2
Ni kaꞌan maa ya nuu ruꞌu Juan, ti ni kachi ya:
―Chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ kandixia ja kanchuku ñuu Efeso. Ti chaa ra jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa, chi ruꞌu kuu maa ya ja yɨjnɨ ndɨ uxia chuxini nuu ndaꞌa kuaꞌa ri, ti jikonuu ri maꞌñu uxia candelero oro. Siaꞌan chiso ra: “Ja jini ri taka jniñu vaꞌa ka saꞌa ra, chi ka jitu ndiꞌi ini ra jiin jniñu ra, jiin ja ka sino ra taka jniñu ka saꞌa ra. Ti jini ri ja tu ka jaꞌa ra jnuꞌun ja kɨvɨ yɨvɨ ndevaꞌa maꞌñu ra. Suni jini ri ja tu ka jantaꞌu ra chaa ka xndaꞌu ja ka kaꞌan da ja kuu da apóstol, ti ka jini ndaa ra ja mani chaa xndoñaꞌan ka kuu da. Ni kundee ra ni ka ndoꞌo ra nundoꞌo ja ruꞌu, jiin ja tu ni ka kuita ini ra jiin jniñu ra.
Ti vasu yukan, ko iyo jaku ja kaꞌan ri jiin ra, chi tukaa ga ka iyo mani vaꞌa ra jiin ri ni jiin ñani ra nanu ni iyo kɨvɨ ni ka kejaꞌa ra. Yukan kanuu ja nukuꞌun ini ra nasa ni kuu ja ni ka xndoo ra jnuꞌun mani ini un jiin ri. Ni ka xndoo ra jnuꞌun un, ko vijna ti nakani ini naa ra ti saꞌa nava ni ka kejaꞌa ra undi nuu. Chi nu tu nakani ini ra, ti chaa yachi ri nuu ra ti kankuachi ri sɨkɨ ra, ti chajiyo ri candelero ra kiꞌin, ti kenchaa ri jniñu ndiso ra nuu ri vijna.
Va jnuꞌun ɨɨn jniñu ja kuajnuꞌun ri roꞌo kuu ja ka jito uꞌu ra jniñu ndevaꞌa ka saꞌa yɨvɨ nicolaítas, chi suni siaꞌan jito uꞌu ri jniñu un.
Ko na kachi ri nuu ra naa ra, roꞌo yɨvɨ ka kandixia ja ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Ti chunsoꞌo vaꞌa nuu taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia. Kachi Espíritu ja taka roꞌo ja ka kandixia Cristo, nu kuandatu ndaa ra jnuꞌun ya ti kundee ra sɨkɨ jniñu ndevaꞌa, yukan ti kuaꞌa ya jnuꞌun ja kaji ra ndeꞌe vixi ja kuun nuu ɨɨn yujnu sɨɨn, ɨɨn yujnu ja saꞌa ja kuchaku ra ja kuu saa ni. Ti kande yujnu un nuu kancha Yandios nuu vii xaan kaa. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu jnuꞌun un”, kachi jnuꞌun ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Esmirna
Ni kaꞌan tuku maa ya nuu ruꞌu Juan, ti ni kachi ya:
―Chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Esmirna. Ti siaꞌan chiso ra: “Ruꞌu ja iyo ri ti sa ni kejaꞌa ñuyɨvɨ, ti koo ri ja kuu saa ni ni jiꞌi ri ko ni nandoto ri. Ti jini ri taka jniñu vaꞌa ka saꞌa ra, jiin taka nundoꞌo ni ka ndoꞌo ra, jiin ja ka kundaꞌu ndixia ra. Ti vasu siaꞌan ko ansu ndaꞌu ndixia ra, chi suꞌva ka naskaya ra ja kuñavaꞌa ra nuu Yandios ja ka kandixia ra jnuꞌun ri. Ti jini ri taka jnuꞌun ndevaꞌa ka kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ ra, yɨvɨ ka kaꞌan ja ka kuu i yɨvɨ ndaa, vasu tundo kuu kuɨtɨ i, chi so mani yɨvɨ ka xndoñaꞌan ka kuu i, chi ka jandatu i nuu maa jaꞌuꞌu.
10 Ko koto yuꞌu ra jiin taka ja kondoꞌo ra, vasu na saꞌa jaꞌuꞌu un ja kɨvɨ sava ra vekaa. Chi koto jnuni yɨvɨ roꞌo, ti koo ndoꞌo koo nene ra ti jaku kɨvɨ, vasu uxi kɨvɨ. Ti vasu siaꞌan, yukan ko na siuku ndaa ra vasu undi na kuū ra. Ti nu siaꞌan na saꞌa ra, yukan na ti kuaꞌa ri ɨɨn taꞌu ja kuchaku ra jiin Yandios ja kuu saa ni.
