4
Ruꞌu Pablo kande ri vekaa ja sɨkɨ jnuꞌun Jitoꞌyo. Ti kandaꞌu ri jiin ra ja na kaka ndaa ra ichi Yandios naa ra, chi ja yukan kuu ja ni nakaji ya roꞌo ja na nduu ra yɨvɨ kunukuachi nuu ya. Kava ndaꞌu ini ti koto ndaꞌu jnaꞌan ra. Kuankaꞌnu ini nuu jnaꞌan ra, ti ndajnuꞌun mani naa ra ja ka kuu ini nuu jnaꞌan ra. Ti maa Espíritu Santo na kuncha ya jiin ra, ti nava siaꞌan na nduu ɨɨn nuu ini ra naa ra, ja na kunchuku vaꞌa kunchuku mani ra, ja ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa Cristo. Ti siaꞌan siuku naa ra. Ɨɨn ni yɨvɨ ka kuu yo nuu Yandios, chi ɨɨn ni Espíritu Santo kancha jiin taka yo. Ja yukan kuu ja ni nakaji Yandios yoꞌo, ti ni chisojnuꞌun ya ɨɨn taꞌu kanuu xaan nuu yo, ti na kundiyo ini yo ja na niꞌin yo taꞌu un. Ti maa ɨɨn ni ya kuu Jitoꞌo ja taꞌu jniñu nuu yo vijna. Maa ɨɨn ni Cristo kuu ja ka kandixia yo, ti mani ja sɨkɨ maa ya kuu ja kuanducha yo. Ti ɨɨn ni Yandios iyo, ya kuu Tata tendɨꞌɨ yɨvɨ. Maa ɨɨn ni ya kuñaꞌnu ti saꞌa ya jniñu ja kuu taka yɨvɨ, ti kancha maa ya jiin i.
Ɨɨn ni ga ka kuu yo chi ka kandixia yo Cristo. Ko suni nuu ɨɨn ɨɨn yo ni jaꞌa sɨɨn sɨɨn ya ɨɨn taꞌu, ti taꞌu un kuu jniñu ja kuajniñu yo ja na kunukuachi yo nuu ñani jnaꞌan yo ja suni ka kandixia i Cristo. Ja yukan kuu ja kaꞌan nuu tutu ii Yandios sɨkɨ Cristo:
Ja ni ndaa ya kuan noꞌon ya andɨvɨ, chi ni kundee ya jiin taka ja ni ka kinjnaꞌan jiin ya.
Ti ni tejnaꞌan ya jniñu saꞌa ɨɨn ɨɨn yɨvɨ ya.
Kachi tutu. Tutu yukan kaꞌan ja ni ndaa ya undi nuu andɨvɨ chi xnakan ni kii ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 10 Ni chaa ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti ni ndaa ya kuanoꞌon ya andɨvɨ nuu ni nduñaꞌnu xaan ya. Ti yukan taꞌu ya jniñu nuu tendɨꞌɨ ja iyo nuu andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ, nava na siuku ndaa taka ja iyo yukan. Ti jiin yukan ni stuu ya ja kuñaꞌnu ga ya. 11 Ti ni tejnaꞌan ya ɨɨn ɨɨn jniñu saꞌa ɨɨn ɨɨn yɨvɨ yɨndaꞌa ya. Ni jani ya apóstol ja ka ndiso da jniñu ñaꞌnu ga nuu Yandios. Suni ka iyo profeta ja na kaꞌan da jnuꞌun vaji nuu maa Yandios nuu yɨvɨ. Suni iyo yɨvɨ ka kaꞌan jnuꞌun Cristo nuu yɨvɨ ja maa ya nama maa i. Sava ga ka kuu pastor ja ka jito da yɨvɨ ka kandixia jiin ja ka xnaꞌan da jnuꞌun Yandios nuu i naa i. 12 Taka un ni jaꞌa Yandios nuu yɨvɨ naa i nava na kendo tuꞌva i ja kunukuachi i nuu ɨnga yɨvɨ kandixia. Ti siaꞌan kuan kuu ndee ga ini maa yɨvɨ ja ni ka ndɨvɨ i ndaꞌa Cristo. 13 Kuan kuu ndee ga ini yo undi na nduu ɨɨn nuu ini yo jiin jnuꞌun ka kandixia yo ja kuu yo Seꞌe Yandios. Ti siaꞌan na kɨvɨ vaꞌa inijnuni yo nasa vii ni kuñaꞌnu Cristo, ti na siuku ndaa yo maa jnuꞌun Tata yo Yandios nanu ni siuku Cristo.
14 Ti nu na chaku vaꞌa ini yo jniñu ni saꞌa Cristo, ti tukaa kuu yo nanu suchi kuachi ja ka ndoꞌo jaꞌa ja ka ndoꞌo yukan ini i. Ni tukaa kɨvɨ nduu yo jiin ɨnga jnuꞌun ja xnaꞌan chaa ka xndaꞌu, ja ka nduku da nasa na skɨvɨ da yoꞌo nuu jnuꞌun xndoñaꞌan un. 15 Chi suꞌva na kaꞌan ndaa na kaꞌan mani yo jiin ñani jnaꞌan yo ja suni kandixia i Cristo. Na kaꞌan yo siaꞌan nava jnaꞌan ja ka kundaꞌu ini jnaꞌan yo. Siaꞌan na ti tukaa ka kuu yo nanu suchi kuachi, chi kuan kuaꞌnu yo jiin taka jniñu kuni maa Cristo, chi maa ɨɨn ni ya kuu ja kuñaꞌnu nuu yɨvɨ ya, ti yɨvɨ un ka kuu i nanu yɨkɨ kuñu ya. Ti maa ya kuu xini yɨvɨ un naa i chi maa ya kuu ja yoxnuu. 16 Ti maa ya saꞌa ja na nduu ɨɨn nuu ini yɨvɨ ya, ti na chindee jnaꞌan i jiin taka jniñu, nanu ja ka iyo vaꞌa ndaꞌa yo, iyo vaꞌa jaꞌa yo iyo vaꞌa nɨ yɨkɨ kuñu yo. Siaꞌan kuu saꞌa jniñu nɨ tuꞌu yɨkɨ kuñu yo. Ti kuaꞌan saꞌa jniñu tatu yo ja na chindee yo ɨnga yɨvɨ. Ti siaꞌan na chindee jnaꞌan yo jiin ɨɨn ɨɨn jniñu ni ka niꞌin yo ja saꞌa yo. Ti siaꞌan nava na kuu ndee ini yo jiin jnuꞌun Yandios, ti na kundaꞌu ini jnaꞌan yo.
