14
Ti kuiya un ni kuu Herodes gobernador nuu ñuu Galilea. Ti ni niꞌin da jnuꞌun taka jniñu saꞌa Jesús. Ti ni kachi da jiin chaa ka kuu ndajaꞌa da un:
―Va nu suu Juan ja ni skuanducha un kuu, ti va ni nandoto. Ja yukan kuu ja kuu saꞌa taka jniñu ñaꞌnu un ―kachi da.
Vanuxia Herodes ni jnɨɨ da Juan, chaa ni skuanducha un, ni juꞌni da chaa jiin yoꞌo, ti ni chunde da chaa vekaa ja sɨkɨ Herodías, ñaꞌan ni kuu ñasɨꞌɨ ñani da Felipe. Chi Herodías ni jito uꞌu ña Juan un, vanuxia ni kachi da jiin Herodes:
―Tu vaꞌa ja kuncha ni jiin ña nanu ñasɨꞌɨ ni ―ni kachi da.
Ti kuni Herodes kaꞌni da Juan niku, ko yuꞌu da yɨvɨ naa i, chi ka kandixia i ja Juan kuu ɨɨn profeta ja kaꞌan jnuꞌun Yandios. Ko kɨvɨ ni nasaꞌa Herodes ɨɨn viko ja ni sinu tuku da ɨnga kuiya da, ti ni kee seꞌe sɨꞌɨ Herodías, ni jitajaꞌa ña nuu yɨvɨ ni ka jakoyo veꞌe da un, ti yukan ni kusɨɨ xaan ini Herodes. Ti ni chisojnuꞌun da nuu ñaꞌan lulu un ja kuaꞌa da vasu savaꞌani ga ndoo na kakan ña nuu da. Ti ñaꞌan lulu un ja ni ka ndajnuꞌun ña jiin nana ña, ti ni kachi ña jiin Herodes:
―Kuni na ja kuaꞌa ni xini Juan, chaa skuanducha un, nuu na ini ɨɨn koꞌo xita ―ni kachi ña.
Yukan ti ni kukuiꞌya xaan ini rey Herodes, ko vanuxia ja ni chisojnuꞌun da nuu ña, ti suni ni ka jinisoꞌo yɨvɨ kanchuku jiin da un. 10 Ja yukan kuu ja ni taꞌu da jniñu ja na kin kiꞌin da xini Juan naa da ini vekaa un. 11 Ni ka jan kiꞌin da xini Juan nuu ɨɨn koꞌo xita, ni ka jaꞌa da nuu ñaꞌan lulu un, ti ñaꞌan lulu un ni nakuaꞌa ña nuu nana ña.
12 Yukan sa ni ka jakoyo chaa ka jikonuu jiin Juan, ni ka nakiꞌin da yɨkɨ kuñu da, ti ni ka chunduji da chaa, ti sa ni ka jan kasjnuꞌun da nuu Jesús.
Ni jaꞌa Jesús ja ni yaji uꞌun mil yɨvɨ
(Mr. 6.30‑44; Lc. 9.10‑17; Jn. 6.1‑14)
13 Nu ni jini Jesús jnuꞌun nava ni jnaꞌan Juan un, ti ni kendo maa ɨɨn ni ya kuaꞌan ya jiin ɨɨn barco undi ɨnga nuu ni kunde maa ɨɨn ni ga ya. Ko ni ka jini yɨvɨ nanu kuaꞌan ya, ti ni ka kee i ñuu nuu kanchuku i, ti ni ka jika jaꞌa i kuankoyo i. 14 Nu ni kee Jesús ini barco un, ti ni jini ya ja, ja ni ka kututu yɨvɨ kaꞌiin i un, ti ni kundaꞌu ini ya yɨvɨ un, ti ni saꞌa ya tajna tɨjnɨ yɨvɨ ka kuꞌu ni jakoyo un. 15 Ko vanuxia ja kuan kuñaa, ti ni ka tuꞌva ndajaꞌa ya, ti ni ka kachi da jiin ya:
―Ja kuan ini, ti vaꞌa ga ja na taji ni yɨvɨ jaꞌa na kinkoyo i ñuu kaꞌiin yajni jaꞌa, ti na kuan i ja kaji i naa i ―ni ka kachi da.
16 Yukan ti ni kachi Jesús:
―Tu kinkoyo yɨvɨ jaꞌa. Kuaꞌa ma ra ja na kaji i naa i ―ni kachi ya.
17 Yukan ti ni ka kachi da jiin ya:
―Ko tukaa ga ndoo ka yɨndaꞌa na, chi uꞌun ni ga staa stila jiin uu chāká ni ga ka yɨndaꞌa na ―ni ka kachi da.
18 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da naa da:
―Kuaꞌa na kii nuu ri jaꞌa ―ni kachi ya.
