3
Singlup amasung luchingbasing
Ichil-inaosa, eina nakhoida thawaigi oiba mida ngangbagum ngangba ngamkhide, adubu hakchanggi oiba misingda ngangbagum, amadi Christtada angang oiribasingda ngangbagum ngangkhi. Eina nakhoida akanba chinjak pijadaduna sanggom oina pijakhi, maramdi nakhoina madugidamak thourang toujakhide, aduga houjik phaobasu nakhoina thourang toudri. Maramdi houjik phaoba nakhoina hakchanggi oiba mi oiri. Nakhoigi narakta kalak khambannaba, amaga amaga khatna cheinaba amadi tokhai tanaba leiba maramna nakhoi hakchanggi oiba mising oiri nattra? Aduga mahousagi oiba misinggi machat matung-inna chatpa mising oiri nattra? +Nakhoigi naraktagi amana, “Eidi Paul-gini,”” aduga attoppa amana “Eidi Apollos-gini”” hairabada nakhoi hakchanggi oiba mi oidabra?
Adu oirabadi, Apollos kanano? Aduga Paul kanano? Eikhoidi nakhoibu thajabada chingbiba Tengban Mapugi manaidu oijabakhaktani. Aduga Ibungona eikhoi khudingda pinabiba sintha adu eikhoina pangthokchabani. +Eina maru hulle, aduga Apollosna ising chaire, adubu madubu chaokhat-hanbiba adudi Tengban Mapuni. Adunadi thariba amadi ising chairiba mahak adu maruoiba natte, adubu maru oiribadi madubu chaokhathalliba Tengban Mapu aduni. Thariba mahak aduga ising chairiba mahak adugagi marakta khetnaba karisu leite; makhoi makhoina toukhiba thabak adugi matung-inna Tengban Mapuna makhoibu mana pibigani. Maramdi eikhoi, Tengban Mapugi thougalgidamak thabak suminnaribasingni, aduga nakhoina Tengban Mapugi loubukni.
Amadi Tengban Mapugi yumni. 10 Tengban Mapuna eingonda pinabikhraba thoujal adugi mapanna asingba yumsaba amagumna eina yumpham thongatle aduga atoppa amana maduda yum sare. Adubu nakhoina karamna saribano haiba aduda nakhoi khudingna cheksillu. 11 Maramdi hannana thongatkhraba yumpham ama haibadi Jisu Christta adu nattana mi kana amatana yumpham atei thongatpa yade. 12 Kanagumbana yumpham asigi mathakta sanana, lupana aduga mamal yamba nungna yum sagatkani aduga atoppa kharana u-na, akangba napina amadi charuna sagatkani. 13 Aduga mi khudingmakki thabakki magun adu Christtagi Numit aduna phaongdokpada uba phanggani. Maramdi Numit aduda mi pumnamakki thabak meina phaongdokkani, meina madubu chang yenggani aduga thabaksing adugi asengba magun adu utthokkani. 14 Kanagumbagi thabak haibadi yumpham adugi mathakta sagatkhrabasing aduna leihourabadi mahakna mana phangjagani. 15 Adubu karigumba kanagumba migi thabak adu meina chakthokkhrabadi mahakna mangjagani, adubu mahak masabudi kanbiba phangjagani adum oinamak meirinungdagi kanbibagum kanbigani.
16  +Nakhoidi Tengban Mapugi sangni aduga Tengban Mapugi Thawaina nakhoigi nungda leiribani haiba nakhoi khangdabra? 17 Kanagumba mina Mapugi sang adubu manghallabadi mahakpusu Tengban Mapuna manghangani. Maramdi Mapugi sangdi asengbani aduga sang adu nakhoini.
18 Mi kana amatana masana masabu minamdasanu. Aduga nakhoigi naraktagi kanagumbana taibangpan asigi machat matung-inna masa mathantabu asingbani khanjarabadi mahakna tasengna asingba oiraknaba mahakna apangba oiraksanu. 19  +Maramdi taibangpangi lousing adu Tengban Mapugi mityengdadi apangbani. Maramdi masi Mapugi puyada iduna lei, “Tengban Mapuna asingbasingbu makhoi masagi heisingbagi lang aduda thuhalli.”” 20  +Aduga amukkasu masi iduna lei, “MAPU IBUNGO-na asingbasinggi wakhal adu arembani haiba khang-i.”” 21 Maram aduna mi kana amatana mioibana touba ngamba adugidamak chaothoktasanu. Maramdi pumnamak asi nakhoigini. 22 Paul oirabasu Apollos oirabasu aduga Peter oirabasu, taibangpan oirabasu, hingba oirabasu, siba oirabasu houjik oiriba nattraga oirakadaba oirabasu, masi pumnamaksing asi nakhoigini. 23 Aduga nakhoina Christtagini, aduga Christtana Tengban Mapugini.
+ 3:4 3:4 1 Cor 1:12 + 3:6 3:6 Pakhon 18:4-11; Pakhon 18:24-28 + 3:16 3:16 1 Cor 6:19; 2 Cor 6:16 + 3:19 3:19 Job 5:13 + 3:20 3:20 Isei 94:11