2
Yukan ni yaꞌa uxi kuun kuiya ti sa ni jaꞌan tuku ri ñuu Jerusalén. Ti ni kunduu Bernabé jiin ri, ti suni ni ka yɨndaꞌa ri Tito. Ni jaꞌan ri chi ni kachi Yandios ja na kiꞌin ri. Ti yukan ni ka ndututu sɨɨn mani maa chaa ka kuñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia. Ti ni nakani ri jnuꞌun ri nuu da naa da sɨkɨ jnuꞌun kaꞌan ri nuu yɨvɨ ɨnga nación, ja yɨvɨ un tu ka jini kuɨtɨ i jnuꞌun Yandios. Siukan ni kachi ri nuu da naa da nava na kujnuni ini da ja siukan kuu jniñu saꞌa ri. Ti ni ka jantaꞌu da ruꞌu. Ja yukan tu ni kendo kaꞌa jniñu ni saꞌa ri ja ni kaꞌan ri undi nuu.
Ti yukan ni kuncha Tito jiin ri. Vasu tu ni kuu da maa chaa hebreo, ko tu ni kachi chaa ka kuñaꞌnu un ja na chiñuꞌun da ichi yɨvɨ hebreo, ja niꞌin da ɨɨn seña nuu yɨkɨ kuñu da. Tu kuɨtɨ ni ka kaꞌan da un. Ti tɨjnɨ yɨvɨ ja tu ka kandixia ndaa maa Cristo ni ka kɨvɨ da yukan, ko ni ka kɨvɨ da so ja kuni da ndeꞌe da nasa ka chiñuꞌun yo Yandios, nu siin yo jiin ichi chaa hebreo un xi tuu. Ko tukaa chayɨka ley janaꞌan un yoꞌo ja na siuku yo taka ichi un, chi ja ni jiña Cristo Jesús ɨɨn ichi jaa kiꞌin yo. Ko uu ga yɨvɨ un tu ka kandixia i siaꞌan. Ti ka kuni i chayɨka i ruꞌu naa ri ja na chiñuꞌun ri ichi chaa hebreo. Ko ni ɨɨn tɨꞌlɨ tu ni ka jantaꞌu kuɨtɨ ri nuu yɨvɨ un ja chayɨka i yoꞌo naa yo, ja siuku yo ichi yɨvɨ hebreo un. Siukan ni ka saꞌa ri nava na kuñɨɨ maa jnuꞌun ndaa sɨkɨ Cristo Jesús jiin ra naa ra.
Sa suꞌva maa chaa ka ndisojniñu ñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia un, tu ni xndaku da nuu ri ja na xnaꞌan ri ichi un. Ti ni ɨnga jniñu jaa, tukaa ni kachi da ja saꞌa ri. Ti vasu chaa ñaꞌnu ka kuu da, ko tu ni yuꞌu ri ja kaꞌan ndaa ri jnuꞌun nuu da. Tu ni yuꞌu kuɨtɨ ri, chi ɨɨn ni ka kuu tendɨꞌɨ yɨvɨ nuu Yandios. Ja yukan tu nau ɨnga jnuꞌun ni chayɨka da naa da ruꞌu ja saꞌa ri. Suꞌva ni ka nakuni ndaa da ja maa Yandios ni tatu ya jniñu jaꞌa nuu ri, ja na kaꞌan ri jnuꞌun ya nuu yɨvɨ ɨnga nación nanu ni tatu ya jniñu nuu Pedro ja na kaꞌan da jnuꞌun ya nuu maa yɨvɨ hebreo. Siaꞌan ni nakuni ndaa chaa ka ndisojniñu un, ja maa Yandios ni jaꞌa jniñu nuu Pedro ja na kuu da apóstol, ti kaꞌan da jnuꞌun