3
Ni kaꞌan maa ya nuu ruꞌu Juan tuku, ti ni kachi ya:
―Na chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Sardis. Siaꞌan chiso ra: “Ruꞌu kuu maa ya ja ñavaꞌa uxia espíritu Yandios jiin uxia chuxini. Ka kaꞌan yɨvɨ ja ka junukuachi ra nuu ri nu kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ko vanuxia jini ndaa ri nasa kuu jiin jniñu ra, ti jini ri ja tu nijniñu un, chi ka kuu ra nanu ndɨyɨ. Ni ka kejaꞌa junukuachi ra nuu Yandios, ti ni kendo vaꞌa jniñu ra nuu yɨvɨ naa i, ko jini vaꞌa maa ya nasa kaa jniñu un, chi tu nijniñu. Ja yukan ti xnaa ya roꞌo nu tu nachuꞌun ini ra. Chi ka kuni yuji ra vijna.
Yukan nukuꞌun ini naa ra taka jnuꞌun ndaa ni ka kutuꞌva ra. Ti kuandatu nuu jnuꞌun un, nakani ini naa ra ti xndoo ra kuachi un. Chi nu na nduniꞌin ini ra ti tu nakani ini ra, nusa ti sanaa ini ra na kuaꞌa ri nundoꞌo nuu ra, ti ni tu kuni kuɨtɨ ra na kɨvɨ saꞌa ri un.
Ti vasu siaꞌan ko iyo jaku yɨvɨ un ja tu jaꞌi kinikava i nuu kuachi. Chi saa ja suꞌva ka nakacha i saꞌma i. Maa ɨɨn ni maa i kuu yɨvɨ vaꞌa nuu ri. Ti nuu maa ɨɨn ni maa i nakuaꞌa ri taꞌu ja kunchuku i jiin ri. Suꞌva nduñaꞌnu i, ti nasama i jiin ɨɨn saꞌma skiyɨ laꞌlɨ, chi ni ka kundee i, ti tu ni ka kɨvɨ nduu i sɨkɨ jniñu ndevaꞌa. Mani maa i kuu yɨvɨ vaꞌa nuu ri, ja tukaa ga jnaꞌnu ndatu i jiin kuachi i. Siaꞌan kaꞌan ri jiin taka roꞌo ja ka siuku ndaa ra jnuꞌun ri nava na kundee ra sɨkɨ jniñu ndevaꞌa un, ti na nduñaꞌnu ra ja nasama ra jiin ɨɨn saꞌma kuijin. Ti tu ndaꞌva kuɨtɨ ri sɨvɨ ra nuu libro nuu yoso sɨvɨ taka yɨvɨ ja kunchuku i jiin ri ja kuu saa ni. Chi suꞌva na stuu ri ja ka yɨꞌɨ ndixia ra jiin ri. Siaꞌan stuu ri nuu Tata ri jiin nuu ángel ja ka junukuachi nuu ya.
Na kachi ri nuu roꞌo naa ra, yɨvɨ ka kandixia ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia”, kachi jnuꞌun ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Filadelfia
Ni kaꞌan maa ya nuu ruꞌu Juan tuku, ti ni kachi ya:
―Chaa ra jnuꞌun jaꞌa na kiꞌin nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Filadelfia. Siaꞌan chaa ra jnuꞌun un: “Ruꞌu kuu Yandios ndoo, Yandios ndaa. Maa ɨɨn ni ruꞌu kuu ja ñavaꞌa ndakaa jnaꞌan rey David ja ni taꞌu da jniñu nuu nación Israel, ja maa ɨɨn ni ruꞌu kuu ja ndiso jniñu vijna, chi maa ɨɨn ni ruꞌu kuu ja kaꞌan nau kuu ja kɨvɨ ñuu nuu taꞌu ri jniñu. Nu na kachi ri ja kɨvɨ i, ti tu iyo ni ɨɨn ja kasɨ ichi i. Ko nu suꞌva ruꞌu na kasɨ ri, ti tu iyo ni ɨɨn ja nakuiña ichi un.
