15
Ko yoꞌo naa yo ja tu ndoꞌo uu ini yo sɨkɨ ndeyu yaji yo, ti iyo ja chindee yo nuu taka ñani yo ja ka ndoꞌo uu ini i. Chindee yo nuu i ja tu kaji yo ndeyu ja tu kuvaꞌa ini ñani un, chi viꞌi ga na kundaꞌu ini yo ñanijnaꞌan yo ansu nuu maa yo. Taka yo na kusɨɨ ini jiin ñanijnaꞌan yo ja suni kandixia i Cristo. Ti siaꞌan na kendo vaꞌa i, ti suni kuaꞌa yo jnundee ini nuu i. Na saꞌa yo ja kusɨɨ ini ñani jnaꞌan yo, chi jandaa ndixia ja tu ni saꞌa Cristo nava ni kusɨɨ ini maa ya, chi suꞌva ni saꞌa ya nasa ni kusɨɨ ini maa Tata ya, chi siukan yoso nuu tutu ii: “Taka jnuꞌun kueꞌe ni ka kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ ni, ti ni jinu jnuꞌun un sɨkɨ na”, ni kachi Cristo jiin Tata ya. Chi taka jnuꞌun ja ni jankoso nuu tutu ii undi najanaꞌan, ni jankoso ja na xnaꞌan nuu yoꞌo ja tu xndiꞌi ini yo kaka yo nuu ichi Yandios, ja na niꞌin yo jnundee ini nuu jnuꞌun un. Siukan kuñukuu ini yo ja niꞌin yo taka ja vaꞌa ja kuaꞌa ya nuu yo. Jandaa ndixia saꞌa ya ja tu xndiꞌi ini yo, ti jaꞌa ya jnundee ini nuu yo. Ti ruꞌu Pablo, ñukuu xaan ini ri ja saꞌa ya ja na koo ɨɨn nuu ini taka ra naa ra, chi siaꞌan kuni Cristo Jesús ja nɨnɨ nuu maa ya ka siuku ra. Nava ɨɨn nuu na kava ini taka ra naa ra nu ni ka ndututu ra, ti ɨɨn ni ndusu na koo yuꞌu ra ja ka chiñuꞌun ra maa Tata yo Yandios kuñaꞌnu, ja kuu ya Tata Jitoꞌyo Cristo Jesús.
Ja yukan na kachi ri ja kuantaꞌu ra taka jnaꞌan ra nanu ni jantaꞌu Cristo Jesús yoꞌo naa yo, ja jiin yukan ni jaꞌa ya jandaa ja kuñaꞌnu xaan ga Tata yo Yandios. Ti suni na kachi ri ja ni kiji Cristo nuu ñuyɨvɨ yo ja ni junukuachi ya nuu yɨvɨ hebreo, ja ni xnaꞌan ndoo ya jnuꞌun Yandios nuu i naa i, nava na kundaa taka jnuꞌun ni keyuꞌu ya ja ni chisojnuꞌun ya nuu taka tata najanaꞌan nación Israel. Ti siukan ni xnaꞌan kaji Cristo Jesús ja ni siuku ndaa Yandios taka ja ni chisojnuꞌun ya nuu i. Ti suni ni kiji Cristo nava yɨvɨ taka ga nación ja tu jaꞌi kunisoꞌo i jnuꞌun ya, kanajaa i ya ti kachi i ja kuñaꞌnu ya, chi ni kundaꞌu ini ya nuu i, nava kaꞌan nuu tutu ii:
Nusa ti kaꞌan na jiin yɨvɨ taka ga nación ja maa ni kuñaꞌnu ga,
ti kata na yaa ii ja chiñuꞌun na niꞌin.
10 Chi siaꞌan kaꞌan tuku nuu tutu ii:
Taka roꞌo, yɨvɨ taka ga nación, ɨɨn nuu na kusɨɨ ini ra jiin taka ga yɨvɨ ni nakaji maa ya.
11 Ti kaꞌan tutu ii tuku:
Taka roꞌo yɨvɨ taka nación, kaꞌan ra ja kuñaꞌnu ga Jitoꞌyo Yandios.
Ti taka roꞌo, yɨvɨ taka ñuu, suni kaꞌan ra ja kuñaꞌnu ga ya.
