Carta ni chaa Pablo
nuu yɨvɨ ndañuu
Galacia
1
Ja na sandee ini yɨvɨ ndañuu Galacia
Ruꞌu Pablo, chaa ri tutu jaꞌa, ja kuu ri apóstol nuu Cristo Jesús ja kaꞌan ri jnuꞌun ya. Ko ansu yɨvɨ ni nakaji ruꞌu ja kundiso ri jniñu un. Ti ni ansu yɨvɨ ni xndaku nuu ri ja siaꞌan na kaꞌan ri. Chi suꞌva, maa Cristo Jesús jiin Tata yo Yandios, ya ni xnandoto Jesús nuu ñujiꞌi. Tendɨꞌɨ ñani yo ja kanchuku jaꞌa jiin ri, ka taji ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra, ja ka kuu ra yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku ndañuu Galacia.
Ti maa Tata yo Yandios jiin Jitoꞌyo Cristo Jesús, na kundaꞌu ini ya, ti na chindee chituu ya roꞌo naa ra ja na kukuee kunchuku ra, siaꞌan nava kuni maa ya. Chi ja yukan ni soko Jesús maa ya, ja ni jiꞌi ya ja sɨkɨ kuachi yo naa yo. Siukan ni saꞌa ya ja ni nama ya yoꞌo nuu taka jnuꞌun kueꞌe ja iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, nava tukaa ga siin yo naa yo ja kunukuachi yo nuu taka jniñu ndevaꞌa un. Siukan ni saꞌa Jitoꞌyo Jesús, chi maa Tata yo Yandios ni taꞌu ya jniñu ja siaꞌan na koo. Ti na kanajaa yo Yandios ja vii xaan kuñaꞌnu ya ja kuu taka saa ni. Siukan na koo jiin ya.
Jnuꞌun Cristo ja kandixia yo
So naa ini ri ja yachi xaan ka nduku ra xndoo ra ichi ndaa Yandios, ti ka kuni kandixia ra ɨnga jnuꞌun sɨɨn ja tu kejnaꞌan jiin jnuꞌun Cristo. Ko tu vaꞌa ja ka saꞌa ra siaꞌan ja ka kuni xndoo ra Cristo. Chi maa Yandios ni nakaji roꞌo naa ra ja na kɨvɨ ra nuu ndaꞌa ya sɨkɨ ja ni kundaꞌu ini Cristo yoꞌo naa yo. Ti na kachi ri ja tu kuɨtɨ naa ɨnga jnuꞌun iyo ja nama Yandios yoꞌo. Ko yukan ka iyo jaku yɨvɨ ja ka skaꞌan i roꞌo naa ra jiin jnuꞌun xndaꞌu i ja ka kuni nasama i jnuꞌun sɨkɨ nasa nama Cristo yoꞌo. Ko ruꞌu, ni xnaꞌan ndaa kuɨtɨ ri jnuꞌun Cristo Jesús nuu ra naa ra undi nuu. Ko nu xnaꞌan yo ɨnga jnuꞌun ja tu ɨɨn nuu jiin maa jnuꞌun Cristo, xi ɨɨn ángel vaji andɨvɨ na xnaꞌan sɨɨn ɨnga jnuꞌun, nusa ti na jnaꞌnu ndatu yo naa yo jiin jnuꞌun un nusa. Jnuꞌun ni xnaꞌan ri nuu ra naa ra kɨvɨ undi nuu, ti ɨɨn ni kuu jnuꞌun xnaꞌan tuku ri vijna. Ko nu iyo ɨnga yɨvɨ ka xnaꞌan ɨnga jnuꞌun nuu ra naa ra, nusa ti yɨvɨ un tu xnaꞌan ndaa i maa jnuꞌun Yandios nava ni xnaꞌan ri nuu ra naa ra undi nuu. Nusa ti na jnaꞌnu ndatu yɨvɨ un jiin jnuꞌun kaꞌan i.
10 Jiin jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa, ¿Va nu ka ndoꞌo ini ra ja kuni kuñaꞌnu ri nuu yɨvɨ naa i xino? Ko tuu, chi suꞌva kuni saꞌa ri mani maa jniñu ja kuni maa Yandios. ¿Xi ka ndoꞌo ini ra ja kuni ri ja na kusɨɨ ini yɨvɨ jiin ri xino? Ko ansu siaꞌan kuu, chi nu na nduku ri ja na kusɨɨ ini yɨvɨ jiin ri, ti tukaa ga junukuachi ri nuu Cristo nu siaꞌan na saꞌa ri.
