4
Le'ec ada' u meyaj u yaj xa'num a Jesucristojo.
Pues te'i. Yane'ex a wilico'on ti chen u yaj meyajo'on a Cristojo, jabix in wadaj to. Tz'abi to'on ca' ti wadü' u pectzil a Dios a ma' eeltzil uchi.* Le'ec a tan u betic a meyaj abe'e, yan u betic u meyaj ti qui'. Ma'ax c'u' in t'an ti'i wa ca' a wile'ex in meyaj wa qui' wa ma' qui', ma'ax ilic wa ca' u yiloo' ulaac', ma'ax ilic wa ca' in wila' inene.* Ma' in weel wa yan a c'as in betaja. Chen u men ma' in weele, ma' tu paatal in wadic wa ma' yan in sip'il. Le'ec a Noochtzili, le'ec bel u cu yila' wa yan in sip'il. Ti baalo'o, ma' qui' ca' a wade'ex u sip'il a mac ti ma'ax to c'ochoc u q'uinili. Le'ec ca' uduc a Noochtzili, bel u cu yee' c'u' a muca'ana. Bel u cu yee' biqui yanil u püsüc'al a jujun tuulu. Ti a q'uin abe'e, bel u ca'a aalbül u qui'il a jujun tuul u men Dios tu p'is jabix u betajoo'o.*
Pues te'i. Hermanoje'ex, in tzicbaltaj in bajil in wet'oc aj Apolos chen ti'i ca' a ch'a'e'ex u tojil in t'an. Ino'on u p'is te'ex ti'i ma' a tuclique'ex ti qui' a jun tuul y ma' qui' ulaac'. Yan a betique'ex jabix ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso.* ¿Mac u yadaj te'ex ti mas qui'e'ex tuwichoo' ulaac'? ¿C'u' a yan te'ex a ma' chen sijibi te'exe? Wa chen sijibi te'exe, ¿c'u' ca'a tane'ex a betic a patalile'ex jabix cuchi chen u men a patalile'ex yanaji te'ex abe'e?* Tane'ex a tuclic jabix ac a weele'ex tun tulacal a c'u' tac yoc'ol a Dioso. Tane'ex a tuclic jabix ac ayic'ale'ex tun tu taan a Dioso. Tane'ex a tuclic jabix ac oque'ex ti reyil etel Cristo ti ma' que'eno'on ta yaame'ex. In c'ati cuchi ti tanaque'ex tun a tücaa' ti'i ca' uchuc ti tücaa' ino'on ilic xan ti quet ta wetele'ex. C'u' betiqui, ma'ax to c'ochoc u q'uinil.* Tin t'an inene, le'ec a Dioso, u tz'aj ten in wet'ocoo' u chucaan u yaj xa'num a Cristo ca' p'aatüco'on ti top ma'ax c'u' aj beelo'on tu taanoo' a cristiano yoc'olcaba. Joq'ui to'on jabixo'on cuchi a c'ac'as cristiano a yan u quimsabülü. Joq'ui to'on jabix cuchi top jumpaayo'on yoc'olcaba. Chica'ano'on ti baalo' ti'ijoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Chica'ano'on ilic ti'ijoo' a cristianojo.* 10 Tu t'anoo' a cristiano yoc'olcaba, ino'ono, ma'ax c'u' ti weel u men tan ti tz'ocsic a Cristojo. C'u' betiqui, ta tucule'ex inche'exe, top a weele'ex u men ti'ije'ex a Cristojo. Ino'ono, ma' yan ti muc' yoc'olcab. C'u' betiqui, ta tucule'ex inche'exe, top yaabe'ex a muc'. Walac u tz'abül te'ex a tzicmaj. Ino'ono, walac ti motzinbil.