21
Yukan ti ni yaꞌa jaku kɨvɨ, ti ndajaꞌa Jesús ni ka ndejnaꞌan tuku da jiin ya undi yuꞌu mini Tiberias. Ti jaꞌa na kachi ri nasa ni ndenda ya. Ni ka ndututu Simón Pedro, jiin Tomás, chaa ni kaku kuati un, jiin Natanael, chaa ñuu Caná ja kuu jiin ndañuu Galilea, ndɨnduu seꞌe Zebedeo, jiin uu ga ndajaꞌa ya un. Siaꞌan ni ka ndututu da, ti ni kachi Simón Pedro jiin da:
―Maa ri, kin jnɨɨ ri chāká vaꞌga.
Ti ni ka kachi sava ga da un:
―Ti nu kiꞌin ra, ti na choꞌo taka yo naa yo suni ―ni ka kachi da.
Ti kuankoyo da, ni ka kɨvɨ da ɨɨn barco lulu, ti kuan jnɨɨ da chāká. Ko jakuaa un tu ni ka jnɨɨ kuɨtɨ da ni ɨɨn tɨ.
Ti kuan ndii ni ga ni kenda Jesús kandichi ya yuꞌu mar yukan. Ko tu ni ka nakuni da ja Jesús kuu ya. Yukan ti ni kachi Jesús:
―Amigo, ¿tu ni niꞌin ra chāká ja kaji yo nu? ―ni kachi ya.
Ti ni ka kachi da:
―Tu kuɨtɨ.
Ti ni kachi Jesús:
―Chunde ñunu ra ichi ndaꞌa kuaꞌa, ti na niꞌin ra tɨ ―kachi ya.
Ti siaꞌan ni ka saꞌa da. Ni ka chunde da ñunu un nuu ɨnga barco da, ti yukan tukaa kuu kuɨtɨ natava da, chi ni kuu vee ii ja xaan kuaꞌa chāká ni ka kɨvɨ ini. Suni yukan kande chaa mani ga jiin Jesús, ti ni kachi da nuu Pedro:
―¡Ndeꞌe! ¡Maa Jitoꞌyo kuu ja kandichi yukan!
Nu ni jinisoꞌo Simón Pedro ja maa Jitoꞌyo kuu ya, ti ni nakuiꞌna da saꞌma da, chi tu ñuꞌun da saꞌma da nikuu. Ti ni ndava ni da kuaꞌan da nuu nducha un, ti sucha da kuaꞌan da undi yuꞌu mini. Ti uu ga chaa un kuankoyo kuee da jiin barco da, chi vanua yajni kendo yuꞌu mini un, va kuu ɨɨn ciento ni ga metro. Ti ka jista da ñunu da kuankoyo da jiin. Siaꞌan undi ni ka jakoyo da yuꞌu mini, vanuxia vee xaan ñunu un, chi kuaꞌa xaan chāká ka ñuꞌun.
Nu ni ka kee da ini barco un, ni ka jini da ja kayu ñuꞌun. Ti ja kasun ɨɨn chāká, ti suni ja iyo staa. 10 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da naa da:
―Kuan kiꞌin jaku chāká ja ni ka jnɨɨ ra vinañuꞌni, ti na skasun yo tɨ ―ni kachi ya.
11 Ti ni kɨvɨ Simón Pedro ini barco, ti ni jista da ñunu un undi nuu ñuꞌun ichi. Ko mani maa chāká naꞌnu ka ñuꞌun chii ñunu un. Undi ɨɨn ciento uu xiko uxi uni tɨ. Ti vasu kuaꞌa xaan tɨ, ko tu ni teꞌnde ñunu un. 12 Yukan ti ni kachi Jesús nuu da naa da:
―Ñaꞌan naa ra, ti na ka sini yo ―ni kachi ya.
Ko ka yuꞌu da tɨꞌlɨ ja kajnuꞌun da Jesús nuu maa ya kuu xi tuu, ko ja ka jini ndaa da ja maa jitoꞌo da kuu ya.
13 Yukan ti ni tuꞌva Jesús yuñuꞌun un, ni kiꞌin ya staa, ni jaꞌnu sava ya, ti ni tejnaꞌan ya nuu da naa da. Suni siaꞌan ni saꞌa ya jiin chāká un. 14 Jaꞌa kuu jinu kuu uni ja ni ndenda Jesús nuu chaa ni ka skuaꞌa jiin ya, ja ni nandoto ya nuu ñujiꞌi.
Ni kaꞌan Jesús jiin Pedro
15 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka yasini da, yukan ti ni kachi Jesús jiin Simón Pedro:
―Simón, seꞌe Jonás, ¿kundaꞌu ga ini ra ruꞌu ja kuu taka ga ndajaꞌa ri jaꞌa, ja ka kundaꞌu ini da ruꞌu nu?
