18
Ti yukan ni ka tuꞌva ndajaꞌa Jesús nuu ya, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Nau kuu ja kuñaꞌnu ga ja kuu nuu taꞌu Yandios jniñu nusa? ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kana Jesús ɨɨn suchi lulu, ni jani ya suchi un maꞌñu da naa da, ti ni kachi ya:
―Na kachi ndaa ri ja nu tu nakani ini ra naa ra, ja inijnuni ra na nduu vita ini ra nanu ɨɨn suchi lulu jaꞌa, ni tu ndɨvɨ kuɨtɨ ra ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Ja yukan kuu ja yɨvɨ ka kuñaꞌnu ga nuu taꞌu Yandios jniñu, ka kuu i nanu ɨɨn suchi lulu jaꞌa. Jiin jniñu ndiso ri na kachi ri ja nu na kundaꞌu ini ra ɨɨn suchi lulu siaꞌan, ti ja ni kuu ra ɨɨn yɨvɨ ni jantaꞌu ruꞌu ―ni kachi Jesús.
Ja saꞌa ja kunchakuachi yo
(Mr. 9.42‑48; Lc. 17.1‑2)
Siin Jesús ndaku ya, ti ni kachi ya:
―Ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan kundatu yɨvɨ nu na xndaꞌu i ɨɨn suchi lulu siaꞌan, ja tu kandixia i ruꞌu. Vaꞌa ga nu na kundikun sukun i jiin ɨɨn yoso molino, ti na kiꞌin i chii nducha lago un. Xaan ga ndaꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa ja jiin kuachi maa i ka nukoyo uu ga yɨvɨ nuu kuachi. Ti siaꞌan ka saꞌa i, ko na ndaꞌu ga yɨvɨ ka saꞌa siaꞌan. Ti nu iyo ɨɨn ja kuni saꞌa ja na kanakava ra nuu kuachi, nu ndaꞌa ra xi jaꞌa ra kuu ja kuni saꞌa un, kaꞌncha na kiꞌin. Chi vaꞌa ga nu kuꞌlu ra na najaa ra nuu taꞌu Yandios jniñu, ti ansu ja na najaa ndɨꞌɨ ra jiin jaꞌa ra jiin ndaꞌa ra, ti kiꞌin ra nuu infiernu. Ti nu nduchi ra kuu ja saꞌa ja na kanakava ra nuu kuachi, tava ti skaña ra na kiꞌin. Chi vaꞌa ga ja na najaa ra nuu taꞌu Yandios jniñu jiin ɨɨn ni nduchi ra, ti ansu ja najaa ra jiin ndɨnduu nduchi ra, ti kiꞌin ra nuu infiernu ―kachi ya.
Jnuꞌun ɨɨn rɨɨ, kɨtɨ ni sana
(Lc. 15.3‑7)
10 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Koto skexiko ra nuu ɨɨn ɨɨn suchi kuachi jaꞌa naa ra. Chi na kachi ri ja ángel maa i, kancha andɨvɨ ti ndito i suchi, ti kaꞌan i jaꞌa suchi un ja kuu nuu Yandios. 11 Chi na kachi ri ja ruꞌu, ja kuu ri maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ni chaa ri ja na nama ri taka yɨvɨ ni ka sana i ka jika i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa.
12 Na kachi ri ja nasa ka ndoꞌo ini ra sɨkɨ ɨɨn jnuꞌun jaꞌa. Nu ɨɨn chaa ñavaꞌa ɨɨn ciento rɨɨ, ti skuita da ɨɨn tɨ. ¿Xi tu xndoo da ndɨꞌɨ kuun xiko xiaꞌan kuun ga kɨtɨ un, ti kiꞌin nunduku da kɨtɨ ni sana un undi yuku un nu? 13 Ti nu ni naniꞌin da tɨ, ti jandaa kuu ja kusɨɨ xaan ga ini da jiin kɨtɨ un, ti ansu jiin ndɨ kuun xiko xiaꞌun kuun ga rɨɨ un. 14 Ti suni siaꞌan kuu nuu Tata ra Yandios ja kancha ya andɨvɨ, chi tu kuni ya ja na naa ni ɨɨn suchi kuachi siaꞌan ―ni kachi Jesús.
Nasa kuankaꞌnu ini yo nuu ñanijnaꞌan yo
(Lc. 17.3‑4)
15 Siin Jesús kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Nu na saꞌa ndevaꞌa ñani ra jiin ra, kuaꞌan maa ni ra ti ndajnuꞌun ra jiin da sɨkɨ ja ni saꞌa da un. Ti nu ni jantaꞌu da jnuꞌun kaꞌan ra ja ni nakuni da falta da, yukan na ti ja ni ndumani ra jiin da. 16 Ko nu tu jantaꞌu da jnuꞌun kaꞌan ra, ti kana ɨɨn xi uu ga yɨvɨ ja na kujiin yɨ jiin ra, nava jiin jnuꞌun kaꞌan uu xi uni ga testigo un, ti na ndundaa jnuꞌun un. 17 Ti nu tu chuꞌun soꞌo da nuu jnuꞌun ka kaꞌan testigo un, yukan na ti kasjnuꞌun nuu taka ga yɨvɨ ka kandixia un nu ka ndututu i ka skuaꞌa i. Ti nu suni tu ni jantaꞌu da jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ ni ka ndututu un, yukan na ti sia da na kiꞌin maa da, chi ni kuu da nanu yɨvɨ tu kandixia jnuꞌun Yandios, xi nanu chaa kinyaꞌu nuu puestuo ja ka sa ndevaꞌa da.