Ti ruꞌu ja ndiso ri jniñu un, jini ri taka jniñu vaꞌa ja ka saꞌa ra ja kuu ruꞌu. Ja yukan na kachi ri ja iyo nuña ɨɨn yuxeꞌe ja kɨvɨkoyo ra ñuu nuu taꞌu ri jniñu, ti yukan ni tu iyo ni ɨɨn ja kasɨ i ichi un. Ti tukaa iyo kuaꞌa roꞌo ja ka kandixia yukan. Ti vasu siaꞌan ko ni ka jandatu ra jnuꞌun ri, ti tu ni ka skexiko ra ja kandixia ra ruꞌu.
Ti iyo yɨvɨ hebreo ini ñuu Filadelfia yukan ja kaꞌan i ja ka kuu i maa yɨvɨ Yandios, ko ka kaꞌan i mani jnuꞌun xndoñaꞌan, chi ka kuu i mani yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa jaꞌuꞌu. Ko jaa kɨvɨ ti saꞌa ri ja na jakuɨñɨjitɨ i nuu ra naa ra. Siaꞌan na kuajnuꞌun i ja mani ndixia ri jiin ra naa ra.
10 Kii kɨvɨ ja koo kuaꞌa nundoꞌo sɨkɨ yɨvɨ nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ, chi nanduku ndaa ri nasa ni ka jika i ti xndichi ri i nasa kaa jniñu ni ka saꞌa i. Ko nama ri roꞌo naa ra nuu nundoꞌo un, chi vanuxia ni ka jandatu ra jnuꞌun ri ja ni kachi ri, ti ni ka kundee ra ni ka junukuachi ra nuu ri, vasu koo ndoꞌo koo nene ra.
11 Ko sanaa ini ra ti ndenda ri nuu ra naa ra. Yukan kuu ja kanuu kundichi niꞌin ra jiin jnuꞌun ni kandixia ra, jiin jniñu ni tatu ri nuu ra naa ra. Chi nu tuu, ti tukaa kundiso ra jniñu un ti kenchaa ri nuu ra, ti tukaa kuaꞌa ri taꞌu ra. 12 Siaꞌan kaꞌan ri jiin taka roꞌo ja ka siuku ndaa ra jnuꞌun ri, ja ka kundee ra sɨkɨ ja ndevaꞌa un. Ti na saꞌa ri ja nduñaꞌnu ra ini ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Kanuu ga nduu ra siaꞌan nanu kanuu ga ɨɨn sɨꞌnɨ ini veñuꞌun nuu kancha Yandios. Ti kɨvɨ ra yukan, ti ni ɨɨn tu kuu chajiyo roꞌo nuu kancha ya un. Chaa ri sɨvɨ Tata ri Yandios nuu ra ja na nakuni ri ja ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa ya. Chi na kiꞌin ri ɨɨn sɨvɨ jaa, ti suni kuaꞌa ri sɨvɨ un nuu ra naa ra jiin sɨvɨ maa Tata ri Yandios, ja nakuni ri ja ka yɨꞌɨ ra jiin ñuu un. Ti ñuu yukan kuu Jerusalén jaa, chi ndujaa ñuu un ti kuun kiji ichi andɨvɨ undi nuu kancha Tata ri Yandios.
13 Siaꞌan kaꞌan ri jiin taka roꞌo, yɨvɨ kandixia ja ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Na chunsoꞌo vaꞌa ra nuu taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia”, kachi jnuꞌun ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ja kuaꞌan ñuu Laodicea
14 Ni kaꞌan maa ya nuu ruꞌu Juan tuku, ti ni kachi ya:
―Chaa ra jnuꞌun jaꞌa nuu ángel tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku i ñuu Laodicea. Chaa ra jnuꞌun siaꞌan: “Ruꞌu kuu Yandios ndaa kuɨtɨ, ti yukan jaꞌa ri jandaa jiin taka jnuꞌun kaꞌan ri ja mani jnuꞌun ndaa kuu. Maa ri ni saꞌa ndɨꞌɨ ja ni kachi Yandios ja na jankoo. 15 Yukan kuu ja jini ri taka jniñu ka saꞌa ra, ja ni tu vaꞌa ti ndevaꞌa, nanu nducha ja tu vijin ti ni tu niꞌni. Vaꞌa ga ja na nduu ra nanu nducha vijin ndixia xi ɨɨn jinu ni nduu ra nanu nducha niꞌni ndixia, ansu ja kuu ra nanu nducha ja tu jini yo nu vijin xi niꞌni.
