20
Ni kuu jañaꞌan domingo, ti María, ña ñuu Magdala, ni jaꞌan ña nuu ñunduji Jesús. Nɨ ñaꞌan xaan ga ja ni iin ña ga na ni jaꞌan ña. Ni jaa ña ti ni jini ña ja tukaa ga ndiꞌyu yuu ni ka jasɨ da yuꞌu yau un. Ti yukan ni jinu ña kuaꞌan ña nuu kancha Simón Pedro jiin nuu ɨnga chaa ni iyo mani ga Jesús jiin un niku. Ti ni kachi ña:
―Ni ka tava yɨvɨ Jitoꞌyo nuu ni ñunduji ya, ti tu ka jini yo nanu ni ka janchaka da ya ―ni kachi ña.
Yukan ti ni ka kee Pedro jiin ɨnga ndajaꞌa un kuankoyo da nuu ñunduji Jesús. Ndɨnduu da ka jinu tayu da kuankoyo, ko ɨnga chaa un chi niꞌin ga ni jinu da, ti xnakan da ni jaa sa ni jaa Pedro nuu ñaña un. Ni jito niꞌni da ini yau un, ti ni jini da kanchuku saꞌma un, ko tu ni kɨvɨ da. Ti jata da ndikun Simón Pedro ni jaa da, jaa da ti ni kɨvɨ ni da ini yau un. Ti suni ni jini da ja kanchuku saꞌma un. Ti saꞌma ni suku xini Jesús, ti tu kanchuku tutu jiin uu ga saꞌma un, chi ni stuu saꞌma un ti katuu sɨɨn. Yukan na ti sa ni kɨvɨ chaa ni jaa undi nuu yuꞌu yau un. Ni jini da ja siaꞌan ni kuu, ti ni kandixia da ja ni nandoto Jesús. Siaꞌan ni kuu vasu ti chaku ga ini da jnuꞌun kaꞌan nuu tutu ii Yandios, ja nandoto Jesús nuu kaꞌiin ndɨyɨ un.
10 Yukan na ti ni ka nandeokuñɨ ndajaꞌa un veꞌe da.
Ni ndenda Jesús nuu María, ña ñuu Magdala
(Mr. 16.9‑11)
11 Yukan ti ni kendo María kandichi ña ichi fuera nuu ni ñunduji Jesús, ti ni jakunchaa ña ndeꞌe xaan ña. Ndeꞌe ña ndeꞌe ña, yukan ti ni jito niꞌni ña ini yau un. 12 Ti ni jini ña uu ángel Yandios, ka ñuꞌun da saꞌma kɨyɨ laꞌlɨ, ti ka nukoo ya nuu ni katuu Jesús. Ɨɨn da nukoo da nuu ni kendo xini Jesús, ti ɨnga da nukoo nuu ni kendo jaꞌa ya. 13 Ti ka jikajnuꞌun da maa ña:
―Roꞌo ñasɨꞌɨ, ¿ndo kuu ja ndeꞌe ra?
Ti ni kachi ña:
―Ja ni ka kiꞌin da yɨkɨ kuñu jitoꞌo na, ti tu jini na nanu ni ka janchaka da ya ―ni kachi ña.
14 Skan ni kaꞌan ña siaꞌan, ni ndeokoto ña, ti ni jini ña Jesús kandichi ya yukan, so ja tu jini ña ja maa Jesús kuu ya. 15 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Roꞌo ñasɨꞌɨ, ¿ndo kuu ja ndeꞌe ra? ¿Nau kuu ja nanduku ra? ―ni kachi ya.
Ko maa ña ni ndoꞌo ini ña ja chaa ndito huerta yukan kuu, ti ni kachi ña:
―Taa, nu maa ni kuu ja ni chajiyo ndɨyɨ jaꞌa, kachi ni nuu na nanu ni janchaka ni ya, ti nava na kin nu kiꞌin na ya ―ni kachi ña.
16 Yukan na ti ni kachi Jesús:
―¡María! ―ni kachi ya.
Ni ndeokoto ña nuu ya, ti ni kaꞌan ña saꞌan hebreo:
―¡Raboni! ―ni kachi ña.
Ti jnuꞌun un kuni kaꞌan: “Maestro.”
17 Yukan ti ni kachi Jesús:
―Koto jnɨɨ ra ruꞌu, chi changa ga ndaa ri noꞌon ri nuu kancha Tata ri, ko ja yajni kiꞌin ri. Vijna ti kuaꞌan nuu kanchuku ñani ri chaa ni ka skuaꞌa jiin ri un naa da, ti kachi ra nuu da ja kinoꞌon ri nuu kancha Tata ri Yandios. Maa ya kuu Tata ra naa ra suni ―ni kachi ya.
18 Yukan ti María, ñaa ñuu Magdala un, kuaꞌan ña, ti ni kaxnuꞌun ña nuu chaa ni ka skuaꞌa jiin ya un, ja ja ni jini ña nuu maa Jitoꞌyo. Ti ni jani ña jnuꞌun nava ni kachi ya nuu ña.