18 Na kachi ndaa ri ja taka ra ndajnuꞌun ra sɨkɨ ɨɨn falta siaꞌan, ti siaꞌan kendo undi nuu Yandios. 19 Suni na kachi ri ja nu vasu uu roꞌo naa ra na ndumani ini, ti kakantaꞌu ra nuu Tata ri Yandios, ya kancha andɨvɨ, ja kuu savaꞌa ni ga ndajniñu ka nandɨꞌɨ ra, ti kuaꞌa ya nuu ra. 20 Chi nu ni ka ndututu uu xi uni yɨvɨ ka chiñuꞌun i ruꞌu, ti ka ndakuniꞌin yɨ sɨvɨ ri, ti maꞌñu yɨvɨ un kancha maa ri ―ni kachi Jesús.
21 Yukan ti ni tuꞌva Pedro nuu ya, ti ni jikajnuꞌun da:
―Jitoꞌyo, ¿Nasa jinu kuu ja kuankaꞌnu ini na nuu ñanijnaꞌan na nu na saꞌa ndevaꞌa da jiin na nusa? ¿Xi undi uxia jinu nu? ―ni kachi da.
22 Ti ni kachi Jesús:
―Tu kachi ri ja uxia jinu, chi undi uni xiko uxi uxia jinu.
23 Ja siaꞌan kuu ja nuu taꞌu Yandios jniñu kuu nanu ɨɨn rey ja ni nanduku jnuꞌun da taka jniñu ka saꞌa muzu da. 24 Ni kejaꞌa sandoo da jniñu un. Ti ni jaa ɨɨn chaa tau ɨɨn millón pesu nuu da. 25 Ti tu ni kuu chunaa chaa un xuꞌun kuaꞌa un, chi tundo ñavaꞌa da. Yukan ti ni taꞌu jitoꞌo da un jniñu ja na kuyaꞌu da jiin ñasɨꞌɨ da nɨɨ jiin seꞌe da, jiin taka ja ñavaꞌa da, nava na ndenaa ja tau da un. 26 Ti chaa un ni jakunjitɨ da nuu jitoꞌo da, ti ni kaꞌan ndaꞌu da jiin da siaꞌan: “Niꞌin ja kuu ni jitoꞌo na, kundaꞌu ini ni saña, ti sakaꞌnu ini ni nuu na sa na chunaa ndɨꞌɨ na xuꞌun ni”, ni kachi da. 27 Ti rey un ni kundaꞌu ini da, ti ni jankaꞌnu ini nuu muzu da un, ti ni sia da chaa un kuaꞌan da.
28 Ko sa ni kenda muzu un kuaꞌan da, ti ni ndejnaꞌan da jiin ɨnga jnaꞌan muzu da nuu ka junukuachi da un, ti chaa un tau jaku ni xuꞌun nuu maa da. Ti ni jnɨɨ da sukun chaa un, ni kejaꞌa skuaꞌña da chaa, ti ni kachi da: “¡Chunaa ja tau ra nuu ri”! ―kachi da. 29 Ti ɨnga chaa un ni jakunjitɨ da nuu da, ti ni kaꞌan ndaꞌu da jiin da: “Kundatu kuee tɨꞌlɨ, ti na chunaa ndɨꞌɨ ri xuꞌun ra”, ni kachi da. 30 Ko maa chaa un tu ni kuni da. Ti ni kankuachi da, ti ni chunde da chaa un vekaa undi ni chunaa ndɨꞌɨ da ja tau da un.
31 Ko nu ni ka jini uu ga jnaꞌan muzu un ja siaꞌan ni kuu, ti ni ka naꞌnu xaan ini da, ti ni ka jaꞌan ka kasjnuꞌun da nuu jitoꞌo da taka nava ni kuu. 32 Yukan ti ni kana jitoꞌo un chaa ni saꞌa siaꞌan un, ti ni kachi da jiin da: “Roꞌo, chaa ka kuaꞌan ka vaji kuu ra. Ni jankaꞌnu ini ri nuu ra taka ja tau ra, chi ni kandaꞌu ra jiin ri. 33 Ti suni siaꞌan roꞌo kuankaꞌnu ini ra nuu jnaꞌan muzu ra un ni kuu, nanu ni jankaꞌnu ini ri nuu maa ra”, ni kachi da. 34 Yukan ti ni kɨtɨ xaan ini jitoꞌo da un, ti ni taꞌu da jniñu ja na kɨvɨ chaa un vekaa undi na chunaa da taka ja tau da un ―ni kachi Jesús.
35 Ti sandɨꞌɨ ni ga ni kachi Jesús:
―Ti suni siaꞌan saꞌa Tata ri Yandios jiin ra naa ra nu tu kuankaꞌnu ini ra naa ra nuu ñanijnaꞌan ra jiin ni ini ni añu ra, nu savaꞌa ni ga ja na saꞌa da jiin ra ―kachi ya.
Xndaku Jesús sɨkɨ jnuꞌun ka xndoo jnaꞌan
(Mt. 5.32‑32; Mr. 10.1‑12; Lc. 16.18)