11 Na kachi ri nuu roꞌo naa ra taka yɨvɨ kandixia, ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa, vasu na kondoꞌo ra nundoꞌo. Chunsoꞌo vaꞌa naa ra jnuꞌun kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia. Kachi Espíritu ja taka roꞌo ja kandixia Cristo, nu kuandatu ra nuu jnuꞌun ya, ti siuku ndaa ra naa ra, vasu na kuū ra. Yukan na ti tu niꞌin ra nundoꞌo ja jnaꞌnu ndatu ra ja kuū ra uu jinu. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu jnuꞌun un”, ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Pérgamo
12 Ni kaꞌan tuku maa ya nuu ruꞌu Juan, ti ni kachi ya:
―Na chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Pérgamo. Ti siaꞌan chiso ra: “Ruꞌu kuu ja ndiso jniñu ñaꞌnu ga, ja ñavaꞌa ri espada ja xaan ndɨnduu yuꞌu. 13 Jini vaꞌa ri ja kanchuku ra nuu kuñaꞌnu maa jaꞌuꞌu un maꞌñu yɨvɨ naa i, ja ka saꞌa i jniñu ndevaꞌa. Ti vasu yukan ko niꞌin ka yɨjnɨ ra jiin jnuꞌun ri, jnuꞌun ja kuni kaꞌan sɨvɨ ri. Tu ni skexiko kuɨtɨ ra ja sɨkɨ ni ka kandixia ra ruꞌu. Ndaꞌu xaan ni kuu kɨvɨ na ni ka jaꞌni yɨvɨ Antipas, chaa ni siuku vaꞌa ja ni kaꞌan ndaa da jnuꞌun ri. Ti vasu siaꞌan ko tu ni ka yuꞌu ra ja kandixia ra ruꞌu. Vaꞌa ni ka kundee ra vasu niꞌin kunuu maa jaꞌuꞌu un kande maꞌñu yɨvɨ ñuu ra.
14 Ti vasu siaꞌan ko iyo jaku ja kuni kaꞌan ri nuu ra. Chi maꞌñu ra naa ra ka iyo yɨvɨ ja kandixia i jnuꞌun ni xnaꞌan Balaam. Undi na janaꞌan chaa yukan ni xnaꞌan da nuu Balac nasa skɨvɨ da yɨvɨ Israel nuu kuachi, ja kaji i ndeyu ni soko nuu santu ndevaꞌa jiin ja ka jika i jiin jnuꞌun sɨɨ ini. 15 Suni jantaꞌu ra yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun ja xnaꞌan Nicolás, vasu so xndaꞌu da, chi ɨɨn ni kuaꞌan da jiin jnuꞌun xndoñaꞌan Balac.
16 Nusa ti nakani ini ti xndoo ra kuachi ra. Chi nu tuu, ti yachi na kaꞌan ri jnuꞌun kii kuaꞌa nundoꞌo, ja xndoꞌo ri yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun ndevaꞌa yukan. Nanu espada kaña jnuꞌun un yuꞌu ri, ti kuaꞌa ri nundoꞌo kii sɨkɨ i.
17 Na kachi ri nuu roꞌo naa ra, taka yɨvɨ ka kandixia ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa, vasu na kondoꞌo ra nundoꞌo. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia. Kachi Espíritu ja taka roꞌo ja ka kandixia Cristo, na kuandatu ndaa ra jnuꞌun ya, vasu na kondoꞌo ra nundoꞌo, chi kachi ya ja nakuaꞌa ya ɨɨn nuu taꞌu kuu ra, ti taꞌu un kuu ɨɨn nuu ndeyu ja tu jini kuɨtɨ ɨnga yɨvɨ. Nakuaꞌa ya ɨɨn nuu yuu, ɨɨn yuu kuijin, ti nuu yuu un yoso ɨɨn sɨvɨ jaa, ja ni ɨɨn yɨvɨ tu jini nasa kuni kaꞌan sɨvɨ un, chi maa ɨɨn ni yɨvɨ ja niꞌin”, jinu jnuꞌun ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Tiatira
18 Ni kaꞌan tuku maa ya nuu ruꞌu Juan, ti ni kachi ya:
―Chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Tiatira. Ti siaꞌan chiso ra: “Ruꞌu ja kuu ri maa Seꞌe Yandios, kaꞌan ri jnuꞌun jaꞌa. Nduchi ri kandaꞌa nanu yaa ñuꞌun. Ti jaꞌa ri kaa nanu kaa kuaan ja ni nduꞌva nuu horno. 19 Jini vaꞌa ri taka jniñu vaꞌa ja ka saꞌa ra. Ka kundaꞌu ini ra nuu jnaꞌan ra. Kandixia ndaa ra ruꞌu. Ka junukuachi vaꞌa ra nuu ri. Vaꞌa ka kundee ra jiin taka jniñu ka saꞌa ra. Ti jini ri ja viꞌi ga ka saꞌa ra taka jniñu vaꞌa un vijna ansu kɨvɨ undi nuu. Yukan kuu ja jini ri ja vaꞌa xaan ka saꞌa ra vijna.
