16
Ti vijna, ruꞌu Pablo, kaꞌan ri jiin taka ra ja na chindee ra kuaꞌa yo Febe, chi maa ña kuu ñaꞌan ja junukuachi nuu yɨvɨ ka kandixia ñuu Cencrea. Kuantaꞌu vaꞌa ña naa ra, chi suni yɨꞌɨ ña jiin Jitoꞌyo, chi kanuu ja siaꞌan na saꞌa taka yɨvɨ ka kandixia. Ti chindee ra ña jiin savaꞌa ni ga ja nandɨꞌɨ ña, chi ni chindee ndixia ña kuaꞌa yɨvɨ, ti suni undi ruꞌu ni chindee ña. Kanxiaꞌu ra jiin Priscila jiin Aquila ja kuu ruꞌu ti na sa ndee ini ndɨnduu da, chi ndɨnduu da ni ka chindee ruꞌu sɨkɨ jniñu Cristo Jesús. Chi nu ni jnaꞌan ri nundoꞌo ja jaku ni ga ti kuū ri niku, ti ndɨnduu da ni ka nama ruꞌu, ti tu ni jitu ini da vasu na kuū da niku. Ja yukan nakuantaꞌu ri nuu ndɨnduu da, ti ansu nɨnɨ ruꞌu, chi suni taka chaa ja ka kandixia maꞌñu taka ga nación.
Suni kanxiaꞌu ra nuu taka yɨvɨ ka kandixia ja ka ndututu i ini veꞌe Priscila jiin Aquila ja na sandee ini da. Suni kanxiaꞌu ra nuu amigo ri Epeneto ja na sandee ini da. Chi maa da kuu ja ni kandixia undi nuu jnuꞌun Cristo nuu ndaꞌa ñuu Acaya. Suni kanxiaꞌu ra ja na sandee ini María, ñaꞌan ja ni sajniñu xaan nuu ra naa ra ja ni junukuachi ña nuu roꞌo naa ra. Suni kanxiaꞌu ra ja na sandee ini Andrónico jiin Junias, ndɨnduu chaa ja kuu jnaꞌan ri, ja ni kuꞌiin ri jiin da vekaa. Ti taka apóstol ka jaꞌa da yɨñuꞌun nuu ndɨnduu chaa un, chi xnakan da ni ka kandixia Cristo ja kuu maa ri.
Ti kanxiaꞌu ra nuu Amplias ja na sandee ini da, chaa mani ri jiin, chi kandixia ndaa da Jitoꞌyo. Kanxiaꞌu ra nuu Urbano ja na sandee ini da, ja chindee jnaꞌan da jiin yo sɨkɨ jniñu Cristo Jesús. Ti suni nuu Estaquis, chaa mani ri jiin. 10 Kanxiaꞌu ra nu Apeles ja na sandee ini da, chaa ja ni stuu da ja jika ndaa da nuu ichi Yandios. Suni kanxiaꞌu ra nuu yɨvɨ veꞌe Aristóbulo, ja na sandee ini da naa da. 11 Kanxiaꞌu nuu Herodión, chaa kuu jnaꞌan jiin ri ja na sandee ini da. Ti suni siaꞌa kaꞌan ra jiin yɨvɨ veꞌe Narciso, ja ka kandixia i maa Jitoꞌyo. 12 Kanxiaꞌu ja na sandee ini Trifena jiin Trifosa, ndɨnduu ñaꞌan ja sajniñu xaan sɨkɨ jnuꞌun Jitoꞌyo. Ti suni kanxiaꞌu ra ja na sandee ini Pérsida, kuaꞌa yo ja mani yo jiin, chi suni ni sajniñu xaan ña sɨkɨ jnuꞌun Jitoꞌyo. 13 Kanxiaꞌu ra ja na sandee xaan ini Rufo, chaa ka jini yɨvɨ ja vaꞌa xaan sajniñu ja kuu nuu Jitoꞌyo. Ti suni siaꞌan kaꞌan ra jiin nana da, chi maa ña ni jito ruꞌu, ti saꞌa ri nanu ja nana ri kuu ña. 14 Kanxiaꞌu ja na sandee ini Asíncrito jiin Flegonte jiin Hermas jiin Patrobas jiin Hermes jiin taka ga ñani yo ja ka iyo jiin da yukan. 15 Ti suni siaꞌan Filólogo jiin Julia jiin Nereo jiin kuaꞌa da, suni Olimpas, jiin taka ga ñani ka kandixia yukan, ja na sandee ini taka da naa da.
16 Ti yɨñuꞌun xaan kanxiaꞌu jiin jnaꞌan ra ja ka ndututu ra, ti teyuꞌu ra nuu da. Taka yɨvɨ ka kandixia Cristo Jesús ka kanxiaꞌu i ja na sandee ini ra naa ra.
