19
Yukan ti Pilato ni kachi da ja na kani soldado un Jesús jiin yoꞌo ñɨɨ. Ti soldado un ni ka saꞌa da ɨɨn corona iñu, ti ni ka chuxndee da xini ya. Ti ni ka naskuiꞌna da ya ɨɨn saꞌma kuaꞌa tɨjnuu, nanu ja kuu ya ɨɨn rey. Ni ka tuꞌva da nuu kandichi Jesús, ti ni ka kachi da:
―Na kuchaku naꞌan chaa kuu rey taꞌu jniñu nuu yɨvɨ hebreo ―ni ka kachi da.
Ti ka kani da xiɨkɨ nuu ya.
Ni kee tuku Pilato, ti ni kachi da nuu yɨvɨ hebreo un:
―Vee nchaka ri chaa jaꞌa nava na kuni ra ja tu na kuachi niꞌin ri sɨkɨ da ―ni kachi Pilato.
Yukan ti ni kenda Jesús. Ñuꞌun ya corona iñu ti ñuꞌun ya ɨɨn saꞌma kuaꞌa tɨjnuu ndiꞌi. Ti ni kachi tuku Pilato nuu yɨvɨ un:
―Ndeꞌe vaꞌa nuu da naa ra, chi jaꞌa kandichi da ―ni kachi Pilato.
Ti sutu ka kuñaꞌnu ndeꞌe da taka policía, ni ka jini da nuu ya, ti ni ka jakunchaa da ka kanakoꞌo da:
―¡Na kuū da! ¡Na kuū da!
Ti ni kachi Pilato:
―Nusa ti jnɨɨ maa ra da naa ra ti kaꞌni ra da, chi tu na kuachi niꞌin kuɨtɨ ri sɨkɨ da ―ni kachi Pilato.
Ko ni ka kachi yɨvɨ hebreo un:
―Nuu ley yo kachi ja na kuū da, chi ni kachi da ja Seꞌe Yandios kuu da ―ni ka kachi da.
Nu ni jinisoꞌo Pilato jnuꞌun un ni kejaꞌa yuꞌu da, chi ni ka kachi ja yɨvɨ un Seꞌe Yandios kuu Jesús.
Ni ndɨvɨ tuku da ini palacio, ti ni jikajnuꞌun da Jesús:
―¿Na ñuu vaji ra nusa? ―kachi da.
Ko tu ni kaꞌan kuɨtɨ Jesús. 10 Yukan ti ni kachi Pilato jiin ya:
―¿Ndoo tu kaꞌan ra ja kaꞌan ri? ¿Va nu tu jini ra ja iyo ichi ri ja sia ri roꞌo kiꞌin ra? ¿Ti suni iyo ichi ri ja kaꞌni ri roꞌo nu? ―ni kachi da?
11 Yukan ti ni kaꞌan Jesús:
―Nu tu ni jaꞌa Yandios ɨɨn jniñu nuu ra niku, ti va ni tu kuu saꞌa ra justicia jaꞌa ri. Yukan kuu ja chaa ni ka nakuaꞌa ruꞌu nuu ra, yukan kuu ja ja niꞌin ga ka iyo kuachi sɨkɨ ja kuu roꞌo ―ni kachi ya.
12 Ti undi hora yukan ni kejaꞌa ndɨꞌɨ ini Pilato ti nduku da nasa sia da ya. Ko yɨvɨ hebreo un ka kana koꞌo kaꞌiin:
―¡Nu sia ni chaa jaꞌa, ti tu kuu ni ɨɨn chaa mani jiin César, chaa kuñaꞌnu ga un! Ti Jesús jaꞌa, chi ni ndonda da sɨkɨ César, ti kuni taꞌu da jniñu nuu nɨ tuꞌu nacion yo ―ni ka kachi yɨvɨ hebreo un.
13 Ni jinisoꞌo Pilato jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ hebreo un, ti ni kachi da ja na keniꞌin soldado un Jesús undi ichi yuxeꞌe. Yukan ti ni nukoo Pilato nuu sillón da nuu taꞌu da jniñu, nuu mani yuu ni jankava. Yukan nani Gabata nuu yuꞌu ka kaꞌan maa yɨvɨ hebreo un.
14 Kɨvɨ un ka satuꞌva yɨvɨ naa i ja kuu viko pascua, ti ja kuan kuyajni koxiuu kuu hora un. Ni kaꞌan Pilato ti ni kachi da jiin yɨvɨ hebreo un:
―¡Ndeꞌe naa ra! Jaꞌa kuu maa chaa taꞌu jniñu nuu ra naa ra ―ni kachi da.
15 Ti ni ka kana koꞌo yɨvɨ un:
―¡Na kuū da! ¡Na kuū da! ¡Katakaa ni da na kuū da nuu ndaꞌa cruz! ―ni ka kachi.
