10
Siin Jesús kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Na kachi ndaa ri nuu ra naa ra, ja ɨɨn chaa kanda savaꞌni ga yuꞌu ndaꞌa jaku rɨɨ ti kɨvɨ xeꞌe da, chaa un kuu ɨɨn ñakuiꞌna. Ko maa chaa xiin rɨɨ un chi kɨvɨ ndaa da ichi yuꞌu jaku tɨ. Ti chaa yukan kuu maa chaa nchaka rɨɨ un. Chaa ndito rɨɨ un kuiña da yuꞌu jaku rɨɨ, ti kɨvɨ maa chaa xiin rɨɨ un. Kana da xini tɨ, ti kuɨtɨ un ka nakuni tɨ ndusu yuꞌu da, kekoyo tɨ kiꞌin tɨ, ti tu kusɨɨn tɨ kinkoyo tɨ.
Nu ni ndɨꞌɨ rɨɨ da ni keniꞌin da, nastutu da tɨ ti kinkoyo tutu tɨ jiin da, chi ka ñunuu tɨ ja maa da kuu jitoꞌo tɨ. Ti tu kaka tutu tɨ jiin ɨnga yɨvɨ, chi vanua tu ka nakuni tɨ ndusu yɨvɨ un, ti suꞌva kuichanuu tɨ kinkoyo tɨ, chi ansu maa jitoꞌo tɨ kuu ―ni kachi Jesús.
Siaꞌan ni kaꞌan Jesús jiin yɨvɨ un, ko tu ni ka chaku ini i nasa kuni kaꞌan ya jiin jnuꞌun un.
Jesús kuu maa jitoꞌo
Ti yukan ni xndaku Jesús siaꞌan
―Jaꞌa na kachi ndaa ri nuu ra naa ra. Maa ri kuu nanu yuꞌu jaku nuu kɨvɨkoyo rɨɨ un. Na ti chaa ga ruꞌu, ni ka kii chaa ni ka kuni nastutu yɨvɨ ri. Chaa un ni ka kuu da ɨɨn ñakuiꞌna, chi ni ka xndaꞌu da yɨvɨ naa i. Ti yɨvɨ ka kuu nanu rɨɨ un, tu ni ka saꞌa i nanu nuu chaa un. Ruꞌu, kuu ri nanu ɨɨn yuꞌu jaku nuu kɨvɨkoyo rɨɨ un. Taka yɨvɨ kɨvɨkoyo i yuxeꞌe un, nu na kandixia i ruꞌu, yukan na ti kendo ndaa i nuu Yandios. Koto vaꞌa ri yɨvɨ un nuu kunchuku i, ti koo taka ja nandɨꞌɨ i. Siaꞌan kuu ri nanu ɨɨn yuxeꞌe ja kuu yɨvɨ kɨvɨkoyo nuu Yandios.
10 Saꞌa yo nanu. Chaa ka xndoñaꞌan un, ka kuu da nanu ɨɨn ñakuiꞌna, chi jaa da nuu kaꞌiin rɨɨ un, sakuiꞌna da tɨ, kaꞌni da tɨ ti xnaa da tɨ. Ko ruꞌu, tu saꞌa ri siaꞌan. Chi suꞌva, vaji ri na nakana ri yɨvɨ ja na ndɨvɨkoyo i ndaꞌa Yandios, ti ka kusɨɨ ini i, chi ka jika i ichi maa ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti siaꞌan kunchuku i jiin ya ja kuu saa ni.
11 Maa ri kuu nanu ɨɨn chaa xiin rɨɨ un, ja jito vaꞌa da rɨɨ da. Nu ni jini da ja iyo ɨɨn nundoꞌo xaan nuu rɨɨ da, ti yachi nduku da nuu kuu nasa nama da tɨ. Ti vasu na kuu da, ko nama da rɨɨ da. 12 Ko ɨɨn chaa saꞌa jniñu ja kin yaꞌu da, nu ni jini da ja kuan kuyajni ɨɨn vaꞌu nuu rɨɨ da, xndoo da rɨɨ un, ti jaꞌa da corrɨ kuaꞌan da, chi vanua ansu rɨɨ maa da kuu kuɨtɨ ndito da un. Ti vaꞌu un kɨvɨ tɨ maꞌñu rɨɨ un, ti kachanuu tɨ rɨɨ un kinkoyo. 13 Siaꞌan ka saꞌa chaa ka kuu muzu, chi ka saꞌa da jniñu, ko so ja na niꞌin da xuꞌun yaꞌu da, ti ansu ja koto vaꞌa da rɨɨ un.
