Carta ja ni chaa Pablo
nuu yɨvɨ ñuu Efeso
1
Kanxiaꞌu Pablo jiin yɨvɨ ka kandixia ñuu Efeso
Ruꞌu Pablo, kanxiaꞌu ri jiin yɨvɨ Yandios ja ka kandixia Cristo kanchuku ñuu Efeso. Maa ri kuu apóstol nuu Jesús, ya kuu Cristo ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu nuu Yandios, ti maa ya ni jaꞌa jniñu jaꞌa nuu ri ja na kuu ri apóstol nuu ya. Na chaa ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra ja ni sasɨɨn ya roꞌo ja na kunukuachi ra nuu ya naa ra. Jikantaꞌu ri ja maa Tata yo Yandios jiin Jitoꞌyo Cristo Jesús na kundaꞌu ini ya roꞌo naa ra, ti na chindee ya nava siaꞌan na kunchuku mani ra.
Nu na kandixia yo Cristo ti nanitaꞌu yo nuu Yandios
Na nakanajaa yo Yandios, ya kuu Tata maa Jitoꞌyo Cristo Jesús. Maa ɨɨn ni maa ya kuu ja kuñaꞌnu xaan. Maa ɨɨn ni maa ya kuu ja ni nakuaꞌa taka ja vaꞌa nuu yo ja ka yɨꞌɨ yo ndaꞌa Cristo. Undi andɨvɨ ni taji ya Espíritu ya kancha ya jiin yo. Siaꞌan ni jaꞌa ya jandaa ja na niꞌin yo taka ja ni chisojnuꞌun ya. Chi undi na ti jakoo ga ñuyɨvɨ ni nakaji ya yoꞌo ja na kɨꞌɨ yo ndaꞌa Cristo, ja sasɨɨn yo ja kuu maa ya, ja koo ndoo koo ii undi ini añu yo. Undi sa ni nakaji Yandios yoꞌo, chi ni kundaꞌu ini ya yoꞌo. Ti ni kuu ini ya ja nakinseꞌe ya yoꞌo naa yo nava na kuu yo seꞌe ya. Yukan ni saꞌa ya ja ni taji ya Jesús, ya kuu Cristo ja na kundiso jniñu ya ti nama ya yoꞌo. Taka un ni saꞌa Yandios, chi maa ɨɨn ni maa ya ni kundaꞌu ini ya yoꞌo. Ja yukan ni nakaji ya yoꞌo, ansu ja sɨkɨ jniñu vaꞌa ni saꞌa yo. Ja yukan kuu ja na kachi yo ja Yandios kuu ja kuñaꞌnu, chi maa ɨɨn ni maa ya ni saꞌa ya ja na kɨꞌɨ yo ndaꞌa Cristo. Ti Cristo kuu maa Seꞌe Yandios ja ni kundaꞌu xaan ini ya. Ti nuu ndaꞌa maa Seꞌe ya Jesús ni skɨvɨ Yandios yoꞌo. Maa Yandios ni saꞌa yukan ja ni taji ya Cristo ti ni jiꞌi ya ja sɨkɨ yoꞌo. Ni jatɨ ya nɨñɨ ya ja sɨkɨ yoꞌo naa yo, ti yukan kuu ja ni chunaa ya nuu yo nuu Yandios. Siaꞌan ni ndundaꞌu ini ya yoꞌo ti ni jankaꞌnu ini ya nuu kuachi yo. Yukan ti ni jaꞌa ya ndɨꞌɨ inijnuni yo ja na kuu saꞌa yo ti kunukuachi yo nava kuni maa ya. Taka un ni stuu ya, chi ni kundaꞌu ini ya yoꞌo ja ni taji ya Cristo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Undi najanaꞌan, tu ni ka jini yɨvɨ ndo ndoꞌo ini Yandios ja saꞌa ya, ko vijna ti ni ka jini yo, chi ni chaa Cristo ja ni taji maa ya. 10 Nu ni jaa kɨvɨ ja ni kachi maa Yandios, ni taji ya Cristo ja na kuu nava ni ndoꞌo ini maa ya. Ti maa Cristo na saꞌa ja taka ja iyo andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ na najnaꞌan ti na nduu ɨɨn ni ga, chi maa Yandios ni jaꞌa jniñu un nuu Cristo ja na kuñaꞌnu ya nuu taka ja iyo andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ, ti nava siaꞌan na koo jnuꞌun mani ini.
