Jniñu ja koo ja ni
jini ndijin Juan
1
Jniñu ja koo
Jnuꞌun jaꞌa kuu ja ni kachi Yandios nuu Jesús, ja maa ya kuu Cristo. Ti ni nakachi ya jnuꞌun un nuu yɨvɨ kandixia, yɨvɨ ja ka junukuachi i nuu ya. Ti jnuꞌun jaꞌa xnaꞌan nasa koo taka jniñu ja kuan kuyajni. Chi jandaa ndixia ja kuan kuyajni kɨvɨ ja jinu taka jniñu un.
Ruꞌu Juan, junukuachi ri nuu ya, chi ja yukan ni nakaji ya ruꞌu. Ti ni taji Yandios ɨɨn ángel ja junukuachi nuu ya, ja na xnaꞌan ya ruꞌu nasa koo taka jniñu yukan. Vijna ti jaꞌa ri jandaa sɨkɨ taka jniñu ja ni jini ndijin ri un, ja jandaa ndixia kuu. Ni jini ri jnuꞌun Yandios jiin taka jnuꞌun ni kaꞌan Jesús, ja maa ya kuu Cristo. Siaꞌan jaꞌa ri jandaa sɨkɨ taka ja ni jini ri.
Ti ruꞌu Juan, kachi ri ja kancha Yandios jiin yɨvɨ ja kaꞌu i tutu jaꞌa nuu yɨvɨ ka ndututu. Ti kancha ya jiin taka yɨvɨ ja ka ñusoꞌo i jnuꞌun jaꞌa ja ni kaꞌan Yandios, ti chuꞌun ini i. Chi ja kuan kuyajni kɨvɨ ja koo taka jniñu ja yoso nuu tutu jaꞌa.
Chaa Juan tutu nuu ndɨ uxia tɨkuꞌni yɨvɨ kandixia
Ruꞌu Juan, chaa ri jnuꞌun jaꞌa nuu ra naa ra, nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja iyo ini taka ñuu ja ka yɨꞌɨ jiin ñuu Asia. Ñukuu ini ri ja viꞌga na kundaꞌu ini maa Yandios roꞌo naa ra, ti na kondee kosɨɨ ini ra nu kunchuku ra ini ñuyɨvɨ jaꞌa. Maa ɨɨn ni maa ya kuu saꞌa yukan chi maa ɨɨn ni maa ya kuu Yandios ja iyo vijna, ti ni iyo ya undi na janꞌan ni yaꞌa, ti koo ya ja kuu saa ni. Ti ñukuu ini ri ja suni siaꞌan saꞌa ndɨ uxia Espíritu ja kajin jiin ya yuꞌu mesa nuu taꞌu Yandios jniñu. Ti ñukuu ini ri ja suni siaꞌan saꞌa Jesús, ja maa ya kuu Cristo, ja kaꞌan ndaa kuɨtɨ ya. Xnakan maa ya ni nandoto nuu ñujiꞌi, ti kuñaꞌnu ga maa ya nuu taka ga chaa ñaꞌnu ja iyo nuu ñuyɨvɨ.
Maa ya kuu ja kundaꞌu ini yoꞌo, chi ni jatɨ ya nɨñɨ ya ja ni chunaa ya yoꞌo nuu kuachi yo. Maa ya ni saꞌa ja ni nduu yo yɨvɨ ya ja taꞌu yo jniñu jiin ya. Ni saꞌa ya ja taka yo ni nduu sutu ja sajniñu nuu Tata ya Yandios. Yukan kuu ja na kaꞌan yo ja vii xaan kuñaꞌnu ya, ti na taꞌu ya jniñu nuu nɨ tuꞌu ja kuu saa ni. Siaꞌan na koo.
Chunsoꞌo vaꞌa ra nuu jnuꞌun jaꞌa chi nchaa Cristo nuu viko, ti ndɨꞌɨ yɨvɨ kuni i nuu ya, ti undi yɨvɨ ni ka jaꞌni ya kuni i nuu ya. Yukan ti taka yɨvɨ nɨ kaꞌnu ñuyɨvɨ, ndukuiꞌya ini i ti nakani xaan ini i ja tu ni kandixia i ya. ¡Yukan kuu ja koo! Yandios ja vii xaan kuñaꞌnu ya nuu nɨ tuꞌu ja iyo kachi ya: “Taꞌu ri jniñu nuu nɨ tuꞌu ja iyo, undi nuu ni kejaꞌa ñuyɨvɨ ti undi nuu xndiꞌi. Ja yukan kuu ri nanu letra A jiin Z, nuu kejaꞌa ti nuu xndiꞌi, chi maa ri ni kejaꞌa ndɨꞌɨ ti maa ri sinu.” Siaꞌan kaꞌan maa Jitoꞌo Yandios ja maa ɨɨn ni maa ya kuu Yandios ja iyo vijna, ti ni iyo ya ja kuu saa ni yaꞌa, ti koo ya ja kuu saa ni.