Ti ni kachi Pilato:
―¿Ka jani ini ra ja kaꞌni ri chaa taꞌu jniñu nuu ra nu? ―ni kachi da.
Ti ni ka kaꞌan sutu ka kuñaꞌnu:
―Maa ɨɨn ni César kuu ja taꞌu jniñu nuu na naa na, ti tukaa iyo ɨnga ―ni ka kachi da.
16 Yukan ti ni taꞌu Pilato jniñu ja na kuū Jesús. Ni ka jnɨɨ soldado romano un maa ya ti kuankoyo da jiin ya, ja na katakaa da ya nuu ndaꞌa cruz.
Ni ka jatakaa da Jesús ndaꞌa cruz
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Lc. 23.26‑43)
17 Ni kenda Jesús, ndiso ya cruz ya. Kuankoyo da jiin ya ɨɨn ñuꞌun nani “Yɨkɨ Xini”, ja yuꞌu chaa hebreo un nani Gólgota. 18 Yukan ni ka jatakaa da ya nuu ndaꞌa cruz. Ti suni ni ka jatakaa da uu ga chaa nuu uu ga cruz, ɨɨn ɨɨn da xiin ya, ti maa ya ni kendo maꞌñu.
19 Suni ni kachi Pilato ja na koso letra xini cruz ya nuu kachi: “Jesús, kuu chaa ñuu Nazaret, chaa taꞌu jniñu nuu yɨvɨ hebreo.” 20 Yukan ti kuaꞌa yɨvɨ hebreo un ni ka kaꞌu da jnuꞌun yoso nuu tutu un, vanuxia yajni yuꞌu ñuu Jerusalén kuu nuu ni ka jatakaa da ya. Ti jnuꞌun un yoso nuu saꞌan hebreo, jiin griego jiin latín.
21 Yukan ti ni ka kachi sutu ka kuñaꞌnu un nuu Pilato:
―Tu iyo vaꞌa jnuꞌun kaꞌan tutu un, ja taꞌu da jniñu nuu yɨvɨ hebreo. Vaꞌa ga ja na kaꞌan: “Ni kachi da ja taꞌu da jniñu nuu yɨvɨ hebreo” ―ni ka kachi sutu un.
22 Ko ni kachi Pilato nuu da naa da:
―Siaꞌan na kendo nava yoso, chi ja ni chiso ri ―ni kachi da.
23 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka jatakaa soldado un Jesús nuu ndaꞌa cruz, ni ka kiꞌin da saꞌma ya, ti ni ka saꞌa da kuun pedazu. Ti ɨɨn ɨɨn pedazu ni ka tejnaꞌan nuu jnaꞌan da. Suni ni ka kiꞌin da saꞌma kuita ya. Ko vanuxia saꞌma un tu ni kuiku, chi so ni kee nɨ. 24 Ti yukan ni ka ndajnuꞌun soldado un:
―Ko tu kaꞌncha yo saꞌma jaꞌa, chi vaꞌa ga na chuꞌun yo suerte sɨkɨ, ti na ndeꞌe yo na ɨɨn yo niꞌin ―ni ka kachi da.
Siaꞌan ni ka saꞌa da, ti ni kundaa nava yoso nuu tutu ii Yandios, ja kachi: “Ni ka kiꞌin da saꞌma ri ti ni ka tejnaꞌan nuu jnaꞌan da. Ti ni ka chuꞌun da suerte sɨkɨ saꞌma kuita ri”, kachi tutu. Ti siaꞌan ndixia ni ka saꞌa soldado un.
25 Ti yajni jaꞌa cruz nuu yɨndaka Jesús, yukan kandichi nana ya, jiin kuꞌu ña María, ñasɨꞌɨ Cleofas, jiin María ñaꞌan ñuu Magdala. 26 Ni jini Jesús nuu nana ya kandichi ña xiin ɨɨn ndajaꞌa, chaa ni kuu mani xaan ya jiin niku. Ti ni kachi ya jiin nana ya:
―Naa, yukan kandichi seꞌe ni ―ni kachi ya.
27 Ti ni kachi ya jiin chaa un:
―Yukan kandichi nana ra ―ni kachi ya.
Ti undi hora yukan ni nakuaka da ña ini veꞌe da, ti ni jito da ña nanu nana maa da.
Ni jiꞌi Jesús
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Lc. 23.44‑49)
28 Yukan ti ni jini Jesús ja ja ni jinu taka jniñu vaji ya, ti ja na kundaa nava kaꞌan nuu tutu ii Yandios. Ti ni kachi ya:
―Ichi ri nducha ―ni kachi ya.
