5
Ja siaꞌan kuu ja ndaku nanu kaa maa Yandios chi ka kuu ra seꞌe ya, ti jandaa kuu ja kundaꞌu ini ya roꞌo naa ra. Ti nɨnɨ kundaꞌu ini jnaꞌan naa ra nanu ni kundaꞌu ini Cristo yoꞌo. Ni soko ya maa ya jaꞌa yo nanu ni ka saꞌa yɨvɨ undi nuu, na ni ka yɨndaꞌa yɨvɨ un ɨɨn ja kuu ɨɨn taꞌu nuu Yandios. Ti Cristo ni jaꞌa ya jnuꞌun ja ni jiꞌi ya jaꞌa yo, nanu ni iyo undi nuu ja ni ka jaꞌni yɨvɨ kuɨtɨ i ja ni ka soko i nuu Yandios ja na kencha kuachi i. Siaꞌan ni jiꞌi Cristo jaꞌa yo nava tukaa jnaꞌnu ndatu yo nuu Yandios. Ti ni kusɨɨ ini Yandios jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo. Siaꞌan nava ni kundaꞌu ini Cristo yoꞌo, ti suni siaꞌan na kundaꞌu ini jnaꞌan ra naa ra. Ti vijna ja ka kuu ra seꞌe Yandios, koto saꞌa ra ni ɨɨn jniñu ndevaꞌa. Koto kuaꞌa ra ichi ka kaꞌan yɨvɨ ja yɨsɨkɨnchaa ra jnaꞌan ra. Koto kundiyo ini ra saꞌa ra jniñu kueꞌe, xi kundiyo ini ra niꞌin kuaꞌa ra ndajniñu. Koto saꞌa ra jniñu un vasu ni tɨꞌlɨ. Saꞌa taka ja vaꞌa nava jnaꞌan ja kuu ra yɨvɨ yɨꞌɨ ndaꞌa Yandios. Koto kaꞌan ga ra jnuꞌun sɨkɨ. Koto kaꞌan ga ra jnuꞌun kueꞌe. Koto kuu ichi ini ra ti saꞌa ndevaꞌa ra. Chi taka un tu niꞌin jniñu. Ti suꞌva nakuantaꞌu nuu Yandios naa ra. Ja ka jini ra ja nu ɨɨn yɨvɨ jika jiin jnuꞌun sɨɨ ini, sɨkɨ ichi ñasɨꞌɨ ja ka saꞌa jniñu kueꞌe. Xi ja ndiyo ini i ja niꞌin i kuaꞌa ndajniñu, yɨvɨ un tu nanitaꞌu i ja kɨvɨ i ñuu nuu taꞌu Cristo jniñu jiin Yandios. Chi taka ja ndiyo ini yɨvɨ un kuu nanu ɨɨn santu ja chiñuꞌun i. Koto ma xndaꞌu ni ɨɨn yɨvɨ un roꞌo jiin jnuꞌun ja tu kaꞌan ndaa i, chi sɨkɨ jnuꞌun ndevaꞌa un kuu ja kii ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan ja kuaꞌa Yandios nuu yɨvɨ ka kuniꞌin ini nuu ya. Ja siaꞌan kuu ja koto ma kɨvɨ nduu ra jiin yɨvɨ un naa ra.
Undi nuu ni ka jika ra nuu ñuñaa chi ni ka saꞌa ra kuachi. Ko vijna na ti kaka ra nuu ñundijin, chi ka kuu ra yɨvɨ Yandios. Ti Yandios kuu ñundijin, chi tu iyo ni ɨɨn kuachi nuu ya. Nu kaka ndaa ra siaꞌan ti ka jini ndaa yɨvɨ ja ka jika ra ñundijin, ja ka saꞌa ra mani jniñu vaꞌa, ja koo ndoo koo ii ra nuu Yandios, jiin ja kaꞌan ra mani jnuꞌun ndaa. 10 Siaꞌan ti nduku ndee ra jniñu vaꞌa ja kuni maa Jitoꞌo, ti yukan saꞌa ra.
11 Koto kɨvɨ nduu ra jiin taka ja tu niꞌin jniñu ja ka saꞌa yɨvɨ ka saꞌa ndevaꞌa. Chi suꞌva kankuachi ra sɨkɨ jniñu kueꞌe un. 12 Kukanuu yo nu ndakuniꞌin yo jniñu kueꞌe ja saꞌa saꞌyɨ yɨvɨ. 13 Ko kuni yɨvɨ taka jniñu un, chi na kenda ndijin na sɨkɨ kuu. 14 Ja yukan kuu ja kaꞌan jnuꞌun jaꞌa:
Roꞌo ja kixi kixi, ndoto ini.
Ti kaꞌncha ini jiin jniñu kueꞌe saꞌa ra un, chi skɨvɨ Cristo roꞌo nuu ichi ñundijin.
Kachi jnuꞌun un.