12 Ti suni profeta najanaꞌan Isaías ni chaa da nuu tutu:
Chii tata Isaí kiji ɨɨn ja kuñaꞌnu.
Ti taꞌu jniñu nuu yɨvɨ taka ga nación.
Ti yɨvɨ taka nación na kandixia ndaa i maa ya, chi kundio ini i ja kuaꞌa ya taꞌu nuu i naa i.
Kachi tutu.
13 Saꞌa ndixia Yandios ja kandixia ndaa yo Cristo, ti ndiyo ini yo ja niꞌin yo taꞌu nuu ya. Yukan jikan ri nuu ya ja maa Yandios na saꞌa ya ja na kosɨɨ ini taka ra, jiin ja na kondee ini ra. Chi sɨkɨ yukan kandixia ra maa ya, ti siaꞌan kuñukuu ini ra ja niꞌin ra taka ja vaꞌa ja kuaꞌa ya nuu ra. Chi maa Espíritu Santo saꞌa jniñu un.
Pablo ni nakani da jnuꞌun Cristo
14 Ñani ri naa ra, ruꞌu Pablo, kandixia ndaa ri ja maa ra naa ra ka ndiyo ini ra ja saꞌa ra mani jniñu vaꞌa, ti suni ka chaku vaꞌa ini ra taka jniñu vaꞌa ja kuni Yandios. Ti kandixia ndaa ri ja vaꞌa ka xndaku nuu jnaꞌan ra, ja nu iyo ɨɨn ra ja tu jandatu jnuꞌun Yandios, ti ɨnga ra xndaku niꞌin undi na kɨvɨ ini da nasa kuni kaꞌan jnuꞌun ya sɨkɨ jniñu un. 15 Ni jani ini ri ja chaa ri tutu jaꞌa ja kaꞌan kaji ri jiin ɨɨn ɨɨn ra, nava na chaku kaji ga ini ra taka jnuꞌun jaꞌa. Ti siukan saꞌa ri sɨkɨ ja vaꞌa ini Yandios ja ni tatu ya ruꞌu jiin jniñu jaꞌa. 16 Chi ni nakaji ya ruꞌu ja kunukuachi ri nuu Cristo Jesús, ja na kaꞌan ri jnuꞌun ya nuu yɨvɨ taka ga nación ja tu jaꞌi kuni i jnuꞌun ya. Siaꞌan saꞌa ri nava yɨvɨ taka ga nación na nakuni i nuu Yandios, nanu ja soko ri maa i nuu ya, ti kuantaꞌu ya i, chi maa Espíritu Santo saꞌa ja na koo ndoo na koo ii yɨ nuu ya.
17 Nusa ti ni tatu ya ruꞌu jiin jniñu jaꞌa, ti kusɨɨ ini ri ja vaꞌa saꞌa ya jiin jniñu saꞌa ri, ja kaꞌan ri jnuꞌun vaꞌa Yandios sɨkɨ Cristo Jesús. 18 Yukan tu kaꞌan vixi ri sɨkɨ jniñu ni saꞌa ri, chi kaꞌan ri maa jnuꞌun nasa ni jajniñu Cristo ruꞌu, ja kaꞌan ri jnuꞌun ya nuu yɨvɨ taka ga nación. Chi jiin jniñu saꞌa ri ti jiin jnuꞌun kaꞌan ri, ni saꞌa ya ja ni ka jandatu i nuu ya. 19 Ti ni saꞌa ri tɨjnɨ jniñu ñaꞌnu ja xnaꞌan ja kuñaꞌnu ya, chi yukan ni kuu maa jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Espíritu Santo jiin ri. Ti siaꞌan ni kaꞌan ri jnuꞌun vaꞌa Yandios sɨkɨ Cristo nuu yɨvɨ taka ñuu. Ni kejaꞌa ri undi Jerusalén, ti ni ndekava ri taka ñuu jiin undi taka ndaꞌa ñuu Ilírico. 20 Yukan ni jitu ndiꞌi ini ri ni jani ri jnuꞌun vaꞌa Yandios sɨkɨ Cristo Jesús nuu taka ñuu, nuu yɨvɨ ja changa ga kunisoꞌo i jnuꞌun Cristo, chi ruꞌu tu ni jaꞌan kani ri jnuꞌun nuu taka yɨvɨ ja ja ni ka jinisoꞌo jnuꞌun ja ni ka kaꞌan taka ga chaa. 21 Suꞌva ni saꞌa ri nava kaꞌan nuu tutu ii:
Taka yɨvɨ ja jankɨvɨ ni kiji jnuꞌun ya nuu i, vijna ti na kunisoꞌo i jnuꞌun ya.