29 Ti yukan kandichi ɨɨn tɨndoꞌo, ñuꞌun chitu nducha iya. Ni ka chuntoo da kachi nuu nducha iya un, ti ni ka chaa da xini ɨɨn ndaꞌa yujnu hisopo, ti ni ka chaa da yuꞌu ya ja na koꞌo ya.
30 Yukan ni jiꞌi Jesús nducha iya un, ti ni kachi ya:
―Ja ni ndɨꞌɨ ni kuu nakoo vijna na ―ni kachi ya.
Ti ni skanindee ya xini ya, ti ni jiꞌi ni ya.
Ɨɨn soldado un ni kuji lanza yɨkɨ jika Jesús
31 Chaa hebreo un ni ka kaꞌan da jiin Pilato ja na taꞌu da jniñu, ja na kaꞌnu da yɨkɨ saꞌnda chaa ka ndakoyo nuu ndaꞌa cruz un. Yukan ti na kuu da nu tu jaꞌi kuu da, ti na kuniꞌin da chaa nuu ndaꞌa cruz un. Siaꞌan ni ka ndoꞌo ini yɨvɨ hebreo un, chi ja ka satuꞌva da ja kuu viko pascua, chi ɨnga kɨvɨ ni ga kuu ɨɨn kɨvɨ ii, ɨɨn kɨvɨ ii xaan ga. Ja yukan kuu ja tu ka kuni da ja kendo ndɨyɨ un kundakoyo i nuu ndaꞌa cruz yukan kuu kɨvɨ ndetatu.
32 Yukan ti ni jakoyo soldado un ni ka jaꞌnu da sɨꞌɨn ndɨnduu chaa ka ndakoyo jiin Jesús. 33 Ko nu ni ka tuꞌva da nuu Jesús, ti ni ka jini da ja, ja ni jiꞌi ya. Yukan ti tu ni ka jaꞌnu da sɨꞌɨn ya.
34 Ko ɨɨn soldado un ni kuji da lanza da nuu yɨkɨ jika ya, ti ni kaña nɨñɨ jiin nducha nuu ni tuji un. 35 Ti chaa jani jnuꞌun jaꞌa kuu ɨɨn chaa ni jini, ti jani ndaa da jnuꞌun nava ni kuu un, ti nava siaꞌan na kandixia ra Jesús naa ra.
36 Siaꞌan ni kuu, ti yukan ni kundaa nava yoso nuu tutu ii Yandios, ja kachi: “Tu kaꞌnu yɨvɨ ni ɨɨn yɨkɨ ya.” 37 Ti suni iyo ɨnga nuu yoso: “Ɨɨn kɨvɨ ti ndeꞌe yɨvɨ nuu ya ni ka stuji yɨvɨ yɨkɨjika ya”, kachi.
Ni ka chunduji da Jesús
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56)
38 Yukan na ti José, chaa ñuu Arimatea, ni kandaꞌu da jiin Pilato ja na kuniꞌin da yɨkɨ kuñu Jesús. Chi vanuxia ni kuu da chaa ni kandixia Jesús niku. Ko tu ni ka jini yɨvɨ un ja mani da jiin ya, chi tu ni stuu da maa da, chi yuꞌu da sa kuni jnaꞌan da hebreo un. Ti ni jaꞌa Pilato jnuꞌun nuu da ja na kuniꞌin da yɨkɨ kuñu ya. 39 Ti suni Nicodemo ni jaꞌan da jiin José. Nicodemo un ni kuu chaa ni jaꞌan kaꞌan jiin Jesús ɨɨn jakuaa na ti kuu ga ya. Ni jaa da jiin yajni oko uxi kilo crema vixi, ja ni sakanuu jiin suxia mirra jiin áloe.
40 Yukan na ti José jiin Nicodemo, ni ka kiꞌin da yɨkɨ kuñu Jesús, ni ka suku da jiin saꞌma finu, ti ni ka jaka da crema un nɨ chii saꞌma un nava iyo jnuꞌun ja ka saꞌa yɨvɨ hebreo, ka chunduji i ndɨyɨ i.
41 Yajni nuu ni jiꞌi Jesús un ni iyo ɨɨn huerta, ti nuu huerta yukan, kande ɨɨn yau ja ni ka jacha yɨvɨ ɨɨn jika xaꞌva. Ni kuu ɨɨn yau jaa, nuu ti kunde ga ni ɨɨn ndɨyɨ. 42 Yukan ni ka chundee da yɨkɨ kuñu Jesús, chi vanuxia kande yajni, ti vijna ja kuan kuyajni kejaꞌa kɨvɨ ii ja ka ndetatu yɨvɨ hebreo un. Ti kachi ley ja tu kuu chunduji da ndɨyɨ nuu ja ni jaa kɨvɨ ii un.
Ni nandoto Jesús
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12)