11
Ni kuncha ɨɨn chaa ñuu Betania ja ni nani Lázaro, ni kuu da kuaꞌa María jiin Marta. Ti ni kuꞌu xaan da. María un kuu ña ni chiꞌi aceite perfume jaꞌa Jitoꞌyo, ti ni nasichi ña jiin ixi xini ña. Ti ñaꞌan un ni ka taji razón nuu Jesús, ja kachi:
―Taa, chaa mani xaan ni jiin, kuꞌu da vijna, ni kachi ña ―kachi muzu un.
Ni jini Jesús jnuꞌun un, ti ni kachi ya:
―Kuꞌu da ko va tu kuu da. Kuꞌu da chi siaꞌan ti sa kuni yɨvɨ nasa kuñaꞌnu ya ni taji ruꞌu, maa Seꞌe Yandios. Jiin kueꞌe jaꞌa ti stuu ri ja suni kuñaꞌnu ri ―ni kachi ya.
Mani Jesús jiin Marta, jiin kuꞌu ña, jiin Lázaro. Ti vasu siaꞌan, ko ni kendo ya uu ga kɨvɨ nuu kancha ya na ni niꞌin ya jnuꞌun ja kuꞌu da. Yukan ti sa ni kaꞌan ya jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya:
―Ñaꞌan na choꞌo, chi nandeokuñɨ yo ñuu Judea ―ni kachi ya.
Chaa ni ka skuaꞌa jiin ya ni ka kachi da:
―Maestro, ja jini ni ja yɨvɨ hebreo un ka kuni kuaꞌa i yuu sɨkɨ ni na ni kunde ni yukan, ti va kuaꞌa yɨvɨ un yuu sɨkɨ ni nu na jaa tuku ni yukan. ¿Ti kuni kiꞌin tuku ni yukan nu? ―ni ka kachi da.
Ti ni kachi Jesús nuu da naa da:
―Iyo uxi uu hora ɨɨn kɨvɨ ja na kuni ndaa yo na ichi kiꞌin yo. Ti nu saꞌa yo nanu ka saꞌa yɨvɨ ka jikonuu nduu, ja saꞌa yo jniñu vaꞌa, ti tu naa yo, chi ka jini ndaa yo na ichi kiꞌin yo.
10 Ko nu saꞌa yo nanu ka saꞌa yɨvɨ ka jikonuu nuu ñaa kuɨtɨ ja saꞌa yo jniñu ndevaꞌa, yukan na ti naa yo, chi tu jini ndaa yo na ichi kiꞌin yo ―ni kachi ya.
11 Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan ya siaꞌan, ti ni kachi ya:
―Amigo yo Lázaro ja ni kixi da, ti kiꞌin ri ja na naxndoto ri da ―ni kachi ya.
12 Yukan ti ni ka kaꞌan chaa ka skuaꞌa jiin ya:
―Taa, nu kixi da, ti ni jini yo ja nduvaꞌa da ―ni ka kachi da.
13 Ko so siaꞌan ni kaꞌan Jesús jiin da, chi ja ni jiꞌi Lázaro. Ko ka jani ini chaa ka skuaꞌa jiin ya ja so kixi ndixia da.
14 Ti sa ni kachi ndaa Jesús:
―Ja ni jiꞌi Lázaro. 15 Ti kusɨɨ ini ri ja tu ni kuncha ri yukan, chi siaꞌan na ti kandixia vaꞌa ra ruꞌu. Ñaꞌan na choꞌo ndeꞌe ndɨyɨ un ―ni kachi ya.
16 Yukan ti Tomás, chaa nani kuati un, ni kaꞌan da jiin uu ga chaa ka skuaꞌa jiin ya:
―Suni na choꞌo tu yoꞌo, nava na kuu yo jiin da ―ni kachi da.
17 Yukan ti ni jaa Jesús ñuu Betania. Ko ni ka jani yɨvɨ jnuꞌun nuu ya ja ja ni yaꞌa kuun kɨvɨ ja ñunduji Lázaro.
18 Ñuu un kendo yajni jiin ñuu Jerusalén, jika uu kilómetro sava. 19 Ti kuaꞌa jnaꞌan yɨvɨ hebreo ni ka kenda nuu kanchuku Marta jiin María ja kaꞌan ndee jiin jnaꞌan ña, ja siaꞌan ni jiꞌi kuaꞌa ña. 20 Yukan ti nu ni niꞌin Marta jnuꞌun ja vaji Jesús, ti ni kee ña kuan nujnaꞌan ña ya. Ti María ni kendo ña veꞌe. 21 Ni kachi Marta jiin Jesús:
―Taa, sa ti ni kuncha ni jaꞌa ti va tu kuu kuaꞌa na niku. 22 Ti vasu siaꞌan ko jini na ja taka ndo na kakan ni nuu Yandios, ti saꞌa ya ―ni kachi ña.
23 Ti ni kachi Jesús:
―Na ndoto kuaꞌa ra ―ni kachi ya.
