3
Haijabinabagidamak Paul-na haijaba
Aroibada, ichil inaosa, nakhoida oikhiba adugumna Ibungogi wa adu thuna sandokkhinaba amadi ikai-khumnana lousinnanaba eikhoigi-damakta haijabiyu. Lamchat naidaba amadi phattaba misingdagi Tengban Mapuna eikhoibu kanbinabagidamak haijabiyu, maramdi mi khudingmakna paojel adu thajaba natte.
Adubu Ibungodi thajaba yabani, Ibungo mahakna nakhoibu panggal kalhanbigani amadi Phattaba Mahak adudagi nakhoibu asoi angam leitana thambigani. Nakhoida eikhoina pikhiba yathang adu nakhoina touri amasung makha tana toukhigani haina eikhoina Ibungoda thajaba lei.
Tengban Mapugi nungsiba amadi Christtana nakhoida pibiba khaangheiba adubu nakhoina henna mapung phana khangbada Ibungona nakhoibu chingbisanu.
Atanbagi maiyokta cheksin wa
Ichil inaosa, eikhoina eikhoigi Ibungo Jisu Christtagi mingda nakhoida yathang piri madudi nakhoina atanbagi punsida hingliba amadi eikhoina nakhoida pikhiba paotaksing adubu indaba thajaba ichil inao pumnamaktagi lapthok-u. Eikhoina toukhiba adumak nakhoina tougadabani haiba adu nakhoi nasamakna ningthijana khang-i. Eikhoina nakhoiga leiminnaringei matamda eikhoina atanba oikhide. Eikhoina kana amatadagi mamal pidana chakhide. Madugi onna teinabada eikhoina nakhoi kana amatada potlum oidanaba ahing nungthil naidana thabak sukhi, wana sukhi amadi nomkhi. Eikhoina asigumba tengbang asi taanbagi hak leite haibagi eikhoina masi toukhibadi natte adubu nakhoina matou tamjanabagi pandam ama masina oinaba eikhoi madu toukhibani. 10 Eikhoina nakhoiga leiminnaringei matam adudasu “Thabak suningdaba mahak aduna chasu chadasanu”” haina eikhoina nakhoida hairambaduni.
11 Eikhoina masi hairibagi maramdi nakhoigi narakta atanbagi punsida hingba aduga migi thabakta khut thingjinba nattana kari amata toudaba mi khara lei haina eikhoina tabagini. 12 Asigumba mising asida eikhoina yathang piri amasung ing-tapna mara tana ningthina pannanaba amadi makhoina hingnanabagidamak tanjanaba Ibungo Jisu Christtagi mingda thoujinjari.
13 Adubu Ichil inaosa, nakhoina aphaba toubada choktharoidabani. 14 Chithi asida iriba eikhoigi paotak asi indaba kanagumba leirabadi mahakpu ningthina masak khangjillu. Aduga makhoina ikaiba phaonanaba makhoiga totna tinnaganu. 15 Adubu makhoibu yeknabagumna loinaganu; madugi mahutta thajaba nachil nanao amagumna makhoida cheksin wa haibiyu.
Aroiba wa
16 Eikhoigi ingthabagi hourakpham oiriba Ibungo masamakna matam pumbada amadi maram khudingmakta nakhoida ingthaba pinabisanu. Ibungona nakhoi pumnamakka loinabisanu.
17 Paul eihakna eigi chithi pumnamakta top toppa khudam oiriba khurumbagi wahei asi ikhutmakna ijabani. Masimak eina kamdouna ibage haiba aduni.
18 Eikhoigi Ibungo Jisu Christtagi thoujalna nakhoi pumnamakka loinabisanu.