Ni jini Juan ja vii kuñaꞌnu Cristo
Maa ri kuu Juan ti chaa ri jnuꞌun jaꞌa nuu ra naa ra. Ruꞌu kuu ñani ra ja suni yɨꞌɨ ri ndaꞌa Jesús, ya kuu Cristo. Suni siaꞌan nanu ka ndoꞌo roꞌo naa ra siaꞌan ni ndoꞌo ri nundoꞌo sɨkɨ ja ka kandixia yo Jesús. Ɨɨn nuu taꞌu jniñu Yandios nuu yo vijna, ti ɨɨn nuu jaꞌa Jesús jnundee ini yo nava na kundee yo nɨ kanchuku yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, undi kɨvɨ kɨvɨkoyo yo ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Ni kaꞌan kaji ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Jesús. Ja yukan ni ka jnɨɨ da ruꞌu ja kuu ri presu, ti ni chuꞌun da ruꞌu undi nuu isla ja nani Patmos.
10 Ni kuncha ri yukan kɨvɨ domingo, maa kɨvɨ ja nani kɨvɨ Jitoꞌo. Ti ni jini ri ja ni taꞌu jniñu maa Espíritu nuu ri, ti ni jinisoꞌo ri ɨɨn ja ni kana koꞌo ichi jata ri nanu nu tɨvɨ ɨɨn ndɨkɨ, 11 ti ni kachi:
―Chaa ra nuu tutu taka ja kuni ra. Ti taji ra kiꞌin nuu ndɨ uxia tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja ka iyo ini taka ñuu ja ka yɨꞌɨ jiin ñuu Asia, ini ñuu Efeso, jiin Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, jiin Laodicea ―ni kachi.
12 Yukan ti ni ndeokoto ri ja kuni ri nau ja kaꞌan jiin ri. Ti ja ni ndeokoto ri, ni jini ri uxia candelero mani maa oro. 13 Ti maꞌñu uxia candelero oro yukan kande ɨɨn ja kaa nanu maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ. Ñuꞌun ya ɨɨn saꞌma kani ja jinu undi nuu jaꞌa ya. Ti nuꞌni jika ya jiin ɨɨn cinturón oro.
14 Xini ya jiin ixi ya skuɨyɨ laꞌlɨ nanu ixi rɨɨ, xi nanu yuꞌva. Nduchi ya kaa nanu yaa ñuꞌun. 15 Ti jaꞌa ya kaa nanu kaa kuaan ja ni nduꞌva nuu horno. Ti niꞌin xaan kaꞌan ya nanu nu nɨꞌɨn kuaꞌa xaan yucha naꞌnu. 16 Ti yɨjnɨ ya uxia chuxini ini ndaꞌa kuaꞌa ya. Ti nuu yuꞌu ya kenda ɨɨn espada xaan ja iyo uu yuꞌu. Ti nuu ya kaa nanu nuu ndikandii nu nandinchaa kuaꞌa.
17 Ruꞌu Juan, nu ni jini ri maa ya, ti ni nduva ri nuu jaꞌa ya nanu ndɨyɨ. Ti ni chaa ya ndaꞌa kuaꞌa ya sɨkɨ ri, ti ni kaꞌan ya:
―Koto yuꞌu ra. Maa ri kuu Yandios ja iyo undi na ti kejaꞌa ga ñuyɨvɨ, ti koo ri ja kuu saa ni vasu na ndɨꞌɨ taka ga ja iyo. 18 Yandios chaku kuu ri. Ni jiꞌi ri ko ni nandoto ri, ti vijna kuchaku ri ja kuu saa ni. Ja yukan ndiso ri jniñu sɨkɨ taka nuu kueꞌe ja ka jiꞌi yɨvɨ naa i. Ti ndiso ri jniñu nuu ñujiꞌi ja nava kɨvɨkoyo i ti nava kekoyo i.
19 Nusa ti chaa ra nuu tutu taka ja ni jini ra, jiin taka ja iyo vijna, jiin taka ja koo ichi nuu. 20 Xnaꞌan ri vijna nasa kuni kaꞌan uxia chuxini ni jini ra ini ndaꞌa kuaꞌa ri, jiin nasa kuni kaꞌan uxia candelero un. Uxia chuxini un kuu uxia ángel ja yɨꞌɨ jiin uxia tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia. Ti uxia candelero un kuu uxia tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ―ni kachi ya.
Junuꞌun ja kuaꞌa nuu uxia tɨkuꞌni yɨvɨ kandixia Jnuꞌun ja kuaꞌa ñuu Efeso