Ti taka yɨvɨ ja tu jaꞌi kuni kuɨtɨ i jnuꞌun ya, vijna ti chaku vaꞌa ini i jnuꞌun ya.
Ndoꞌo ini Pablo ja kiꞌin da ñuu Roma
22 Ja yukan, sɨkɨ jniñu saꞌa ri jaꞌa, ja jani ri jnuꞌun ya taka ñuu, ti tu kuu ja jaa ri nuu kanchuku ra naa ra. Vasu tɨjnɨ jinu ni ndoꞌo ini ri ja jaa ri. 23 Ko vijna chi ja ni ndekava ri jiin jniñu nuu nɨ kaꞌnu ndaꞌa ñuu jaꞌa, ti vanuxia ni kuu kuiya ja ndio ini ri jaa ri nuu kanchuku ra. 24 Ja yukan ndoꞌo ini ri yaꞌa ri nuu kanchuku ra ichi kiꞌin ri nuu España. Ti kusɨɨ ini ri nu ja ni ka kanxiaꞌu yo. Yukan ti chindee ra ruꞌu naa ra ja kuu ichi kiꞌin ri yukan.
25 Ko vijna chi kiꞌin ri ñuu Jerusalén, ti kundaꞌa ri jaku xuꞌun ja kuu taka ñani yo kanchuku yukan. 26 Chi ñani yo ja ka kandixia ini ñuu Macedonia jiin ñani ka kandixia ñuu Acaya, ni ka kueko i jaku xuꞌun ja kiꞌin nuu taka ñani ka jnaꞌan nundoꞌo ñuu Jerusalén. 27 Chi taka i ni kusɨɨ ini ja ni ka kueco i xuꞌun. Ti iyo vaꞌa yukan, chi taka maa i ja kuu yɨvɨ taka ga nación, ti ndixia ja ka chindee vaꞌa i yɨvɨ hebreo yukan. Chi ja sɨkɨ yɨvɨ hebreo ti ni ka niꞌin i jnuꞌun Yandios ja ka kuu i yɨvɨ ɨnga nación. Ja yukan kanuu na chindee i yɨvɨ hebreo ja ka kandixia, chi ka nandɨꞌɨ i ja kuchaku i. 28 Ko nu ni sino ri jniñu jaꞌa ja kin siaꞌa ri xuꞌun nuu i, yukan ti kee ri kuaja ri nuu kanchuku ra, ti sa yaꞌa ri kiꞌin ri España. 29 Ti jini vaꞌa ri ja nu na chaa ri nuu kanchuku ra, ti taka yo na niꞌin jnundee ini sɨkɨ ja ka yɨꞌɨ yo jiin Cristo Jesús.
30 Ñani naa ra, kaꞌan ndaꞌu ri jiin taka ra ja na chindee chituu ra ruꞌu, ti kakantaꞌu ra jaꞌa ri nuu Yandios sɨkɨ jniñu ja nduku ndee ri jiin. Yukan saꞌa ra sɨkɨ ja ka kandixia yo Jitoꞌyo Cristo Jesús, jiin sɨkɨ ja kundaꞌu ini Espíritu Santo yoꞌo. 31 Ti kakantaꞌu ra ja na kaku ri nuu ndaꞌa taka chaa tu ka kandixia ja kanchuku ini ñuu Judea. Ti suni kakantaꞌu ra ja na kusɨɨ ini taka ñani kanchuku Jerusalén ja kin siaꞌa ri xuꞌun jaꞌa ja kuu da naa da. 32 Nusa ti nu kuni Yandios ti kuaja ri nuu kanchuku ra naa ra, ti na kusɨɨ xaan ini yo naa yo, ti na niꞌin ri jnundee ini nu kancha ri jiin ra. 33 Ti jikantaꞌu ri ja Yandios na kuaꞌa ya jnuꞌun vaꞌa ini yo, ja kancha ya jiin taka ra naa ra. Ti siaꞌan na koo.
Jnuꞌun ka kanxiaꞌu da