11 Maa Yandios ni kachi ja na kɨndaꞌa Cristo yoꞌo, chi xnakan ni nakaji ya yoꞌo ja na nanitaꞌu yo nuu ya sa ni saꞌa ya ñuyɨvɨ, ti nava siaꞌan na kuu yo seꞌe ya. Taka un ni saꞌa ya nava ni kuu ini maa ya, ti ni nakaji ya yoꞌo ja na kuu yo seꞌe ya. 12 Ja yukan kuu ja xnakan ruꞌu ni ka kandixia Cristo sa ni ka kandixia roꞌo naa ra. Ni ka kandixia ri ja maa Yandios ni taji ya Cristo ja na kuñaꞌnu ya. Ti suni maa ya ni kachi ja na kiꞌin ndaa ri jiin jniñu ya, ti na xnaꞌan ri nuu yɨvɨ ja maa Yandios kuu ja kuñaꞌnu. 13 Suni siaꞌan roꞌo ja kanchuku ñuu Efeso, ni chiꞌi Yandios roꞌo ndaꞌa Cristo naa ra. Ni ka chunsoꞌo ra jnuꞌun Cristo, chi maa ɨɨn ni jnuꞌun un kuu ja nama sɨkɨ yo. Ti ni ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Cristo naa ra. Ja yukan kuu ja ni ka niꞌin ra Espíritu Santo nava ni chisojnuꞌun Yandios. Ni nchaa Espíritu ya ja na kuncha ya jiin ra, ti yukan kuu nanu ɨɨn sello ja xnaꞌan ja ka kuu ra seꞌe Yandios naa ra. 14 Chi nu kancha Espíritu Santo jiin yo, ti yukan kuu ja iyo ndaa ini yo ja kuu yo seꞌe Yandios. Kandixia ndaa ini yo ja ja ni chunaa Yandios yoꞌo, ti siaꞌan na nanitaꞌu yo nuu ya. Ti Espíritu Santo, kuncha ya jiin yo undi na jaa kɨvɨ nakinseꞌe ya yoꞌo. Ja yukan kuu ja na nakanajaa yo maa ya, chi maa ɨɨn ni maa ya kuu ja kuñaꞌnu.
15-16 Ruꞌu Pablo, tu jakuɨñɨ ri ja jikantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo naa ra. Nakuantaꞌu ri nuu ya chi ni jini ri ja ka kandixia ndaa ra Jitoꞌyo Cristo Jesús, ti ka kundaꞌu ini ra taka yɨvɨ ka kuu seꞌe ya. Nukuꞌun ini ri roꞌo naa ra, ti jikantaꞌu ri nuu Yandios 17 Ja maa Tata yo Yandios na kuaꞌa ya inijnuni ra. Na kuaꞌa ya Espíritu ya kuncha ya jiin ra nava viꞌi ga na kɨvɨ inijnuni ra ja kuñaꞌnu xaan maa Yandios, ja kuu ya Tata Jitoꞌyo Cristo Jesús. 18 Jikantaꞌu ri ja na kuaꞌa kaji Yandios inijnuni ra naa ra, nava na kuni ra ja ja ni nakaji ya yoꞌo, ja nanitaꞌu yo nuu ya. Nu ka ñukuu ini ra naa ra, ti yukan kuu ja ka ndiyo ini ra ja taka yo na ketaꞌu yo nuu ya jiin taka ga yɨvɨ ka kandixia Cristo. Chi yukan kuu ja vaꞌa ja kuu yo naa yo. 19 Ti kuni ri ja na kɨvɨ inijnuni ra naa ra ja maa Yandios ndiso ya jniñu ñaꞌnu xaan ga. Ja yukan ni saꞌa ya ja ka kandixia yo vijna, chi ni xnaꞌan kaji ya jniñu un nuu yo. 20 Nu ni naxndoto ya Cristo nuu ñujiꞌi, ti ni xnukoo ya Cristo ndaꞌa kuaꞌa ya nuu kancha maa ya andɨvɨ, ja ni nakuaꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu nuu ya. 21 Taka ángel ka junukuachi nuu Yandios, jiin ja ka yɨjniñu, jiin taka ja ka kuñaꞌnu, suni ka ndiso jniñu. Ko jniñu ndiso Cristo kuu ja kuñaꞌnu nuu taka yɨvɨ ka iyo vijna jiin yɨvɨ kikoyo ɨnga kɨvɨ. 22 Ni kachi maa Yandios ja na taꞌu Cristo jniñu nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ jiin ndajaꞌa ya (ja ka nani ángel), ti maa ya kuu ja koxnuu nuu taka yɨvɨ ka ñukuu ini ya. 23 Ti yɨvɨ ka kandixia un ka kuu i nanu ɨɨn yɨkɨ kuñu, ti maa ya kuu nanu xini. Ti taꞌu ya jniñu nuu yɨvɨ naa i, ti maa i ka saꞌa jniñu un. Ti jiin jniñu un ka stuu i ja Cristo kuu Jitoꞌo i, ti maa ya kuu ja kuñaꞌnu nuu i. Ti maa ya chindee yɨvɨ ja na kuu taka jniñu un, chi maa ɨɨn ni ya kuu ja taꞌu jniñu ja na ndɨꞌɨ kundaa nava kuni maa ya.
Ja ni kundaꞌu ini Yandios kuu ja ni nama ya yoꞌo