16 Ko so ja ka kuu ra nanu nducha vixin, chi ni tu nakani ini ra, ti ni tu ndɨꞌɨ ini ra sɨkɨ nasa kaa ra. Ja yukan kuan kuyajni kɨvɨ ja chajiyo yachi ri roꞌo naa ra, nanu ja nandujña yo ɨɨn ja saꞌa dañu ini yo. 17 Ka kaꞌan ra ja vaꞌa xaan kanchuku ra, ja ka kuu ra yɨvɨ riku, ja tu iyo ni ɨɨn ja nandɨꞌɨ ra nuu Yandios. Ko ansu siaꞌan kuu, chi na kachi ri ja ka kundaꞌu ndixia ra. Tu nijniñu kuɨtɨ jniñu ka saꞌa ra. Ka kuu ra nanu yɨvɨ ndaꞌu ndixia, xi nanu yɨvɨ kuaa, ja kumani xaan nuu i, nanu yɨvɨ ja tu iyo saꞌma kuꞌun i. Tu kɨvɨ kuɨtɨ ini ra nasa kaa jniñu ka saꞌa ra, ja tu nijniñu kuɨtɨ.
18 Nusa ti na xndaku ri nuu ra ja tukaa ga kundiyo ini ra niꞌin ra ndajniñu ja yachi ni naa, chi ka jitu ndiꞌi ini ra nanu ka saꞌa yɨvɨ ka nakutu xaan ini ja niꞌin i oro vaꞌa, xi oro ni kayu nuu ñuꞌun ja ndundoo. Chi suꞌva na kundiyo ini ra niꞌin ra maa ɨɨn ni taꞌu ja kuaꞌa maa ri nuu ra naa ra. Yukan na naskaya ra ja kuñavaꞌa ra nuu ri. Na kundiyo ini ra ja nduñaꞌnu ra ti nakuiꞌna ra ɨɨn saꞌma skɨyɨ laꞌlɨ. Ti yukan tukaa ga kukanuu ra nanu ja vichi lɨɨ ra. Ti nava saꞌa yɨvɨ kuaa ja nduku i tajna kuu nduchi i, suni siaꞌan na kuñukuu ini ra niꞌin ra ja kuaꞌa ri nuu ra. Siaꞌan ti na nakuni ra nasa kaa ra jiin undi inijnuni ra. 19 Siaꞌan xndaku ri nanu ja nduxaan ri jiin ra naa ra. Ko ansu ja tu kundaꞌu ini ri nuu ra, chi suꞌva kundaꞌu ndixia ini ri roꞌo naa ra. Yukan kuu ja nakani ichi ri roꞌo.
20 Chunsoꞌo vaꞌa ra jnuꞌun un, chi nanu ja kandichi ri yuxeꞌe ra ti kaꞌan ri, vanuxia ñukuu ini ri ja na kɨvɨ jnuꞌun ri undi inijnuni ra. Ti yɨvɨ na kunisoꞌo jnuꞌun ri ti kuantaꞌu i ruꞌu, yukan na ti kɨvɨ ri kunchaa ri jiin yɨ ti kaji nduu ri staa jiin i. 21 Siaꞌan kaꞌan ri jiin taka roꞌo ja na siuku ndaa ra jnuꞌun ri nava na kundee ra sɨkɨ jniñu ndevaꞌa un. Chi ruꞌu, ni kundee ri sɨkɨ jniñu ndevaꞌa ja iyo ñuyɨvɨ jaꞌa. Ja yukan ni saꞌa Tata ri ja na kuñaꞌnu ri jiin ya, ti taꞌu ri jniñu jiin ya. Suni siaꞌan saꞌa ri jiin taka roꞌo nu na kundee ra sɨkɨ jniñu ndevaꞌa un, chi nduñaꞌnu ra jiin ri ini ñuu nuu taꞌu ri jniñu.
22 Siaꞌan kachi ri nuu taka roꞌo, yɨvɨ ka kandixia ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Chunsoꞌo vaꞌa naa ra taka jnuꞌun jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan maa Espíritu nuu taka tɨkuꞌni yɨvɨ ka kandixia”, kachi jnuꞌun ―ni kachi ya.
Taka ja kanchuku nuu andɨvɨ ka chiñuꞌun nuu Yandios