19
Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan Jesús jnuꞌun un, ni kee ya ñuu Galilea, ti kuaꞌan ya ichi ñuu Judea ja kendo ichi nuu kaña ndikandii, nuu yucha Jordán. Kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka jaꞌan jiin Jesús, ti yukan ni saꞌa ya tajna yɨvɨ ka kuꞌu.
Yukan ti ni ka tuꞌva sava chaa fariseo nuu Jesús ja ka kuni skanakava da ya jiin ɨɨn jnuꞌun kaꞌan ya, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Kuu xndoo ɨɨn chaa ñasɨꞌɨ da nu savaꞌani ga sɨkɨ ndoo na kuu nu? ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kachi Jesús:
―¿Va tu ka skuaꞌa ra tutu Yandios naa ra, ja undi nuu ni saꞌa Yandios ɨɨn chaa jiin ɨɨn ñasɨꞌɨ nusa? Suni ni kachi ya: “Ja yukan kuu ja ɨɨn chaa nuu na niꞌin da ñasɨꞌɨ da, ti xndoo da tata da jiin nana da, ti ndɨnduu da ni ka nduu ɨɨn ni ga. Ja yukan kuu ja tukaa ga ka kuu da uu yɨvɨ, chi ni ka nduu da ɨɨn ni ga yɨvɨ”, kachi ya. Ja yukan kuu ja ɨɨn chaa, tu kuu saꞌa sɨɨn da ja ni chajnaꞌan Yandios ―ni kachi Jesús.
Yukan ti ni ka jikajnuꞌun tuku da:
―¿Ndoo ni kachi Moisés ja ɨɨn chaa, kuu xndoo da ñasɨꞌɨ da nu na ndokani da ɨɨn tutu, ti kuaꞌa da nuu ña ja ni ka kusɨɨn da nusa? ―ni ka kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Siaꞌan ni kuu, chi vanuxia ndee niꞌin ini ra naa ra. Ja yukan kuu ja ni jaꞌa Moisés jnuꞌun ja na xndoo ra ñasɨꞌɨ ra naa ra, ko undi nuu tu ni iyo siaꞌan. Na kachi ri nuu ra naa ra, ja nu ɨɨn chaa na xndoo da ñasɨꞌɨ da, ko nu tu ni kanakava ña jiin ɨnga chaa, ti nandaꞌa da jiin ɨnga ña, suni ni nchakuachi da, chi ja ni yɨsɨkɨnchaa da ñasɨꞌɨ da undi nuu. Ti suni nu ɨɨn chaa na nandaꞌa jiin ɨɨn ñasɨꞌɨ ni kendo, suni ni nchakuachi da ―kachi Jesús.
10 Yukan ti ni ka kachi ndajaꞌa ya:
―Ti nu siaꞌan kuu jiin chaa un naa da ja nu na nandaꞌa da jiin ɨɨn ñasɨꞌɨ, ti iyo vaꞌa ga nu tu nandaꞌa da ―ni ka kachi da.
11 Ti ni kachi Jesús tuku:
―Ansu tendɨꞌɨ yɨvɨ ka chaku ini jnuꞌun un, chi nɨnɨ yɨvɨ ni jaꞌa Yandios inijnuni, yukan ni kuu ja ka chaku ini. 12 Iyo tɨjnɨ nuu jnuꞌun ja jasɨ ja tu kuu nandaꞌa ɨɨn chaa. Iyo chaa sa vaji da undi chii nana da ja tu kuu kunchaka da ñasɨꞌɨ. Ti ka iyo sava chaa ja ni ka kuu tajna da nava tu kuu kunchaka da ñasɨꞌɨ. Ti ka iyo sava ga chaa ka kendo siaꞌan ni, sɨkɨ ja ka ñukuu ini da siuku da nava taꞌu Yandios jniñu. Nau roꞌo ka kuni kuantaꞌu jnuꞌun jaꞌa, ti kuantaꞌu ra naa ra ―ni kachi Jesús.
Jesús jiin suchi kuachi
(Mr. 10.13‑16: Lc. 18.15‑17)
13 Yukan na ti sava yɨvɨ un ni ka janchaka i tɨjnɨ suchi kuachi nuu Jesús ja na chuxndee ya ndaꞌa ya xini i, ti na kakantaꞌu ya ja kuu suchi kuachi un nuu Yandios. Ko ndajaꞌa ya ni ka nduxaan da jiin chaa vekoyo jiin suchi kuachi un. 14 Yukan ti ni kachi Jesús:
―Sia naa ra na kikoyo i nuu ri, ti tu kasɨ ra naa ra. Chi taka yɨvɨ ka kuni kɨvɨ ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i, ti kuni ja na kɨvɨ i nanu suchi kuachi jaꞌa ―ni kachi ya.
15 Yukan ti ni chuxndee ya ndaꞌa ya xini suchi kuachi un ja na koto ndaꞌu Yandios maa i naa i. Yukan na ti ni kee ya kuaꞌan ya.
