2
Roꞌo naa ra ja kanchuku ñuu Efeso, na ti kandixia ga ra Cristo naa ra, ni kunchuku ra nanu ɨɨn yɨvɨ ni jiꞌi ja tukaa chaku yɨkɨ kuñu i, chi tu ka nakuni ra Yandios. Ti ka saꞌa ndevaꞌa ra naa ra nanu ni ka saꞌa yɨvɨ ni ka siuku i jnuꞌun iyo nuu ñuyɨvɨ ja ni ka jandatu i ti ka ni siuku i jnuꞌun un. Ni ka jandatu i nuu jaꞌuꞌu, ti jaꞌuꞌu un kuu ja yɨndaꞌa taka espíritu ndevaꞌa ja ka jika nuu tachi. Ti skaka maa i ja na nduniꞌin ini i, ti tu kuandatu i nuu Yandios. Ti suni siaꞌan ni ka saꞌa yo undi nuu naa yo, chi ni ka saꞌa ndevaꞌa yo nasa ni ka kuu ini maa yo ja iyo ndee ini yɨkɨ kuñu yo, jiin nasa ni kachi inijnuni yo ja saꞌa yo taka ja kuu nuu ñuyɨvɨ. Ja yukan kuu ja suni ni ka kuu yo yɨvɨ ni ka ndoꞌo ndaꞌa Yandios nanu ka jnaꞌan sava yɨvɨ. Ko tu ni saꞌa ya siaꞌan jiin yo naa yo. Ti kaꞌnu xaan ini Yandios chi ni kundaꞌu ini ya yoꞌo. Ja ni saꞌa ya ja na kandixia yo Cristo, chi undi nuu kanchuku yo nanu yɨvɨ ja tukaa ka chaku, chi ni ka saꞌa yo taka jniñu kueꞌe ja tu vaꞌa. Ko tu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja kendo yo siaꞌan, chi ni ndundaꞌu ini ya yoꞌo ja ni nama ya yoꞌo, nanu ni saꞌa ya ja ni naxndoto ya Cristo nuu ñujiꞌi. Ni nandoto tuku Cristo Jesús. Ti ja yukan kuu ja ni nama ya yoꞌo nava tukaa naa yo. Ni skejnaꞌan Yandios yoꞌo jiin Cristo nanu ja ni nandoto yo jiin ya, ja tukaa kendo yo nanu ndɨyɨ. Siaꞌan ni saꞌa ya nava na noꞌon yo andɨvɨ nuu kuchaku yo jiin Cristo Jesús, taꞌu yo jniñu jiin ya. Ni nama ya yoꞌo nava taka ga kɨvɨ vaji ti na xndaku yo nuu yɨvɨ ja kaꞌnu jniñu ni saꞌa Yandios ja kuu yoꞌo naa yo. Yukan ti stuu Yandios ja ni ka ndumani yo nuu ya. Ti ja ni kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra kuu ja ni saꞌa ya ja na kandixia ndaa ra taka jniñu ni saꞌa ya. Chi ansu ja ni ka ndoꞌo ini maa ra kuu ja ni ka kandixia ra, chi maa Yandios ni kachi ja siaꞌan ti sa nanitaꞌu ra naa ra. Ansu ja ka saꞌa yo ja vaꞌa, chi maa ɨɨn ni ja ni kundaꞌu ini ya yoꞌo. Ja yukan kuu ja tu kani vixi ini yo ja mani maa yo ni ka nama yo maa yo. 10 Chi maa Yandios ni saꞌa ya yoꞌo, ti ni nachiꞌi ya yoꞌo ndaꞌa Cristo Jesús ja na kɨtu ya yoꞌo. Ni saꞌa ya yoꞌo nava na siuku yo jiin jniñu ni satuꞌva ya ja kuu yoꞌo.
Ja Cristo kuu ja ni ka ndu ɨɨn nuu ini yɨvɨ
11 Koto naa ini ra nava ni kuu jiin ra na ti kandixia ga ra Cristo. Sɨkɨ ja ka kuu ra yɨvɨ ɨnga nación ja tu ka yɨꞌɨ jiin yɨvɨ ñuu Israel, ti yɨvɨ Israel ni ka kaꞌan ja tu ni ka jini jniñu kuɨtɨ ra, chi tu ni ka siuku ra jnuꞌun ja na koo ɨɨn jnuni nuu yɨkɨ kuñu ra. 12 Koto naa ini ra ja tu ni ka jini kuɨtɨ ra sɨkɨ Cristo. Ni tu ni ka kuu mani ra nuu yɨvɨ ñuu Israel. Tu ni ka jini kuɨtɨ ra ɨɨn tratu ni saꞌa vaꞌa Yandios, ja ni chisojnuꞌun ya undi nuu ja na ndumani ya jiin yɨvɨ. Ni kunchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ko tu ni ndiyo ini ra ja na ndumani Yandios jiin ra. Tu ni ka jini kuɨtɨ ra jnuꞌun Yandios. 13 Undi nuu ni ka kuu ra nanu yɨvɨ ñuu jika. Ko vijna ka kuu ra nanu yɨvɨ ñuu, chi ni ka kɨvɨ i ndaꞌa Cristo. Siaꞌan kuu chi ni ka kandixia ra Cristo Jesús, ja ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz, ti ni jatɨ ya nɨñɨ ya ja sɨkɨ ra naa ra.