14 Ko ruꞌu, kuu ri nanu ɨɨn chaa vaꞌa ja jito vaꞌa da rɨɨ da. Jini ndaa ri nau ndɨꞌɨ ka kuu yɨvɨ ri, ti maa i ka nakuni vaꞌa i ruꞌu. 15 Suni siaꞌan maa Tata ri, chi mani xaan ya jiin ri, ti maa ri, jini vaꞌa ri nuu maa ya.
Nanu kuu ɨɨn chaa vaꞌa ja nama da rɨɨ da, suni siaꞌan kuu ruꞌu ja nama ri sɨkɨ yɨvɨ yɨꞌɨ jiin ri, chi kuu ri ja kuu maa i naa i.
16 Ti suni ka iyo yɨvɨ ɨnga nación ja kɨvɨkoyo i ndaꞌa ri, vasu tujaꞌi natuꞌva i ruꞌu. Ko jaa ɨɨn kɨvɨ ti nastutu ri yɨvɨ un. Tendɨꞌɨ i natuꞌva ruꞌu, ti kuandatu i nuu ri. Tendɨꞌɨ yɨvɨ un najnaꞌan i, ti koo ɨɨn ni chaa kɨndaꞌa maa i naa i.
17 Yukan kuu ja kundaꞌu xaan ini Tata ri ruꞌu, chi tava ini ri kuū ri ja na nama ri yɨvɨ ri naa i. Ti kuū ri, ko nandoto tuku ri. 18 Ni ɨɨn chaa ka ndiso jniñu, tu kuu kaꞌni da ruꞌu nu tu kuu ini maa ri. Chi kuū ri, ko ja kuu ini maa ri ti kuū ri. Iyo ɨɨn jniñu ndiso ri, ja yukan kuu ja maa ri na kuaꞌa jnuꞌun ja kuū ri. Ti jniñu ndiso ri, yukan kuu ja saꞌa ja na nandoto tuku ri, chi siaꞌan ni taꞌu maa Tata ri jniñu ―ni kachi Jesús nuu yɨvɨ un.
19 Ja siaꞌan ni kaꞌan Jesús, ti ni ka kusɨɨn tuku ini chaa hebreo un naa da. 20 Kuaꞌa yɨvɨ un ni ka kachi:
―Jnaꞌan da ɨɨn tachi xaan, yukan kuu ja ni ndukuꞌu xini da. Koto ma ndeꞌe ga ra nuu da ―ni ka kachi i.
21 Ko sava ga i ni ka kaꞌan:
―Ansu siaꞌan kaꞌan ɨɨn chaa jnaꞌan tachi xaan. Chi nu jnaꞌan da tachi xaan, ti va ni tu kuu saꞌa da tajna nduchi ɨɨn chaa ni kaku kuaa ―ni ka kachi i.
Ka kuni yɨvɨ kuaꞌa i yuu sɨkɨ Jesús
22 Na ɨɨn viko ñuu, ni ka nasaꞌa yɨvɨ ñuu Jerusalén ɨɨn viko ja ka nukuꞌun ini i kɨvɨ ni kuu ii veñuꞌun kaꞌnu un. 23 Ti yukan jikonuu Jesús yuxeꞌe veñuꞌun un, nuu nani yuxeꞌe Salomón. 24 Yukan ni ka nataka chaa ka kuñaꞌnu un, ti ni ka kachi da:
―¿Nasa ga ti sa kaꞌan kaji ra nuu ri naa ri nusa? Nu jandaa kuu ja maa ra kuu Cristo, ni taji Yandios ja saꞌa jniñu ñaꞌnu. Nu jandaa kuu ti kachi kaji nuu ri naa ri vinañuꞌni ―ni ka kachi da.
25 Ti ni kachi Jesús:
―Ja ni kachi ri nuu ra, ko tu ka kandixia ra naa ra. Ja ni ka jini ra jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ri. Ni saꞌa ri taka un, chi maa Tata ri ni jaꞌa jniñu un nuu ri. Ti jiin yukan xnaꞌan kaji ya ja maa ya ni taji ruꞌu vaji ri, ti siaꞌan sa na kuni ra nau ja kuu ri. 26 Tu ka kandixia ra ruꞌu, vanuxia tu ka yɨꞌɨ ra jiin ri. Tu ka kuu ra nanu ka kuu rɨɨ ja ka ñunuu tɨ nuu maa chaa ndito tɨ un.