24 Ti ni kachi Marta:
―Jini na ja nandoto da kɨvɨ na nandoto taka ndɨyɨ, undi kɨvɨ kaꞌnu ga ja saꞌa ndaa Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ ―ni kachi ña.
25 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Ruꞌu kuu ja naxndoto yɨvɨ ja na kuchaku i jiin Yandios. Nu kandixia i ruꞌu, ti vasu na kuu i ko nandoto i ja kuncha i jiin Yandios. 26 Yɨvɨ chaku ti nu kandixia i ruꞌu, jankɨvɨ ga kuu i, chi kuchaku i ja kuu saa ni. Ti roꞌo Marta, ¿kandixia ra jnuꞌun jaꞌa nu? ―ni kachi ya.
27 Ti ni kaꞌan Marta:
―Kandixia na, taa. Kandixia na ja maa ni kuu Cristo. Maa ni kuu Seꞌe Yandios, ja ni taji ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa ―ni kachi ña.
28 Siaꞌan ni kaꞌan Marta ti kuaꞌan ña. Kuan kana xeꞌe ña kuꞌu ña. Ni kachi ña jiin ña:
―Maa maestro ni chaa, ti kana ya roꞌo ―ni kachi ña.
29 Siaꞌan ni kachi ña ti yachi ni ndokuɨñɨ María ti kuaꞌan ni ña nuu ya. 30 Ti changa ga kɨvɨ Jesús ñuu un, chi ni kendo ya nu ni janujnaꞌan Marta ya. 31 Jnaꞌan ña hebreo ja kanchuku ini veꞌe jiin María, ja ka jaꞌa i jnuꞌun ndee ini maa ña. Ni ka jini i ja ni ndokuɨñɨ yachi ña kuaꞌan ña. Ni ka chindikun i ña, chi ka ndoꞌo ini i ja kuaꞌan ña nuu ñaña ndɨyɨ un kuaꞌan ndeꞌe ña. 32 Yukan ti ni jaa María nuu Jesús. Nu ni jini ña nuu ya, ti ni jakunjitɨ ña nuu ya. Ti ni kachi ña:
―Taa, sa ti ni kuncha ni jaꞌa ti va tu kuu kuaꞌa na niku ―ni kachi ña.
33 Ni jini Jesús ja ndeꞌe xaan ña jiin ja ka ndeꞌe xaan yɨvɨ hebreo un. Ja yukan ti so ni jakaꞌnu ini ya, chi ni kundaꞌu xaan ini ya nuu i.
34 Ni jikajnuꞌun ya maa ña:
―¿Nanu ni chunduji ra da nusa? ―ni kachi ya.
―Choꞌo ti kuni ni, taa ―ni kachi ña.
35 Nu ni jini Jesús yukan ni kukuiꞌya ini ya, ti ni ndeꞌe ya.
36 Ti yɨvɨ hebreo un ni ka kaꞌan jiin jnaꞌan i:
―Jandaa ndixia kuu ja mani xaan ni iyo da jiin ndɨyɨ un, chi suni kukuiꞌya ini da ―ni ka kachi i.
37 Ko sava i ni ka kachi:
―Ni saꞌa da tajna chaa ni kaku kuaa un. Ti va suni kuu saꞌa da ja tu kuu Lázaro niku ―ni ka kachi i.
38 Ti ni ndukuiꞌya tuku ini Jesús nu ni jaa ya nuu ñunduji Lázaro. Ɨɨn yau kava kuu, ti yukan ndiꞌyu ɨɨn yuu kaꞌnu.
39 Ni kachi Jesús nuu da naa da:
―Chajiyo yuu un naa ra ―ni kachi ya.
Marta, kuaꞌa ndɨyɨ yukan, ni kachi ña:
―Taa, va ja ni kuxiko xaan da, chi ja iyo kuun kɨvɨ ja ni jiꞌi da ―ni kachi ña.
40 Ko ni kachi Jesús jiin ña:
―Ni kachi ri ja nu kandixia ra, ti kuni ra ja kuñaꞌnu xaan Yandios jiin jniñu saꞌa ya ―ni kachi ya.
41 Yukan ti ni ka chajiyo da yuu ndiꞌyu yuꞌu yau ndɨyɨ un. Ti Jesús ni ndakoto ya ichi andɨvɨ, ti ni kachi ya:
―Tata na, nakuantaꞌu na nuu ni ja ni jinisoꞌo ni jnuꞌun kaꞌan na. 42 Ja jini na ja nɨnɨ chunsoꞌo ni jnuꞌun kaꞌan na, ko ni kachi na siaꞌan, chi kuni kaꞌan na jnuꞌun ndaa nuu yɨvɨ kaꞌiin jaꞌa, ti nava siaꞌan na kandixia i ja maa ni ni taji saña vaji na jiin jniñu jaꞌa ―ni kachi Jesús.
43 Ni ndɨꞌɨ ni jikantaꞌu ya, ti ni kanajiin koꞌo ya siaꞌan:
―¡Lázaro! ¡Ñaꞌan ti kenda! ―ni kachi ya.
