6
Ñani, nu ni jini ra ja ni kinikava ɨɨn ñani jnaꞌan ra nuu ɨɨn kuachi, ti koto ndeꞌe ra nundoꞌo jnaꞌan da. Suꞌva na najista ra da jiin jnuꞌun vaꞌa ja xndaku ra nuu da, ja ka kuu ra ñani jnaꞌan sɨkɨ Cristo, ti jika ra jiin Espíritu Santo. Ko koto vaꞌa ra maa ra ja tu kinikava ra nuu kuachi un. Ti siaꞌan na kuu xndaku ra nuu ñani jnaꞌan ra, ko vii vii na xndaku ra nuu da ja nachunꞌun ichi ra da nuu ichi vaꞌa. Siaꞌan na chindee jnaꞌan ra naa ra ja kuu nuu savaꞌni ga nundoꞌo ja ka jnaꞌan ɨɨn ɨɨn ra. Ti nu siukan na saꞌa ra, ti ka siuku ndaa ra taka jnuꞌun kuu ley ni kachi Cristo. Ko nu sandoo ra maa ra ti kava vixi ini ra ndoꞌo ini ra ja jankɨvɨ kinikava ra nuu kuachi, ti so xndaꞌu ra maa ra. Chi tundo kuu kuɨtɨ ra nu siaꞌan. Yukan ti ndɨ ɨɨn ra na ndeꞌe vaꞌa nu iyo ndaa jniñu ka saꞌa ra. Yukan na ti kuu kachi ra ja iyo ndaa ra nuu Yandios. Xnakan vaꞌa ndeꞌe ra jniñu saꞌa maa ra, ti ansu ja kaꞌan ra sɨkɨ jniñu ka saꞌa ñani jnaꞌan ra. Chi nu jini ra ja iyo vaꞌa jniñu saꞌa ra, ti vaꞌa saꞌa ra nusa, ko tu kuu ichi ini ra sɨkɨ jniñu ka saꞌa ñani jnaꞌan ra. Suni na siuku ra maa jniñu ndiso ɨɨn ɨɨn ra nuu Yandios, ansu na nakuaꞌa ra nuu ɨnga.
Ti suni chindee ra naa ra nuu yɨvɨ ka xnaꞌan jnuꞌun Yandios nuu ra, nava na niꞌin da taka ja vaꞌa nava ni ka niꞌin ra naa ra.
Koto ma xndaꞌu ra maa ra, chi kuu nanu ɨɨn chaa saka triu, chi nastutu da nava ni saka da. Suni siaꞌan kuu nu kusɨkɨnchaa yo Yandios ti kachi yo ja tu jini yo jnuꞌun ya. Chi taka ja saꞌa yo, ti ndɨꞌɨ naniꞌin yo. Nu na saꞌa yo mani jniñu vaꞌa ti suni siaꞌan naniꞌin yo mani jniñu vaꞌa. Ko nu na saꞌa yo mani jniñu kueꞌe, ti naniꞌin yo nundoꞌo. Chi nu na saꞌa yo nava kuu ini maa yo, ti naniꞌin yo nundoꞌo ja naa yo. Ko nu suꞌva na saꞌa yo nava kuu ini maa Espíritu Santo, ti naniꞌin yo ɨɨn taꞌu ja kuchaku yo ja kuu taka saa ni jiin Yandios.
Koto kaꞌncha ini yo jiin jniñu saꞌa yo, chi suꞌva na kukutu ini yo jiin mani jniñu vaꞌa. Chi nu na jaa kɨvɨ, ti naniꞌin ndixia yo taꞌu nuu taka jniñu ni saꞌa yo, chi ni ka jitu ndiꞌi ini yo nuu jniñu un. 10 Ja yukan ti taka jinu ja kuni yo saꞌa yo jniñu vaꞌa un, ja chindee yo nuu savaꞌni ga yɨvɨ, ti na chindee vaꞌa yo jiin ni ini ni añu yo nuu i. Ko na kukutu ga ini yo jiin jniñu vaꞌa un ja kuu nuu maa yɨvɨ ka kandixia Cristo.
Sandɨꞌɨ ni ga jnuꞌun ndee ini
11 Ndeꞌe naa naꞌnu letra chaa ri jiin ndaꞌa ri nuu ra naa ra jaꞌa.
12 Iyo yɨvɨ ka ñukuu ini ja kendo vaꞌa i nuu yɨvɨ. Ti yɨvɨ hebreo un kuu yɨvɨ ka chayɨka roꞌo ja na niꞌin ra ɨɨn seña nuu yɨkɨ kuñu ra. Ti siukan ka saꞌa da nava tu koto uꞌu yɨvɨ nuu da sɨkɨ ja ni kandixia da Cristo, ja ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz ja kuu taka yo naa yo. 13 Ti yɨvɨ ka chiñuꞌun jnuꞌun janaꞌan un, ni tu ka siuku ndɨꞌɨ i nava kaꞌan maa ley najanaꞌan un. Ti kuni i ja na chiñuꞌun ra naa ra jnuꞌun kaꞌan ley un. Ko nu na kɨvɨ ra jiin jnuꞌun yɨvɨ un, yukan na ti nduvixi i ja ni ka skandixia i roꞌo naa ra. 14 Ko ruꞌu chi jankɨvɨ nduvixi ini ri, so nɨnɨ kusɨɨ xaan ini ri nu kaꞌan ri jnuꞌun Jitoꞌyo Jesús, ya kuu Cristo, chi ni nama ya yoꞌo naa yo ja ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz. Ti ja sɨkɨ ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz kuu nanu ja ni jiꞌi jnuꞌun ñuyɨvɨ jaꞌa, chi tukaa yɨꞌɨ ri jiin jnuꞌun un. Suni kuu nanu ni jiꞌi ri jiin Cristo, chi tukaa sajniñu kaꞌa ri jnuꞌun ja iyo ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti kuu ri nanu chaa ñuu jika, chi tukaa ga nandeokuñɨ kuɨtɨ ri nuu ichi un ja siuku ri. 15 Chi nu ka yɨꞌɨ yo nuu ndaꞌa Cristo Jesús, ti ni tukaa ga nijniñu ja saꞌa yo seña nuu yɨkɨ kuñu yo, xi vasu tu saꞌa yo seña un. Chi jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo Jesús ni ndujaa yo jiin añu yo nuu ya.
16 Ti ruꞌu Pablo, jikantaꞌu ri nuu Yandios ja saꞌa ya ja na kukuee kunchuku tendɨꞌɨ yɨvɨ ja kandixia ndaa i jnuꞌun Cristo Jesús. Na kuaꞌa ya jnuꞌun ndee ini, ti na kundaꞌu ini ya maa i naa i. Siaꞌan ñukuu ini ri ja kuu taka yɨvɨ ja kandixia ndaa jnuꞌun Cristo, chi maa ɨɨn ni yɨvɨ ja yɨꞌɨ jiin Cristo kuu maa yɨvɨ ñuu Yandios.
17 Ti undi vijna jiin ja kuu taka saa ni nuu kuaꞌan yo, koto ma skexiko yɨvɨ ruꞌu. Chi ndiso ri seña maa Jitoꞌyo Jesús ja ni ndoꞌo ni nene ri sɨkɨ jniñu ni tatu ya ja saꞌa ri. 18 Ñani naa ra, ñukuu ini ri ja maa Jitoꞌyo Jesús, ya kuu Cristo, na kundaꞌu ini ya roꞌo naa ra. Ti na nakuni ra undi ini añu ra ja siaꞌan kuu. Ti siaꞌan na koo.