27 Ko yɨvɨ ka yɨꞌɨ jiin ri, ka nakuni i ruꞌu, ti ruꞌu nakuni ri maa i. Ti nanu ka nukunuu rɨɨ un tachi maa jitoꞌo tɨ, suni siaꞌan ka nakuni yɨvɨ naa i jnuꞌun kaꞌan ri, ti ka natuꞌva i ruꞌu. 28 Ti kuaꞌa ri nuu kunchuku i jiin ri ja kuu saa ni. Ti tukaa naa kuɨtɨ i, ti ni tundo kuisonchaa i nuu ndaꞌa ri.
29 Maa Tata ri ni nachiꞌi yɨvɨ un ndaꞌa ri. Ti maa ya kuu ja kuñaꞌnu ga ja kuu nuu taka ga. Ti ni ɨɨn tu kuu kencha ja yɨndaꞌa maa ya. 30 Ruꞌu jiin Tata ri, ɨɨn ni ga yɨvɨ ka kuu ri naa ri ―ni kachi Jesús.
31 Ti yukan ni ka kaniꞌin chaa un yuu ja kuaꞌa da sɨkɨ Jesús niku. 32 Ti ni kachi Jesús jiin da naa da:
―Maa Tata ri ni jaꞌa ya jnuꞌun ndee ini ruꞌu, ti ni saꞌa ri kuaꞌa jniñu vaꞌa ja kuu roꞌo naa ra. ¿Va nu xi kuaꞌa ra yuu sɨkɨ ri ja ni saꞌa ri yukan nu? ―ni kachi ya.
33 Yukan ti ni ka kachi chaa hebreo ka kuñaꞌnu un:
―Ansu ja ni saꞌa ra jniñu ñaꞌnu un kuu ja kuaꞌa ri yuu sɨkɨ ra, chi sɨkɨ ja ni kaꞌan ndevaꞌa ra sɨkɨ Yandios kuu. Chi maa ra kaꞌan ja ɨɨn ni kuu ra jiin maa Yandios. Vasu suni ɨɨn chaa siaꞌan ni kuu ra, ti kaꞌan ra ja ɨɨn nuu ra jiin Yandios ―ni ka kachi da.
34 Ti ni kachi Jesús nuu da naa da:
―Yoso nuu tutu Yandios ka ñavaꞌa ra, nuu kaꞌan ya siaꞌan: “Yandios ka kuu roꞌo naa ra”, ni kachi ya. 35 Siaꞌan ni kachi Yandios ja yɨvɨ ni ka kaꞌan jnuꞌun ya, ni ka kuu i nanu Yandios. Siaꞌan ti tu kuu kaꞌan yo sɨkɨ tutu Yandios ja tu kaꞌan ndaa. 36 Ko roꞌo naa ra, ka kaꞌan ra ja kaꞌan ndevaꞌa ri sɨkɨ Yandios, so ja ni kachi ri ja kuu ri Seꞌe maa ya. Siaꞌan ka kaꞌan tu roꞌo naa ra. Ko vasu maa ya ni jaꞌa ɨɨn jniñu nuu ri, ti ni taji ya ruꞌu vaji ri nuu ñuyɨvɨ jaꞌa.
37 Ti nu tu saꞌa ri nava kuni maa Tata ri, ti tu kanuu kuu ja kandixia ra ruꞌu. 38 Ko nu na saꞌa ri nava kuni maa ya, ti suni kanuu kuu ja kandixia ra ruꞌu. Ko kandixia taka jniñu saꞌa ri. Yukan na ti sa kuni ndaa ra ja kancha maa Tata ri jiin ri, ti maa ri suni kancha ri jiin maa ya, ti kɨvɨ undi inijnuni ra ja jandaa ndixia kuu un ―ni kachi Jesús.
39 Yukan ti ka kuni tuku da jnɨɨ da ya, ko ni kenda ya ti kuaꞌan ya.
40 Yukan na ti kuanoꞌon Jesús. Ni nayaꞌa ya undi ɨnga yuꞌu yucha Jordán, ichi nuu kaña ndikandii, nuu ni skuanducha Juan undi nuu yukan, ti yukan ni kundee ya tɨjnɨ kɨvɨ. 41 Kuaꞌa yɨvɨ ni ka kendo jiin ya, ti sava i ka ndajnuꞌun siaꞌan:
―Tu ni saꞌa Juan jniñu ñaꞌnu nanu saꞌa chaa jaꞌa vijna, ko taka jnuꞌun ni kaꞌan da ja saꞌa chaa jaꞌa, ti kundixia nava ni kachi da ―ni ka kachi yɨvɨ un naa i.
42 Ti kuaꞌa yɨvɨ yukan ni ka kandixia i Jesús.
Ni nandoto Lázaro