17
Nu iñu kɨvɨ ti kuaꞌan Jesús jiin Pedro, Jacobo, jiin Juan ñani Jacobo, ti ni ka kaa da xini ɨɨn yuku sukun ga. Ti yukan ni ka jini da ja ni nasama nuu ya. Ti taja ii nuu ya nanu ndikandii, ti saꞌma ya ni ndukɨyɨ xaan nanu nduva ndikandii. Ti yukan ni ka ndenda uu chaa ni ka kuñaꞌnu ga nuu nación Israel na janaꞌan ni nani Moisés, ti ɨnga chaa un ni kuu profeta Elías, ti ka ndajnuꞌun da jiin Jesús.
Yukan ti ni kachi Pedro jiin Jesús:
―Jitoꞌyo, xaan vaꞌa ja kaꞌiin yo jaꞌa. Nu kuni ni ti na saꞌa na uni veꞌe kuachi kunchuku yo, ɨɨn kuu ni, ɨnga na kuu Moisés, ti ɨnga na kuu Elías ―ni kachi da.
Nɨ kaꞌan ga Pedro siaꞌan, ti ni jakava ɨɨn viko nuꞌun xkɨyɨ sɨkɨ da naa da. Ti nuu viko un ni kaꞌan ɨɨn ndusu siaꞌan:
―Jaꞌa kuu Seꞌe ri ja kundaꞌu ini ri, ti kusɨɨ ini ri jiin. Ti chunsoꞌo jnuꞌun kaꞌan ya ―kachi.
Nu ni ka jinisoꞌo ndajaꞌa ya jnuꞌun un, ti ni ka jankava ndee da undi nuu ñuꞌun, chi ni ka yuꞌu xaan da. Yukan ti ni tuꞌva Jesús nuu da naa da, ni skanda ya da, ti ni kachi ya:
―Ndokuñɨ, koto ma yuꞌu ra naa ra ―ni kachi ya.
Ti ni ka ndeꞌe da, ko tukaa ga ndoo ni ka jini da, ni ɨɨn chaa un. Tukaa ga ndoo iyo, chi maa ɨɨn ni ga Jesús kandichi ya.
Ti nu ni ka nandee da xini yuku un kuankoyo da, ni taꞌu Jesús jniñu siaꞌan nuu da:
―Koto kani ra jnuꞌun nuu ni ɨɨn yɨvɨ ja siaꞌan ni ka jini ra, undi na jaa kɨvɨ na nandoto ruꞌu, ja kuu ri maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ ―kachi Jesús.
10 Yukan na ti ni ka jikajnuꞌun ndajaꞌa ya un maa ya, ti ni ka kachi da:
―¿Ti ndoo ka kaꞌan chaa ka xnaꞌan ley un, ja xnakan Elías chaa nu? ―kachi da naa da.
11 Ti ni kachi Jesús:
―Jandaa kuu ja xnaka Elías kii, ti satuꞌva da yɨvɨ naa i, 12 ko na kachi ri nuu ra ja, ja ni kii Elías, ko tu ni ka ndeꞌe da nuu da, chi ni ka saꞌa da nava ni ka kuu ini da jiin da. Ti ruꞌu, ja kuu ri maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, suni siaꞌan kondoꞌo ri ndaꞌa chaa un naa da ―ni kachi Jesús.
13 Yukan ti ni ka chaku ini ndajaꞌa un ja ni kaꞌan ya jnuꞌun Juan, chaa ni skuanducha un.
Saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa lulu jiꞌi yɨꞌɨ
(Mr. 9.14‑29; Lc. 9.37‑43)
14 Nu ni ka nchakoyo da nuu kaꞌiin uu ga ndajaꞌa jiin yɨvɨ kuaꞌa un, ti ɨɨn chaa un ni tuꞌva da nuu Jesús, ni jakunjitɨ da nuu ya, ti ni kachi da:
15 ―Jitoꞌyo, kundaꞌu ini ni nuu seꞌe yɨɨ na, chi jnaꞌan i kueꞌe jiꞌi yɨꞌɨ xaan tonto. Ti tɨjnɨ jinu nduva i nuu ñuꞌun, ti kana kava i ini nducha. 16 Ti jaꞌa yɨndaꞌa na i nuu ndajaꞌa ni, ko tu ka kujnuni ja saꞌa da jiin yɨ ―ni kachi da.
