15
Yukan ti ni ka tuꞌva sava chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun Israel, ja vekoyo da undi ñuu Jerusalén, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Ndoo jani ini ra ja tu ka siuku ndajaꞌa ra jiin jnuꞌun yɨvɨ janaꞌan, ja tu ka nandaꞌa da ti ka yee da staa? ―kachi da naa da.
Yukan ti ni jikajnuꞌun Jesús maa da naa da:
―¿Ti suni ndoo ka ndoꞌo ini ra ja ka xndoo ra jniñu taꞌu Yandios, ti ka siin ga ra jiin jnuꞌun nava vekoyo maa ra naa ra? Chi ni kachi Yandios: “Kuandatu nuu tata ra nuu nana ra.” Ti suni ni kachi ya: “Nu ɨɨn yɨvɨ na kaꞌan ndevaꞌa nuu tata i xi nuu nana i, vaꞌa ga ja na kuū i.” 5-6 Ti roꞌo naa ra, chi ka kaꞌan ra ja kuu kachi ɨɨn yɨvɨ jiin tata i xi jiin nana i: “Tukaa kuu chindee na niꞌin, chi taka ja ñavaꞌa na ja ni soko na nuu Yandios.” Ti savaꞌa ni ga yɨvɨ na kaꞌan siaꞌan jiin nana i xi jiin tata i, chi ndoꞌo ini i ja tukaa ga kuu chindee ra da naa da. Ja siaꞌan kuu ja roꞌo naa ra, tu ka chiñuꞌun ra jniñu taꞌu Yandios, chi suꞌva ni ka siin ra jiin jnuꞌun maa ra naa ra. Ko jiin jnuꞌun ra, ka stuu ra ja tu ka chiñuꞌun ra jnuꞌun Yandios. Ti ni kaꞌan ndaa profeta Isaías sɨkɨ ra na janaꞌan na ni kaꞌan da:
Ko yɨvɨ jaꞌa, so jiin yuꞌu i ka chiñuꞌun i ruꞌu,
ko añu i chi jika ka kuu ini i ka jito i ruꞌu.
Ti so ka xndaꞌu i ja ka kandixia ndaa i jnuꞌun Yandios,
chi ka siin i jiin jnuꞌun maa i, ti ka kaꞌan i ja ɨɨn ni kuu jiin jnuꞌun Yandios.
Siaꞌan ni chaa Isaías jnuꞌun Yandios ―ni kachi Jesús.
10 Yukan na ti ni kana ya xini yɨvɨ un, ti ni kachi ya:
―Chunsoꞌo ti chuun ini naa ra. 11 Ansu ja kɨvɨ yuꞌu yɨvɨ kuu ja saꞌa ja nchakuachi i, chi suꞌva ja kee yuꞌu i ja kaꞌan i un, yukan saꞌa ja nchakuachi i ―ni kachi Jesús.
12 Yukan ti ndajaꞌa ya un ni ka tuꞌva da nuu ya, ti ni ka kachi da:
―¿Jini ni ja chaa fariseo un ni ka kuu ika ini da, ni ka jinisoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan ni un? ―ni ka kachi da.
13 Ko ni kachi ya:
―Chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley Israel un ka kuu da nanu yukū ja tu ni xndee Tata ri Yandios, ya kancha andɨvɨ, ti jnuꞌun ya ja na kiꞌin nɨ jiin yoꞌo. 14 Sia, koto saꞌa r naa ra, chi yɨvɨ un ka kuu nanu ɨɨn chaa kuaa, chi ka jaꞌa da ichi kiꞌin ɨnga chaa kuaa. Chi nu ɨɨn chaa kuaa na kuaꞌa da ichi kiꞌin ɨnga chaa kuaa, ti ndɨnduu da nukoyo ini ɨɨn xaꞌva ―ni kachi Jesús.
15 Yukan na ti ni kachi Pedro jiin Jesús:
―Xndaku ni nuu yo ndoo kuni kaꞌan jnuꞌun un ―ni kachi da.
16 Ti ni kachi Jesús:
―¿Xi suni tu ka chaku ini tu roꞌo naa ra nu? 17 Tu ka chaku ini ra ja ɨɨn yɨvɨ tu nchakuachi i nuu ndeyu yaji i, chi ja yaji i kuaꞌan chii jitɨ i, ti ndenda kuaꞌan. 18 Ko ja kaña yuꞌu i, ja kaꞌan i un, chi undi ini añu i vaji, chi undi añu i ni ndoꞌo ñaa ini i, ti yukan kuu ja nchakuachi ga i jiin. 19 Chi undi añu i kuu nu vaji taka jnuꞌun kueꞌe ka ndoꞌo ini i. Ka kuni i kaꞌni ɨɨn ndɨyɨ. Ka kuni chaa un kusɨkɨnchaa jnaꞌan da i, xi kusɨkɨnchaa da ñakuachi. Ka kuni sakuiꞌna da, ka kuni xndaꞌu ñaꞌan da xi chakuachi da yɨvɨ. 20 Ti taka jnuꞌun un kuu ja saꞌa ja nchakuachi yɨvɨ naa i. Ko nu so ja tu siuku yo jnuꞌun janaꞌan ja tu nandaꞌa yo, ti kee yo staa, tu nchakuachi yo ―kachi Jesús.
Ɨɨn ñaꞌan sirofencia kandaꞌu ña jiin Jesús
(Mr. 7.24‑30)
21 Ni kee Jesús yukan, ti kuaꞌan ya ichi ñuu Tiro jiin ñuu Sidón. 22 Ti yukan kancha ɨɨn ñaꞌan ñuu Canaán, ni chaa ña nuu Jesús, ti kana koꞌo ña kaꞌan ña:
―¡Jitoꞌyo, niꞌin ja kuu ni seꞌe rey David na janaꞌan, kundaꞌu ini ni saña! Chi seꞌe sɨꞌɨ na jnaꞌan i ɨɨn tachi xaan, ti ndoꞌo xaan i jiin kueꞌe un ―ni kachi ña.
