5
Jon Jisas Kraisaam vidid. Di duwa badiy sipsip kaytik tikuw, kaydapin tina lapa nyig kwurnaad kaynapwiy-kaynapwiyik.
Wun ata vituwil adi Yitaypika Duw tikirin daan ridi Duw diki mava tabaam majawa kaydavin tina lapa nyig ral. Adiy maaj yala lapa nyigawa apiy lapa nyigaam ab kwadiy. Aw abitiya jabiyir yikuw, ridiy. Aw wun vituwid mwiya ap samasam tidi God diki maaj kardadi duw di nimadib gaam sidik kitawa, “Sikadadaad di miyawa mwiya mwiyaba duw tidalik tikuw, alik di mwiyir rivikinaad adiy jabiyim kaytikikuw, ki kaydavin tina lapa nyigaam kaynapwiyik?” Aw duw taakw nakab adawur tipaam kidi kupwaam kidi kupw diki japwukapaam kwanadiy, samab adi kaydavin tal lapa nyig kaynapwiy-kaynapwiyik samab maa rav. Awarab likim vivak maa rav. Aw simsim duw taakw nakab mwiya mwiyab maa rivin ti adi kaydavin tina lapa nyig kaynapwiy-kaynapwiyik ay yala lapa nyigaam vivak, alik wun ata nimadib giradiwun. Aw adiy Yitaypika Duw daya duw nak wunak ata wadidiwun, “Giratikwa! Adi Juwta gwalugwa kidi ap samasam tikwanadi Yitaypika Duw, David dikidi waraga duw, di valim bwu kakildil. Alik tikuw, di rivinaad adiy abitiya jabiyim kaytikikuw, kaydavin tina lapa nyig kaynapwiy-kaynapwiyik,” waan. Aw wun ata vituwid adi Duwa Badiy Sipsip. Di aal Yitaypika Duw diki tikirwa adiy aliya wiywakwun kwadiy javawa yitaypika duw daya mwiya nyidi nyidim rasin tad. Aw wun aal tayir diki sipaam viyasipadaal kaar aal vituwil. Di abitiya kom awa abitiya mil tad. Adiy kom awa mil, aal adiy abitiya God dikidi Mawul dikidiy miyawa kidi kupwaar wayaki-didiy ap-adiy. Aw ata adi Duwa Badiy Sipsip yakuw, a kaydavin tal lapa nyig kwurdid adi Yitaypika Duw diki tikirim daan ridi Duw diki mava tabaam ridik. Aw a kaydavin tal lapa nyig kwurin napadik, adiy aliy wiywakwun kwadiy javawa adiy duwamiy nak sap aliya yitaypika duw ata diki mwutamawa vakirdiy. Day nakanak gita kaytika jaav wakwadadiy ap awa gol wakwadana kabakir yitaka-dadiy maar kaykitidadiy. Aw adiy marim viyakita yaam yaykwana yakiy waril. A yaam samasam yaykwana yakiy liki maaw maaj, aal adiy God dikidiy duw taakw dikik wakwadana maaj-al. 9-10 Aw adiy aliya kip wiywakwun kwadiy javawa adiy duwamiy nak sap aliya yitaypika duw kidi kwula song tidaad adi Duwa Badiy Sipsipak. Kitawa,
“Day minaam viyasipa-dadimin aw min kiyakuw, min ababa niki gwalugw niki gwalugwa kidiywa, niki bwula kwudiy niki bwula kwudiy kidiywa, niki tamiy niki tamiya kidiywa, niki jaka tip niki jaka tipa kidiywa daya nyidim duw takwaam nyigil-minidiy God dikidiy tidakikik min minadi kapa sipa nyikiyir.
Dayaam yapiyin napakuw, min bwu mwugiy-minidiy adiy tayir duw taakw dayadiy vaal Godak vaal kwurdiy duw daya tamiy kwurkuw, kita niki yawiy dikik kwurdakik.
Aw min mwugiy-minidiy day Godaam yakisuwtaka-kwanadiy bapa duw taakw tidakikik aw day kidi kupwaam miyawa javim van tikidiy.
Alik tikuw, min miyawa mwiya mwiyab timinalik tikuw, alik min mwiyir rivinadimin kidiy jabiy kaytiki-kaytikik.
Kaytikikuw, ki kaydavin tina lapa nyig kaynapwiyik.”
11 Aw wun ata vituwidiy mwiya samasama God diki maaj kardadiy duw Yitaypika Duw diki tikirwa adiy wiywakwun kwadiy javawa duwamiy nak sap aliya yitaypika duwaam kaypwusin tidaak. Adiy God diki maaj kardadiy duw mwiya samasamadiy. Aw wun daya song kwudiy wukituwil. 12 Day mwiya nimalib kitawa song tidiy,
“Adi tayir viyasipadadi Duwa Badiy Sipsip, di miyawa mwiya mwiyab tidilik tikuw, alik di mwiya mwiyab di mwiya rivinaad ap kwurik miyawa javim van titak.
Awarab miyakib kwurkwurik di dikidiy jaav tidakikik.
Di adi miyawa mawulawa ap dayadi maaw tikwanaad.
Miyawa duw taakw dikidi saam yakisuwtakakuw, day dikik wayapiy sikwadiy,”
waan adiy God diki maaj kardadiy duw song tidiy. 13 Aw ata wun adiy miyawa God yitaka-didiy jaav adawur tubwaam kidi kupwaam, kidi kupw diki japwukapaam, guwaam ridiy jaav kitawa wadaak ata wukituwidiy,
“Nyanyi nyanyi may nyan adi Yitaypika Duw diki tikirim rinadawa adi Duwa Badiy Sipsip birki saam yakisuwtakaan wayapiy sinaak.
Bir vitiykirib mwiya mwiyab mwiya ap samasam tikuw, bir miyawa javim nyanyi nyanyi van tikibir,”
waan wadaak. 14 Aw ata adiy kip wiywakwun kwadiy jaav ata wadiy, “Aal mwiya mwiyab mwiya maaj-al,” waan. Aw adiy yitaypika duw ab ata kupwaam vakirkuw, birkik gaba maaj sukwudiy.