2
Thessalonica-da Paul-na thougal touba
Ichil inaosa, eikhoina nakhoigi nanakta lakkhiba adu aremba natte haiba nakhoi nasamakna khang-i. Eikhoina Thessalonica-da nakhoigi nanakta laktringeigi mamangda kamdouna eikhoibu Philippi saharda thina toubikhiba amadi ikaiba nanghankhiba haibadu nakhoina khang-i. Adubu ayet-apan kaya ama leiraba phaobada eikhoigi Tengban Mapuna nakhoida Ibungo mangondagi lakpa Aphaba Pao adu haidoknaba eikhoida thouna pinabikhi. Eikhoigi haijaba adu asoiba nattraga sengdaba wakhallonda yumpham oiba natte aduga eikhoina kanagumba amatabu lounamnaba hotnade. Madugi mahutta, Tengban Mapuna eikhoida phongdok-hanba pamba adu eikhoina matam pumnamakta ngang-i, Maramdi Aphaba Pao adu sinnabada matik chaba ama oina Tengban Mapuna eikhoibu leppire. Eikhoina misingbu pelhannaba hotnade adubu eikhoigi thamoibu chang yengbiba Tengban Mapubu pelhannaba eikhoina sandok-i. Eikhoina keidoungeidasu mibu thagatsannaba wahei sijinnade, aduga kaarambabu kupsinnaba tousinnaba wasu sijinade haiba nakhoina khang-i. Tengban Mapuna eikhoigi sakhini. Christtagi pakhonchatpa ama oina eikhoina eikhoigi matik adu sijinnaba yaramlabasu, eikhoina nakhoidagi oirabasu kana amadagi oirabasu misingdagi eikhoina thagatpiba phangnaba hotnajade. Adubu eikhoina nakhoigi narakta leiringei matamda mamana machasingbu luna channa toujabagumna eikhoina pukning tapna leijarammi. Eikhoina nakhoibu asukki matik nungsijaba maramna, Tengban Mapugi Aphaba Pao adu khakta nattaduna eikhoigi punsi asi phaobasu nakhoida pithokpada eikoina harao-nungaijakhi. Ichil inaosa, eikhoigi kanna nomba amasung tamthina waba adu nakhoina soidana ningsinglamgani; eikhoina nakhoida Tengban Mapugi Aphaba pao sandoklingei matamduda nakhoi kana amatada potlum oihandanaba eikhoina ahing nungthil naidana thabak sukhi.
10 Thajaba nakhoigi narakta kayada sengna, chumna amadi ayol aran leitana eikhoina chatkhibage haibadu nakhoinasu amasung Tengban Mapunasu sakhini. 11 Mapa amana masamakki machasingbu loinabagumna eikhoina nakhoi khudingmakka loinakhi haibadu nakhoina khang-i. 12 Ibungo mahak masamakki leibaak amasung matik mangal adubu saruk phangminnanaba nakhoibu koubiba Tengban Mapubu pelhanba punsi mahing aduda hingnanaba eikhoina nakhoibu thougatchakhi, themjinjakhi amadi taksinduna leikhi.
13 Aduga eikhoina karigidamak matam pumbada Tengban Mapubu thagatcharibano haibagi atoppa maram amasu leiri. Madudi eikhoina nakhoida Tengban Mapugi paojel adu purakpa matamda nakhoina madubu takhi amasung mioibadagi lakpa paojel amagum nattaduna tasengnamak Tengban Mapugi waheisu oiriba paojel adubu nakhoina Tengban Mapugi paojel oina lousinjakhi. Maramdi thajaba nakhoida Tengban Mapuna thabak toubiri. 14 Aduga Ichil inaosa, nakhoisu Judea-gi Christta Jisuda leiba Tengban Mapugi singlupsing adugi matou loubasing oirakle: Singlupsing aduna Jihudisinggi makhuttagi awa ana khangkhiba aduga mannana nakhoinasu nakhoi nasamakki misinggi maphamdagi awa ana khaangle. 15 Jihudising aduna Ibungo Jisubu amadi Tengban Mapugi wa phongdokpibasing adubu hatkhi, aduga eikhoibu ot-neibikhi. Makhoina Tengban Mapubu kayada pelhandriba! Makhoina mi pumnamakta kayada yengthiriba! 16 Jihudi nattaba phurupsingda aran-khubham purakkadaba paojel adubu eikhoina makhoida sandokpa adu phaoba makhoina thingnaba hotnakhi. Matou asumna makhoina touba pap pumnamak adu maton lomhalle. Aduga houjik Tengban Mapugi asaoba adu akonbada makhoigi mathakta lakle.
Paul-na Thessalonica-da amuk lakningba
17 Ichil inaosa, matam khara nakhoidagi eikhoina tonganna leikhiba matam aduda, (thamoigi oinadi lapnakhide adubu hakchanggi khakta oinani), eikhoigi oinadi, eikhoina nakhoibu kayada inakta leihanningkhiba aduga nakhoibu amuk unnanaba eikhoina kayada kanna hotnakhiba! 18 Maramdi eikhoina nakhoigi nanakta amuk lakpa pamkhi. Paul eihak isamaknasu hanna hanna laknaba hotnakhi, adubu Satan-na eikhoigi lambi thingkhi. 19 Maramdi, eikhoigi asha, eikhoigi haraojapham amadi Ibungo Jisu Christtana lengbirakpa matamda Ibungogi mangda eikhoigi chaothokchapham oigadouriba luhup adu karino? Madu nakhoi nattabra? 20 Tasengnamak, nakhoidi eikhoigi chaothokchapham amasung haraojapham aduni.