23 Ko Jesús, tu ni kaꞌan kuɨtɨ ya. Ti ni ka kachi ndajaꞌa ya jiin ya:
―Kaꞌan ni jiin ña na kiꞌin ña, chi kana koꞌo ña vaji ña ichi jata yo ―ni ka kachi da.
24 Yukan ti sa ni kaꞌan Jesús:
―Ni taji Yandios ruꞌu vaji ri, ja na nama ri yɨvɨ nación Israel, ja ni ka sana i ka jika i nanu rɨɨ ni skuita jitoꞌo tɨ ―kachi ya.
25 Ko ni tuꞌva ñaꞌan un undi nuu Jesús, ti ni kachi ña:
―Jitoꞌyo, chindee ni saña ―ni kachi ña.
26 Yukan ti ni kachi Jesús:
―Tu vaꞌa ja kenchaa yo staa yuꞌu seꞌe yo, ti kuaꞌa yo nuu ina ―ni kachi ya.
27 Ko ni kachi ñaꞌan un:
―Jandaa kaꞌan ni Jitoꞌyo, ko ina un chi ka nachii tɨ staa kuachi nukoyo yuꞌu mesa jitoꞌo tɨ ―ni kachi ña.
28 Yukan na ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Roꞌo ja kuu ra ñasɨꞌɨ, xaan vaꞌa ja ni kandixia ndaa ra ruꞌu, ti na kuu nava kuni ra ―ni kachi ya.
Ti yukan, ni nduvaꞌa ni seꞌe sɨꞌɨ ña un.
Ni saꞌa Jesús tajna yɨvɨ ka jnaꞌan tɨjnɨ nuu kueꞌe
29 Ni kee Jesús yukan, ti ni yaꞌa ya yuꞌu lago Galilea, ti ni kaa ya, kuaꞌan ya yuku un, ti yukan ni nukoo ya. 30 Ti kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ni jakoyo nuu kancha ya un, ni ka jakoyo i jiin yɨvɨ ni ka jnaꞌan kueꞌe jiyɨꞌɨ, yɨvɨ kuaa, yɨvɨ ñɨꞌɨn, suni yɨvɨ ja tu sɨꞌɨn xi tu ndaꞌa, jiin tɨjnɨ ga yɨvɨ ka jnaꞌan ɨnga kueꞌe, ni ka jakoyo i nuu Jesús. Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni saꞌa ya tajna i. 31 Yukan ti ni ka naa ini yɨvɨ un, chi ja kandokaꞌan yɨvɨ ñɨꞌɨn, ka ndoo kaka vaꞌa yɨvɨ ni ka jnaꞌan kueꞌe jiyɨꞌɨ, ka ndundijin nduchi yɨvɨ kuaa. Ti ka naa ini yɨvɨ un ja siaꞌan ni kuu, ti ni ka kejaꞌa ka nakanajaa i Yandios ja ndito ya yɨvɨ nación Israel, ti ni ka kaꞌan i:
―¡Vaꞌa xaan ini Tata yo Yandios, chi jito ya yɨvɨ nación Israel! ―ni ka kachi i.
Ni skaji Jesús viꞌi ga kuun mil yɨvɨ
(Mr. 8.1‑10)
32 Yukan ti ni kana Jesús ndajaꞌa ya, ti ni kachi ya jiin da naa da:
―Kundaꞌu ini ri yɨvɨ jaꞌa, chi ja ni kuu uni kɨvɨ kaꞌiin i jaꞌa jiin ri. Ti tundo kaji yɨ, ti tu kuni ri ja nataji ri siaꞌan ni, nukoyo i veꞌe i, chi sa sandau kuita i ichi nukoyo i ―ni kachi ya.
33 Yukan ti ni ka kachi ndajaꞌa ya un:
―¿Ti nanu niꞌin yo ja kaji yɨvɨ kuaꞌa jaꞌa ja tu naa veꞌe iyo nuu kaꞌiin yo jaꞌa? ―ni ka kachi da.
34 Ti ni jikajnuꞌun Jesús maa da naa da:
―¿Nasa ga staa stila ka ñavaꞌa ra naa ra? ―ni kachi ya.
Yukan ti ni ka kachi da:
―Uxia staa stila ti jaku ni ga chāká kuachi ―ni ka kachi da naa da.
35 Yukan na ti ni kachi Jesús ja na nukoo yɨvɨ un naa i. 36 Ni kiꞌin ya ndɨ uxia staa stila un jiin chāká kuachi un, ti ni nakuantaꞌu ya nuu Yandios. Ni sakuachi ya staa stila un, ti ni jaꞌa ya nuu ndajaꞌa ya, ti chaa un ni ka tejnaꞌan da nuu yɨvɨ naa i. 37 Tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka yee i undi ni ka chitu chii i. Ti ni kendoso ga staa stila un, ti ni ka nastutu tuku da uxia chika naꞌnu. 38 Ti yɨvɨ ni ka yee un ni ka iyo kuun mil chaa, ti sɨɨn kuu ñasɨꞌɨ jiin suchi kuachi. 39 Yukan ti sa ni kanxiaꞌu Jesús jiin yɨvɨ un, ti ni ndɨvɨ ya nuu barco, ti kuaꞌan ya ichi ndañuu Magdala.
Chaa fariseo jiin chaa saduceo ka jikan da ɨɨn jniñu ñaꞌnu
(Mr. 8.11‑13; Lc. 12.54‑56)