8
Jisas Krais adi Badiy Duwa Sipsip aal abitiya yay jabiy kaytikidil.
Aw adi Badiy Duwa Sipsip aal abitiya yay jabiy kaytikidik, adawur tipaam miyawa jaav kawarakwum nadiy. Hap aua kwasa simiy atawa ridil kawarakwum nakuw. Aw wun adiy God di dikidiy diki maaj kardadiy abitiya duw diki mwutamaam rasin tidaak, vituwidiy, abitiya puw-kwadanadiy kwul kwurdaak. Aw ata maa nikidi God dikidi diki maaj kardadi duw yakuw, aal Godak jaav kwiykwadana jabawa rawun tad. Di aal gol wakwadana yitakadaal maar kwurin tidil. Aw dikik day aal mwiya viyakita yaam yaykwana yakiy kwiydaal aw mwiyir takadikik nakamwiyib adiy God dikidiy miyawa duw taakw dayadiy Godak bwula-kwadanadiy majawa. Aw takakuw, aal adi Yitaypika Duw rida mwutama tikirwa gol aar yitakadaal jabim Godak kwiydik. Aal mwiya viyakita yaam yayil yakiywa nakamwiyib adiy God dikidiy duw taakw Godak wadadiy majawa ata wardiy God diki mwutamawa adi maaj kardadi duw diki tabab tikuw. Aw adi God dikidi diki maaj kardadi duw aal gol wakwadana kabakir yitakadaal maar kwurkuw, di aal jabim yiy kwurkuw likim takadik, ata kidi kupwaar yakisadadil. Aw di yakisadaan napadik, yakaraw pipiliywa niki pipiliy niki pipiliywa wurikawa nanaaw ata yadiy.
Taay kwul
Aw ata adiy abitiya God dikidiy diki maaj kardadiy abitiya kwul kwurin tidiy duw ata adiy kwul puwuk ata kwulapwudiy. Aw adi taay wakwudi diki kwul puwdik, kabaak kaytika ais wakwadana jaav likiwa yiy nakamwiyib nyikiywa ata dadiy. Dakuw, kidi kupwaam vakirdiy. Vakirin napadaak, kidi kupw diki mugwula guw nak ata yiy yanil. Aw guw vitiy kip ribir. Mugwula guw nak jaar warin ril guw miyawa yiy yanil. Aw guw vitiy kip ribir. Aw adiy miyawa vas miyawa yiy yanyakidiy.
Vitiya yay kwul
Aw adi vitiya yay God diki maaj kardadi duw diki kwul puwdik, wun nibwuk kaytika jaav aad yiy yanid solwara am vakirdik. Solwara am vakirin napadik, solwara liki guw nak miyawa nyikiyda suwulil. Aw solwara vitiya guw bir kip ribir. Atawa maa nyikiy suwul. Guw nak solwara am wiywakwun kwadiy miyawa jaav miyawa kiyadiy. Aw solwara vitiya guwaam kip wiywakwun kwadiy jaav kip kwadiy. Day maa kiy. Guw nak miyawa jabir miyawa sipakwudiy. Aw guw vitiya jabir bir kip tibir. Samab maa sipaakw.
Mugwula yaw kwul
10 Aw adi mugwula yaw God diki maaj kardadi duw aal diki kwul puwdik, aal mwiya nima tugwiy mwiya nima sakir-sakir nakwana say tuwaay kaytik vakiril. Li adiy miyawa bayibawa dipwu kabakir wakwudiy guw guw nakim vakiril. Aw vitiya guwaam maa vakir. 11 Aal tugwiy liki si aal Nyigiy Yinaala. Miyawa guw dayaki guw nak nyigiy yal. Aw guw vitiya guw bir kip ribir. Maa nyigiy yi. Aw samasama duw taakw adi nyigiy yidi guw kikuw, day miyawa kiyapakwudiy.
Aliya yay kwul
12 Aw adi aliya yay God diki maaj kardadi duw diki kwul puwdik, nyi bap kwungar dayadiy guw nak gil waril. Samab maa si. Aw guw vitiy dayadiy guw kip tidiy. Day maa gil war. Alik tikuw, nyawa gaan birki guw nak samab maa kariyaan ti. Aw guw vitiyada kip kariyaan tibir. 13 Aw wun kitay kitaay vikuw, ata wukituwid gawiy mwiya nyidi nyidi tubwaar wulyi wulyaan kwataay di kitawa mwiya nimadib wadik, “O! Kupwiyayugw! Wun mwiya samasam gwur miyawa aal kidi kupwaam kwanadiy duw takwak wukinadiwun aw kwul mugwul kip ridanalik tikuw puwdakikik. Aw adiy mugwula God diki maaj kardadiy duw adiy kwul puwdaak, mwiya nima mwiya kupwarapa jaav aal gwurak yakina.”