4
Day kitawa Jisas Kraisak gaba maaj sukwu-kidiy adawur tipaam.
Kidiy jaav daya kwukib wun jaav nak vituwil. Aal vituwil jaav aal adawur tipaam wiyig-ad tad. Sakwukuw tidik, aw ata kwudiy wukituwil, kwul puwdaak wakwala kwudiy pik wunak bwulalik. Li waal, “Kilir awar. Warminik, aw wun simaka-kituwadimin adiy ginyir maykaar wakwukinadiy jaav,” waan. Aw ata jayib nak God dikidi Mawul wunaam yakuw, ata wunaam raw-didiwun wun diki tabaam tituwkik. Aw ata adawur tipaam vituwil Yitaypika Duw diki tikir, aal vituwil. Aw aal tikirim daan rad ab vituwid. Aw adi Yitaypika Duw diki tikirim daan rad, diki mil mwutaam aal guw kayik kaytik tikwana daimon wakwadana kabaak kaytik kariyaal. Awarab aal ruwpiy wakwadana nyikiyka-nyikiy kabaak kaytik kariyaal. Aw aal tikirim waliy mawdiy-ad kaypwusin kwaad. Aal wasakawas yimaral wakwadana kabaak kaytik kwaad. Adi Yitaypika Duw diki tikirwa nuwukadiy duwamiy nak sap aliya yitaypika duw dayadiy tikir ab tidiy. Adiy tikirim duwamiy nak sap aliya yitaypika duw-adiy daan ridiy. Wamaka-wama kwusuw wapwiy kwusuwun ridiy. Dayadiy abwaam gol wakwadana kabakir yitaka-dadiy abwa gilabadiy-adiy kwusuwin ridadiy. Ata vituwid Yitaypika Duw diki tikirib wulik viyaan wakwudik. Aw wun wukituwdiy bwula majawa yakaraw pipiliy. Adi Yitaypika Duw diki tikir mwutamawa abitiya lam-adiy lamaan tidiy. Adiy lam aal God dikidi Mawul dikidiy abitiya nikim nikim ap-adiy. Aal Yitaypika Duw diki tikir mwutamawa wun ar vituwil. Guw kayik kaytik ral. Wun vituwdiy Yitaypika Duw diki tikir agik agikim kaypwusin ridiy kip wiywakwun kwadiy aliya jaav. Day kwukir mwutamaar kipa milada miyawa sip kapwun ridiy. Adi mwiya taay wiywakwun kwadi jaav aad layan wakwadanadi nimadi pusi kaytika jaav-ad. Diki kwukib aad badiy duwa bulmakau wakwadanadi kaytika jaav-ad rad. Diki kwukiba jaav aad mwiya duw mwutama pik tidi jaav-ad rad. Diki kwukiba aliya yay jaav aad dikibir pip kaynaraan tinadi gawiy kaytik rad. Adiy miyawa jaav pip abwun abwun rivin ridiy. Adiy pip milada miyawa sip kapwun ridiy aluwur aladaar. Nyi gaan nyi gaan baagw tijibir tikwanadiy kitawa,
“Mwiya mwiyab mwiya viyakitad, mwiya mwiyab mwiya viyakitad, mwiya mwiyab mwiya viyakitad.
Adi ap samasam tikwanadi Yitaypika Duw God-ad. Di aad adi tiyaad basa kasab, aw kitaanab nyanyi nyanyi.”
Atawa baagw samab kwas maarin tikwanadiy. 9-10 Aw adiy jaav dikidi si yakisuwtakataay, wayapiy sitaay, wadakikib kitawa, “Wayapiy as adi Yitaypika Duw diki tikirim rinadik, adi nyanyi nyanyi kwaya-kwanadik.” Day atawa wakuw, ata adiy duwamiy nak sap aliya yitaypika duw ata diki mwutamawa vakirdiy. Adi Yitaypika Duw diki tikirim daan ridik, adi nyanyi nyanyi kwayakwanadik vakirdiy. Atawa vakirin napakuw, ata adiy dayadiy abwa gilabadiy diki mwutama tikirwa takadadiy. 11 Takakuw, day kitawa song tidiy,
“Min nyanadi Yitaypika Duw-adimin. Min nyanadi God-adimin.
Aw min adiy miyawa jaav yitaka-minilik tikuw,
min rivi-kwanadimin nyanadiy sukwu-banadiy gaba maaj kwurkwurik,
aw nyan minadi saam yakisuw takatakak.
Miyawa ap adiy min minadiy-adiy.
Aw min mina mawul warkuw, alik miyawa jaav yitaka-minidiy.”
Akaan aka. Day atawa dikik song tidaad.