44 Ti ni kenda Lázaro. Suku da saꞌma ndɨyɨ. Ndikun saꞌma ndaꞌa da jiin sɨꞌɨn da, ti suni suku ɨɨn saꞌma nuu da. Yukan ti ni kachi Jesús nuu yɨvɨ un:
―¡Ndaji da naa ra! Ti sia ra da na kiꞌin da ―ni kachi ya.
Ka ndajnuꞌun chaa hebreo ka kuñaꞌnu un nasa jnɨɨ da presu Jesús
(Mt. 26.1‑5; Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2)
45 Yɨvɨ hebreo ja ni ka jaꞌan veꞌe María, ni ka jini i jniñu ni saꞌa Jesús, ti kuaꞌa i ni ka kandixia ya. 46 Ko sava yɨvɨ un kuaꞌan i nuu ka ndututu chaa fariseo, ti ni ka jani i jnuꞌun jniñu ni saꞌa Jesús. 47 Yukan ti ni kachi sutu kuñaꞌnu ga un nuu chaa fariseo un naa da ja na ndututu taka chaa ka yɨꞌɨ jiin junta kaꞌnu nuu nación Israel. Nu ni ka ndututu da, ti ni kejaꞌa ka ndajnuꞌun da:
―¿Ndoo saꞌa yo vijna? Chi Jesús yukan, kuaꞌa jniñu ñaꞌnu saꞌa da. 48 Nu tu kasɨ yo yuꞌu da, ti va ndɨꞌɨ yɨvɨ kandixia i, ti kundikun i maa da. Jiin jnuꞌun kaꞌan da un ti chaa soldado ñuu Roma, ti xnaa da veñuꞌun kaꞌnu yo. Kaꞌni da yoꞌo jiin yɨvɨ ñuu yo. Yukan ti koo nundoꞌo sɨkɨ yo nu tu nakutu yachi ini yo nasa saꞌa yo jiin chaa un ―ni ka kachi da.
49 Ti kancha Caifás yukan, ja kuu da ɨɨn sutu kuñaꞌnu ga kuiya un, ti ni kachi da:
―Tu ka jini kuɨtɨ ra nasa saꞌa ra naa ra. 50 Va nu tu ka jini ra ja vaꞌa ga ja ɨɨn chaa na kuu ja kuu nuu nɨ ñuu, ti ansu ja kuu tendɨꞌɨ kuɨtɨ yo naa yo. Vaꞌa ga ja na kuu Jesús nava na nama yo maa yo jiin yɨvɨ ñuu yo ―ni kachi da.
51 Maa da kuu sutu kuñaꞌnu ga kuiya yukan. Ko tu jini da ja ansu sɨkɨ maa da ni kaꞌan da ja kachi da ja na kuu Jesús nava na ketaꞌu yɨvɨ nɨ ñuu hebreo.
52 Ko ansu sɨkɨ maa ɨɨn ni yɨvɨ hebreo kuu ya. Chi kuu ya ja kuu nɨ kaꞌnu yɨvɨ ñuyɨvɨ, nava siaꞌan na ti nastutu ndɨꞌɨ ya yɨvɨ ni ka kandixia Yandios, ti na nduu i ɨɨn ni ga yɨvɨ nuu ya, vasu jika xaan ni ka jichanuu i nuu kanchuku i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 53 Ja siaꞌan kuu ja undi kɨvɨ jña, chaa hebreo ka kunaꞌnu un ni ka kejaꞌa ka nduku da nasa kaꞌni da Jesús. 54 Ja yukan tukaa ni jikonuu Jesús nuu kaꞌiin chaa ka kuñaꞌnu un, chi ni kee ya ñuu Judea, ti kuaꞌan ya ɨɨn ñuu nani Efraín, nu iyo yajni ñuꞌun teꞌe un. Yukan ni kendo ya jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya.
55 Kuan kuyajni kɨvɨ viko pascua ka nasaꞌa yɨvɨ hebreo un, ja ka nukuꞌun ini i kɨvɨ na ni nama Yandios maa i ñuu Egipto na janaꞌan. Ja yukan kuaꞌa yɨvɨ ni ka jakoyo yachi ja ka nasandoo i maa i, ti na ndu ii yɨ nuu Yandios naa i.
56 Ti ka nanduku i Jesús ñuu Jerusalén yukan, ko tu ni ka naniꞌin i ya. Ni ka jakoyo i veñuꞌun kaꞌnu un, ti ni kejaꞌa ka ndajnuꞌun i jiin jnaꞌan i:
―¿Ndoo ndoꞌo ini ra? ¿Kii chaa un viko jaꞌa vijna xi tuu nu? ―ni ka kachi i.
57 Ti sutu ka kuñaꞌnu jiin chaa fariseo un, ni ka taji da jnuꞌun, ja nu ni ka jini yɨvɨ nuu kande Jesús, ti na kaxnuꞌu ni nuu da, nava na jnɨɨ da presu Jesús, ni ka kachi da naa da.
Ɨɨn ñaꞌan ni chiꞌi aceite perfume jaꞌa Jesús
(Mt. 26.6‑13; Mr. 14.3‑9)