Ni ndenda Jesús nuu chaa ka skuaꞌa jiin ya
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49)
19 Nu ni kuñaa jaꞌini kɨvɨ domingo, ni ka ndututu chaa ni ka skuaꞌa un. Ko vaꞌa ndiꞌyu yuxeꞌe veꞌe nuu kanchuku da un, chi vanuxia ka yuꞌu da jnaꞌan da chaa hebreo un. Ko ni kɨvɨ Jesús. Ti ni jankuɨñɨ ya maꞌñu da naa da, ti ni kachi ya:
―Kukuee kanchuku ra ―ni kachi ya.
20 Siaꞌan ni kachi Jesús. Yukan ti ni xnaꞌan ya ndaꞌa ya nuu da naa da. Ni xnaꞌan ya yɨkɨ jika ya suni. Ja yukan ti ni ka ndusɨɨ tuku ini da, ja ni ka jini da nuu maa jitoꞌo da. 21 Yukan ti ni kachi tuku Jesús jiin da:
―Na kukuee kunchuku ra naa ra. Siaꞌan nava ni taji Tata ri ruꞌu, ti suni siaꞌan taji ri roꞌo naa ra kinkoyo ra ―ni kachi ya.
22 Yukan ti ni tɨvɨ ya nuu da naa da, ti ni kachi ya:
―Na kunchaa Espíritu Santo jiin ra naa ra. 23 Ko na tatu ri ɨɨn jniñu nuu ra naa ra ja na sakaꞌnu ini ra nuu yɨvɨ nava na kuankaꞌnu ini Yandios nuu kuachi da. Ti nuu yɨvɨ ja tu ni jankaꞌnu ini Yandios, ni tu kuankaꞌnu ini ra nuu da naa da, ti nchakuachi sɨkɨ da ―ni kachi ya.
Ni ndenda Jesús nuu Tomás
24 Suni Tomás ni kuu da ɨɨn ndajaꞌa Jesús ja ni ka skonani yɨvɨ maa da (Tomás), chaa kuati. Ti tu kancha da jiin uu ga chaa un kɨvɨ ni ka ndututu da na ni kii Jesús. 25 Ko kuee ga sa ni ka nakani uu ga chaa un jnuꞌun nuu da:
―Ni ka jini ri Jitoꞌyo ―ni ka kachi da.
Ti ni kachi Tomás jiin da naa da:
―Undi nu tu kuni ri ndaꞌa ya, ti chunde ri xini ndaꞌa ri nuu ni kɨvɨ nduyu kaa un, ti chunde ri ndaꞌa ri yɨkɨ jika ya, ti tu kandixia ri ja ni nandoto ya nuu ñujiꞌi ―ni kachi da.
26 Nu una kɨvɨ ti ni ka ndututu tuku da, kanchuku da ini ɨɨn veꞌe, ti kancha Tomás jiin da naa da kɨvɨ un. Ti vasu vaꞌa ndiꞌyu yuxeꞌe, ko ni kɨvɨ Jesús, ni jankuɨñɨ ya maꞌñu da naa da, ti ni kachi ya:
―Kukuee kanchuku ra nu ―ni kachi ya.
27 Yukan ti ni kachi ya jiin Tomás:
―Ndeꞌe ini ndaꞌa ri ti skɨvɨ xini ndaꞌa ra. Skaa ndaꞌa ra ti chunde yɨkɨ jika ri, ti kandixia. Koto ma kachi ra ja tu kandixia ra ―ni kachi ya.
28 Ti ni kachi Tomás:
―¡Jitoꞌo na Yandios! ―ni kachi da.
29 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Tomás, undi ni jini ra ruꞌu, vijna sa ni kandixia ra. Ko iyo yɨvɨ ja vasu tu kuni da jiin nuu da ruꞌu, ti kandixia da. Ti na kachi ri ja ndatu ga koo yɨvɨ un ―ni kachi ya.
Ni chaa Juan tutu jaꞌa ja na kandixia yɨvɨ Jesús
30 Ti iyo kuaꞌa xaan ga jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús ja ni ka jini yɨvɨ ni ka skuaꞌa jiin ya. Ko tu ni chiso ndɨꞌɨ ri un nuu tutu jaꞌa. 31 Ko taka jnuꞌun ni chiso ri jaꞌa kuu ja na kandixia ra naa ra ja Jesús kuu Cristo, ya ni taji Yandios jiin jniñu ñaꞌnu, ja kuu ya maa Seꞌe Yandios. Ti nu na kandixia ra maa ya, kuu kɨvɨ ra ndaꞌa ya vijna, ti kuchaku ra jiin ya ja kuu saa ni.
Ni ndenda Jesús nuu uxia chaa ni ka skuaꞌa jiin ya