20 Ti vasu yukan ko iyo ɨɨn ja kankuachi ri sɨkɨ ra. Chi iyo ɨɨn ñaꞌan maꞌñu ra naa ra ja nani Jezabel. Ti ni jaꞌa ra jnuꞌun ja xnaꞌan ña un nuu ra naa ra. Chi kachi ña ja xnaꞌan ña mani jnuꞌun Yandios. Ko so ja tu kaꞌan ña jnuꞌun ndaa, chi kaꞌan ña mani jnuꞌun xndoñaꞌan nuu yɨvɨ ri ja ka junukuachi i nuu ri. Ti kachi ña ja vatuni nu saꞌa ra savaꞌni ga jniñu ndevaꞌa ja kuni yɨkɨ kuñu ra. Suni kachi ña ja tundo saꞌa nu kaji ra kuñu ja ni soko nuu santu ndevaꞌa un. 21 Ko ja ni yaꞌa kuaꞌa kɨvɨ ni jaꞌa ri ja na nakani ini ña, ko tu nakani kuɨtɨ ini ña ja xndoo ña jnuꞌun xndoñaꞌan un.
22 Nusa ti na saꞌa ri ja na kokuꞌu ña. Ti nakuaꞌa ri nundoꞌo xaan nuu taka roꞌo ja ka siuku jniñu ndevaꞌa ja xndaku ña. Siaꞌan saꞌa ri nu tu nakani yachi ini taka roꞌo ja ka siuku ra jnuꞌun xndaꞌu ña un. 23 Kuaꞌa ri nundoꞌo kuu taka roꞌo ja ni ka kɨvɨ nduu jiin ña, ja kuu ra nanu seꞌe ña. Yukan ti nakuni taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja ruꞌu kuu Yandios ja jini ndɨkuɨtɨ ri undi inijnuni jiin ini añu yɨvɨ naa i. Chi ruꞌu kuu ja kuaꞌa taꞌu nuu ɨɨn ɨɨn ra nasa kaa maa jniñu ni ka saꞌa ra.
24 Ko tu kaꞌan ri siaꞌan nuu sava ga roꞌo yɨvɨ ñuu Tiatira, chi tu ni ka jantaꞌu ra jnuꞌun xndoñaꞌan ja xnaꞌan ñaꞌan un, vasu ka iyo yɨvɨ yɨꞌɨ jiin ña ja ka kaꞌan ja vatuni ja saꞌa i jniñu ndevaꞌa ja kuni maa jaꞌuꞌu. Tu ni ka jandatu ra nuu jnuꞌun xndoñaꞌan un. Chi suꞌva ka siuku ra mani jnuꞌun ndaa. Nusa ti tu chayɨka ri roꞌo naa ra ja kundikun ra ɨnga jniñu. 25 Maa ɨɨn ni jnuꞌun ja ni ka tava ini ra ja siuku ndaa ra, ti jnuꞌun yukan na siuku ndaa ra undi kɨvɨ ndenda ri.
26 Kaꞌan ri ja na siuku ndaa ra jnuꞌun ri nava na kundee ra sɨkɨ jniñu ndevaꞌa, ti kuandatu ra nuu taka jniñu taꞌu ri undi kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga, vasu na kuu ra. Kɨvɨ yukan na ti tatu ri ɨɨn jniñu nuu ra ja taꞌu ra jniñu nuu taka nación, 27 Suni siaꞌan nanu ni niꞌin ri jniñu nuu Tata ri ja kuñaꞌnu ri, ti taꞌu ri jniñu nuu taka nación. Siaꞌan kuñaꞌnu ra jiin ri nanu ɨɨn pastor rɨɨ ja jajniñu da ɨɨn bastón kaa. Ti ni ɨɨn tu kuu ndonda sɨkɨ ra, chi nanu taꞌu yachi ra ɨɨn kɨsɨ, suni siaꞌan kundee ra sɨkɨ i. 28 Ti saꞌa ri ja vii na kuñaꞌnu ra nanu vii ndinchaa chuxini ja ndenda taka jañaꞌan.
29 Na kachi ri nuu roꞌo naa ra, taka yɨvɨ ka kandixia ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia”, kachi jnuꞌun ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Sardis