Jniñu ni ka saꞌa
apóstol Jesús,
ya kuu Cristo
1
Vaji Espíritu Santo
Teófilo, nuu tutu ni saꞌa ri undi nuu, ni chiso ri taka jniñu ni saꞌa Jesús undi ni ndaa ya andɨvɨ. Jesús ni nakaji ya taka apóstol, chaa kujiin jiin ya, ti ni taꞌu ya jniñu nava saꞌa da naa da. Ti ni taꞌu Jesús jniñu nuu taka apóstol ya nava ni kachi maa Espíritu Santo. Nuu uu xiko kɨvɨ ja ni jiꞌi ya, ni ndenda kaji ya nuu da naa da ja chaku ya. Ni kaꞌan ya nasa taꞌu Yandios jniñu.
Nɨ kaꞌiin tutu ga Jesús jiin taka apóstol ja kajiin jiin ya un, ti ni kachi ya:
―Tu kuxio ra ñuu Jerusalén naa ra. Kundatu ra naa ra undi na jinu jnuꞌun ni kaꞌan Tata ri, nava ni kachi ri nuu ra naa ra. Jandaa kuu ja Juan ni skuanducha da jiin nducha, ko jaku ni kɨvɨ ti niꞌin ra Espíritu Santo naa ra ―siaꞌan ni kachi Jesús.
Ndaa Jesús andɨvɨ
(Mr. 16.19‑20; Lc. 24.50‑53)
Ka ndututu tuku da jiin Jesús, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Jitoꞌyo Jesús, vijna kuu ja saꞌa ni ja na kuñaꞌnu nación Israel nu?
Ti ni kachi Jesús:
―Tu kanu kuu ja kuni ra naa ra, chi maa Yandios jini ya nava saꞌa ya. Ko kanu kuu ja na niꞌin ra Espíritu Santo naa ra. Ti kuñaꞌnu ra naa ra, ti ndakuniꞌin ra sɨvɨ ri, ti xnaꞌan ra jnuꞌun ri nuu yɨvɨ ñuu Jerusalén, ñuu Judea, ñuu Samaria, ti undi nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ.
Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan ya jnuꞌun yukan, nɨ ka ndeꞌe da nuu ya, ni ndondaa ya ti kuaꞌan ya andɨvɨ. Ni kɨvɨ ya chii ɨɨn viko, ti tukaa ni ka jini da ya. 10 Ka ndakoto da andɨvɨ ti ni ka jini da uu chaa ka ñuꞌun saꞌma kuijin kajiin nuu da. 11 Ti ni ka kachi chaa un:
―Roꞌo chaa Galilea, ndoo ka ndakoto ra andɨvɨ naa ra. Nanu kuaꞌan Jesús, suni siaꞌan nchaa tuku ya ―siaꞌan ni ka kachi chaa un.
Ka nakaji da Matías ja na nukuɨñɨ da nuu Judas
(Mt. 27.3‑10)
12 Ni ka kee da yuku Olivos, ti kuankoyo da ñuu Jerusalén ja kendo yajni yukan, nava iyo ley ja kaka da ɨɨn kɨvɨ ndetatu. 13 Ti yukan ni ka kaa da sɨkɨ veꞌe kuu uu nuu kanchuku da. Yukan kaꞌiin Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo seꞌe Alfeo, Simón, chaa ni kuu partido político ni nani cananista, jiin Judas ñani Jacobo. 14 Taka da siaꞌan ni kejnaꞌan ini da, ti ni ka najnaꞌan da ka jikantaꞌu da nuu Yandios jiin ñani Jesús, nana ya nani María, jiin taka ga ñasɨꞌɨ un.
15 Kɨvɨ jña ni ndokuɨñɨ Pedro maꞌñu ɨɨn ciento oko yɨvɨ un, ti ni kachi da:
16 ―Kuunsoꞌo naa ra, ni kuu nava ni chiso David nuu tutu ja ni kachi Espíritu Santo sɨkɨ Judas, ja ni yoxnuu da nuu chaa ni ka jnɨɨ presu Jesús. 17 Suni ni yaku Judas ni saꞌa da jniñu jaꞌa. 18 Ti jiin xuꞌun ni ka chaꞌu yɨvɨ un da, ni jaan da ɨɨn ñuꞌun, ko yukan ni skuaꞌña da maa da, ni teꞌnde yoꞌo un, ni kanakava da, ti ni ndɨꞌɨ jitɨ da ni kaña. 19 Nu ni ka jini yɨvɨ Jerusalén yukan, ti ni ka kachi da ja na konani ñuꞌun un Acéldama, ja kuni kaꞌan nduꞌva nɨñɨ. 20 Chi nuu tutu Salmo kaꞌan siaꞌan:
Na kendo veꞌe da, tundo kuncha ini.
Suni kachi siaꞌan:
Ɨnga na nakiꞌin jniñu da.
Kachi tutu.
21 Jaꞌa kaꞌiin chaa ni ka yaku jiin yo undi janaꞌan na ni kuncha Jesús jiin yo, 22 undi na ni skuanducha Juan ya, ti undi kuaꞌan ya andɨvɨ. Nɨnɨ kuu ja na nukuɨñɨ ɨɨn da jiin yo na kani da jnuꞌun ja ni nandoto ya ―ni kachi Pedro.
23 Yukan ni ka tava da uu jnaꞌan da un, José nani da Barsabás ti suni nani da Justo, jiin Matías. 24-25 Ti ni ka jikantaꞌu da nuu Yandios siaꞌan:
―Jitoꞌyo Jesús, niꞌin ja jini ni ini taka yɨvɨ. Ja uu chaa jaꞌa, nau chaa jaꞌa na saꞌa da jniñu apóstol ni xnaa Judas, ja ni kuu sɨɨn da kuaꞌan da nuu kaꞌiin yɨvɨ ka iyo kuachi un ―siaꞌan ni ka jikantaꞌu da.
26 Ni ka chuꞌun da suerte, ti ni kendo Matías ja undi hora jña ni ndɨvɨ da jiin ndɨ uxi ɨɨn chaa un naa da.
Ni chaa Espíritu Santo