan wuki-kwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak.”
Jisas Krais diki maaj Layatisiya tipa kidiy Kristen duw takwak.
14 Adi adiy God dikidiy duw takwak Layatisiya tipaam galab kwurkwanadi duwak ki maaj asukw: “Ki maaj aal wun wunakil, adi God diki maaj simakaad aal mwiya mwiyab tikina. Wun adi mwiya mwiyab God diki maaj wasapwiykwanaad-adiwun, aal God wun wasapwiy-tuwkik wunak wadil. Wun-adiwun, adiy miyawa God yitaka-didiy jaav dayadi mwiya maaw. 15 “Wun bwu lakwutuwa aal kwurgwura yawiy. Gwur wunak aya mawul maa yi. Awarab gwur wunak ab maa maa wu. Gwuradiy mawul wunak apap apap tikwanadiy. Aw aal yitaypik tikina wunak miyawa mawul yikigwura, awarab maa wayaki-kigwura. 16 “Aw gwur wunak aya mawul yi maargwuralik, awarab mawul aya miyawa maa wayakiyaki-kigwuralik tikuw, aw gwur kip apap apap tigwuralik tikuw wunak, aw adi kwal kwalgwiyan yayik kwurik gwiyataka-kwanadi duw kaytik, aw wunabab atawa gwuraam miyawa kwasik yikuw maa wakituwadiygwurik. 17 “Gwur wakwanadiygwurik, ‘Nyan samasama sanawa niki jaav niki jaav tinadiyan,’ waan. Aw ‘Nyan samab maa saal yi,’ waan. Aw wun watuwadiygwurik God diki milaam gwur mwiya kupwarapa yabim kwanadiygwurik. Aw gwur adiy saal yikwanadiy duw taakw kaytik kwanadiygwurik. Wapwiy kwusuw maarin tikwanadiy duw taakw kaytik kwanadiygwurik. Mil kwakikwanadiy duw taakw kaytik kwanadiygwurik. Aw gwur maa laakw gwur atawa saal yikwanadiygwurik. 18 “Aw wun wukituwa aal viyakita jaava, aw gwur aal mwiya yiyaar mwugiydaak tina viyakita gol waan sikiykwadana kabaak yapiy-kigwura wunab. Yapiykuw, aw ata gwur mwiya mwiyaba samasama saan tikwanadiy duw taakw tikinadiygwurik. Awarab wamakawama kwusuw wapwiy wunab yapiykuw, aw gwuraki duwada tikwagwura wap ata kwusikila, gwuradiy duwada titaay wap saykwagwuradiy sipak wapwiy kwusuwkuw. Awarab gwuradiy milak wunab likim sipwutiy-kina guw yapiykuw, aw ata gwur mwiyir vikinadiygwurik maa. 19 “Asaay kaytik adiy miyawa wuna mawul yikwatuwadiy duw taakw wun dayaam kipwu mwutaam yitaay, jikiy kwiykwatuwadiy dayaam walakwu-walakwuk. Alik tikuw, gwur yarakara adakw, gwuradiy valik bwan kwiyin napakuw. 20 “Awuk! Wun gwuradiy mala wiyigawa rawun tikwanadiwun gwurak, gwuradiy saam sikiytaay. Aw li gwur wuna kwudiy wukikuw, wiyig sakwu-kigwura, aal wun wulakuw, gwurawa ran kamnaagw nakamwiyib kikinadiyan. 21 “Adiy Satanaam kakil-kinadiy duw taakw dayaam vaal yidakikik lagwuk kwurdik, adiy wun tasakwu-kituwadiy wunawa nakamwiyib daan ridakikik Yitaypika Duw diki van tikwada tamiyaam. Wun bwu kakiltuwid Satanaam. Aw wun aka wun wunadi Asaay Godawa nakamwiyib daan rinadiwun diki van tikwada tamiyaam. 22 “Gwur miyawa aal mwiyir waan wuki-kwanadiy, yarakara waan atak ki God dikidi Mawul wada majik kidiy abitiya tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw takwak.