5
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja maa ya ja kancha mesa, ni jnɨɨ ya jiin ndaꞌa kuaꞌa ya ɨɨn tutu kani ja ni nastuu. Ti yoso ndɨnduu nuu tutu un, ti ndasɨ jiin uxia sello, ɨɨn sello ja kuu taka nuu.
Ni jini ri ɨɨn ángel ja ndisojniñu nuu ya, ti ni kaꞌan jaa ɨɨn jnuꞌun:
―¿Nau kuu ja kuñaꞌnu ga, ja ndisojniñu ñaꞌnu ga ja kaꞌncha sello nava na kuiña tutu jaꞌa? ―ni kachi ángel un.
Ti ni andɨvɨ, ni ñuyɨvɨ, ni ja iyo chii ñuyɨvɨ, tu ni iyo ni ɨɨn ja ndisojniñu ja kuiña tutu yukan, ni ja ndeꞌe i nuu.
Yukan ni ndeꞌe xaan ri chi tu ni iyo ni ɨɨn ja kundisojniñu ja kuiña ti kaꞌu tutu yukan, ti ni ja ndeꞌe nuu.
Sa ti ni kaꞌan ɨɨn chaa ñaꞌnu un jiin ri, ti ni kachi da:
―Koto ndeꞌe ra. Iyo ɨɨn ja ndisojniñu nanu ɨɨn ndɨkaꞌa ja kuñaꞌnu ga tɨ nuu taka ga kuɨtɨ yuku. Kii ya nuu jnaꞌan Israel ja ni xnukoo tata najanaꞌan Judá. Yukan skonani yo maa ya ɨɨn chaa kuñaꞌnu ga nuu jnaꞌan Judá. Chi suni maa rey David ni kii da nuu jnaꞌan un, ti maa ya vaji nuu jnaꞌan rey David. Yukan kuu ja skonani yo maa ya yoꞌo rey David. Maa ɨɨn ni maa ya kuu ja ni xnaa taka jniñu ndevaꞌa. Nusa ti maa ni maa ya kuu ja kuiña tutu un ti kaꞌncha ya ndɨ uxia sello un ―ni kachi da.
Ti sava maꞌñu mesa jiin ndɨ uxia ja chaku un, nuu kancha chaa ñaꞌnu un, ni jini ri ja kandichi ɨɨn ja kaa nanu ɨɨn lelu. Ti jito Lelu un nanu kuɨtɨ ni jiꞌi ja ni ka saꞌa yɨvɨ naa i. Ti iyo uxia ndɨkɨ jiin uxia nduchi Lelu yukan, ja kuu ndɨ uxia Espíritu Yandios ja ni taji ya ka jaꞌan nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ.
Ni jaa maa Lelu un ti ni kiꞌin tutu yɨjnɨ maa ya kancha nuu mesa un. Ti nu ni jnɨɨ ya tutu un, ti ndɨ kuun ja chaku un jiin oko kuun chaa ñaꞌnu ja ndisojniñu un ni ka jakunjitɨ da nuu ya. Ti ɨɨn ɨɨn da ni ka yɨndaꞌa yaa ja nani arpa, jiin koꞌo kuu oro, ja ñuꞌun chitu suxia kutu. Ti stuu suxia kutu yukan nasa kuu yɨvɨ ja yɨꞌɨ ndaꞌa Yandios, ja ka jikantaꞌu i nuu ya.
Ni ka jita i ɨɨn yaa jaa, ti siaꞌan kaꞌan:
Maa ɨɨn ni maa ni kuñaꞌnu ga ja kiꞌin ni tutu
ti kaꞌncha ni sello ja ndasɨ.
Chi ni ka jaꞌni i niꞌin, ti jiin nɨñɨ ni ni chunaa ni kuaꞌa yɨvɨ nuu taka yɨvɨ ja kanchuku nuu taka ñuyɨvɨ jaꞌa, taka yuꞌu, taka ñuu jiin taka nación.
Ni chunaa ni nuu yɨvɨ un, chi siaꞌan ti sa nduu i yɨvɨ Yandios.
10 Ni saꞌa ni ja ni ka nduu i yɨvɨ Yandios ja taꞌu i jniñu jiin maa ya.
Ni saꞌa ni ja na nduu i nanu sutu ja kunukuachi nuu ya.
Nusa ti taꞌu i jniñu ini ñuyɨvɨ jaꞌa―kachi da ka jita da.
11 Maa ri Juan, ni ndeꞌe ga ri, ti ni jini ri ja kaꞌan kuaꞌa xaan ángel Yandios. Ni ka jikonduu xiin mesa ya jiin ndɨ kuun ja chaku un, jiin chaa ñaꞌnu ka ndisojniñu un. Ti iyo kuaꞌa xaan ángel yukan. 12 Ti ni ka kaꞌan jaa da siaꞌan:
Xaan ga vaꞌa kuu maa Lelu Yandios ja ni ka jaꞌni i ya.
Ja yukan ndiso ya jniñu ñaꞌnu.
Ni tu iyo ni ɨɨn ja tu yɨꞌɨ ndaꞌa ya. Ti siuku ya jiin savaꞌa ni ga ja saꞌa ya. Ja sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ja ndiso ya, ti chiñuꞌun yɨvɨ maa ya.
Ti kaꞌan i ja vii xaan kuñaꞌnu ya. Suni kaꞌan i ja vaꞌa xaan ga kuu ya.
Ni ka kachi ángel un.
13 Sa ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni kaꞌan tendɨꞌɨ ja ni saꞌa Yandios ja iyo ini andɨvɨ, jiin ini ñuyɨvɨ, jiin chii ñuyɨvɨ, jiin ini mar. Ti ndɨꞌɨ yukan ni ka kaꞌan:
Kusɨɨ xaan ini yo ja kaꞌan yo ja vaꞌa xaan kuu Yandios ja kancha ya nuu mesa ja taꞌu ya jniñu.
Kusɨɨ xaan ini yo ja kaꞌan yo ja vaꞌa xaan kuu Lelu Yandios ja kancha nuu mesa nuu taꞌu ya jniñu.
Ti na koo yo ja yɨñuꞌun nuu ya, chi vii xaan kuñaꞌnu ya undi vijna ti undi nɨ kani nɨ kuiya.
Ni ka kachi i.
14 Yukan na sa ni ka kaꞌan ndɨ kuun ja chaku un, ti ni ka kachi:
―¡Siaꞌan na koo! ―ni ka kachi.
Ti ndɨ oko kuun chaa ñaꞌnu ja ka ndisojniñu ni ka jakunjitɨ da, ti ni ka chiñuꞌun da nuu ya ―ni ka kachi.
Ndɨ uxia sello