17 Ti kaꞌan ndaꞌu ri nuu ra ñani, ja koto ra maa ra nuu yɨvɨ ja ka nduku nasa sasɨɨn jnaꞌan jiin jnuꞌun ja tu yɨꞌɨ jiin taka ja ni ka kutuꞌva ra. Ti kuxio ra nuu yɨvɨ un nu siaꞌan ka saꞌa da, 18 chi yɨvɨ un tu saꞌa da jniñu ja kuni maa Jitoꞌyo Cristo Jesús, chi maa ni jniñu ja kuni maa da. Chi vixi xaan yuꞌu da ka kaꞌan da, ti yukan ka xndaꞌu da nuu yɨvɨ ja tu jaꞌi kuni vaꞌa da jnuꞌun ndaa ti ka kandixia da un. 19 Ti taka roꞌo, chi ka jini vaꞌa yɨvɨ naa i ja ka kandixia vaꞌa ra ti ka jandatu ra nuu ya, ti ja sɨkɨ yukan kusɨɨ ini ri. Ti kuni ri ja vaꞌa na kutuꞌva ra taka jnuꞌun vaꞌa ja yɨꞌɨ jiin jnuꞌun Yandios, chi maa ɨɨn ni jnuꞌun un kaꞌan jandaa, ansu ja saꞌa ra ɨɨn jniñu ndevaꞌa. 20 Ti maa Yandios na kuaꞌa ya jnuꞌun ndee ini jiin jnuꞌun sɨɨ ini, nava yachi na saꞌa ya ja na kundee ra sɨkɨ taka jniñu kueꞌe ja kuni saꞌa jaꞌuꞌu un. Ti maa Jitoꞌyo Jesús ja kundaꞌu ini ya yoꞌo, na chindee ya taka roꞌo naa ra, ti nava siaꞌan na koo.
21 Sandee ini ra naa ra kachi Timoteo, chaa chindee jiin ri sɨkɨ jnuꞌun ya. Ti suni siaꞌan kaꞌan taka jnaꞌan ñuu ri, Lucio, Jasón jiin Sosípater.
22 Ti maa ri ñani Tercio, ja chaa ri tutu jaꞌa ja kaꞌan Pablo, suni kanxiaꞌu ri ja na sandee ini taka ra naa ra ja ka kandixia yo Jitoꞌyo. 23 Ti suni siaꞌan kaꞌan Gayo, chaa ni jaꞌa nuu veꞌe nuu kanchuku ri. Kanxiaꞌu da ja na sandee ini ra naa ra. Chi suni siaꞌan januu da veꞌe nuu taka yɨvɨ ka kandixia. Ti suni siukan kanxiaꞌu Erasto, chaa kuu tesorero ñuu jaꞌa. Suni siukan kaꞌan ñani yo Cuarto.
24 Ti maa Jitoꞌyo Cristo Jesús ja kundaꞌu xaan ini ya yoꞌo, na chindee ya roꞌo naa ra nava siaꞌan na koo, chi maa Jesús kuu Cristo ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu nuu Yandios. Ti siaꞌan na koo.
Jnuꞌun sa ndɨꞌɨ ni ga
25 Ti vijna na kana yo Yandios chi ñaꞌnu xaan ga kuu ya. Chi mani maa ya saꞌa kutu jnuꞌun ini taka ra naa ra, jnuꞌun ja ni xnaꞌan ri nuu ra ja kuu mani jnuꞌun ndaa sɨkɨ Cristo Jesús. Ti suni kuaꞌa ya jnundee ini nuu ra, chi vijna ja ni xnaꞌan Yandios jnuꞌun Cristo Jesús, maa jnuꞌun ja ni kunde saꞌyɨ undi changa ga ni ndenda Cristo. 26 Ko vijna ti ja ni kenda ndijin chi ni chaa Cristo. Vijna ti chaku ini yɨvɨ maa tutu ii ja ni chaa taka profeta, ja ni ka kaꞌan da jnuꞌun ya. Ti siaꞌan kuu chi maa Yandios ni taꞌu jniñu jaꞌa, ja na kenda ndijin jnuꞌun ya nuu yɨvɨ tendɨꞌɨ kuɨtɨ nación, nava na kandixia i Jesús ti kuandatu i jnuꞌun ya.
27 Nɨ kani nɨ kuiya na kaꞌan yo ja kuñaꞌnu Yandios sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya jiin Cristo Jesús. Chi maa ɨɨn ni maa ya kuu ja ndichi xaan ga. Siaꞌan na koo.