15 Yukan kuu ja koto vaꞌa maa ra nava kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Tu saꞌa ra nanu ka saꞌa yɨvɨ tu ka jini kuɨtɨ i jnuꞌun Yandios. Chi suꞌva na kɨvɨ undi inijnuni ra maa jnuꞌun xndichi ja sɨkɨ nasa kunchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 16 Koto xnaa ra kɨvɨ ja ni jaꞌa ya nuu ra ja na saꞌa ra jniñu vaꞌa, chi vijna ka iyo kuaꞌa yɨvɨ ka saꞌa mani jniñu kueꞌe un. 17 Ja siaꞌan kuu ja koto ma sana xini ra, chi suꞌva na kɨvɨ inijnuni ra taka jniñu kuni ya ja saꞌa ra. 18 Koto koꞌo ra ndɨxɨ chi xnaa ra maa ra. Ti suꞌva na kuncha Espíritu Santo jiin ra, ti na xnaꞌan ya nava saꞌa ra. 19 Ja yukan kuu ja kaꞌan, ti kuaꞌa jnundee ini jnaꞌan ra jiin salmo, jiin himno, jiin taka ga yaa ii ja kaꞌan jnuꞌun Yandios. Ti kata jiin nɨ ini nɨ añu ra naa ra ja chiñuꞌun ra maa Jitoꞌo. 20 Ti nɨnɨ nakuantaꞌu naa ra nuu Tata yo Yandios sɨkɨ taka ja ka jnaꞌan ra. Ti taka kɨvɨ saꞌa ra naa ra, ndakuniꞌin sɨvɨ maa Jitoꞌyo Cristo Jesús.
Nava kanchuku yɨvɨ ka kandixia Cristo
21 Koto kava vixi ini ra, chi suꞌva kuandatu nuu jnaꞌan naa ra ja ka chiñuꞌun ra Cristo, chi ɨɨn ni ka kuu tendɨꞌɨ roꞌo ja ka kandixia ra Cristo naa ra.
22 Roꞌo ja ka kuu ñasɨꞌɨ naa ra, kuandatu ra nuu yɨɨ ra nanu ka jandatu ra nuu maa Jitoꞌo. 23 Chi chaa un kuñaꞌnu da nuu ñasɨꞌɨ da nanu kuñaꞌnu Cristo nuu taka yoꞌo, ja ka kuu yo yɨvɨ ka kandixia. Ti maa ya kuu xini ja nama ya yoꞌo, ja ka kuu yo nanu yɨkɨ kuñu ya, chi ɨɨn ni ka kuu yo jiin ya. 24 Ti nanu ka jandatu yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa Cristo nuu maa ya, suni siaꞌan kanuu ja na kuandatu ñasɨꞌɨ un nuu jnuꞌun ka kaꞌan yɨɨ ña.
25 Roꞌo chaa ja ka kuu ra yɨɨ, kundaꞌu ini ñasɨꞌɨ ra nanu ni kundaꞌu ini Cristo yɨvɨ ya, ti ni soko ya maa ya jaꞌa i. 26 Siaꞌan ni saꞌa ya nava na koo ndoo koo ii yɨvɨ nuu ya. Ni saꞌa ya un sɨkɨ ja ni kandixia yo jnuꞌun ya ja kuu ya Cristo, ti ni ka janducha yo. 27 Ni soko Cristo maa ya jaꞌa yɨvɨ ya, nava nu na jaa kɨvɨ nu nastutu ya yɨvɨ ya nuu maa ya, ti yukan ka ndundoo yo. Ti tukaa na kuachi kuncha jiin yo. Ni ɨɨn jniñu kueꞌe tukaa kendo jiin yo, chi yukan koo ndoo koo ii yo nuu ya, ti tukaa na kuachi kuncha sɨkɨ yo nuu ya. 28 Ti nanu ni kundaꞌu ini Cristo yɨvɨ ya, suni siaꞌan kuni ja na kundaꞌu ini ɨɨn chaa nuu ñasɨꞌɨ da nanu kundaꞌu ini da nuu maa da. 29 Chi ni ɨɨn chaa tu jito uꞌu da yɨkɨ kuñu da. Chi suꞌva, skaji da maa da ti jito vaꞌa da maa da. Suni siaꞌan saꞌa Cristo jiin yoꞌo, yɨvɨ ka kandixia ya. 30 Siaꞌan saꞌa Cristo chi ka yɨꞌɨ yo ndaꞌa ya. Saꞌa yo nanu ja ka kuu yo nanu yɨkɨ kuñu ya, ti maa ya kuu xini, ti ɨɨn ɨɨn yo kuu nanu ɨɨn ɨɨn nuu yɨkɨ kuñu ya. Ja yukan kuu ja jito vaꞌa ya yoꞌo chi ka yɨꞌɨ yo jiin ya. 31 Kachi tutu ii Yandios: “Ja yukan kuu ja ɨɨn chaa xndoo da tata da jiin nana da, ti kuncha da jiin ñasɨꞌɨ da, ti ɨɨn ni ga ni ka kuu ndɨnduu da”, kachi tutu.
32 Ti nuu tutu ii Yandios un ka jini yo jnuꞌun kanuu ja undi nuu ni kuu jnuꞌun yɨsaꞌyɨ, ko tukaa vijna. Chi ruꞌu Pablo, kaꞌan ri ja yukan kuni kaꞌan ja kancha Cristo jiin yɨvɨ ya. 33 Ja yukan kuu ja kuu ini ti kundaꞌu ini ra nuu ñasɨꞌɨ ra naa ra nanu kundaꞌu ini ra maa ra. Ti ñasɨꞌɨ un na kava yɨñuꞌun ña jiin yɨɨ ña naa ña.