Ti ni kachi Pedro:
―Jitoꞌyo, jini ni ja kundaꞌu ini na niꞌin.
Ti ni kachi Jesús:
―Nusa ti chindee ra yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa jiin ri, chi ka kuu i nanu lelú.
16 Yukan ti ni kaꞌan tuku Jesús jiin Pedro:
―Simón, seꞌe Jonás, ¿kundaꞌu ini ra ruꞌu nu?
Ti ni ndeokani Pedro:
―Ja jini ni ja kundaꞌu ini na maa ni, Jitoꞌyo.
Ti ni kachi Jesús:
―Nusa ti koto vaꞌa ra yɨvɨ yɨꞌɨ ndaꞌa ri, chi ka kuu i nanu rɨɨ ―ni kachi ya.
17 Ko ni kaꞌan tuku Jesús jiin da, ti jaꞌa kuu uni jinu ja kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Simón, seꞌe Jonás, ¿kundaꞌu ndixia ini ra ruꞌu nusa?
Ti ni kukuiꞌya ini Pedro ja ni kachi ya uni jinu: “¿Kundaꞌu ndixia ini ra ruꞌu nu?” Ti ni kachi Pedro:
―Jitoꞌyo, maa ni jini ndɨꞌɨ nasa ndoꞌo ini na, ti jini ni ja kundaꞌu ndixia ini na maa ni.
Ti ni kachi Jesús:
―Nusa ti koto yɨvɨ yɨꞌɨ ndaꞌa ri vijna, chi ka kuu i nanu rɨɨ. 18 Chi jandaa na kachi ri nuu ra vijna, ja undi na suchi ra ni nakiꞌin maa ra saꞌma ra, ti ni jika ra ichi ni kuu ini maa ra. Ko na nchɨɨ ra, ti ansu ga ja kuu ini maa ra, chi ɨnga yɨvɨ kundaꞌa da roꞌo nuu tu kuu ini ra kiꞌin ra, ti naskaa ra ndaꞌa ra kɨvɨ kuu ra ―ni kachi ya.
19 Siaꞌan ni kachi Jesús ja ni stuu ya nasa kuū Pedro, ja kuū da nuu nda cruz. Ti stuu da ja kuñaꞌnu xaan Yandios, chi ni jandatu da nuu ya vasu na kuū da. Yukan ti ni kaꞌan ga ya:
―Vijna ti kundandikun ruꞌu, ti saꞌa ra jniñu ni tatu ri nuu ra ―ni kachi ya.
Chaa mani ga jiin Jesús
20 Yukan ti ni ndeokoto Pedro, ti ni jini da ja ichi jata da vaji chaa mani ga jiin Jesús. Chaa un kuu ja ni kuncha xiin Jesús na ni ka kuxini da jiin ya kɨvɨ pascua un. Chaa un kuu ja ni jikajnuꞌun Jesús: “Jitoꞌyo, ¿nau kuu ja nakuaꞌa niꞌin nuu yɨvɨ ka jito uꞌu maa ni?”
21 Ni jini Pedro nuu chaa yukan, ti ni jikajnuꞌun da Jesús:
―Jitoꞌyo, ¿ti nasa koo jiin chaa yukan nusa? ―ni kachi da.
22 Ti ni kachi Jesús jiin Pedro:
―Nu kuni ri ja na kuchaku da undi kɨvɨ nchaa tuku ri, va tundo saꞌa un. Ko roꞌo, ndoo jitu ini ra. Kundikun ruꞌu, ti saꞌa ra jniñu ni tatu ri nuu ra ―ni kachi ya.
23 Ja sɨkɨ yukan ti ni ka kaꞌan yɨvɨ ka kandixia Jesús ja tu kuū chaa yukan. Ko tu ni kachi Jesús ja tu kuū da, chi ni kachi ya: “Nu kuni ri ja na kuchaku da undi kɨvɨ nchaa tuku ri, va tundo saꞌa un. Ko roꞌo, ndoo jitu ini ra”, ni kachi ya.
24 Maa chaa mani ga jiin Jesús, kuu chaa kaꞌan jnuꞌun jaꞌa, ti taka yukan ni chaa da nuu tutu. Chi ni jini vaꞌa da nasa ni kuu undi na saa. Ti yukan ka jini ndaa yo ja kaꞌan ndaa da.
25 Suni iyo kuaꞌa xaan ga jniñu ni saꞌa Jesús. Ko jini ri ja tu kuu chaa yo ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn, taka ja ni saꞌa ya, chi va tu kujaa yo kaꞌu yo, vanua kuaꞌa xaan ga ja ni saꞌa ya. Ti siaꞌan na koo.
Jaꞌa kuu jnuꞌun Yandios ni chaa Juan.