4
Christtagi pakhonchatpasing
Eikhoibu nakhoina Tengban Mapugi athuppa achumbasing adugi asin arangi thoudang sinnakhraba Christtagi manai ama oina khanbiyu. Asigumba manaising asigi mathou taba amadi makhoigi mapusinggi maphamda thajaba yaba oiba asini. Houjik, nakhoina eibu wayenbada nattraga taibangpangi wayel amagi matung-inna eibu wayenbada eina madu maru oiba oina khande; aduga ei isanaphaoba isabu wayenjade. Eina aranba toukhiba amata ei khangde, adumakpu masimakna ei chummi haibadi natte. Eibu chang yengbiba adudi Ibungo mahakni. Maram aduna achaba matam adu laktriphaoba kanadasu wayen-ganu, Ibungona lenglaktriphaoba ngaibiyu. Mahakna amambada lotlibasing adu mangalda puthokkani aduga misinggi thamoida leiriba aronba thourang adu phongdokkani. Matam aduda mi pumnamakna Tengban Mapudagi makhoigi matik chaba thagatchaba adu phangjagani.
Aduga Ichil-inaosa, “Iriba adugi wangmada hendokphade”” haiba paorou asigi wahanthok adu nakhoina eikhoidagi tamnanaba, nakhoigidamak eina masi pumnamaksing asi isamakta amadi Apollos-da pandam oina sijinnajei. Masi nakhoi kananasu mi amagidak chaothoktanaba aduga atoppa amadana hanthana yengdanabani. Maramdi kannana nahakpu atoppasingdagi henna chaohanbage? Nahakna leijariba pumnamak adu Tengban Mapuna pibiba nattabra? Adu oirabadi, nahakna leijariba adu khudol nattabagumna nahakna karamna chaothokadouribano?
Houjik nakhoina pamjaba pumnamak nakhoida leire! Houjik nakhoi inak khulle! Nakhoina eikhoi yaodana ningthougum palle! Hoi, eikhoina nakhoiga loinana ningthou oiminnanaba, nakhoina tasengna ningthou oiba adu eina kayada pamjaba! Maramdi, taibang malem apumba, swargadutsing amadi misinggi mityengpham oina, miyam mangda sinanabagi maral piraba misinggumna Tengban Mapuna pakhonchatpa eikhoida khwaidagi mamei oiba mapham adu pibire haina eina ningjei. 10 Maramdi Christtagi maramgidamak eikhoi apangbasingni; adubu nakhoidi Christtada asingba oire! Eikhoibu hanthana yengbi; adubu nakhoibu ikai khumnabi! 11 Pungja asidaphaoba eikhoina lamli, khourangli aduga eikhoina phijet phigai amadi phimal setli; phubiri; yum leijadaba oiri. 12  +Eikhoina eikhoigi ikhutmakna thabak kanna sui. Eikhoibu sirap tourabada, eikhoina yaipha thoujal pibi, eikhoibu ot-neirabada eikhoina khaang-i. 13 Eikhoibu ikaiba pirabada eikhoina nungshina paokhumbi. Mikup asi phaoba eikhoi taibangpanbagi phatha haodigumna oiri, phattaduna amadi kannadraduna hunjeklaba potsakkum oiri!
14 Eina masi nakhoibu ikaiba pinanaba i-ba natte, adubu isamakki nungsijaraba ichasinggumna paotak oina haibani. 15 Maramdi nakhoigi christian-gi punsida nakhoibu takpi-tambiba lising tara leiraba phaobada nakhoigi ipadi amatani. Maramdi nakhoigi Christta Jisuga amata oina punsinjabagi punsida nakhoida Aphaba Pao purakpagi mapanna eihak nakhoigi ipa oire. 16  +Maram aduna eigi itou louba oibiyu haina eina nakhoibu thougatchari. 17 Maram asigidamak eina eigi nungsijaraba ichanupa, Ibungoda thajaba yaba oiriba Timothybu nakhoigi naphamda thakhibani. Aduga eina mapham khudingda leiba singlupsingda tambibagum Christta Jisugi tung-inba ama oina eina chatchaba ichat itou pumnamak mahakna nakhoida ningsinhanbigani.
18 Nakhoi kharana eina nakhoigi nanakta amuk laklaroidabagumna chaothokli. 19 Adumakpu Ibungogi aningba oirabadi eina nakhoigi nanakta athuba matamda laktuna chaothokpasing aduna kari haibage haibadu khak nattana makhoigi panggal adusu eina khanggani. 20 Maramdi Tengban Mapugi leibak adudi waheigi natte adubu panggalgini. 21 Nakhoina kari pambage? Eina cheiga loinana lakpara? Nattraga nungsiba amadi pukning tappaga loinana lakpara?
+ 4:12 4:12 Pakhon 18:3 + 4:16 4:16 1 Cor 11:1; Phil 3:17