Cristo nuu yɨvɨ nación hebreo. Suni siaꞌan ni nakuni ndaa da ja maa Yandios ni jaꞌa jniñu nuu ri ja na kuu ri apóstol nuu ya, ti kaꞌan ri jnuꞌun Cristo nuu yɨvɨ taka ga nación. Ja yukan kuu ja Jacobo, Pedro, jiin Juan ni ka jini ndaa da ja maa Yandios ni jaꞌa jniñu nuu ri, chi iyo vaꞌa xaan jniñu ni tatu ya ja saꞌa ri. Vasu ka kaꞌan yɨvɨ ka kandixia ja maa da naa da kuu chaa ka kuñaꞌnu ga, ko ni ka jnɨɨ da ndaꞌa ri jiin Bernabé. Yukan ni kundaa ja iyo jnuꞌun mani ini jiin ri, chi ni kundaa ini da naa da ja na kin kaꞌan ri jnuꞌun Cristo nuu yɨvɨ taka ga nación, ti maa da naa da na kiꞌin da jiin jnuꞌun ya nuu mani yɨvɨ hebreo. 10 Ɨɨn jnuꞌun ni ka tatu da nuu ri kuu ja na koto vaꞌa ri nuu yɨvɨ ndaꞌu, ti na chindee ri i. Ti suni maa ri, ñukuu ndaa ini ri ja siaꞌan kin koto vaꞌa ri nuu yɨvɨ ndaꞌu naa i.
Kanajiin Pablo nuu Pedro
11 Yukan ti na ni jaa Pedro ñuu Antioquía ɨɨn jinu, ni kanajiin ri nuu da, chi ni yuji da jiin ɨɨn jniñu saꞌa da. 12 Xnakan iyo vaꞌa xaan jniñu saꞌa da niku, chi yaji da staa jiin yɨvɨ ɨnga nación. Ko ni jakoyo uu xi uni chaa ni taji Jacobo. Ja yukan tukaa ni yaji Pedro staa jiin yɨvɨ ɨnga nación un, ti ni kuxio da kuaꞌan da. Tukaa ni yaji da staa jiin yɨvɨ un, chi yuꞌu da sa kuni chaa ni jakoyo un ja tukaa ga siuku da ichi yɨvɨ nación hebreo. Ti yukan kaꞌan da sɨkɨ da. 13 Ti uu ga chaa hebreo un ja suni ka kandixia da, ni ka jajnuꞌun da Pedro ja tu yaji da staa jiin yɨvɨ ɨnga nación un. Ti suni undi Bernabé suni siaꞌan ni saꞌa da ja ni kejnaꞌan da jiin Pedro. 14 Ti ruꞌu Pablo, nu ni jini ri ja tu iyo vaꞌa nava saꞌa Pedro, ti ni kanajiin ri nuu da nuu ni ka ndututu ri. Siaꞌan ni saꞌa ri nuu taka ga ñani jnaꞌan ri un, chi tukaa siuku ndaa da maa jnuꞌun Yandios, ti ni kachi ri jiin Pedro: “Kuu ra chaa nación maa yo ja kuu hebreo, ti tukaa siuku ra ley janaꞌan un, chi kuu kaji ra staa jiin yɨvɨ ɨnga nación un. Ko sɨkɨ ja ni kuxio ra kuaꞌan ra, ti vijna ¿xi kuni xndaku ra nuu yɨvɨ ɨnga nación un ja na siuku i ley chaa hebreo xino? Xi nu siaꞌan kuni ra saꞌa ra, ko ni maa ra tu siuku jnuꞌun un.” Siukan ni kachi ri nuu Pedro na ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia un.