* 11 Tac leeb yan ti q'uin walac ti muc'yajtic a wi'ijil etel a uc'ajili. Ma'ax ti noc' ma' top quich'pani. Walac ti jütz'bül. Ma' yan ti wotoch.* 12 Walac ti meyaj etel ti c'ü'. Le'ec a tanoo' u p'a'astico'ono, walac ti qui'qui't'anticoo'. Le'ec ti tan u betabül to'on a yaja, walac ti muc'yajtic.* 13 Le'ec ti tan u yaalbül a c'as tiqui woc'olo, walac ti yaaltic ti jetz'cuntooo' u yool. Tac leeb p'aato'on jabix ta'miis ti'i a yoc'olcaba. P'aato'on jabix u luq'uil c'u' a ma' p'o'a'ana. 14 Ma' tan in tz'iibtic te'ex tulacal ada' ti'i ca' sudacaque'exi. Chen tan in tze'ectique'ex. Inche'exe, jabixe'ex in mejene. Yaj in wu'ye'ex. 15 Uchac yan ti yaab a waj cananile'ex u men ti'ije'ex a Cristojo. C'u' betiqui, jadi' yan jun tuul a jabix a tate'exe. Inen jabix a tatene'ex u men in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo, y a c'ümaje'ex.* 16 U men jabixen a tate'exe, tan in wadic te'ex. Bete'ex jabix ilic a walac in betic inene.* 17 Yoc'ol ca' a bete'ex ti baalo', in tücaa'taj aj Timoteo ta wetele'exe. Yaj in wu'yi ala'aji. U c'ümaj u pectzil a Noochtzil in wadaj ti'i, mentücü, jabix in mejen ala'aji. Top que'en u yool tu pach a Noochtzili. Bel u cu ca' c'ajes te'ex c'u' a walac in betic u men ti'ijen a Cristojo. Le'ec a c'u' a walac in tz'ocsiqui, walac ilic in ye'ic ti'ijoo' a jujun muuch' a hermano ca'ax tubajac.* 18 Yan a tanoo' u tuclic ti ma' tin ca' c'ochol ta wetele'ex, mentücü, walacoo' u betic jabix noochoo' u wichil u meyaj. 19 C'u' betiqui, jede'ec in ca' c'ochol ti jomol ta wetele'exe, wa u c'ati a Noochtzili. Le'ecoo' a walacoo' u betic a jabix noochoo' u wichil u meyaja, ma' tin chen wu'yicoo' u t'ani. Bel ilic in quin wila' wa yanoo' u patalil u men a Dioso.* 20 Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, ma' chen t'ani. Yan u muc', mentücü, chica'an wa ti'i Dios etel u patalil a maca.* 21 ¿Biqui'il a mas qui' ta wiche'exe? ¿Qui' wa ca' c'ochoquen etel jabix jatz' ti'i in tojquinticale'ex wa mas qui' ca' c'ochoquen tu qui'il ti chica'an ti yaj in wu'ye'ex u men toje'ex a na'at?
* 4:1 Lc 12:42 * 4:3 1 Co 3:13 * 4:5 Mt 7:1; Lc 6:37; Ro 2:1; Ro 14:4; Stg 4:11; Rev 20:12; Ro 2:29; 2 Co 5:10 * 4:6 Ro 12:3 * 4:7 Jn 3:27; 1 P 4:10 * 4:8 Ro 12:3; Ga 6:3; Rev 3:17 * 4:9 Sal 44:22; 2 Co 4:11; Ef 6:12; He 10:33 * 4:10 Hch 26:24; 2 Co 13:9 * 4:11 Hch 23:2 * 4:12 Hch 18:3; 1 Ti 4:10; Mt 5:44; 1 P 2:23 * 4:15 Ro 15:20; Hch 18:4; Ga 4:19; Tit 1:4; Stg 1:18 * 4:16 1 Co 11:1 * 4:17 Hch 19:22; 2 Ti 1:2 * 4:19 Hch 19:21; 2 Co 1:15 * 4:20 1 Ta 1:5