Nasa ni nduu Pablo Apóstol
11 Ñani naa ra, na kachi ri ɨɨn jnuꞌun nuu ra sɨkɨ jnuꞌun vaꞌa ja ni xnaꞌan ri, chi tu ɨɨn ni kuu jiin jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. 12 Chi ni ɨɨn yɨvɨ tu ni xnaꞌan i jnuꞌun un ruꞌu. Ni ansu yɨvɨ ni xnaꞌan jnuꞌun un nuu ri ja ni kutuꞌva ri. Chi suꞌva, maa Jesús, ya kuu Cristo, ni xnaꞌan ya nuu ri na ni kaꞌan ya jiin ri. 13 Ka jini vaꞌa ra nasa ni kuncha ri undi nuu, chi kuu ri chaa hebreo ja ni chiñuꞌun ri Yandios nanu yɨvɨ hebreo. Ti ka jini ra ja ndevaꞌa xaan ni saꞌa ri sɨkɨ yɨvɨ ka kandixia Jesús. Ti niꞌin xaan ni nduku ndee ri ja xnaa ri yɨvɨ kandixia un niku. 14 Chaa tuꞌva xaan ga ni kuu ri jiin saꞌan yɨvɨ hebreo ja kuu taka ga chaa nación ri, ja ɨɨn nuu ni ka jaꞌnu da jiin ri, chi ni ndɨꞌɨ xaan ga ini ri ja koto vaꞌa ri ichi ni ka ñavaꞌa tata ri, nava tu naa. 15 Ti vasu siukan iyo, ko Yandios ja ni nakaji ya ruꞌu undi na changa ga kaku ri ja na kundiso ri jniñu nuu ya. Ti vasu tu ni ɨɨn jniñu vaꞌa ni saꞌa ri, ko ni kundaꞌu ini ya ruꞌu. Yukan kuu ja ni nakaji ya ruꞌu. 16 Yukan ti ni kuni ya ja na chaku inijnuni ri nau kuu maa Seꞌe ya. Chi siaꞌan ni kuni ya ja na kaꞌan ri sɨvɨ Seꞌe ya nuu yɨvɨ ɨnga nación. Siaꞌan ni saꞌa ya jiin ri ja na chaku ini ri, ko tu ni jaꞌan ri nuu ɨnga yɨvɨ ja xndaku nuu ri sɨkɨ nasa koo jnuꞌun kaꞌan ri. 17 Ni tu ni jaꞌan ri ñuu Jerusalén ja kin ndeꞌe ri chaa ka kuu apóstol nuu Jesús, ja xnakan da ni ka kuu apóstol ansu ruꞌu. Chi sa suꞌva, ni nduku ndee ri ti yachi ni jaꞌan ri undi ndañuu Arabia. Yukan ti ni nandeokuñɨ ri undi ñuu Damasco.
18 Ni yaꞌa uni kuiya ti sa ni jaꞌan ri ñuu Jerusalén, chi ni ndoꞌo ini ri ja kuni ri nuu Pedro. Ti yukan ni kuncha ri xiaꞌun ni kɨvɨ jiin da. 19 Suni ni jini ri Jacobo, ñani Jitoꞌyo Jesús. Ko tu ni jini ri ɨnga chaa kuu apóstol yukan. 20 Ti jini vaꞌa maa Yandios ja tu xndaꞌu kuɨtɨ ri jnuꞌun chaa ri. Ja yukan taka jnuꞌun chaa ri jaꞌa kuu jandaa.
21 Yukan na ti ni jaꞌan ri nuu ndañuu Siria. Suni ni jaꞌan ri nuu ndañuu Cilicia. 22 Yukan kuu ja yɨvɨ ka kandixia Cristo ja kanchuku i ndañuu Judea, kɨvɨ un changa ga kuni i nuu ri. 23 Chi mani jnuꞌun ni ka niꞌin i ja ni ka kachi uu ga yɨvɨ: “Chaa ni saꞌa ndevaꞌa jiin yo undi nuu, vijna ti suni xnaꞌan da jnuꞌun Jesús nava ka kandixia yo, ja xnakan ni nduku da xnaa da jnuꞌun un niku”, ni ka kachi i. 24 Ti ni ka kanajaa i Yandios ja ñaꞌnu xaan kuu ya ja siaꞌan ni saꞌa ya jiin ri.
Ni ka jantaꞌu uu ga apóstol nuu Pablo