15 Yoꞌo, chi ka kuu yo maa chaa nación hebreo, ti undi nuu ni kachi yo ja tu ka saꞌa yo kuachi nanu maa yɨvɨ taka ga nación ja ka nchakuachi i. 16 Ko tukaa vijna. Chi yoꞌo ja ka kuu yo yɨvɨ hebreo, ka jini ndaa yo ja tu kendo ndaa nuu Yandios ja siuku yo jniñu taꞌu ley Moisés. Chi ansu kachi Yandios ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo jiin kuachi yo nu na kuandatu yo ley un, chi mani maa ja na kandixia ndaa yo jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús, ya kuu Cristo. Yukan kuu ja yoꞌo ja ka kuu yo yɨvɨ hebreo, tu iyo ɨnga ichi, chi maa ɨɨn ni ja ka kandixia yo Cristo Jesús. Sɨkɨ yukan ti kachi Yandios ja tukaa ga jnaꞌnu ndatu yo jiin kuachi yo, ansu ja siuku yo maa ley Moisés. Chi kachi nuu tutu ii: “Ni ɨɨn yɨvɨ tu kendo ndaa i nuu Yandios sɨkɨ ja siuku i maa ley Moisés”, kachi tutu.
17 Ti yoꞌo naa yo, yɨvɨ hebreo, nu ka kandixia ndaa yo ja ni jiꞌi Cristo jaꞌa yo, nusa ti ka ñukuu ini yo ja kachi Yandios ja tukaa ga jnaꞌnu ndatu yo jiin kuachi yo. Ti vasu kandixia yo Cristo, ko nɨnɨ iyo ɨɨn jnuꞌun ini yo ja saꞌa yo kuachi nanu yɨvɨ taka ga nación. Nu siaꞌan kuu, ¿ti ndixia ja skɨvɨ Cristo yoꞌo nuu kuachi nu? ¡Tu kuu kuɨtɨ! Chi tu kuu kuɨtɨ kachi yo ja ni skɨvɨ Cristo yoꞌo nuu kuachi, chi maa ya tu yɨꞌɨ ya jiin kuachi. 18 Tu kachi kuɨtɨ yo ja Cristo ni skɨvɨ ya yoꞌo nuu kuachi. Ko nu na nandeokuñɨ tuku ri ja xnaꞌan ri ley Moisés ja ni xndoo ri undi nuu, ti sakanuu ri ɨnga jniñu jiin maa jniñu ni saꞌa Cristo jaꞌa ri. Nu siukan ti nduniꞌin ini ri sɨkɨ maa Yandios, chi vijna ni jaꞌa ya ɨnga ley ja kachi ja kandixia yo Cristo siaꞌan ni. 19 Undi nuu, suꞌva ni nduku ndee ri ja siuku ri maa ley Moisés, ko ansu ja siaꞌan ni saꞌa ri ti ja ni kendo ndaa ri nuu Yandios. Ko tuu, chi vijna kuu ri nanu ja ni jiꞌi ri nuu ley. Tukaa yɨndaꞌa ley ruꞌu. Siaꞌan kuu nava na kuchaku ri ja na saꞌa ri nava kuni Yandios. 20 Kuu nanu ja ni jiꞌi Cristo jaꞌa ri, ti yukan tukaa ga nandeokuñɨ ri saꞌa ri nanu ni saꞌa ri undi nuu. Vijna na saꞌa ri nava kuni maa Cristo, chi kancha ya jiin ri. Ti nɨ kancha ri nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, kandixia ndaa ri nuu maa ɨɨn ni Seꞌe Yandios. Chi mani maa ya kuu ja ni kundaꞌu ini ya ruꞌu, chi maa ɨɨn ni ya ni jiꞌi ja kuu maa ri. 21 Ni tu kuu kasɨ kuɨtɨ ri jnuꞌun Yandios ja kundaꞌu ini ya yoꞌo naa yo. Yukan kuu ja ni taji ya seꞌe ya ja ni jiꞌi ya jaꞌa yo. Chi nu jandaa ndixia ja kendo ndaa yo nuu Yandios sɨkɨ ja siuku yo maa ley Moisés, nusa ti tu ni jniñu kuɨtɨ ja ni jiꞌi Cristo jaꞌa yo naa yo nusa.
Jnuꞌun ley jiin jnuꞌun kandixia