4
Yukan na ti ruꞌu Juan, ni ndeꞌe ri, ti ichi andɨvɨ ni jini ri nuña ɨɨn yuxeꞌe. Ti ni jinisoꞌo ri ɨɨn ndusu nanu ja tɨvɨ ɨɨn ndɨkɨ, ti ni kachi:
―Ichi jaꞌa ndaa ra, ti na xnaꞌan ri nuu ra taka jniñu ja koo ijña isa ―kachi ndusu.
Yukan ni maa Espíritu ni yɨndaꞌa ya ruꞌu kuaꞌan ri nuu andɨvɨ. Yukan ni jini ri ɨɨn mesa nuu nukoo maa ya ja taꞌu ya jniñu.
Ti ndinchaa ya nanu ɨɨn yuu xiñu ja taja ii jiin ɨɨn yuu kuaꞌa ja xiñu ii. Ti ni jikonduu yuꞌu mesa un ɨɨn koo kiji, ja kaa nanu kaa ɨɨn yuu kuii ja ndinchaa ii.
Xiin mesa un ni jini ri ja ni jikonduu oko kuun ga mesa nuu taꞌu jniñu. Ti nuu mesa un nukoo oko kuun chaa ñaꞌnu naa da ja ka ndiso jniñu da. Ti ka ñuꞌun da saꞌma skɨyɨ laꞌlɨ. Ti ñuꞌun xini da naa da corona oro. Undi nuu mesa nuu taꞌu ya jniñu kendakoyo taja, ti nɨꞌɨn ii ja kaꞌan taja un. Ti nuu mesa ya kaꞌiin uxia Espíritu Yandios ja kajin nanu uxia yɨtɨ naꞌnu ja kandaꞌa.
Ti nuu mesa ya suni kaa nanu ɨɨn mar ja ndinchaa ii ti skɨyɨ laꞌlɨ nanu vidrio.
Ti xiin mesa ya ni jikonduu kuun ja chaku. Ti iyo kuaꞌa nduchi nɨ tuꞌu ichi nuu jiin ichi jata.
Ɨɨn ja chaku yukan kaa nanu ɨɨn ndɨkaꞌa. Ti ɨnga kaa nanu ɨɨn xndɨkɨ. Ti ja kuu uni chi ñavaꞌa nuu nanu ɨɨn chaa. Ti ja kuu kuun chi kaa nanu ɨɨn yaꞌa ja jiko nuu tachi.
Ndɨ kuun ja chaku yukan ka iyo iñu ndijin ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn. Ti ka iyo kuaꞌa nduchi nɨ tuꞌu undi jiin nɨ chii ndijin. Ti kuu nduu kuu ñuu tu jakuɨñɨ ja kaꞌan siaꞌan:
Yandios ii, Yandios ndoo xaan kuu maa Jitoꞌo Yandios, ja vii xaan kuñaꞌnu ya nuu nɨ tuꞌu ja iyo.
Maa ɨɨn ni maa ya kuu Yandios ni iyo na janaꞌan ni yaꞌa, ti iyo ya vijna,
ti koo ya ja kuu saa ni ―kachi.
Ndɨ kuun ja chaku yukan siin ka kanajaa nuu maa ya. Ti tu ka jakuɨñɨ ja kuaꞌa ja yɨñuꞌun nuu ya. Tu ka jakuɨñɨ ja ka nakuantaꞌu nuu ya, nuu maa ya ja kancha nuu mesa un, maa ya ja chaku ja kuu taka saa ni.
10 Ti ja kanajaa ja chaku yukan, ti ka jakunjitɨ ndɨ oko kuun chaa ñaꞌnu un nuu maa ya kancha mesa. Siaꞌan ka chiñuꞌun da maa ya ja chaku ja kuu saa ni. Ti ka chuku da corona da nuu mesa ya, ti ka kaꞌan da:
11 Maa ɨɨn ni maa ni kuñaꞌnu ga, Jitoꞌo Yandios.
Ja yukan nuu maa ɨɨn ni maa ni nakuaꞌa yo ja yɨñuꞌun.
Nuu maa ɨɨn ni maa ni ka kaꞌan yo ja vii xaan kuñaꞌnu ni.
Maa ɨɨn ni maa ni kuu ja ndisojniñu ñaꞌnu ga, chi maa ni ni saꞌa nɨ tuꞌu ja iyo.
Chi siaꞌan ni ndiyo ini maa ni ja saꞌa ni, ti ni jakoo ndɨꞌɨ un.
Ni ka kachi da.
Ja ni nuña tutu ja yɨjnɨ Yandios