9
Tababa yay kwul
Aw ata adi tababa yay God dikidi diki maaj kardadi duw diki kwul ata puwdil. Aw di aal diki kwul puwun napadik, ata vituwil nikidi kupwaar bwutaay vakirdi kwungar. Aw kaw nak tad. Adi kaw di daan saydi tamiy samab maa ti. Aw day adi kaw takatipin tidi wiyig liki lok likidi ki adi kwungarak kwiydaad. Aw di adi nimadi kaw diki wiyig sakwudik, adi nimadi kawaam tikuw visim yiy wapataka-dana pik warkwanadi yakiy kaytik adi yakiy warkuw, miyawa nyaam takatipidid. Aw adawur tubw ata miyawa gaan kwusid. Aw apwiy kwarbag ata adi yakiyir warkuw, miyawa kupwaar ata yadiy. Aw day ap kwurkuw, duw takwaam vatidakikib, duw taakw kagil samasam dayadiy sipaar yidiy, aal takit vatikwala kagil pik. Aw God dayak watipi-didiy gaga miyawa niki vas niki vas samab ki maardakik. Aw di dayak tasakwu-jibiradidiy adiy God diki jiba maak dayadiy kaar dayadiy maka apaam kwu maarkinadiy duw takwa-danim vatidakik. God watipi-didiy adiy apwiy kwarbagaam adiy duw takwaam viyasipa-viyasipak. Aw di mayaakw kwadidiy adiy duw takwak bap tabab kip dayadiy sipaam kipa kagilda kwiydakik. Adiy duw taakw kwurdaal kagil aal takit vatilikib duw taakw kwurkwadanaal kagil kaytika. Adiy tababa bap dayadiy nyaam adiy duw taakw day kiyakiya yabik titaay kwakiyi kwakiya-kinadiy. Aw day samab sitakir maa. Day kiyakiyab kwakidaal ab, aw samab rav maa kiyakiyak. Adiy apwiy kwarbag adiy wariyak kwulapwu-kwadanadiy hos kaytik-adiy. Dayadiy maak mwutaam mwiya duw mil mwutama pik-adiy. Aw dayadiy abwaam gol wakwadana kabakir yitakadadiy abwa gilabadiy kaytik sapwudadiy. Dayadiy nab adiy mwiya nimadiy jinib kaytik daan kwukim ridiy. Aw dayadiy wuk nimadiy-adiy, adi layan wakwadanadi mwiya nimadi pusi kaytika jaav dikidiy wuka pik-adiy. Aw rak kapa ar yitaka-dadiy kaad kaytik, dayadiy maviyik takatipi-dadiy. Aw dayadiy pip dayadiy pipiliy adi mwiya nimadi yakaraaw kip pipiliy wajibir tikwada pikad. 10 Dayadiy giny takit giny kaytik-adiy. Aw day dayadiy ginyaar ap tikidiy duw takwaam jawjaay bap tabab kwiyin tikidanadiy. 11 Aad di adi simsim mada kaw ti maarkwanadi mwiya nimadi kawaam van tikwanaad, Yipiruw dayaki kapa tipa kwudiyir Apatan waan sikiy-kwadanaad. Aw Grik day dayaki kapa tipa kwudiyir Apaliyan waan sikiy-kwadanaad. Aw adi si diki mwiya maaw maaj aal kitawana: “Adi miyawa javim sipakwu-kwanadi duwad.” 12 Mwiya taay aal mwiya nima kupwarapa jaav bwu yaan kwusiyakilik, aw vitiy mwiya nimabir kupwarapa jaav ab abirka kip rinabir.
Abwuna yay kwul
13 Aw ata adi abwuna yay God diki maaj kardadi duw diki kwul ata puwdil. God diki mwutamawa til gol aar yitakadaal jaab likidiy guw aliyab wun kwudiy wukituwil. 14 Wun ata wukituwa nak di ata adi abwuna yay God diki maaj kardadiy aad di kwul kwurin tidik ata wataydid, “Maay! Yikuw, adiy Yipiratis bayibawa kavin kwanadiy God diki maaj kardadiy duw aliy God dayaam sitipir-jibirakuw aka awayak!” waan. 15 Aw adiy aliya God diki maaj kardadiy duw day adi nabiywa bapawa aal nyak kavitaay, kwayadaal-al. Aw dayaam wayaki-daak, day yikuw, guw nak kupwa kidiy miyawa kidi kupwa duw takwaam viyasipa-yakidadiy. Aw guw vitiyda wapadabir. 16 Aw day wunak wadadiwun adiy hos bwunim ridiy vay sawdiy duw daya sikirip. Aw daya sikirip 200,000,000. Mwiya samasam-adiy. 17 Yiginim kaytik wun adiy hos vituwidiy. Aw adiy vay sawdiy duw, adiy dayadiy bwunim ridiy, day kapa ar yitaka-dadiy kaad kwusuw-dadiy dayadiy maviyim takatipidakik. Adiy kaad yiy kaytik nyikiy-nyikiy tidiy. Aw tugwaam nana tubw kaytik tidiy. Aw lakiyka-lakiy tidiy. Adiy dayadiy hos dayadiy abw adiy layan wakwadanadiy nimadiy pusi kaytika jaav daya abwa pik tidiy. Adiy hos dayaki dayir wakwul aal yiy-al, yakiywa yaryar-nadiy kabakawa wakwudiy adiy hos dayadiy dayir. 18 Aal yiyawa yakiywa yaryar-nadiy kabaak adiy hos dayadiy dayir wakwukuw, guw nak tamiya kidiy duw takwaam mwugiydaak, miyawa kiyapakwudiy. Aw guw vitiya tamiy kidiyda samab maa kiy. 19 Adiy hos day dayadiy daywa giny mwiya ap samasam tidiy. Aw dayadiy giny kabaay diki abwa pika abw tidiy. Aw adiy abw duw takwaam vatidiy. 20 Adiy hos viyasip maardadiy miyawa duw taakw, day kip samab dayadiy bwan wudibawa day daya mwugiy-dadiy miya kayikak bwan maa kway dayak gaba maaj sukwu-sukwuk adiy kidiy javik yitaka-dadiy gol, silva, bras waan wakwadanadiy kabaak kaytika javik. Awarab miyaar. Adiy samab tiytiyaan waan wukimarin mil vi maarkwanadiyik.
21 Adiy duw taakw samab maa adi vaal yiyi tikwadanadi yabik bwan kway. Duw takwaam viyasipaan, duw takwaam yanuw waay kwurin, duw taakw awarwa awarwa vaal yin, luwkuw kwurin, atampika javik day samab maa bwan kway.