17 Ti ni kachi Jesús nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ un:
―Xaan ga tu ka kandixia ra jniñu saꞌa Yandios. Xaan ga niꞌin ini ra naa ra ja tu ka jandatu ra nuu Yandios. ¿Nasa ga ti sa kandixia ra naa ra, ja siaꞌan niꞌin ini ra? Ti ja ni kujnaꞌan ja ndoꞌo nene ri ja sɨkɨ roꞌo naa ra. Chaan ni chaa lulu jña, na kii da jaꞌa naa ra ―ni kachi Jesús.
18 Yukan ti ni nduxaan niꞌin ya nuu tachi xaan un, ti yukan ni kendava ni kuaꞌan. Ti yachi ni ni nduvaꞌa chaa lulu un. 19 Ko nu ni kuu nuu ga, ni ka jikajnuꞌun ndajaꞌa ya un maa ya:
―¿Ndoo tu ni kuu keniꞌin na tachi xaan un kiꞌin naa na? ―ni ka kachi da.
20 Ti ni kachi Jesús:
―Sɨkɨ ja tu ka iyo ni ini ra naa ra ja ka kandixia nɨ ini ra Yandios. Ti na kachi ndaa ri nuu ra naa ra, ja nu na kandixia ra Yandios, vasu ɨɨn tɨꞌlɨ, kuꞌva ɨɨn ndɨkɨn lulu, ti nu siaꞌan na, ti kachi ra jiin yuku jaꞌa: “Kuxio jaꞌa ti kuaꞌan undi yukan”, kachi ra jiin. Yukan ti kuxio kiꞌin. Ti nu siaꞌan na kandixia ra Yandios, ti taka ni ga kuu saꞌa ra, chi tu iyo ni ɨɨn jniñu ja kendo siaꞌan ni, nu nɨ ini yo na saꞌa yo. 21 Ko ɨɨn tachi xaan nanu siaꞌan, tu kendava kutɨ kiꞌin nu tu kakantaꞌu yo, ti koo ndicha ini yo ―ni kachi ya.
Ɨnga kɨvɨ ni kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya
(Mr. 9.30‑32; Lc. 9.43‑45)
22 Nɨ ka jikonuu Jesús jiin ndajaꞌa ya ñuu Galilea, ti kachi ya ja maa ya, ja kuu ya Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, iyo ɨɨn ndajaꞌa ya ja nakuaꞌa da ya nuu ndaꞌa chaa ka jito uꞌu ya. 23 Ti kaꞌni yɨvɨ un ya, ko nu uni kɨvɨ ti nandoto tuku ya. Nu ni ka jinisoꞌo ndajaꞌa ya jnuꞌun un, ti ni ka kukuiꞌya xaan ini da naa da.
Chaa ka kinyaꞌu puesto nuu veñuꞌun Israel
24 Nu ni jaa Jesús jiin ndajaꞌa ya ñuu Capernaum, ti ni ka jaꞌan chaa ka kinyaꞌu puesto nuu veñuꞌun kaꞌnu Israel un, ti ni ka jikajnuꞌun da Pedro siaꞌan:
―¿Tu chaꞌu maestro ra puesto da ja kuu nuu veñuꞌun yo nu? ―ni ka kachi da.
25 Yukan ti ni kachi Pedro:
―Kuu ―ni kachi da.
Yukan ti nu ni ndɨvɨ Pedro ini veꞌe. Ti xnakan maa ya ni kaꞌan, ti ni jikajnuꞌun ya Pedro:
―¿Nasa ndoꞌo ini ra, roꞌo Simón? ¿Nau nuu yɨvɨ kinyaꞌu chaa ka kuu rey nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, nuu yɨvɨ ñuu da xi nuu yɨvɨ ɨnga ñuu nu? ―ni kachi ya.
26 Ti ni kachi Pedro:
―Nuu yɨvɨ ɨnga ñuu ―ni kachi da.
Yukan ti ni kachi Jesús:
―Nusa, ti tu ka chaꞌu maa yɨvɨ ñuu da. 27 Ko ja nava tu kutɨ ini yɨvɨ naa i, kuaꞌan yuꞌu mar un, ti chunde ra yoꞌo jiin skanchu ra nuu nducha un, ti tava ra ɨɨn chāká ja kenda undi nuu un. Ti ndata yuꞌu tɨ, ti yukan niꞌin ra ɨɨn xuꞌun, ti chaꞌu ra nuu da ja kuu nuu maa ri, jiin ja kuu nuu maa ra ―ni kachi Jesús.
Nau kuu ja kuñaꞌnu ga
(Mr. 9.33‑37; Lc. 9.46‑48)