Nava ni jnaꞌan ɨɨn chaa riku
(Mr. 10.17‑31; Lc. 18.18‑30)
16 Ti yukan ni jaꞌan ɨɨn chaa riku nuu kande Jesús, ni jikajnuꞌun da ya, ti ni kachi da:
―Chaa vaꞌa kuu ni, maestro. Ti kachi ni, ¿naa jniñu vaꞌa saꞌa na ti nava niꞌin taꞌu na ja na kuchaku na ja kuu saa ni? ―kachi da.
17 Ti ni kachi ya jiin da:
―¿Ndoo kaꞌan ra ja chaa vaꞌa kuu ri, ti tu ni ɨɨn chaa vaꞌa iyo, chi maa ɨɨn ni Yandios? Ko nu kuni ra ja na niꞌin taꞌu ra, ti kuandatu taka jniñu taꞌu Yandios ―ni kachi ya.
18 Ti ni kachi chaa un:
―¿Nau ja kuu nusa? ―kachi da.
Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Tu kaꞌni ra ndɨyɨ, tu xndaꞌu ra ñasɨꞌɨ, tu sakuiꞌna ra, tu chakuachi ra yɨvɨ, 19 kuandatu nuu tata ra nuu nana ra, ti kundaꞌu ini ñanijnaꞌan ra nanu kundaꞌu ini ra nuu maa ra ―ni kachi ya.
20 Ti ni kachi chaa un:
―Ja ni ndɨꞌɨ un ni siuku na undi lulu na, ¿Ti ndoo kumani ga nusa? ―ni kachi da.
21 Ti ni kachi tuku Jesús:
―Nu kuni ra ja na kendo vaꞌa ra, kuaꞌan ti xiko ra taka ja ñavaꞌa ra, ti kuaꞌa nuu yɨvɨ ndaꞌu naa i. Yukan na ti na kuaꞌa Yandios taꞌu ra iyo andɨvɨ. Yukan na ti sa kii ra na choꞌo ―kachi ya.
22 Nu ni jinisoꞌo chaa un ja siaꞌan ni kachi Jesús, ni kukuiꞌya xaan ini da ti kuaꞌan da, chi vanuxia chaa riku xaan kuu da.
23 Yukan na ti ni kachi Jesús jiin ndajaꞌa ya:
―Jandaa na kachi ri nuu ra naa ra, ja yɨɨ xaan kaa ja kuu ɨɨn chaa riku ja na xndoo da ichi maa da, ti kɨvɨ da ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu da. 24 Na kachi tuku ri ja va yachi ga yaꞌa ɨɨn camellu yau ɨɨn yɨkɨ tɨkuɨ, ti ansu ja najaa ɨɨn chaa riku nuu taꞌu Yandios jniñu. 25 Nu ni ka jinisoꞌo ndajaꞌa ya jnuꞌun un, so ni ka naa ini da, ti ka jikajnuꞌun jnaꞌan da:
―¿Nau kuu ja nanitaꞌu nusa? ―kachi da naa da.
26 Ni ndeꞌe Jesús nuu da naa da, ti ni kachi ya:
―Ni ɨɨn yɨvɨ tu kuu saꞌa un, ko Yandios, chi taka ni, ja kuu saꞌa ya ―ni kachi ya.
27 Yukan ti ni kachi Pedro jiin ya:
―Jitoꞌyo, saña naa na, ni ka xndoo na taka ja ka ñavaꞌa na ti vekoyo na jiin ni, ¿ti ndoo niꞌin na nusa? ―kachi da.
28 Ti ni kachi Jesús:
―Jandaa na kachi ri nuu ra naa ra, ja nu na jaa kɨvɨ ja ndujaa ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ, ti nduñaꞌnu roꞌo naa ra. Ti ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, nduñaꞌnu xaan ga ri, ti nukoo ri andɨvɨ nuu xndichi ri tendɨꞌɨ kuɨtɨ yɨvɨ naa i. Ti taka roꞌo ja ka kuu ra ndajaꞌa ri, suni nduñaꞌnu ra, ti nukoo ra nuu uxi uu teyu ka kuñaꞌnu. Ti yukan xndichi ra nuu ndɨ uxi uu familia ja ni ka nakaya nuu nación Israel. 29 Ti taka yɨvɨ ni ka xndoo veꞌe ñani, xi kuaꞌa, tata xi nana, ñasɨꞌɨ xi seꞌe da, ja ka kuni kɨvɨ i ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i, ti naniꞌin i viꞌi ga ja kuu taka ja ni ka xndoo i un. Ti nanitaꞌu i nuu Yandios ja na kuchaku i ja kuu saa ni. 30 Ko kuaꞌa yɨvɨ ka kunuu un vijna, ti yɨvɨ un ndundaꞌu ga i ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Ti kuaꞌa yɨvɨ ndaꞌu ja tu ka kuñaꞌnu vijna, ti yɨvɨ un kuu ja nduñaꞌnu ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu ―kachi Jesús.
Jnuꞌun chaa ka saꞌa jniñu