Cristo saꞌa ja na ndujaa yo
17 Ruꞌu Pablo, jaꞌa kuu jnuꞌun kaꞌan ri jiin ra naa ra, ti ja ni kachi maa Jitoꞌo kuu ja kaꞌan ndaa ri jiin ra, ja tukaa saꞌa ra nanu ka saꞌa ɨnga yɨvɨ ja tu ka nakuni i Yandios, ti tu nijniñu nava ka ndoꞌo ini i. 18 Chi ni ka kuñaa inijnuni i. Tu kancha Yandios jiin i. Siaꞌan kanchuku i chi tu ka jini jnuꞌun ya. Ni ka nduniꞌin ini i nuu jnuꞌun Yandios. 19 Tukaa kukanuu i chi ni ka kɨvɨ i jiin taka jniñu kueꞌe. Ti ni ka kusɨɨ ga ini i jiin jniñu kueꞌe un. 20 Ko roꞌo naa ra, ansu ni ka kandixia ra Cristo ti kunchuku ra nanu kanchuku yɨvɨ un naa i. 21 Nu ni ka jinisoꞌo ra taka jniñu ni saꞌa Cristo, ti ni kendo xini ra naa ra. Ti maa ɨɨn ni yukan kuu jnuꞌun ndaa. 22 Ja yukan kuu ja na nduu ra nanu ɨɨn yɨvɨ jaa, chi na xndoo ra taka jniñu kueꞌe ni ka saꞌa ra undi nuu, chi vijna tukaa nijniñu yukan. 23 Ko vijna nasama ini, ti nakani jaa inijnuni ra. 24 Na nduu ra nanu ɨɨn yɨvɨ jaa nu tava i saꞌma tuꞌu ti na kuꞌun i saꞌma jaa un, chi vijna nakiꞌin jaa taka jniñu vaꞌa jiin nɨ ini nɨ añu ra. Ti vaꞌa kani ini añu ra jiin inijnuni ra nava na saꞌa ra nava kuni maa Yandios, ti na koo ndoo ra ti kaka ndaa ra ichi ya.
Nasa kaka ndaa yɨvɨ ichi Yandios
25 Yukan kuu ja koto kaꞌan ga ra jnuꞌun xndoñaꞌan, ko na kaꞌan jnuꞌun ndaa nuu jnaꞌan naa ra, chi ɨɨn ni yɨvɨ ka kuu ra. 26 Nu ni ka kuɨtɨ ini nuu jnaꞌan ra, ti koto kanaa ra nava tu kuncha kuachi ra. Ti koto ma koto uꞌu jnaꞌan ra ja kuu nɨ nchaka, ti kasɨ ra jnuꞌun kuɨtɨ ini ti sa na kee ndikandii. 27 Ti koto kuaꞌa ra jnuꞌun ja kɨvɨ jaꞌuꞌu un ini ra ti chakuachi ra maa ra. 28 Ti yɨvɨ ni ka sakuiꞌna, koto sakuiꞌna ga i. Chi suꞌva na sajniñu i, ti na kukutu ini i jiin jniñu vaꞌa nava na niꞌin i ja kuaꞌa i nuu ɨnga yɨvɨ ka nandɨꞌɨ. 29 Koto kaꞌan ga ra jnuꞌun kueꞌe, chi suꞌva kaꞌan ra jnuꞌun vaꞌa nava na niꞌin jnaꞌan ra jnundee ini. Ti saꞌa ja na kendo vaꞌa yɨvɨ ka ñusoꞌo un. 30 Koto saꞌa ra ɨɨn kuachi nava tu kendo kuiꞌya ini Espíritu Santo Yandios. Chi maa Espíritu un kuu nanu ɨɨn sello ja ka yɨꞌɨ yo jiin Cristo, ti na koto ya roꞌo undi na jaa kɨvɨ nu ketaꞌu ra nuu ya. 31 Xndoo taka jnuꞌun ka ndoꞌo uꞌu ini nuu jnaꞌan, taka jnuꞌun ndiyo ini jiin jnuꞌun kuɨtɨ ini, jiin jnuꞌun kaꞌan ndevaꞌa, jiin taka jnuꞌun kueꞌe. 32 Kava vaꞌa ini ti koto ndaꞌu jnaꞌan naa ra, kuankaꞌnu ini nuu jnaꞌan naa ra nanu ni saꞌa Yandios jiin yoꞌo naa yo. Chi ni taji ya Cristo ni jiꞌi ya ja sɨkɨ kuachi yo. Ja yukan ni jankaꞌnu ini Yandios nuu kuachi yo.