3
Ino'ono, u yaj meyajo'on a Dioso.
Pues te'i. Hermanoje'ex, uchiji, ma' paatajen ti tzicbal ta wetele'ex jabix ti walac in tzicbal eteloo' a walacoo' u tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso. Yan in tzicbal ta wetele'ex jabix ti walac in tzicbal eteloo' a ma' ta'achoo' u top tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso, le'ec a tz'uboo' to ti'i a Dioso. In betaj jabix chen etel leche in tzeentaje'ex, ma' etel chucul janali. In betaj abe'e, u men ma' paataje'ex a c'ümü' a chucul na'ata. Tac leeb, ma' patale'ex a c'ümü'.* Ti a q'uin ca' a c'ümaje'ex y tac leeb, ma' ta'ache'ex a top tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso. Le'ec ti yan to a xüc-oolil ta yaame'exe, y ti tane'ex a p'ujsique'ex a bajil etel t'ana, ma' top tane'ex a tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso. Tane'ex a betic jabixoo' a ma' u yeeloo' a Dioso. —Inene, ti'ijen aj Pablo,— cu t'an a jun tuul ta yaame'exe. —Inene, ti'ijen aj Apolos,— cu t'an ulaac' a jun tuulu. Le'ec ti tane'ex a betic ti baalo'o, tane'ex a betic jabixoo' a ma' u yeeloo' a Dioso. ¿Maqui aj Apoloso? ¿Maquen inen aj Pablojene? Ino'ono, chen u yaj meyajo'on a Cristojo. Tane'ex a tz'ocsic a Cristo aleebe u men ti wadaj te'ex u pectzil. Tz'abi to'on a jujun tuulo'on ti meyaj u men a Noochtzili.* Inche'exe, jabixe'ex cuchi jun p'eel a colo. Inen a jabix uchi in pac' le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo. Aj Apoloso, jabix cuchi u tz'aj u ja'il le'ec ca' u cününtaje'exe. C'u' betic a Dioso, u betaj u ch'iil. Baalo' ilic u betaj te'ex.* Le'ec aj pac'a, ma'ax c'u'i ala'aji. Le'ec a mac a tan u ch'uliqui, ma'ax c'u'i ala'aji. Jadi' Dios a c'abeete, u men le'ec a walac u tz'eec ca' ch'iic. Le'ec a mac a jabix tan u pac' etel a mac a jabix tan u ch'uliqui, quet u c'abeetil. A jujun tuulu, bel u cu c'ümü' u bolbeeb tu jel biqui'il u meyaj.* A Dioso, ti tz'ulil. Dios u yumil a col tuba tan ti meyaja, y le'ec inche'exe, jabixe'ex cuchi a col abe'e.
Pues te'i. Baala' xan ulaac' biqui ti yan. U yotoch a Dios a tan ti meyajtiqui. Inche'exe, jabixe'ex a naj abe'e.* 10 Le'ec a Dioso, u tz'aj ten ca' ocoquen jabixen aj men naj a top patala. Le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo, in tz'aj jabix u wa'taan a naja. Ulaac'oo'o, jabix tanoo' u paatesic a yoc'olo, le'ec ti tanoo' u mas adic te'ex u pectzil a Cristojo. Ala'oo'o, yanoo' u yilic u bajil biqui ca' u betoo',* 11 u men ma' yan ulaac' a jabix u wa'taan a naja. Jadi' a Jesucristojo. A c'üm-ooltaje'ex ala'i le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzili.* 12 Yan a quich'pan u meyaj jabix cuchi tan u men naj etel puro oro yoc'ol a jabix u wa'taan a naj abe'e. Yan ulaac' a tan u men naj etel jabix puro plata wa xan etel jabix a tunich a co'oj u tool yoc'ol a jabix u wa'taan a naj abe'e. Yan ulaac' a tan u men naj etel jabix che' wa etel jabix su'uc wa etel jabix u xooc a su'uc te'iji. 13 Bel u ca'a ti chictal biqui'il u meyaj a jujun tuulu. Bel u ca'a ti chictal tu q'uinil, u men jabix a c'aac'a. Le'ec a jabix a c'aac'a, bel u cu yee' biqui'il u meyaj a jujun tuulu, wa qui' wa ma'.* 14 Wa qui' u meyaj u betaj a mac yoc'ol a jabix u wa'taan a naja, bel u ca'a u muc'yajte a jabix a c'aac' abe'e. Bel u cu c'ümü' u jel u meyaj. 15 Wa ca' chuwuc a jabix u meyaja, sa'tül u ca'a ti'i. Ma' yan u jel u meyaj. Ca'ax jabix chuwi ti'i tulacala, sa'albül ilic u ca'a mac u betaj a naj abe'e. C'u' betiqui, jadi' u cuxtal a yana. Ma' yan ulaac'.*
16 Pues te'i. ¿Ma' wa a weele'ex ti tulacalo'on a hermanojo'ono, u yotocho'on a Dioso? Que'en u Püsüc'al a Dios ichil ti püsüc'ala.* 17 Wa yan mac ca' u c'ascunte u yotoch a Dioso, bel u ca'a tz'abül a yaj ti'i u men a Dioso. Ti'i Dios u yotoch a Dioso, le'ec ino'ono.*
18 Pues te'i. Ma' qui' u tusic u bajil a maca. Uchac yan a mac ta yaame'ex a walac u tuclic u bajil jabix top seeb u yool ti'i a c'u'ac yoc'olcaba. Yan u p'ütic u tuclic abe'e, ti'i ca' seebac u yool ti'i a Dioso.* 19 Tu yilic a Dioso, ma'ax c'u' aj beel u seebil u yool a mac a ti'i a yoc'olcaba. Tz'iiba'an ti baala' yoc'ol abe'e: —Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'ijoo' a seeboo' u yool ca' u cho'oo' u bajil etel ilic u seebiloo' u yool ti cho',— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.* 20 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Le'ec a Noochtzili, u yeel ti ma'ax c'u' aj beel u tucul a seeb u yoolo.—* 21 Baalo' ti tz'iiba'an, mentücü, ma' qui' u yaalbül u qui'il a cristianojo. Tulacal a c'u' a yana, te'ex ti'i a waantabeebe'ex.* 22 Ca'ax aj Pablo, wa aj Apolos, wa aj Pedro, chen a waj anatile'ex. A yoc'olcaba, a cuxtala, a quimili, c'u' a yan aleebe, c'u' a watac to, tulacal abe'e, te'ex. 23 Le'ec inche'exe, ti'ije'ex a Cristojo. Le'ec a Cristojo, ti'i a Dioso.*
* 3:2 He 5:13; 1 P 2:2 * 3:5 Ro 12:3 * 3:6 Hch 18:4; Hch 19:1; Is 55:10 * 3:8 Sal 62:12; Ro 2:6; Rev 2:23 * 3:9 Hch 15:4; Ef 2:20; Col 2:7; He 3:3,4 * 3:10 Ro 15:20; Rev 21:14; 1 P 4:11 * 3:11 Is 28:16; Mt 16:18; 2 Co 11:4; Ga 1:7; Ef 2:20 * 3:13 1 P 1:7; Lc 2:35 * 3:15 Jud 23 * 3:16 2 Co 6:16 * 3:17 He 3:1 * 3:18 Pr 3:7; Is 5:21 * 3:19 Job 5:13 * 3:20 Sal 94:11 * 3:21 2 Co 4:5 * 3:23 Ro 14:8; Ga 3:29; 1 Co 8:6; He 1:3