3
Akonbada, eikhoina makha tana khaangba ngamdrabada, eikhoi khakta Athens-ta leihoubana phagani haina eikhoina leple. Aduna Christtagi Aphaba Pao sandokpada eikhoiga loinana Tengban Mapugi thougal touminnaba ichil inao Timothy-bu nakhoigi thajaba adu kankhat-hannaba amadi thougatnaba eikhoina thare. Madu nakhoi kana amatana ot neiba adugi maramna mai leithoktanabani. Asigumba awa anangsing asi eikhoigidamak Tengban Mapugi aningbagi saruk amani haiba nakhoi nasamaknasu khang-i. Maramdi eikhoina nakhoiga leiminnaringei matamda, eikhoibu ot-neigadouri haibasi eikhoina nakhoida mangajounana haikhre; aduga madumak thoklare haiba adu nakhoinasu khanglibadu mangai. Maram adugidamak, eina makha tathana khaangba ngamdrabada, eina nakhoigi thajabagi maramda khangnanaba Timothy-bu thakhibani. Maramdi athemba mapu aduna karigumba upai ama touduna nakhoibu themdoklamgadra aduga eikhoigi nomjaba pumnamak aremba taragadra haina eina kirammi.
Adubu houjik Timothy-na nakhoigi naphamdagi hallaktuna nakhoigi thajaba amasung nungsibagi maramda nungaiba pao purakle. Aduga matam pumnamakta nakhoina eikhoibu ningsingbi amasung eikhoina nakhoibu yamna uningba adugumna nakhoinasu eikhoibu uningngi haina mahakna eikhoida tamlare. Maram aduna ichil inaosa, nakhoigi thajaba adugi maramna nakhoina eikhoigi awa ana amadi otpi neibiba pumnamakta eikhoibu pukning thougatpire. Maramdi nakhoina Ibungoda chetna leppagi maramna houjikti eikhoi tasengna hingli. Houjik nakhoigidamak eikhoina eikhoigi Tengban Mapubu thagatchaba ngamjare. Nakhoigi maramna Tengban Mapugi mangda eikhoina phangjariba harao nungaibasing asigidamak Ibungo mahakpu eikhoina thagatchei. 10 Eikoina nakhoibu amuk hanna ujanaba amadi nakhoigi thajabada awatpa leiriba adu menkhatnaba Tengban Mapugi maphamda ahing nungthil naidana pukning changna Tengban da haijari.
11 Eikhoigi Tengban Mapu, Ipa masamakna amasung eikhoigi Ibungo Jisuna nakhoigi nanakta eikhoina laknabagi lambi ama thourangbiba oisanu. 12 Eikhoina nakhoibu nungsibagunmna Ibungona nakhoi amaga amagagi marakta amadi mi pumnamakta nakhoigi nungsiba adu hen-gat-hanbisanu amadi pathok-hanbisanu. 13 Asumna eikhoigi Ibungo Jisuna mahakki asengba mi pumnamakka loinana lenglakpa matamda eikhoigi Tengban Mapu amasung Ipagi mangda nakhoina mapung phana ayol aran leitaba amasung asengba oinanaba Ibungo mahakna nakhoibu panggal kankhat-hanbigani.