14 Siaꞌan ni saꞌa Cristo ja na ndumani jnaꞌan yo. Ni saꞌa ya ja yɨvɨ hebreo jiin yɨvɨ ɨnga nación, ɨɨn ni ga na nduu yo nuu ya. Ni ka jito uꞌu jnaꞌan yɨvɨ hebreo jiin yɨvɨ ɨnga nación, ti maa i ni ka jito uꞌu i yɨvɨ hebreo, ko ni saꞌa Cristo ja ni ka ndumani jnaꞌan i. 15 Ni soko ya maa ya, ni jiꞌi ya, ti siaꞌan ni xnaa ya ley najanaꞌan ja ni jaꞌa Yandios nuu Moisés ja ni taꞌu jniñu nuu yɨvɨ ñuu hebreo. Ley un ni sasɨɨn yɨvɨ hebreo jiin yɨvɨ taka ga nación ja tu ni ka jini i ley. Ti ni na chajnaꞌan ya ndɨꞌɨ yo ja na nduu yo ɨɨn ni ga yɨvɨ jaa, ti na kɨꞌɨ yo ndaꞌa Cristo. Yukan ni saꞌa ya ja ni ndumani jnaꞌan yo. 16 Ni jiꞌi Cristo nuu ndaꞌa cruz. Ti jiin yukan ni ka ndumani yɨvɨ ɨnga nación jiin yɨvɨ hebreo nuu Yandios. Maa Cristo ni xnaa ya jnuꞌun ja ni ka iyo sɨɨn ini yɨvɨ hebreo jiin yɨvɨ ɨnga nación. 17 Ni kii Cristo, ti ni kaꞌan ya ja iyo jnuꞌun mani ini nuu Yandios jiin tendɨꞌɨ yɨvɨ, ti ansu maa ɨɨn ni yɨvɨ hebreo, chi suni yɨvɨ taka ga nación.
18 Jandaa ndixia kuu yukan chi ni nuña Cristo ɨɨn ichi ja kɨvɨ tendɨꞌɨ ndɨnduu yo nuu kancha Tata yo Yandios, ti kuu kaꞌan yo jiin ya. Ti ni saꞌa ya ja ɨɨn ni Espíritu Yandios na kuncha jiin tendɨꞌɨ yo naa yo, ti chindee Espíritu un ja tendɨꞌɨ yo kakantaꞌu yo nuu ya. 19 Ja yukan kuu ja tukaa ga ka kuu ra yɨvɨ ñuu jika, chi ni ka ndumani ra nuu Yandios. Ti taka yɨvɨ Yandios ka kuu i jnaꞌan ra, chi ja ka yɨꞌɨ ra jiin maa Yandios. 20 Saꞌa yo nanu. Tendɨꞌɨ yo ja ka kandixia yo Cristo, ka kuu yo nanu ɨɨn veꞌe. Roꞌo naa ra ka kuu ra nanu maa veꞌe un, ti ruꞌu ja ka kuu ri apóstol nuu Jesús naa ri, jiin chaa ka kuu profeta ja ka kaꞌan jnuꞌun Yandios, ka kuu ri nanu nama jaꞌa veꞌe un, chi ruꞌu naa ri ni ka kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu ra naa ra. Ti maa Cristo Jesús kuu ya yuu kanuu ga ja ndiso niꞌin yɨtuu jikɨ veꞌe un. 21 Ti ɨɨn ɨɨn yo ja ka kandixia, ka kuu yo nanu ɨɨn ɨɨn yujnu veꞌe un. Yukan kuu nanu veꞌe saꞌa Yandios ja kuu ɨɨn veꞌe ii, ti taka yɨvɨ ka kandixia ka kuu i ɨɨn ɨɨn yujnu veꞌe un, chi maa Yandios ni tatu ya jniñu un nuu ɨɨn ɨɨn yo ja ka ndiso jniñu yo nuu ya. Siaꞌan saꞌa ya veꞌe ii ga jiin yɨvɨ ja ni ka kɨvɨ i ndaꞌa Jitoꞌo Cristo Jesús. 22 Ti taka roꞌo ja ka kandixia kanchuku ñuu Efeso, suni ka kuu ra ɨɨn ɨɨn nuu veꞌe un, chi ni ka ndɨvɨ ra ndaꞌa Jitoꞌo Cristo Jesús. Ka kuu ra veꞌe ii ja siin Yandios saꞌa ya. Ti kancha ya ini veꞌe ii un, chi kancha ya jiin ra naa ra ja taji ya Espíritu Santo ya ja na kuncha jiin ra.
Ndiso jniñu Pablo ja kaꞌan da jnuꞌun Cristo Jesús nuu yɨvɨ taka ga nación