19 Yukan ti ni taꞌu ya jniñu ja na nukoo i naa i nuu icha un. Ti ni kiꞌin ya ndɨ uꞌun staa stila un jiin uu chāká un, ni ndakoto ya andɨvɨ, ni nakuantaꞌu ya nuu Yandios. Ti ni saꞌa kuachi ya staa stila un, ti ni jaꞌa ya nuu ndajaꞌa ya ja na tejnaꞌan da nuu yɨvɨ un naa i. 20 Tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka yaji, nasa ni kundee maa i. Ti ni kendoso ga staa stila un ja ni ka nastutu da, uxi uu ga chika jiin pedasu un. 21 Ti yɨvɨ ni ka yaji un ni ka iyo yajni uꞌun mil chaa, ti sɨɨn kuu ñasɨꞌɨ jiin suchi kuachi.
Jika Jesús nuu lago Galilea
(Mr. 6.45‑52; Jn. 6.16‑21)
22 Yukan na ti ni kaꞌan Jesús jiin ndajaꞌa ya ja na kɨvɨkoyo da ini barco un, ti na kinkoyo da ɨnga yuꞌu lago Galilea un, ni kanxiaꞌu ya jiin yɨvɨ un naa i. 23 Nu ni ndɨꞌɨ ni kanxiaꞌu ya jiin yɨvɨ un, ti kuaꞌan ya xini ɨɨn yuku ja na kakantaꞌu maa ɨɨn ni ya nuu Yandios, ko nɨ kande maa ɨɨn ya yuku un, ti ni kuñaa. 24 Ti barco un ja kuaꞌan, kuu sava nuu nducha un. Yukan ti ni ndonda ɨɨn tachi sau nuu nducha un, ti ni kejaꞌa chindaꞌa barco un ya yukan. 25 Nu ja kuan kuyajni ka uni jañaꞌan, ti ni kuyajni Jesús nuu kuankoyo ndajaꞌa ya jiin barco un, jika ya kuaja ya nuu nducha un. 26 Nu ni ka jini da ja jika ya nuu nducha un, ni ka yuꞌu xaan da, ti ni ka kejaꞌa ka kanajiin da:
―¡Ɨɨn niꞌna kuu! ―kachi da naa da.
27 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da naa da:
―Chunde ini naa ra, koto yuꞌu ra chi maa ri kuu ―ni kachi ya.
28 Yukan sa ni kaꞌan Pedro, ti ni kachi da jiin ya:
―Jitoꞌyo, nu maa ni kuu, ti kachi ni ja na kuu kaka na nuu nducha jaꞌa, ti na jaa na nuu vaji ni ―ni kachi da.
29 Ti ni kachi Jesús:
―Ñaꞌan nusa ―ni kachi ya.
Yukan ti ni kuun Pedro nuu barco, ti ni kejaꞌa da jika da nuu nducha un, ti kuaꞌan da nuu vaji Jesús. 30 Ko nu ni jini da ja niꞌin ndita tachi, ni yuꞌu da ti ni kejaꞌa kekaꞌnu da chii nducha un, ti ni kanajiin koꞌo da:
―¡Jitoꞌyo, nama ni saña! ―ni kachi da.
31 Ti ni skaa Jesús ndaꞌa ya, ti ni jnɨɨ ya maa da, ti ni kachi ya jiin da:
―¿Tindoo tu ñukuu ini ra ruꞌu? ¿Xi tu kandixia ra nusa? ―ni kachi ya jiin da.
32 Ti nu ni ka ndɨvɨ da nuu barco un, ti ni kunaꞌiin tachi un.
33 Yukan na ti chaa kaꞌiin ini barco un, ni ka jakunjitɨ da nuu Jesús, ti ni ka kachi da:
―Jandaa kuɨtɨ kuu, ja Seꞌe Yandios kuu ni ―ni ka kachi da.
Saꞌa Jesús tajna yɨvɨ ñuu Genesaret
(Mr. 6.53‑56)
34 Nu ni ka jika da nuu lago Galilea un, ti ni ka jakoyo da ñuu Genesaret. 35 Ni ka nakuni yɨvɨ un Jesús, ti ni ka jachanuu i jnuꞌun nɨ tuꞌu ñuu un, ti ni ka yɨndaꞌa i taka yɨvɨ ka kuꞌu nuu ya. 36 Ti ni ka kandaꞌu i jiin ya ja na kuaꞌa ya vasu tɨꞌlɨ saꞌma ya na kueꞌe i, ti taka yɨvɨ ni ka kueꞌe saꞌma ya ni ka nduvaꞌa i.
Nchakuachi yo jiin jnuꞌun kaꞌan yo
(Mr. 7.1‑23)